1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

I. THIT K HĩP TC ĩ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (871.45 KB, 101 trang )


 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyVåïi nhỉỵng u cáưu trãn, ta tiãún hnh phán têch , lỉûa chn

mäüt phỉång ạn täút nháút ph håüp våïi cạc chè tiãu k thût, kinh tãú

trong âiãưu kiãûn cho phẹp.2. Täøng håüp truưn âäüng chênh

Cạc säú liãûu cho trỉåïc:

Säú cáúp täúc âäü Zv = 18

Täúc âäü vng quay n = 30 ÷ 1500 v/ph.

Phảm vi diãưu chènh säú vng quay Rn =n max 1500

=

= 50

n min

30Cäng bäüi ϕ = z−1 Rn = 18−1 50 = 1,26.

Tỉì cäng bäüi ϕ = 1,26, v chøi säú vng quay phán bäú theo

cáúp säú nhán ta xạc âënh âỉåüc chøi säú vng quay ca mạy cáưn

thiãút kãú : n1 ÷ n18 .

n1 = nmin = 30 (v/ph),

n2 = n1.ϕ = 30 × 1,26 = 37,5 (v/ph)

n3 = n2.ϕ = 37,5 × 1,26 =47,5 (v/ph)

n4 = n3.ϕ = 47,5 × 1,26 =60 (v/ph)

n5 = n4.ϕ =60 ×1,26 =75 (v/ph)

n6 = n5.ϕ = 75 × 1,26 = 95 (v/ph)

n7 = n6.ϕ = 95× 1,26 = 118 (v/ph)

n8 = n7.ϕ =118 × 1,26 = 150 (v/ph)

n9 = n8.ϕ = 150 × 1,26 =190 (v/ph)

n10 = n9.ϕ = 190235 × 1,26 =235 (v/ph)

n11 = n10.ϕ =235 × 1,26 =300 (v/ph)

n12 = n11.ϕ =300 × 1,26 =375 (v/ph)

n13 = n12.ϕ = 375 × 1,26 =475 (v/ph)

n14 = n13.ϕ = 475 × 1,26 = 600 (v/ph)

n15 = n14.ϕ = 600 × 1,26 =750 (v/ph)

n16 = n15.ϕ = 750 × 1,26 = 950 (v/ph).

n17 = n16.ϕ = 950× 1,26 = 1180 (v/ph)

n18 =n17.ϕ = 1180 × 1,26 = 1500 (v/ph).

SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 9 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạy3. Thiãút kãú âäüng hc v xạc âënh t säú truưn

Nhiãûm vủ ca häüp täúc âäü l âm bo chøi säú vng quay

n ca trủc chênh våïi cäng bäüi ϕ v phảm vi âiãưu chènh Rn â cho.

Âãø âm bo u cáưu trãn, ta cáưn biãút mäúi quan hãû däüng hc

giỉỵa cạc nhọm truưn âäüng ca trủc chênh, giỉỵa cạc t säú

truưn trong tỉìng nhọm truưn âäüng, cng nhỉ sỉû phäúi håüp

giỉỵa chụng våïi nhau.

Trong truưn âäüng phán cáúp, säú vng quay ca trủc chênh

thỉåìng âỉåüc thỉûc hiãûn våïi sỉû thay âäøi t säú truưn ca cạc

nhọm truưn âäüng giỉỵa hai trủc v sỉû phäúi håüp giỉỵa chụng våïi

nhau. Âãø xạc âënh t säú truưn trong cạc nhọm truưn âäüng ca

häüp täúc âäü, ngỉåìi ta dng hai phỉång phạp: phỉång phạp gii têch

v phỉång phạp âäü thë. ÅÍ âáy ta dng phỉång phạp âäư thë.

Âãø xạc âënh t säú truưn bàòng phỉång phạp âäư thë gii,

ngỉåìi ta dng hai loải så âäư gi l lỉåïi kãút cáúu v lỉåïi âäư thë

vng quay.

Lỉåïi kãút cáúu ca häüp täúc âäü: l så âäư biãøu diãùn cäng

thỉïc kãút cáúu v phỉång trçnh âiãưu chènh. Trãn lỉåïi kãút cáúu mäùi

âỉåìng nàòm ngang biãøu diãùn säú trủc ca häüp täúc âäü, cạc âiãøm

trãn âỉåìng nàòm ngang s biãøu diãùn säú cáúp täúc âäü ca trủc

chênh, cạc âoản thàóng näúi cạc âiãøm tỉång ỉïng trãn cạc trủc

biãøu diãøn cạc t säú truưn giỉỵa cạc trủc âọ. Âãø biãøu diãùn

chøi n theo cáúp säú nhán ta v lỉåïi kãút cáúu theo toả âäü logarit

âäúi xỉïng.

Âäư thi lỉåïi vng quay: chuøn tỉì lỉåïi kãút cáúu biãøu diãùn

âäúi xỉïng sang biãøu diãùn cạc t säú truưn tháût. Ta quy ỉåïc âiãøm

trãn ca trủc nàòm ngang chè säú vng quay củ thãø. Cạc âỉåìng

thàóng (cạc tia) näúi cạc âiãøm tỉång ỉïng giỉỵa cạc trủc biãøu diãùn

trë säú t säú truưn ca tỉìng càûp bạnh ràng ( hay cạc càûp truưn

âäüng khạc) , tia nghiãng trại biãøu thë i< 1, tia nghiãng phi biãøu thë 1>

1, tia thàóng âỉïng biãøu thë i= 1.

7. Phỉång ạn khäng gian (PAKG).

Âãø âm bo viãûc thay âäøi säú vng quay, häüp täúc âäü mạy

cäng củ cọ thãø l häüp täúc âäü vä cáúp hay l häüp täúc âäü phán

cáúp. Dỉûa vo chøi säú vng quay nhỉ trãn v phảm vi sỉí dủng ,

åí âáy ta thiãút kãú häüp täúc âäü phán cáúp dng bạnh ràng di trỉåüt.

o

x = 1,6 logTênh säú nhọm truưn täúi thiãøuno

n min(n0: l säú vng quay trủc vo ca häüp).SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 10 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyChn n0: chn n0 gáưn våïi nmax vç chn nhỉ thãú thç kêch thỉåïc

trủc nh v bạnh ràng âáưu vo ca häüp chëu M X bẹ, cho nãn kêch

thỉåïc häüp nh gn âåí gim nhiãưu täúc âäü âäüng cå âiãûn.

Chn n0 = n15 = 750 (v/ph)

⇒ x = 1,6 log750

= 2,4

30Trong âọ: x l säú nhọm truưn täúi thiãøu, chn x = 3.

Chn phỉång ạn khäng gian håüpo

lVåïi säú cáúp täúc âäü Zv = 18, ta cọ cạc PAKG sau:

Zv = 18 = 3 × 3 × 2 = 3 × 2 × 3 = 2 × 3 × 3

Mäüt säú tiãu chøn âãø so sạnh:

- Säú trủc êt nháút.

- Säú bạnh ràng chëu Mxmax trãn trủc ra êt nháút.

- Chiãưu di så bäü nh nháút.

- Kãút cáúu trủc ra âån gin.

Dỉûa vo cạc tiãu chøn trãn ta cọ cạc chè tiãu âãø so sạnh:

Tênh täøng säú bạnh ràng ca häüp theo cäng thỉïc

iSz = 2.∑pi .

1Våïi pi l säú bạnh ràng di trỉåüt trong mäüt nhọm

nãpeTheo tênh toạn, cọ SZmin khi p1 = p1 = ...= pi = e, våïi e l cå säú

(e= 2,6,...). Do ta nãn chn pI = 2,3,4.

Våïi PAKG Zv = 16 =3 × 3 × 2 , ta cọ:

SZ = 2.(3 + 3 + 2) = 16

Våïi PAKG Zv = 16 = 3 × 2 × 3 , ta cọ:

SZ = 2.(3 +2+ 3) = 16

Våïi PAKG Zv = 16 = 4 × 2 × 2 , ta cọ:

SZ = 2.(2 + 3 + 3) = 16 .

Tênh täøng säú trủc ca PAKG theo cäng thỉïc:

Str = (x + 1)

Våïi x=3 ta cọ : Str= 4.Tênh chiãưu di så bäü ca häüp täúc âäü theo cäng thỉïc:

L

SVTH := ∑ +∑

b

f.Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 11 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyb: l chiãưu räüng ca bạnh ràng, b = (6 ÷ 10).m = (0,15 ÷

0,3).A

m: moduyl ca bạnh ràng.

A: khong cạch trủc.

f: khong håí âãø làõp miãúng gảt. Xạc âënh theo cạc trë

säú kinh nghiãûm

f = 8 ÷12 mm, dng âãø làõp cạc miãúng gảt,

f = 2 ÷3 mm, dng âãø bo vãû,

f = 4 ÷6 mm, dng âãø thoạt dao xc ràng.

f = 10 ÷ 20 mm, Khong cạch âãún vạch häüp.

⇒ L = 17b + 16f.

Säú lỉåüng bạnh ràng chëu mämen xồõn M xmax åí trủc cúi

cng.

Trủc cúi cng l trủc chênh, vç trủc ny cọ chuøn quay

thỉûc hiãûn säú vng quay tỉì n1 âãún n18 nãn khi tênh sỉïc bãưn dỉûa

vo trë säú nmin(n1) s cọ Nxmax. Do âọ kêch thỉåïc trủc låïn. Cạc bạnh

làõp trãn trủc cọ kêch thỉåïc låïn, vç váûy trạnh bäú trê nhiãưu chi tiãút

trãn trủc cúi cng (trủc chênh).

Tỉì cạc chè tiãu trãn, ta láûp bng so sạnh PAKG:

úu täú so sạnhPhỉång ạn

3×3×23×2×32×3×3Täøng säú bạnh ràng

SZ161616Täøng säú trủc Str444Chiãưu di så bäü L19b + 18f19b + 18f19b + 18fSäú bạnh ràng chëu

Mxmax trãn trủc ra233Tỉì bng so sạnh ta chn âỉåüc PAKG l Zv = 3 × 3 × 2.SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 12 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạy8. Phỉång ạn thỉï tỉû (PATT).

Mủc âêch ca PATT l tçm ra âỉåüc mäüt phỉång ạn thay âäøi

sỉû àn khåïp ca cạc bạnh ràng trong nhọm truưn thêch håüp nháút

v tçm ra quy lût phán bäú t säú truưn trong nhọm truưn.

Nhỉ ta â biãút våïi mäüt phỉång ạn bäú trê khäng gian â cọ, ta

cọ nhiãưu phỉång thay âäøi thỉï tỉû khạc nhau. Våïi säú nhọm truưn

x = 3, v PAKG Zv = 3 × 3 × 2, ta s cọ 3! = 1.2.3 = 6 phỉång thay âäøi

thỉï tỉ. Våïi 6 PATT âỉåüc thãø hiãûn bàòng 6 lỉåïi kãút cáúu, v tỉì

âọ ta s âạnh giạ âãø chn mäüt lỉåïi kãút cáúu thêch håüp nháút.Âãø

chn âỉåüc lỉåïi kãút cáúu thêch håüp nháút ta dỉûa vo phỉång

phạp kiãøm nghiãûm giåïi hản t säú truưn.

Ta â biãút phảm vi âiãưu chènh t säú truưn ca mäüt nhọm

truưn âäüng l:

Ri =i max i p

=

= ϕ( p−1) x i

i min

i1Âãø xạc âënh âỉåüc mäüt giåïi hản cho phẹp, trãn thỉûc tãú cạc

t säú truưn trong mạy cäng củ âäúi våïi häüp täúc âäü âỉåüc giåïi

hản nhỉ sau:

1

2

≤i ≤ .

4

1Tỉïc l phảm vi âiãưu chènh t säú truưn trong mäüt nhọm

truưn âäüng l:

Ri =i max

2 4

= ⋅ =8 .

i min

1 1Nhỉ váûy phảm vi âiãưu chènh giåïi hản l:

Rgh = ϕ(p-1).xi = ϕXmax ≤ 8.

Trong âọ xmax l lỉåüng måí cỉûc âải giỉỵa hai tia ngoi cng.

Ta láûp bng v lỉåïi kãút cáúu âãø so sạnh PATT:SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 13 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạy3 × 3 × 2PAKG

PATT

XI

1II

3III

9I

1IIIII6II32IIII61Lỉåïi kãút

cáúuXmax91212ϕxmaxϕ9=8ϕ12>8ϕ12>83 × 3 × 2PAKG

PATT

XII

3I

1III

9IIIIII621III

6I

1II

3Lỉåïi kãút

cáúuXmax91212ϕxmaxϕ9=8ϕ12>8ϕ12>8Våïi âiãưu kiãûn ϕxmax ≤ 8 ⇒ loải 4 phỉång ạn (I),(III),(II) ; (II),(III),(I) ;

(III),(II),(I) ; (III),(I),(II) ta cháúp nháûn 2 phỉång ạn (I),(II),(III) v (II),(I),(III).

Trong 2 phỉång ạn ny ta chn phỉång ạn (I),(II),(III) vç phỉång ạn

ny cọ lỉåüng måí âãưu âàûn v tàng dáưn.SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 14 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyXáy dỉûng lỉåïi kãút cáúuoTỉì PATT trãn ta cọ cäng thỉïc kãút cáúu l Zv = 3[1]×3[3] × 2[9].3[1]3[3]2[9]

o Xáy dỉûng lỉåïi âä thë vng quay

* Âäúi våïi nhọm Pa : i1: i2: i3 = 1:4:ϕ2

1Chn i 3 = ϕ 2i1 =1

;

ϕ4i2 =1

ϕ3i4 =1

ϕ4* Âäúi våïi nhọm Pb : i4: i5: i6 = 1:ϕ3:ϕ6

2

Chn i 6 = ϕi5 =1

ϕ;* Âäúi våïi nhọm Pc : i7: i8 = 1:ϕ9

3

Chn i 8 = ϕi7 =1

ϕ6Mäùi nhọm truưn chè chn 1 tè säú truưn tu ( âäü dọc ca

tia tu ) nhỉng phi âm bo1

≤ i ≤ 2 cn cạc tè säú truưn khạc

4dỉûa vo phỉång trçnh âiãưu chènh âãø xạc âënh. Khi kiãøm tra lải tè

säú truưn ta chè cáưn kiãøm tra lải nhọm cúi cng

i7 =1

1;

6

4

ϕi 8 = ϕ3 ≈ 2 .Lỉåïi âäư thë vng quay:3[1]3[3]SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1A2[9]

Trang 15 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạy4. Xạc âënh säú ràng ca cạc bạnh ràng

Sỉí dủng phỉång phạp tênh chênh xạc khi chỉa biãút khong

cạnh trủc A.

Nhọm truưn I cọ 3 t säú truưn i1,i2 v i3 .

i1 =1

1

17 f 1

==

⇒ f 1 + g1 = 60

4

4

43 g1

ϕ

1,26i2 =1

1

1 f

=

≈ = 2 ⇒ f 2 + g2 = 3

3

3

2 g2

ϕ

1,26i3 =1

1

1

5 f

== = 3 ⇒ f 3 + g 3 = 13

2

2

1,58 8 g 3

ϕ

1,26Tỉì cạc thỉìa säú trãn ta cọ bäüi säú chung nh nháút ca täøng

(fj + gj ) l:

K = 5.22.3.13 =780.

Trong nhọm truưn âäüng ny, cọ i1= imin , i3 = imax . T säú truưn

i1 l tia nghiãng trại cọ âäü nghiãng låïn nháút, nãn bạnh ràng cọ säú

ràng nh nháút l bạnh ch âäüng. Do âọ ta dng cäng thỉïc E minc âãø

xạc âënh Emin.

E min c =Z min . (f 1 + g1 ) 17(17 + 43)

=

= 0,076.

k.f 1

17.780ChnE = 1 → Z = EK = 1.780 =780 > giåïi hản cho phẹpK=5.22.3=60.Emin c =Z min . (f 1 + g1 ) 17(17 + 43)

=

= 1.

.f 1 .k

17.60⇒ Z =1.60=60.

Tênh säú ràng ca bạnh ch âäüng v bạnh bë âäüng tỉång

ỉïng:

Z 1 = E.K .f1

60.17

=

= 17

g1 + f 1 17 + 43Z 1' = E.K .SVTH :g1

60.43

=

= 43

g1 + f 1 17 + 43Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 16 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trung

Z 2 = E.K .Thiãút kãú mạyf2

60.1

=

= 20

g2 + f 2 1+ 2Z 2' = E.K .f1

2.60

=

= 40 .

g1 + f 1 1+ 2Z 3 = E .K .f3

60.5

=

= 23,07

g3 + f3 5 + 8= E .K .f3

60.8

=

= 36,92

g3 + f 3 5 + 8Z3'Chn Z3 = 23, Chn Z3’ = 37.

Nhọm truưn II: cọ 3 t säú truưn, i4 , i5 , i6.

i4 =1

1

1

=4

4

2,52

ϕ

1,26i5 =1

1

=

1

1,26

ϕi 6 = ϕ 2 = 1,59 .Âãø häüp giảm täúc nh gn ta chn bạnh ràng Z `1’ dng chung

tỉïc l

Z`1’=Z6 = 43 ràng

43I6=1,262 ⇒ Z’6= 1,26 2 = 27,08 , chn Z6’ = 27 ⇒ tra bng cho cạc

càûp bạnh ràng cn lải khi biãút täøng säú ràng l : 43+27 =70.Z4

1

20

=

=

'

Z 4 2,52 50

Z5

1

31

=

=

'

Z 5 1,26 39

Nhọm truưn III: cọ 2 t säú truưn i7 v i8

Trong nhọm truưn âäüng ny, cọ i7 l t säú truưn nghiãng

trại cọ âäü nghiãng låïn nháút, nãn bạnh ràng cọ säú ràng nh nháút l

bạnh ch âäüng. Do âọ ta dng cäng thỉïc Eminc âãø xạc âënh Emin.

i7 =1 1 f7

= =

⇒ f 7 + g7 = 1 + 4 = 5 .

ϕ 6 4 g7i 8 = ϕ3 = 2 =Emin c =f8

⇒ f 8 + g8 = 1 + 2 = 3 .

g8Z min . (f 7 + g 7 ) 17(1 + 4)

=

= 5.6

.f 7 .k

1.5Ta cọ BSCNN l: K= 3.5 = 15 ;SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1AZ = K.E =15.6 = 90.Trang 17 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyTênh säú ràng ca bạnh ch âäüng v bë âäüng tỉång ỉïng:

Z 7 = EKf7

1

= 90. = 18 .

f 7 + g7

5Z 7' = EKf 7'

4

= 90. = 72 .

f 7' + g7'

5Z 8 = EKf8

1

= 90. = 30 .

f 8 + g8

3Z 8' = EKf 8'

2

= 90. = 60 .

f 8' + g8'

3*Kiãøm tra sai säú t säú truưn:

Ta tênh sai säú t säú truưn tỉì ilt v itt bàòng cäng thỉïc:

∆i =i lt − i tt

.100% < [ Λ i ]

i lt[∆i] = ± 10 (ϕ -1).% = ± 10 (1,26 -1).% = ± 2,6%.

Z1

Z1'Z2

Z 2'Z3

Z 3'Z4

Z 4'Z5

Z 5'Z6

Z 6'Zx

Z x'Z8

Z 8'Zx

Z x'17

4320

4027

3720

5031

3943

2718

7260

32ilt1

2,521

21

1 58

,1

2,521

1 26

,1 59

,1

42itt1

2,531

21

16

,1

2,51

1 26

,1 59

,1

42∆i%-0,40-1,250,800005. Kiãøm tra sai säú vng quay

Sau khi â xạc âënh säú ràng, ta tênh lải säú vng quay thỉûc tãú

ca häüp täúc âäü ntt (n1 ÷ n18) trãn cå såí t säú truưn ca cạc säú

ràng â xạc âënh.

Ta tiãún hnh tênh lải säú vng quay thỉûc tãú:

Chn ndc = 1440 (v/p) ⇒ i0 =750/1440 ≈ 24/46

n1 = n0 .i 1.i 4 .i 7 . = n0 .

.

⇒ n1 = 144024 17 20 18

. .

.

= 29,7 (v/ph)

46 43 50 72n2 = n0 .i 2 .i 4 .i 7 = n0 .SVTH :Z1 Z 3 Z 7

.

.

Z1' Z 3' Z 7'Z2 Z 4 Z7

.

.

Z 2' Z 4' Z 7'Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 18 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trung

.

⇒ n 2 = 1440Thiãút kãú mạy

24 20 20 18

.

. .

= 37,5 (v/ph)

46 40 50 72Z3 Z4 Z7

.

.

Z 3' Z 4' Z 7'n3 = n0 .i 3.i 4 .i 7 = n0 .

.

⇒ n 3 = 144024 23 20 18

. . .

= 47 (v/ph)

46 37 50 72n4 = n0 .i 1.i 5.i 7 = n0 .

.

⇒ n 4 = 144024 17 31 18

. . .

= 59 (v/ph)

46 43 39 72n5 = n0 .i 2 .i 5.i 7 = n0 .

.

⇒ n 5 = 1440Z2 Z6 Z7

.

.

Z 2' Z 6' Z 7'24 20 43 18

. . .

= 118(v/ph)

46 40 27 72n9 = n0 .i 3.i 6 .i 7 = n0 .

.

⇒ n 9 = 1440Z1 Z 6 Z7

.

.

Z1' Z 6' Z 7'24 17 43 18

. . .

= 118(v/ph)

46 43 27 72n 8 = n 0 .i 2 .i 6 .i 7 = n 0 .

.

⇒ n8 = 1440Z3 Z5 Z7

. .

Z 3' Z5' Z 7'24 23 31 18

. . .

= 93(v/ph)

46 37 39 72n7 = n0 .i 1.i 6 .i 7 = n0 .

.

⇒ n 7 = 1440Z 2 Z5 Z7

. .

Z 2' Z5' Z 7'24 20 31 18

.

. .

= 74,5 (v/ph)

46 40 39 72n6 = n0 .i 3.i 5.i 7 = n0 .

.

⇒ n 6 = 1440Z1 Z 5 Z 7

. .

Z1' Z5' Z 7'Z3 Z6 Z7

.

.

Z 3' Z 6' Z 7'24 23 43 18

. . .

= 186(v/ph)

46 37 27 72n10 = n0 .i 1.i 4 .i 8 = n0 .

.

⇒ n10 = 144024 17 20 60

. . .

= 237(v/ph)

46 43 50 30n11 = n0 .i 2 .i 4 .i 8 = n0 .SVTH :Z1 Z 4 Z8

.

.

Z1' Z 4' Z8'Z 2 Z 4 Z8

.

.

Z 2' Z 4' Z8'Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 19Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (101 trang)

×