1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

 ADC0809 được nối với 8051 nh­ sau:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.57 MB, 84 trang )


CHƯƠNG II: THIẾT KẾ PHẦN MỀM

Từ mạch đã thiết kế, chúng em đã xây dựng 3 bài toán ứng dụng:

• Quét bàn phím HEX, hiển thị phím được Ên ra LCD.

• Đọc thời gian từ đồng hồ thời gian thực DS12887.

• Điều khiển ADC0809 biến đổi tín hiệu tương tự thành số.I. CHUƠNG TRÌNH QUÉT BÀN PHÍM HEX.Chương trình này thực hiện quét bàn phím HEX, kiểm tra xem có phím

nào được nhấn không. Nếu có, chuyển thành mã ASCII để hiển thị ra LCD. Nếu

không có phím nào được nhấn thì kết thúc.

• Lưu đồ của bài toán• Lưu đồ hàm quét bàn phím• Chương trình hợp ngữ

$debug

$tilte (**TEST PROGRAM for the MyBOARD**)org0000hmain:callscan; Gọi chương trình quét bàn phím.callconvert; Gọi chương trình đổi Hex→ASCII.calldisplay; Gọi chương trình hiển thị ra LCD.;========================================================;

;Chương trình con quét bàn phím SCAN;;========================================================;

scan:movA,#00HmovP1,AmovA,P1; Đọc các hànganlA,#0F0H; Che các bit thấpcjneA,#0F0H,scan_key; Nếu có phím Ên, gọi chương trình tìm

; phím Ênret; Đưa 0 ra các cột; Không có phím nào Ên thì thoát.;==========================================================;

; Scan_KEY: đọc trạng thái bàn

phím.

; ;

trả về C=0 nếu

không có phím nào được Ên

; ;

trả về C=1

và mã hex của phím Ên trong ACC nếu có phím Ên.

;

;==========================================================;

scan_key: movR6,#4; Dùng R6 làm bộ đếm.movP1,A; Tích cực cột.movR7,A; Lưu mẫu quétmovA,P1; Đọc trở lại cổng Port1anlA,#0F0h; Che các bit thấp.cjneA,#0F0h, tao_ma; Có hàng tích cực, thì gọi chương trình

; tạo mãmovA,R7; Nếu không, di chuyển tới cột kế.rlA; quay trái AdjnzR6,quetclrC; Không có phím được Ên. Xóa C=0sjmp

tao_ma:; Bắt đầu quét từ cột 0.mov

quet:A,#0FEhexit; ThoátmovR7,A; Lưu trong R7.movA,#4; Chuẩn bị tính trọng số cột.clrCsubbA,R6; Trọng số cột = 4-R6.movR6,A; Lưu trong R6.mov; Đặt trong 4 bit thấp.R5,#4; Dùng R5 làm bộ đếm.rrcA; Quay phải A với cờ nhớ.jncdone; Thực thi xong khi C=0.incR6; Cộng 4 đến khi thấy hàng tích cực.incR6incR6incR6djnzR5,againsetbC; C=1 (có phím được Ên)mov

exit:Amovdone:; Phục hồi mã quét.swap

again:A,R7A,R6; Mã được cất trong A.ret

ret; Kết thúc chương trình quét.;==========================================================;

;Chương trình hiển thị ra LCD;;==========================================================;

display:R3,A; Cất dữ liệu trong A vào thanh ghi R3.movA,#38h; Khởi tạo LCD 2 dòng, ma trận điểm ;

5x7callwrite; Gọi chương trình ghi lệnh điều khiển

; LCDcalldelay; Tạo độ trễ cho LCD.movA,R3calld_data; Gọi chương trình hiển thị dữ liệu.movP2,A; Đưa lệnh ra.clrP3.7; Đặt RS = 0 để chọn thanh ghi lệnh.clrP3.6; Đặt RW = 0 để ghi lệnh.setbP3.4; Đặt E = 1clrwrite:movP3.4; E = 0, tạo xung cao xuống thấp.P2,A; Sao chép dữ liệu cần hiển thị ra P2.ret

d_data:movsetbP3.7; Đặt RS = 1 để chọn thanh ghi dữ liệu.clrP3.6; Đặt RW = 0 để ghi dữ liệu.setbP3.4;E=1clrP3.4;E=0

; Tạo độ trễret

delay:movR2,#50here:djnzR2,hereret

ret

;========================================================;

;Chương trình con Chuyển đổi mã HEX thành mã ASCII;========================================================;

convert:A,#0Fh; Xóa các bit cao.cjneA,#0Ah,$+3; So sánh xem A có nhỏ hơn 0Ah

;không?jchtoaadd

htoa:anlA,#7; có, cộng thêm 7addA,#’0’; Không, chuyển đổi trực tiếp.ret

END; Hết chương trình.;II. ĐỌC THỜI GIAN TỪ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC RTC DS12887Để thực hiện công việc đọc thời gian từ DS12887, trước hết ta phải tiến

hành chọn chip thông qua 74ALS138. Chân

của DS 12887 được nối với

chân Y1 của 74ALS138. Để chọn chân Y1, phải đặt A = 0, B = 1, C = 0.

Sau khi chọn chip, tiếp theo tiến hành đặt các thông số để đọc dữ liệu:

1. Đặt địa chỉ thanh ghi B của DS12887: đưa địa chỉ của thanh ghi B là 0Bh

vào R0 (của 8051). Gửi địa chỉ này đến Port 0 để gửi tới DS12887.

2. Đặt thông số cho thanh ghi B:

SET = 0 : không cho phép cập nhật thời gian bởi chương trình.

PIE = 1 : Cho phép ngắt.

AIE = 0 : Cho phép tín hiệu ngắt ở đầu ra.UIE = 1

SQWE = 0

DM = 0 : dữ liệu thông tin về thời gian được định dạng BCD.

= 1: Chế độ thời gian 24h.

DSE = 0 : Không sử dụng chế độ giê mùa đông.

Ta chỉ quan tâm tới bit SET, PIE, DM,

B trong bài toán này không cần chú ý tới., các bit còn lại của thanh ghi3. Đọc thời gian :

- Địa chỉ byte giê trong DS12887 là 04h. Đọc xong lưu vào R2(của

8051).

- Địa chỉ của byte phót trong DS12887 là 02h. Đọc xong lưu vào thanh

ghi R3 (của 8051).

- Địa chỉ của byte giây trong DS12887 là 00h. Đọc xong lưu vào thanh

ghi R4( của 8051).

4. Chuyển đổi dữ liệu thời gian từ mã BCD sang mã ASCII để hiển thị ra

LCD.

5. Hiển thị trên LCD.• Lưu đồ bài toán:• Tiến trình đọc thông tin• Lưu đồ hàm khởi tạo LCD• Lưu đồ hàm kiểm tra LCD• Chương trình hợp ngữ

$debug

$tilte (**TEST PROGRAM for the MyBOARD

org0000h**)ljmpMainorg0003h; Điểm nhập vector ngắt ngoài 0.;=======================================================;

;

ngoàiTrình xử lý ngắt

;;=======================================================;

Ex0IRS:setbP3.0; Hủy bỏ việc chọn DS12887 khi

; đọcclrP3.1; xong dữ liệu.clrEX0; Cấm ngắt ngoài 0.reti; Hết chương trình xử lý ngắt.;=======================================================;

;Main Program;;=======================================================;

orghere:callselect_chip;Gọi chương trình con chọn

;chip.setbMain:0030hP3.6; Cho phép ghi.movA,#0Bh;Địa chỉ thanh ghi B của

;DS12887.movP0, A; Đưa ra cổng P0.setbALE; Cho ALE = 1clrALE; ALE = 0, tạo xung cao xuống

; thấp để chân DS cho phép chốt

; địa chỉ trong DS12887.movP0,#01010010b; Đặt các giá trị điều khiển cho

; thanh ghi B của DS12887.setbALE;Tạo mức cao ở chân DS để giải

; phóng việc chốt địa chỉ.movA,#0FFhmovP0,A; Thiết lập P0 làm đầu vào.movR0,#04h; Địa chỉ byte giê.clrALEmovP0,@R0; Đọc byte giê.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (84 trang)

×