1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

II. TấNH TOAẽN MĩT S Bĩ TRUYệN ĩNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (871.45 KB, 101 trang )


 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyD0 = ( D - d0) - ( 10 ÷ 20) (mm)

= (75 - 15) - 10 = 50

(mm).

Chiãưu di ca ly håüp:

L = (2,5 ÷ 3).d = 3.25 = 75 (mm).

o Tênh âỉåìng kênh chäút.

dc =8.M t

.

π.Z.D 0 .τcτc : giåïi hản bãưn càõt ca chäút, våïi thẹp 45, τc = 420

2N/mm ,

⇒ dc =8.55708

= 3 (mm).

π.1.40.420Theo trë säú lỉûc càõt P0 v âỉåìng kênh chäút dc , tra bng (914/V - 241) âënh cạc kêch thỉåïc ch úu ca ca ly håüp :

b = 18 , A = 30 , B = 25 (mm).2. Thiãút kãú trủc chênh v äø trong häüp täúc âäü

a) u cáưu âäúi våïi trủc chênh.

- Âm bo âäü cỉïng vỉỵng.

- Âäü chëu mn cao.

- Âäü rung âäüng tháúp.

b) Váût liãûu v chãú âäü nhiãût luûn.

Dng thẹp 45 täi cọ:

δbk = 750 N/mm2

δbc = 450 N/mm2

HB = 240

Trủc quay trong äø làn.

c) Âiãưu kiãûn k thût.

- Sai säú cho phẹp vãư hçnh dạng, kêch thỉåïc, dung sai,...

- Âäü nhàơn, âäü cỉïng ca trủc.

- Âäü cán bàòng cho phẹp ca cäø trủc.

d) Tênh trủc chênh.

Så âäư tênh toạn trủc chênh:

ACBPrvEPrdK

PdDFP

Cạc äø B, C l cạc äøv cän âåí chàûn, A cl äø bi âåí mäüt dy,

P

trủc gạ dao näúi våïi trủc chênh nhåì cän mọc K. Trỉåïc khi tênh trủcSVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 41 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyta xạc âënh så bäü khong cạch giỉỵa cạc äø v cạc thnh pháưn

lỉûc:

AB =245mm.

BC = 210mm

CK = 50mm

EC = 50mm

KF = 350mm

FD = 300mm

Cạc lỉûc tạc dủng lãn trủc:

- Lỉûc tạc dủng trong truưn âäüng bạnh ràng:

Pv =2M xv 2.700739

=

= 4866N

d br

72.4Prv = Pv . tgα = 4866. tg200 = 1771 (N)

- Xạc âënh cạc thnh pháưn lỉûc càõt theo chãú âäü càõt thỉí

mảnh.

Pz = 0,5.P0 = 0,5.41505 = 20752,5 (N)

Pd = 0,3P0 . tgβ = 0,3. 41505 = 12452 (N)

Prd = 0,2.P0 = 0,2.41505 = 8301 (N)

o Tênh trủc trong màût phàóng thàóng

Prv

âỉïng:

Prd

Så âäư trủc:

B

K

D

A

CPdTạch trủc gạ dao tải K ta cọ hãû siãu tènh báûc 1: P

rd

KDPdTạch gäúi D v thay vo âọ lỉûc âån vë X1 = 1:PrdX1K

PdFBiãøu âäư Mu do X1 = 1 gáy ra :SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 42 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyBiãøu âäư Mu do ngoải lỉûc gáy ra :Ta cọ phỉång trçnh :

M u = −Pdx=Pdd dao

+ Prd (x − 300)

2d dao

90

12452

.

2 + 300=

2 + 300 = 367 5 (mm)

,

Prd

8301Âãø xạc âën X1 ta dng phỉång phạp nhán biãøu âäư Veresaghin

ta co phỉång trçnh chênh tàõc :

δ11.X 1 + ∆1P = 0Våïi :

δ11 =∆1P = −1 1

1

12 2

.ED3 =

.91 5.106

,

 KD . KD  =

E.J  2

3

E.J

 3E.J1 282 5.3984655 2.67,5

, 1 67,5.373545 2.67,5

.

+300 +

.

+ 300 =

E.J

2

3

E.J

2

3= −2,75.1011 5,8.109

2,69.1011

+

=−

E.J

E.J

E.J⇒ 91,5.106.X1 - 2,69. 1011 = 0

⇔ X1 =2,69.1011

= 2940 ( N )

915.106

,⇒ Ta s tçm âỉåüc cạc thnh pháưn phn lỉûc tải K.

Mx

RkxPrdK

RxTa cọ:∑MK⇔ M kxPdX1F90

+ Prd .350− X 1 .650− M kx = 0

2

=− P .45 + Prd .350− X 1 .650

d= −Pd ..

.

.

⇔ M kx = − 1245245+ 8301350− 2940650 = 434010N.mmΣY = 0

⇔ Prd-Rky- X1 = 0

⇔ Rky = 8301-2940 = 5361 (N)

SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 43 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyΣX = 0

⇔ Rkx- Rd = 0

⇔ Rkx = Rd = 12452 (N)

Tỉì cạc giạ trë trãn ta xạc âënh âỉåüc cạc giạ trë M’ kx , R’ky, R’kx tạc

dủng lãn âáưu trủc chênh.

Ry

P

rvACB

EMxRx KÂỉa dm liãn tủc vãư hãû cå bn âäng thåìi chuøn M’ kx , R’ky, R’kx

vãư C ta cọ:

M2 = M’kx + R’ky. KC = 434010 + 5361 . 50 = 702060 (N.mm)

AM1B

EBiãøu âäư moment ngoải lỉûc:Biãøu âäư moment tỉûa:P rv

CM267500181000Cọ phỉång trçnh 3 moment:

 a

a 

M 0 .l 1 + 2.(l 1 + l 2 )M 1 + l 2 M 2 = −6 Ω 1 1 + Ω 2 2 l1

l2 Trong âọ:

M0 = 0

Ω1a1

=0

l1Ω2a2  12

1

 1

=  .67500160 .160+ 50 + 6750050. .50 : 210 = 2925103

.

.

.

2l2 

3

3

 2

⇒ Ta cọ :

2(l1 + l 2 ) M 1 + l 2 M 2 = −6.Ω 2

⇔ M1 = −

=−SVTH :a2

l26.2925.10 3 + 210.7702060

2.(l1 + l 2 )165.10 6

= −181.10 3 ( N .mm)

2.(245 + 210)Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 44 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyDáúu (-) chè M1 ngỉåüc chiãưu våïi chiãưu â chn trãn hçnh v.Biãøu âäư lỉûc càõt:Biãøu âäư Mu ton dáưm:Prv3081Phn lỉûc tải cạc gäúi:

ARyCBKEÂãø v âỉåüc Mu ton dáưm ta v Mu v lỉûc càõt tỉìng dáưm âån do

ti trng v cạc moment liãn kãút tảo nãn sau âọ ghẹp lải.

o Tênh trủc trong màût phàóng nàòm ngang .

Så âäư trủc:

ACBKPvDF PzTỉång tỉû nhỉ khi tênh toạn trủc trong màût phàóng thàóng âỉïng

ta tênh trủc gạ dao tải K ta cọ hãû siãu tènh báûc 1:

D

K

Pz

X2Tạch gäúi D v thay vo âọ lỉûc âån vë X2 K 1

=

Pz

Biãøu âäư Mu do X2 = 1 gáy ra :Biãøu âäư Mu do ngoải lỉûc gáy ra :650

650Âãø xạc âën X2 ta dng phỉång phạp nhán biãøu âäư Veresaghin

ta cọ phỉång trçnh chênh tàõc :

δ11.X 2 + ∆1P = 0SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 45 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyVåïi :

δ11 =1 1

1

12 2

.ED3 =

.91 5.106

,

 KD . KD  =

E.J  2

3

E.J

 3E.J∆1P = −1 1

5

1

. .350 7263200  = =

.

.

.6,9.1011

E.J  2

6

E.J⇒ 91,5.106.X1 - 6,9.1011 = 0

⇔ X1 =6,9.1011

= 7524 ( N )

91 5.106

,⇒ Ta s tçm âỉåüc cạc thnh pháưn phn lỉûc tải K.

Ta cọ:∑Mzk= M K − Pz .KF + X 2 .KD = 0.

.

⇔ M k = 20752350− 7524650 = 2,4.106 N.mmΣY = 0

⇔ Rk -Pz+ X2 = 0

⇔ Rk = 20752-7524 = 13228 (N)

Âỉa dáưm liãn tủc vãư hãû cå bn âäng thåìi chuøn M’ k , R’k, vãư C

ta cọ:

M2 = M’k - R’k. 50 = 2,4.106 - 13228 . 50 = 1738600 (N.mm)

M2

M1 B

A

E

C

Biãøu âäư moment ngoải lỉûc:

PyBiãøu âäư moment tỉûa:Cọ phỉång trçnh 3 moment:

 a

a 

M 0 .l 1 + 2.(l 1 + l 2 )M 1 + l 2 M 2 = −6 Ω 1 1 + Ω 2 2 l1

l2 Trong âọ:

M0 = 0

Ω1a1

=0

l1a2  12

1

 1

=  .160.864667 .160+ 50 + 86466750. .50 : 210 =

.2l2 

3

3

 2= 37468903N.mmΩ2⇒ Ta cọ :

SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 46 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạy2(l 1 + l 2 )M 1 + l 2 M 2 = −6.Ω2

⇔ M1 = −a2

l26.37468903 210.1738600= − 648263( N.mm)

2.(245+ 210)Biãøu âäư lỉûc càõt:Biãøu âäư Mu ton dáưm:

Phn lỉûc tải cạc gäúi:ABEC

KBNG LỈÛC V MOMENT TRÃN TRỦC CHÊNHR[N]:M[N.mm]

Ry[N]

Rz[N]

MUY[N.mm]

MUZ[N.mm]A

2646

379

0

0B

7484

3084

181000

648263C

23847

9477

702060

1738600E

20752

1771

556200

2269063K

13228

5361

434010

2400000Tênh gáưn âụng trủc :

- Tải B:

2

2

M tâ = M u = M 2 + M 2 = 181000 + 648263 = 673057 ( N.mm)

uy

uzÂỉåìng kênh trủc tải B :

d≥3M tâ

0,1.(1 − β4 ).[ δ]Trong âọ :

Mtâ : moment tỉång âỉång.

β=d0

: d0 l âỉåìng kênh läù räùng trong trủc, chn β

=0,5

dδ : cäng sút cho phẹp:

Tra bng 72/V - 19 ta cọ :[δ]= 75 N.mm2.

673057⇒ d B ≥ 3 0,1.(1 − 0,54 ).75 ≈ 44 (mm)SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 47 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trung-Thiãút kãú mạy⇒ chn dB= 45 (mm)

Tải C:

2

2

M tâ = M u = M 2 + M 2 = 2269063 + 702060 = 2375192 ( N.mm)

uy

uzMx = 700739 (N.mm)

M tâ =2

2

M u + 0,75.M x = 2375192 2 + 0,75.700739 2 = 2451492 ( N .mm)Âỉåìng kênh trủc tải C :

2451492⇒ d C ≥ 3 0,1.(1 − 0,54 ).75 ≈ 69 (mm)

-⇒ chn dC = 70mm.

Tải E:

2

2

M tâ = M u = M 2 + M 2 = 1738600 + 556200 = 1825400 ( N.mm)

uy

uzMx = 700739 (N.mm)

M tâ =2

2

M u + 0,75.M x = 1825400 2 + 0,75.700739 2 = 1923633 ( N .mm)Âỉåìng kênh trủc tải E :

1923633⇒ d E ≥ 3 0,1.(1 − 0,54 ).75 ≈ 64 (mm)

⇒ chn dE= 65mm.

Kiãøm nghiãûm trủc theo hãû säú an ton ( tải C).

- Hãû säú an ton tênh theo cäng thỉïc :

n=n δ .n τ

2

nδ + n2

τ≥ [ n](7-5/V-120).Trong âọ :

nδ : hãû säú an ton xẹt riãng ỉïng sút phạp.

nδ =δ −1

+ ψ δ .δ m ( 7-6/V-121).

ε δ .δ anτ : hãû säú an ton xẹt riãng ỉïng sút tiãúp.

nτ =-

+ ψ τ .τ m

ε τ .βSVTH :(7-7/V-121).Vç trủc quay nãn ỉïng sút phạp biãún âäøi theo chu kç âäúi

xỉïng.

δ a = δ max =-τ −1Mu

W; δm = 0ỈÏng sút xoạn thay âäøi theo chu kç mảch âäüng vç trủc

lm viãûc mäüt chiãưu:Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 48 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trung

τ a = τ max =Thiãút kãú mạyτ max M x

=

2

2W0W = 0,1.d3.(1-0,54) = 0,1.703.(1-0,54) = 32156 (mm3)

W0 = 0,2.d3.(1-0,54) = 0,2.703.(1-0,54) = 64312 (mm3)

Mu = 1738600 N.mm

Mx = 700739 Nmm

M u 1738600

=

≈ 54 ( N / mm2 )

W

32156

Mx

700739

τa =

=

≈ 5,5 ( N / mm2 )

2.W0 2. 64312δa =Váûyδ-1 = 0,45.δb = 0,45. 850 = 382,5 (N/mm2).

τ-1 = 0,45.δb = 0,25. 850 = 212,5 (N/mm2).

Ψδ v ϕτ l hãû säú an ton xẹt âãún nh hỉåíng ca trë säú

ỉïng sút trung bçnh âãún sỉïc bãưn mi: âäúi våïi thẹp

cacbon trung bçnh cọ:

ϕδ = 0,1

Ψτ = 0,05.

β : hãû säú tàng bãưn bãư màût trủc:

β = 1 (khäng tàng bãưn)

εδ , ετ : hãû säú kêch thỉåïc, xẹt âãún nh hỉåíng ca kêch

thỉåïc tiãút diãûn trủc tåïi giåïi hản mi: theo( 7-4/V-123).

εδ = 0,76

ετ = 0,65

Theo bng (7-6/V125) tra theo δb cọ:

kδ = 1,76

kτ = 1,33

k δ 1,76

=

= 2,316

ε δ 0,76

k τ 1,33

=

= 2,046

ε τ 0,65Váûy :nδ =nτ =382 5

,

=3

2,316 54 + 0

.212 5

,

= 18,4

2,046 5,5 + 0,05.0,5

.Ta tênh âỉåüc :n=3.18,4

32 + 18,42= 2,96Våïi : [n] = 2,5÷3 Ta tháúy n nàòm trong giåïi hản cho phẹp ⇒

khäng cáưn tênh lải âäü cỉïng vỉỵng ca trủc.

SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 49 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trung--Thiãút kãú mạyo Tênh then:

Âãø cäú âënh bạnh ràng theo phỉång tiãúp tuún âäng thåìi

truưn moment xồõn ta dng then.

Âỉåìng kênh chäø làõp then d = 65 mm.

Chn kêch thỉåïc then theo bng (7-23/V-143).

b =18 mm.

h = 11 mm.

t =5,5 mm.

t1 =5,6 mm.

k =6,8

l =50 mm

Kiãøm nghiãûm sỉïc bãưn dáûp ca then theo cäng thỉïc:

δd =2.M x

≤ [δd ]

d.t.lδd =2.700739

= 78 N / mm2

65.5,5.50N / mm2(7-11/V-139).Våïi : [δd] = 150 N/mm2

-(7-20/V-142).⇒ δd < [δd] .

Kiãøm nghiãûm sỉïc bãưn càõt ca then theo cäng thỉïc:

τc =2.M x

≤ [ τc ]

d.b.lτc =2.700739

= 17,2 N / mm2

65.25.50N / mm2(7-11/V-139).Våïi : [τc] = 120 N/mm2(7-21/V-142).⇒ τc < [τc] .

e) Chn äø trủc cho trủc chênh.

Så âäư trủc :Chn kêch thỉåïc, loải äø làn theo hãû säú kh nàng lm viãûc

v ti trng ténh.

Hãû säú kh nàng lm viãûc C âỉåüc tênh theo cäng thỉïc :

C = Q.(n.h)0,3

(8-15/V-158).

Trong âọ:

Q: ti trng ténh (daN).

n: säú vng quay ca äø (v /p).

SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 50 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyh: thåìi gian lm viãûc (h).

Våïi n = 78 (v/p) , h = 104 (h).

Âỉåìng kênh äø trủc tai B v C khạc nhau nãn ta tênh chn hai

äø. Cäng thỉïc tênh Q cho äø âa nọn âåí chàûn:

Q = (0,6.Kv. R + m.At).Kn.Kt. (8-7/V-160)

Trong âọ :

Kt : hãû säú ti trng âäüng.

Kt = 1,1.

(bng8-3/V-162).

Kn : hãû säú nhiãût âäü.

Kn = 1

(bng8-4/V-162).

Kv : hãû säú xẹt âãún vng no ca äø l qua.

Kv = 1

(bng8-5/V-162).

m : hãû säú chuø ti dc trủc vãư lỉûc hỉåïng

tám.

m = 1,5.

(bng8-2/V-161).

At : ttäøng lỉûc chiãưu trủc:

Âãø tênh At ta tênh cạc phn lỉûc RB v RC trỉåïc:

R B = R 2 + R 2 = 74842 + 30842 = 8095 ( N )

BX

BY

2

2

2

R C = R CX + R CY = 23847 + 94772 = 25661 ( N )SB = 1,3.RB.tgβ = 1,3.8095.tg150 = 2819 (N)

SC = 1,3.RC.tgβ = 1,3.25661.tg150 = 8938 (N)

Täøng lỉûc chiãưu trủc:

At = -Pd - SB + SC = -12452 - 2819 + 8938 = 6333 (N).

Nhỉ váûy äø B chëu lỉûc dc trủc ta tênh chn äø tải B:

Ti trng tỉång âỉång tạc dủng lãn äø:

Qtâ = (0,6.RB + 1,5.At).1,1 = (0,6.8095 + 1,5.6333).1,1 = 15792

(N).

≈ 1579 (daN).

C = Qtâ (n.h)0,3 = 1579. (78,5.104)0,3 = 92662 .

Dỉûa vo bng (18P/V-348) ta chn äø âa cän âåỵ chàûn loải

7309 cọ:

d = 45 mm

D = 100 mm

T = 27,5

B = 26

Cbng = 128000

o Chn äø tải C:

ÄØ C coi nhỉ chëu lỉûc dc trủc khi âo chiãưu nãn :

SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 51Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (101 trang)

×