1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

II. THIT K HĩP CHAY DAO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (871.45 KB, 101 trang )


 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyly håüp váúu, ly håüp ma sạt âãø thỉûc hiãûn chùi lỉåüng chảy dao

theo cáúp säú nhán.3. Thiãút kãú âäüng hc v xạc âënh t säú truưn

o Phỉång ạn khäng gian (PAKG).

Âãø quạ trçnh tênh toạn giäúng nhỉ khi thiãút kãú häüp täúc âäü,

cạc lỉåüng chảy dao s1 s2 , s3 ..., sn cáưn chuøn thnh säú vng quay

trủc cúi häüp.

n min =n s min sd min

=

.

is

t x .i sVåïi is chn theo mạy chøn:

is =40 28 18 33 18 18

. . . . .

≈ 0,439

40 35 33 37 16 18⇒ nmim =23 5

,

= 8,95

6.0,439n 2 = n 1.ϕ = 8,95. 1,26 = 11,27 (v/ph),

n 3 = n 2.ϕ = 11,27. 1,26 = 14,2 (v/ph),

n 4 = n 3.ϕ = 14,2. 1,26 = 18 (v/ph),

n 5 = n 4.ϕ = 18. 1,26 = 22,56 (v/ph),

n 6 = n 5.ϕ =22,56. 1,26 = 28,42 (v/ph),

n 7 = n 6.ϕ = 28,42. 1,26 = 35,81 (v/ph),

n 8 = n 7.ϕ = 35,81. 1,26 = 45,12 (v/ph),

n 9 = n 8.ϕ = 45,12. 1,26 = 56,86 (v/ph),

n 10 = n 9.ϕ= 56,86.1,26 = 71,64 (v/ph),

n 11= n 10.ϕ = 71,64. 1,26 = 90,27 (v/ph),

n 12 = n 11.ϕ = 90,27. 1,26 = 113,74 (v/ph),

n 13 = n 12.ϕ = 113,74. 1,26 = 143,3 (v/ph),

n 14 = n 13.ϕ = 143. 1,26 = 180,57 (v/ph),

n 15 = n 14.ϕ = 180,57. 1,26 = 227,5 (v/ph),

n 16 = n 15.ϕ = 227,5. 1,26 = 286,66 (v/ph),

n 17 = n 16.ϕ = 286,66. 1,26 = 361,2 (v/ph),

n 18 = n 17.ϕ = 361,2. 1,26 = 455,12 (v/ph),

⇒ Phán têch tỉång tỉû nhỉ häüp täúc âäü ta chn phỉång ạn

khäng gian l: 3x3x2. ÅÍ häüp chảy dao cọ nhiãưu cå cáúu phỉïc tảp

SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 25 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạynhiãưu trủc cáưn khäng gian tỉång âäúi nhiãưu âãø làõp ghẹp cạc chi

tiãút nãn ta chn PATT l (II),(I),(III). Trong häüp ny ta dng cå cáúu

phn häưi v âàût cạc bạnh ràng läưng khäng trãn trủc (II),(III) âãø

gim säú trủc v cäưng kãưnh ca häüp.

PAKG3×3×2.PATT II- I-III

[x][3][1][9]⇒ Ta cọ lỉåïi kãút cáúu :

3[3]3[1]2[9]

Xẹt nhọm Pa :i1: i2 i3 = 1 : ϕ3 : ϕ6

13

Chn i2 = 1 ⇒ i 1 = ϕ3 v i 3 = ϕXẹt nhọm Pb :i4: i5 i6 = 1: ϕ : ϕ2

111Chn i 6 = ϕ1.5 ⇒ i 5 = ϕ2.5 ; i 4 = ϕ3.5

Xẹt nhọm Pc :i7: i8’ = 1 : ϕ9

115.5

⇒ i 8 = 5.5

Chn i 7 = ϕ3.5 ⇒ i 8' = ϕ

ϕLỉåïi âäư thë vng quay

i1i2 i3i4 i5

i8i6i74. Xạc âënh säú ràng ca cạc bạnh ràngSỉí dủng phỉång phạp tênh chênh xạc khi chỉa biãút khong

cạnh trủc

Nhọm truưn I cọ 3 t säú truưn i1,i2 v i3 .SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 26 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trung

i1 =Thiãút kãú mạy1

1

1 f

=

≈ = 1 ⇒ f 1 + g1 = 3

3

3

2 g1

ϕ

1,261 f

i2 = = 2 ⇒ f 2 + g 2 = 2

1 g2

i3 = ϕ 3 = 1,26 3 ≈2 f3

=

⇒ f3 + g3 = 3

1 g3Tỉì cạc thỉìa säú trãn ta cọ bäüi säú chung nh nháút ca täøng

(fj + gj ) l:

K = 3.2 =6.

E min c =ChnZ min . ( f 1 + g 1 ) 17(1 + 2)

=

= 8 .5 .

k . f1

1 .6E = 9→ Z = EK = 6.9 =54Tênh säú ràng ca bạnh ch âäüng v bạnh bë âäüng tỉång

ỉïng:

Z 1 = E.K .f1

1.54

=

= 18

g1 + f1

3⇒ Z1' = 36Z 2 = E.K .f2

60.1

=

= 20

g2 + f 2 1+ 2⇒ Z 2' = 27 .Z 3 = E .K .f3

2.54

=

= 36

g3 + f3

3⇒ Z 3' = 18Nhọm truưn II: cọ 3 t säú truưn, i4 , i5 , i6.

Cọ 1 bạnh ràng dng chung âọ l Z 3 = 18 =Z4 kãút håüp våïi tè säú

truưn â biãút :

'Z4

1

1

= 3, 5 =

⇒ Z 4 ' = 40

Z 4' ϕ

2,24Tỉång tỉû ta tênh âỉåüc :

Z6 = 24 ; Z6’ =34

Nhọm truưn III: cọ 2 t säú truưn i7 v i8

Våïi khong cạch trủc â biãútSVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 27 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyZ7

1

1

= 3, 5 ≈

⇒ 2,24.Z 7 = Z 7 ' ; Z 7 + Z 7 ' = 58 ⇒ Z 7 = 13; Z 7 ' = 45

Z 7' ϕ

2,24o Kiãøm tra sai säú t säú truưn:

Ta tênh sai säú t säú truưn tỉì ilt v itt bàòng cäng thỉïc:

∆i =ilt − itt

.100% < [∆ i ]

ilt[∆i] = ± 10 (ϕ -1).% = ± 10 (1,26 -1).% = ± 2,6%.

Z1

Z1'Z2

Z 2'Z3

Z 3'Z4

Z 4'Z5

Z 5'Z6

Z 6'Z7

Z 7'Z8

Z 8'Zx

Z x'18

3627

2736

1818

4021

3724

3418

4013

45ilt1

21

12

11

2,241

1 78

,1

1 41

,1

2,241

3 56

,itt1

21

12

11

2,221

1 76

,1

1 42

,1

2,221

3,46∆i%000-0,9-1,10,7-0,92,9o Kiãøm tra sai säú lỉåüng chảy dao

Sau khi â xạc âënh säú ràng, ta tênh lải lỉåüng chảy dao thỉûc

tãú ca häüp chảy dao trãn cå såí t säú truưn ca cạc säú ràng â

xạc âënh.

Ta tiãún hnh tênh lải säú vng quay thỉûc tãú:

Ta cọ : nomin =n min

1

=nmax : ϕ3 .ϕ3,5 .ϕ3,5 .ϕ5,5 = 8,95.1,2615,5 = 321,78

i 1 .i 4 .i 7 .i 8(v/p)

nomax =n max

ϕ 3 .1 443,6

=nmax : ϕ1,5 = 1,261,5 = 321,79 (v/p)

i 3 .i 6Chn no = 321,78 (v/p).

Chn ndc = 1440 (v/p) ⇒ i0 =321,78/1440 ≈26 24

.

44 65⇒ Vng quay thỉûc tãú ca häüp chảy dao (v/p):

n1 =1440.SVTH :26 24 18 18 13 18

.

.

.

.

.

= 9,1

44 65 36 40 45 40Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 28 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungn2 =1440.26 24 18 21 13 18

.

.

.

.

.

= 11,5

44 65 36 37 45 40n3 =1440.26 24 18 24 13 18

.

.

.

.

.

= 14,4

44 65 36 34 45 40n4 =1440.26 24 27 18 13 18

.

.

.

.

.

= 18,3

44 65 27 40 45 40n5 =1440.26 24 27 21 13 18

.

.

.

.

.

= 23,0

44 65 27 37 45 40n6 =1440.26 24 27 24 13 18

.

.

.

.

.

= 28,8

44 65 27 34 45 40n7 =1440.26 24 36 18 13 18

.

.

.

.

.

= 36,1

44 65 18 40 45 40n8 =1440.26 24 36 21 13 18

.

.

.

.

.

= 46,3

44 65 18 37 45 40n9 =1440.Thiãút kãú mạy26 24 36 24 13 18

.

.

.

.

.

= 57,7

44 65 18 34 45 40n10 =1440.26 24 18 18

.

.

.

= 70,6

44 65 36 40n11 =1440.26 24 18 21

.

.

.

= 89,1

44 65 36 37n12 =1440.26 24 18 24

.

.

.

= 111,0

44 65 36 34n13 =1440.26 24 27 18

.

.

.

= 141

44 65 27 40n14 =1440.26 24 27 21

.

.

.

= 178,3

44 65 27 37n15 =1440.26 24 27 24

.

.

.

= 222,0

44 65 27 34n16 =1440.26 24 36 18

.

.

.

= 282,8

44 65 18 40n17 =1440.26 24 36 21

.

.

.

= 356,6

44 65 18 37n18 =1440.26 24 36 24

.

.

.

= 443,6

44 65 18 34Sai säú lỉåüng chảy âỉåüc tênh theo cäng thỉïc:

∆n =nlt − ntt

.100% ≤ [∆n] .

nlcVåïi [∆n] = ± 10 (ϕ -1).% = ± 10 (1,26 -1).% = ± 2,6%.SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 29 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyTỉì lỉåüng chảy dao tênh toạn v lỉåüng chảy dao tiãu chøn,

ta láûp bng so sạnh âãø tênh sai säú v biãøu diãùn âäư thë sai säú

lỉåüng chảy dao :

nntt∆n%n18,959,1-1,7n211,2711,5-2n314,214,4-1,4n41818,3-1,7n522,5623-1,9n628,4228,8-1,3n735,8136,1-0,8n845,1246,3-2,6n956,8657,6-1,3n1071,6470,61,5n1190,2789,11,3n12113,741112,4n13143,31411,6n14180,57178,31,3n15227,5222,82n16286,66282,81,3n17361,2356,61,3n18SVTH :nlt445,12443,60,4Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 30 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạy∆n

2,6

2

1

n(logn)

-1

-2

-2,6 Så âäư âäüng häüp täúc âäü :SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 31 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyPHÁƯN IIITÊNH TOẠN THIÃÚT KÃÚ CHI

TIÃÚT MẠY

I.CHN CHÃÚ ÂÄÜ TI - XẠC ÂËN H SÅ BÄÜ CÄN G SÚ T ÂÄÜ NG CÅ ÂI ÃÛ N LÁÛ P BN G TÊNH1. Chn chãú âäü ti

Xạc âënh chãú âäü lm viãûc giåïi hản:

Chãú âäü lm viãûc ca mạy bao gäưm: Chãú âäü càõt gt, bäi

trån, lm lảnh, an ton... Trong pháưn ny ta xạc âënh chãú âäü càõt

gt ca mạy âãø tênh toạn âäüng lỉûc hc.

Ta xạc âënh chãú âäü lm viãûc giåïi hản ca mạy lm cå såí tênh

toạn theo chãú âäü càõt thỉí mạy 6H82 ca nh mạy chãú tảo mạy

cäng củ säú 1 H Näüi.

a) Chãú âäü càõt thỉí mảnh.

Dao P18 cọ D = 90mm, z = 18.

Phäi : Gang cọ HB = 180.

Chãú âäü gia cäng:

n = 47,5 (v/ph); B = 100mm; t = 12mm;

v = 13,5(m/ph); s = 118 (mm/ph); N = 6,3(KW).

b) Chãú âäü càõt thỉí nhanh.

Dao T15K6 cọ D = 100mm, z = 4.

Phäi : Thẹp cọ HB = 195.

Chãú âäü gia cäng:

n = 750 (v/ph); B = 50mm; t = 3mm;

v = 235(m/ph); s = 750 (mm/ph); N = 8,5(KW).

c) Thỉí li håüp an ton.

Dao thẹp giọ cọ D = 110mm, z = 8.

Phäi : Thẹp 45 cọ HB = 195.

Chãú âäü gia cäng:

n = 47,5 (v/ph); B = 100mm; t = 10mm;

s = 118 (mm/ph); MX = 200 (Nm).

Chảy dao nhanh våïi n = 870 (v/ph), kiãøm tra sỉû trỉåüt våïi

n = 20(v/ph).SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 32 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạy2. Cäng sút âäüng cå häüp täúc âäü

Xạc âënh cäng sút âäüng cå âiãûn cáưn phi âảt mỉïc chênh

xạc nháút âënh. Hiãûn nay viãûc tênh toạn chênh xạc âäüng cå âiãûn l

mäüt váún âãư khọ khàn vç khọ xạc âënh âỉåüc âiãưu kiãûn lm viãûc

v hiãûu sút mạy, âiãưu kiãûn chãú tảo cäng sút âäüng cå. Hiãûn

nay cọ hai cạch thỉåìng dng âãø xạc âënh âäüng cå âiãûn:

- Xạc âënh cäng sút âäüng cå âiãûn theo hiãûu sút täøng.

- Tênh chênh xạc sau khi â chãú tảo xong mạy, bàòng thỉûc

nghiãûm cọ thãø xạc âënh âỉåüc cäng sút âäüng cå, cạc säú vng

quay v chãú âäü càõt gt khạc nhau, räưi thỉûc phỉång phạp so

sạnh.

a) Xạc âënh cäng sút âäüng cå truưn dáùn chênh.

Lỉûc tạc dủng khi gia cäng âỉåüc xạc âënh:

ky t 

P = C.B.Z.St  

0

D .(Bng II,1/IV - 90)Ta cọ cäng thỉïc kinh ngiãûm âãø tênh lỉûc càõt trung bçnh (Bng

II,1/IV - 90). Våïi cạc hãû säú láúy tỉì chãú âäü thỉí mảnh.

PZ = (0,5 ÷ 0,6) P0.

PS = (1 ÷ 1,2) P0.

Pa = ± 0,2. P0.

Px = 0,3. P0.tgβ3.

Våïi mạy phay cọ P0 =0 → Pmax

β : l gọc nghiãng ràng ca dao,

Z : säú ràng SZ (mm/ràng),

D : âỉåìng kênh dao phay .

B : chiãưu räüng phay.

B = 50 (mm) , v = 235 (m/ph) , n = 750 (v/p) , t = 3 (mm).

Dao phay P18 cọ D = 100 (mm) , Z = 4, chi tiãút gang HRB = 195 .

Cạc hãû säú càõt tra (Bng II,1/IV - 90)

C = 682 ; y = 0,72 ; k = 0,86 ,

→ P0 = 682.50.4. 

0,72750 750 4 

..

.

3 100

0,86= 2464(N).→ PZ = 1232 ÷ 1478 , chn PZ = 1300 (N),

→ PS = 2464 ÷ 2957 , chn PZ = 2700(N).

Hiãûu sút truưn âäüng trủc trênh ( quay trn) , chn η = 0,75.

Ta cọ cäng sút càõt :

Nc =SVTH :PZ .v

1300.235

=

= 5.1 (KW)

60.102.9.81 60.102.9,81Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 33Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (101 trang)

×