1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

II. H THNG BI TRN, LAèM MAẽT, H THNG IN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (871.45 KB, 101 trang )


 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyXạt âënh lỉu lỉåüng ca båm dáưu dỉûa trãn cå såí cán bàòng

nhiãût, xút phạt tỉì gi thiãút: táút c nhiãût lỉåüng to ra do ma sạt

åí cạc càûp ma sạt bàòng nhiãût lỉåüng thu vo ca cháút lng bäi trån.

Nhiãût lỉåüng do cạc bãư màût ma sạt to ra chè cọ thãø tênh toạn våïi

phỉång phạp gáưn âụng.

Nhiãût lỉåüng to ra åí cạc càûp ma sạt âỉåüc tênh theo cäng

thỉïc:

W1 = 860.N.( 1 - η ) [ kcal/h] [I/tr178] (1)

Trong âọ:

N: cäng sút åí cạc càûp ma sạt.

η: hiãûu sút táút c cạc càûp ma sạt âỉåüc bäi trån.

Nhiãût lỉåüng thu vo ca cháút lng bäi trån âỉåüc tênh theo

cäng thỉïc:

W2 = 60.c.γ.∆t [kcal/h]

[I/tr178] (2)

Trong âọ:

Q: Lỉu lỉåüng chát lng bäi trån chạy qua [l/p]

c : nhiãût dung riãng ca dáưu ( c ≈ 0,4 kcal/kgoC)

γ: khäúi lỉåüng riãng ca ca dáưu [kg/dm3] ( γ ≈ 0,9)

∆t: hiãûu nhiãût âäü ca dáưu ra v vo bãư màût ma sạt

o[ C]

Cán bàòng hai phỉång trçnh (1), (2) ta âỉåüc cäng thỉïc gáưn

âụng:

Q ≈ k.N.(1-η) [l/p]

Trong âọ:

k: hãû säú phủ thüc vo sỉû háúp thu nhiãût ca dáưu.

N.(1 - η): cäng sút máút mạt trong cạc cå cáúu âỉåüc bäi

trån.

a) Dáưu bäi trån.

o Ngun tàõc chung khi lỉûa chn dáưu bäi

trån l:

Nãúu ti trng cng nh, váûn täúc tỉång âäúi ca cạc bãư màût

ma sạt cng låïn v nhiãût âäü tháúp thç phi dng dáưu cọ âäü nhåït

cng nh.

Nhỉỵng chi tiãút âiãøn hçnh ca mạy âỉåüc bäi trån nhỉ sau:

+ ÄØ trủc chênh ca mạy dng häùn håüp ca 90% dáưu ho v

10% dáưu ϕ hay dáưu cäng nghiãûp 12.

+ Bạnh ràng trủ dng dáưu cäng nghiãûp 20, 45, 50.

+ Vêt me dng dáưu cäng nghiãûp 45, 50 hay dáưu xi lanh nhẻ 11.SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 93 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyNgoi cạc loải dáưu khoạng cháút ra, ngỉåìi ta thỉåìng dng måỵ

âãø bäi trån. Måỵ cọ hãû säú ma sạt låïn hån dáưu ráút nhiãưu. Nọ chëu

âỉåüc ti trng låïn m khäng bë quạ nọng hay bë dênh, giạ thnh r

hån v bo vãû chäúng báøn cng dãù hån dáưu. Do âọ ngỉåìi ta

thỉåìng thay thãú dáưu bàòng måỵ âàûc.

Cạc loải måỵ sau âáy thỉåìng âỉåüc dng âãø bäi trån äø bi trong

mạy cäng củ:

+ Måỵ vản nàng cọ nhiãût âäü chy tháúp: YH

+ Måỵ vản nàng cọ nhiãût âäü chy trung bçnh: YC2, YC3

+ Måỵ vản nàng cọ nhiãût âäü chy cao: YT1, YTB ( måỵ chëu

lảnh)

b) Tênh cho häüp täúc âäü.

Lỉu lỉåüng dáưu bäi trån cáưn cho häüp täúc âäü:

Q ≈ k.N.(1-η) [l/p]

Trong âọ: k = 2

N = 7,5

µ = 0,85Q = 2.7,5.( 1- 0,85) = 2,25 [l/p]

Thãø têch thng chỉïa dáưu:

V = (5÷6).Q [l]

V = 5.Q = 5.2,25 =11 l

Váûn täúc dng chy trong äúng cọ thãø láúy: v = 1m/s

c) Tênh cho häüp chảy dao.

o Trong häüp chảy dao cọ hai chãú âäüü bäi

trån:

+ Bäi trån liãn tủc dng trong häüp biãún täúc

+ Bäi trån khäng liãn tủc dng bäi trån cạc säúng trỉåüt, vêt

me-âai äúc.

Lỉu lỉåüng dáưu bäi trån:

Q ≈ k.N.(1-η) [l/p]

Trong âọ: k = 2

N = 1,7 KW

η = 0,75Q = 2.1,7.( 1- 0,75) = 1,27 l/p

Thãø têch thng chỉïa:

V = 5.1,27 = 6,35 l chn V = 7 lSVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 94 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạy2. Tênh toạn hãû thäúng lm mạt

Âãø gim nhiãût lỉåüng sinh ra khi gia cäng, lm tàng tøi th

ca dao hay âäư gạ, ngỉåìi ta dng cháút lng trån ngüi âãø tỉåïi

vo vng càõt.

Tạc dủng ca cháút lng lm ngüi khi tỉåïivo vng càõt l:

+ Gim ma sạt giỉỵa dao v phäi, tỉïc l giỉỵa dao v chi tiãút

gia cäng. Do âọ gim âỉåüc nhiãût âäü, â biãún dảng âäü mn ca

dao. Ngoi ra, ma sạt gim cng lm gim nhỉỵng kh nàng gáy ra

cháún âäüng åí dủng củ càõt.

+ Gim âỉåüc lỉûc càõt, âäưng thåìi náng cao cháút lỉåüng bãư

màût, vi khi càõt cháút lng lm ngüi chen vo giỉỵa hai bãư màût ca

dao v phoi

+ Láúy âi pháưn låïn nhiãût lỉåüng do gia cäng biãún dảng v cäng

ma sạt sn sinh ra nãn chàơng nhỉỵng ngàn cn biãún dảng ca dao,

m cn gim âỉåüc biãún dảng ca chi tiãút gia cäng.

+ Trong nhiãưu trỉåìng håüp cháút lng trån ngüi cn cọ tạc

dủng lm sảch bãư màût gia cäng v ti phäi âi. Nãúu phoi ỉï lải mäüt

chäù thç cọ thãø lm gim cháút lỉåüng bãư màût gia cäng, lm hng

säúng trỉåüt.....

Tọm lải, tạc dủng ca cháút lng lm ngüi ( ca hãû thäúng

lm ngüi) l âm bo náng cao tøi th ca mạy, ca dủng củ

càõt, âäưng thåìi náng caôỉåüc nàng sút ca mạy , náng cao âỉåüc

cháút lỉåüng gia cäng bãư màût chi tiãút.

o Lỉûa chn cháút lm ngüi:

Viãûc lỉûa chn cháút lm ngüi phủ thüc vo váût liãûu ca

chi tiãút gia cäng v phỉång phạp gia cäng. Cạc dung dich cọ khi ngoi

tạc dủng lm ngüi l ch úu cn cọ nhiãûm vủ bäi trån. Do âọ

u cáưu âäúi våïi cháút lm ngüi trong tỉìng trỉåìng håüp ráút khạc

nhau.

+ Våïi váûn täúc càõt nh v âäü sáu càõt nh thç khäng cáưn tạc

dủng lm ngüi hồûc bäi trån nhiãưu làõm.

+ Våïi váûn täúc càõt nh v â sáu càõt låïn, thç tỉång âäúi cáưn

thiãút tạc dủng lm ngüi v tạc dủng bäi trån.

+ Våïi váûn täúc càõt låïn v âäü sáu càõt nh thç ráút cáưn thiãút

tạc dủng lm ngüi nhỉng êt cáưn tạc dủng bäi trån.

+ Våïi váûn täúc càõt låïn v âäü sáu càõt låïn thç c hai tạc nhán

bäi trån v lm ngüi âãưu cáưn thiãút.

Tu thüc vo váût liãûu gia cäng , tạc dủng ca dung dëch lm

ngüi cng cọ nhỉỵng u cáưu khạc nhau. Khi gia cäng váût liãûu

cỉïng dn, thç cáưn dung dëch cọ tạc dủng lm ngüi v bäi trån

trung bçnh. Khi gia cäng váût liãûu cỉïng do thç u cáưu vãư bäi trån v

lm ngüi cao.SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 95 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyMäüt dung dëch cọ tạc dủng lm ngüi tät khi t nhiãût v kh

nàng dáùn nhiãût cao, ỉïng sút bãư màût nh. Tạc dủng bäi trån täút

khi âäü nhåït ca cháút lng thay âäøi êt khi nhiãût âäü thay âäøi, cọ kh

nàng tảo thnh mng bäi trån, háúp phủ vỉỵng chàõc vo bãư màût bäi

trån.

u cáưu ch úu ca dung dëch lm ngüi l khäng lm han

gè chi tiãút mạy, lm hỉ hng låïp sån v khäng gáy mi khọ chëu.

* Cạc dung dëch lm ngüi ch úu dng khi càõt kim loải l:

dung dëch xụt, emulxi, dáưu khoạng cháút, nỉåïc x phng, nhỉûa

thäng, dáưu lỉía, häùn håüp dáưu lỉía våïi nhỉûa thäng.

Emulxin l loải dáưu khoạng häùn håüp våïi emulxän, nỉåïc, xụt

v mäüt vi acid..

Thnh pháưn emulxin dng lm ngüi khi phay:

Emulxän: 6 %

NaHCO3: 0,02 %

Nỉåïc:

93,98

Tênh toạn hãû thäúng lm ngüi.

Vãư cå bn, hãû thäúng lm ngüi cng bao gäưm nhỉỵng thnh

pháưn ch úu nhỉ hãû thäúng bäi trån hay mäüt hãû thäúng dáưu ẹp

thäng thỉåìng. ÅÍ âáy ta chè âãư cáûp âãún váún âãư khạc biãût l cạch

xạc âënh lỉu lỉåüng cáưn thiãút ca båm dung dëch.

Lỉu lỉåüng ca båm li tám dng trong lm mạt âỉåüc xạc âënh

nãúu nhỉ gi thiãút ton bäü cäng sút càõt âãưu chuøn thnh nhiãût

v nhiãût lỉåüng ny bë háúp thủ hon ton båíi dung dëch lm

ngüi.

Ta cọ phỉång trçnh cán bàòng nhiãût.

γ.cΛt.Q =102 6.N

.

427[ kcal/ p]Coi dung dëch lm ngüi l dáưu Emulxin cọ γ =1 kg/l ; c = 4,2

kcal/kg0C thç:

Q=N

Λt[ l / p]Trong âọ :

∆t : hiãûu nhiãût â âãø âm bo tøi th dao do âọ ∆t =

15÷250C.

N : cäng sút càõt.

Q = 14N

Λt[ l / p]Nãúu cháút lm ngüi l dáưu khoạng cháút co γ = 0,88 kg/l ; c = 2

kj/ kg0C thç:

Q = 35SVTH :N

Λt[ l / p]Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 96 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungQ = 35Thiãút kãú mạy7,5

= 13 [ l / p]

203. Trang bë âiãûn ca mạy

a)Giåïi thiãûu trang bë âiãûn ca mạy.

Trãn mạy bäú trê ba âäüng cå khäng âäưng bäü roto lng sọc. Âiãûn

ạp ∇/Y=220/380 volt.

Âäüng cå chênh häüp täúc âäü (W) cọ cäng sút N = 7 KW täúc âäü

n= 1440v/p.

Âäüng cå chảy dao (Z) cọ cäng sút N cd = 1,7 KW täúc âäü n cd=

1440v/p.

Âäüng cå båm dung dëch trån ngüi cọ cäng sút Nb = 0,125 KW

täúc âäü n=2800v/p.

Mảch âiãưu khiãøn cọ âiãûn ạp 127V, mảch ân chiãúu sạng

36V.

Bäü chènh lỉu BC cung cáúp dng mäüt chiãưu âãø hm âäüng nàng

âäüng cå häüp täúc âäü.

b) Ngun lê lm viãûc.

o Truưn âäüng chênh.

Chn chiãưu quay trủc chênh bàòng nụm xoay Kâc trong t âiãûn.

Âọng cäng tàõc âáưu vo CD, mảch âiãưu khiãøn cọ âiãûn, áún nụt 1M1 hồûc 2M-1, khåíi âäüng tỉì RT tạc âäüng, cạc tiãúp âiãøm thỉåìng

måí RT åí mảch âäüng lỉûc âọng lải. Âäüng cå âỉåüc âọng vo lỉåïi

âiãûn quay v lm quay trủc chênh. Âäưng thåìi Råle âiãûn ạp KH tạc

âäüng, tiãúp âiãøm thỉåìng måí KH (13-15) âọng lải.

Khi trủc chênh áún nụt 2M1-1 hồûc 2M1-2, khåíi âäüng tỉì RT1

máút âiãûn cạc tiãúp âiãøm thỉåìng måí RT1 åí mảch âäüng lỉûc måí

ra, âäüng cå bë càõt khi lỉåïi âiãûn, tiãúp âiãøm thỉåìng âọng RT1(5-7)

âọng lải, khåíi âäüng tỉì ZT tạc âäüng, tiãúp âiãøm thỉåìng måí ZT(102104) âọng lải cung cáúp cho bäü chènh lỉu BC, âäng thåìi cạc tiãúp

âiãøm thỉåìng måí ZT(105-F13) v ZT(106-F33) âọng lải âỉa ngưn

âiãûn mäüt chiãưu vo hai pha ca âäüng cå chênh quạ trçnh hm âäüng

nàng xy ra, hm âäüng cå chênh.

Quạ trçnh sang säú trong truưn âäüng chênh âỉåüc thỉûc hiãûn

nhỉ sau:

Khi quay sang säú xong, áún nhàõp nụt 1M3-1, khåíi âäüng tỉì

1M31 tạc âäüng theo mảch (1-9-11-13-21-19-23-8-6-4-2) âäưng thåìi Råle

trung gian PZ åí mảch âäüng lỉûc tạc âäüng cạc tiãúp âiãøm thỉåìng

âọng PZ (21-13) v PZ(13-15) åí mảch âiãưu khiãøn måí ra khäng cho

Råle trung gian PZ tạc âäüng v khåíi âäüng ZW lm viãûc. Nhỉng khi

Råle trung gian PZ máút âiãûn, tiãúp âiãøm thỉåìng âọng PZ(13-15) v

PZ(13-21) âọng lải. Råle PZ khåíi âäüng tỉì ZW lải tạc âäüng, cỉï

nhỉ váûy âäüng cå W âỉåüc cung cáúp âiãûn khäng liãn tủc v tảo ra

SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 97 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạynhỉỵng moment quay kiãøu xung, âỉa bạnh ràng vo àn khåïp. Khi bạnh

ràng â vo àn khåïp räưi âng cå nhẻ ti, Råle âiãûn ạp PH bàõt

âáưu tạc âäüng. Sỉû lm viãûc ca råle âiãûn ạp PH v råle trung gian

PZ tảo ra nhỉỵng xung moment ngàõn hån trỉåïc. Cho nãn khi ta nhàõp

1M3-1 tháúy dao håi quay mäüt chụt chỉïng t quạ trçnh sang säú â

xong.

o Truưn âäüng bn mạy ( chảy dao).

Âiãưu khiãøn bàòng tay:

Âàût cäng tàõc chuøn mảch 1M1-3 åí t âiãûn vo vë trê “lm

viãûc bàòng tay”. Cạc tiãúp âiãøm 1M3-3(27-49), 1M1-1(35-37) âọng lải

cạc tiãúp âiãøm 1M1-4(37-41), 1M1-3(49-47) måí ra. ÁÚn nụt khåíi âäüng

K3 cho trủc chênh quay, råle âiãûn ạp PH tạc âäüng, tiãúp âiãøm

thỉåìng måí RN3(33-35) âọng lải chuøn bë cho chuøn âäüng bn

mạy lm viãûc.

Âãø di chuøn bn mạy våïi täúc âäü àn dao theo chiãưu dc,

âỉa tay gảt phêa trỉåïc bn qua trại hay phi, cạc tiãúp âiãøm thỉåìng

måí ca hm càõt 1M1-3(37-47) hồûc 1M1-2(37-39) âọng lải, cạc tiãúp

âiãøm thỉåìng âọng 1M1-4(51-53) hồûc

1M1-2(33-53) måí ra, khåíi

âäüng tỉì K3 hồûc K3' åí mảch âäüng lỉûc âọng lải, âäüng cå truưn

âäüng bn chuøn âäüng theo chiãưu trại hay phi våïi täúc âäü chảy

dao.

Âãø chảy dao nhanh áún nụt 1M-1 hồûc 2M-1, khåíi âäüng tỉì RT

tạc âäüng. Cạc tiãúp âiãøm thỉåìng måí ca khåíi âäüng tỉì RT(102104) (105-107) (106-108) âọng lải. Nam chám âiãûn NC cọ âiãûn, lỉûc

hụt ca nam chám tạc âäüng vo li håüp ma sạt åí häüp chay dao lm

cho bn chuøn âäüng nhanh vãư phêa trại hay phi.

Âãø di chuøn bn theo chiãưu ngang våïi täúc âäü àn dao, âỉa

tay gảt åí phêa trại ra phêa ngoi hồûc phêa trong, cạc tiãúp âiãøm

thỉåìng âọng ca hm càõt 2M1-4(31-33), hồûc 2M1-2(29-31) måí, cạc

tiãúp âiãøm thỉåìng måí ca hm càõt 2M1-3(37-47) hồûc 2M1-1(37-39)

âọng lải, khåíi âäüng tỉì K3 hồûc K3' tạc âäüng. Âäüng cå ca bn

quay theo chiãưu trại hay phi âỉa bn dëch chuøn vãư phia trong hay

phêa ngoi våïi täúc âäü àn dao. Khi âang lm viãûc våïi täúc âäü àn dao,

áún nụt 3M-2 hồûc 3M-1 khåíi âäüng tỉì RT tạc âäüng, cạc tiãúp âiãøm

RT(102-104) (105-107) (106-108) âọng lải, nam chám âiãûn NC cọ

âiãûn, lỉûc hụt ca nam chám tạc âäüng vo li håüp ma sạt thỉûc

hiãûn chuøn âäüng chảy nhanh bn mạy theo chiãưu ngang.

Mún âiãưu khiãøn theo phỉång thàóng âỉïng ta thỉûc hiãûn tỉång

tỉû.

o Âiãưu khiãøn tỉû âäüng bn mạy theo

chiãưu dc:

Âàût cäng tàõc CT åí vë trê “âiãưu khiãøn tỉû âäüng”, cạc tiãúp

âiãøm CT2(27-49) CT3(19-27) måí ra, cạc tiãúp âiãøm CT1(35-37) âọng

SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 98 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạylải. Quay vêt âiãưu chènh åí phêa trỉåïc b vãư vë trê “lm viãûc tỉû

âäüng”. Tiãúp âiãøm thỉåìng âọng ca hm cúi

4M1-2(49-51) måí

ra, tiãúp âiãøm thỉåìng måí 4M1-1(41-43) âọng lải khoạ mảch chuøn

âäüng theo chiãưu lãn hay xúng.

Trãn mạy cọ thãø thỉûc hiãûn chu trçnh sau:

- Tỉì hnh trçnh chảy dao nhanh ca bn vãư phêa phi sang

hnh trçnh àn dao phi räưi tỉì hnh trçnh àn dao phi chảy

nhanh vãư phêa trại räưi dỉìng lải åí bãn trại.

- Tỉì hnh trçnh chảy dao nhanh vãư phêa trại sang hnh trçnh

àn dao trại chảy nhanh vãư phêa phi räưi dỉìng lải åí bãn

phi.

- Tỉì àn dao trại sang chảy nhanh phi, tỉì nhanh phi sang àn

dao phi, tỉì àn dao phi sang nhanh trại, tỉì nhanh trại sang

àn dao trại, làûp lải chu k âáưu.

Chu trçnh tỉû âäüng nhỉ sau:

Gi sỉí khi chuøn âäüng tay gảt cå khê åí phêa trỉåïc bn mạy

vãư phêa trại, tiãúp âiãøm ca hm càõt 1KA3(37-47) âọng, tiãúp âiãøm

1KA4(51-53) måí, khåíi âäüng tỉì ZU tạc âäüng âỉa bn nhanh vãư phại

trại. Khi chi tiãút gáưn âãún dao, tay gảt cå khê trãn bn tạc âäüng vo

cam tạm váúu ca hm càõt 3KA1(43-45) âọng lải, tiãúp âiãøm

3KA2(43-55) måí ra, khåíi âäüng tỉì ZU nh ra càõt nhanh hnh trçnh

ca bn. Sau khi càõt gt cỉí hnh trçnh cå khê trãn bn tạc âäng vo

tay gảt åí phêa trỉåïc bn lm cho tiãúp âiãøm ca hm càõt 1KA1(3739), 1KA4(51-53) âọng lải tiãúp âiãøm. 1KA2(53-33), 1KA3(37-47) måí ra,

lục âọ khåíi âäüng tỉì ZZ váùn lm viãûc theo mảch (1-9-11-17-27-2931-33-35-37-41-43-45-47-ZZ-14-10-4-6-8-2). Sau âọ cỉí hnh trçnh cå

khê tạc âäüng vo cam tạm váúu lm cho tiãúp âiãøm ca âiãøm càt

3KA1(43-45) âọng lải. Khåíi âäüng tỉì ZF máút âiãûn, khåíi âäüng tỉì

ZZ, ZU tạc âäüng, bn di chuøn nhanh vãư phêa phi, âãún vë trê biãn

phi, mún bn dỉìng lải ta chuøn tay gảt åí phêa trỉåïc bn vãư

phêa giỉỵa.

Nãúu khäng chuøn tay gảt cho bn dỉìng lải thç cỉí hnh trçnh

cå khê trãn bn tạc âäng vo cam tạm váúu lm cho tiãúp âiãøm cua

hm càõt 3KA1(43-45) âọng lải, tiãúp âiãøm 3KA2(43-55) måí ra, khåíi

âäüng tỉì ZU dỉìng lải, bn chuøn nhanh qua täúc âäü àn dao. Sau

âọ cỉí hnh trçnh áún vo tay gảt åí phêa trỉåïc bn lm cho tiãúp

âiãøm 1KA1(37-39), 1KA4(51-53) måí ra, tiãúp âiãøm 1KA3(37-47),

1KA2(33-53) âọng lải, khåíi âäüng tỉì ZZ váùn lm viãûc theo mảch (19-11-17-19-27-29-31-33-35-37-41-43-57-39-ZZ-12-10-8-6-4-2). Tiãúp theo

âọ cỉí hnh trçnh gàõn trãn bn mạy tạc âäüng vo cam tạm váúu

lm cho tiãúp âiãøm ca hm càõt 3KA1(43-45) måí, 3KA2(43-55) khåí

âäüng tỉì ZZ nh ra, khåíi âäüng tỉì ZF, ZU tạc âäüng vo cam tạm

váúu lm cho tiãúp âiãøm ca hm càõt, 3KA1(43-45) âọng, tiãúp âiãømSVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 99 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạy3KA2(43-55) âọng lải khåíi âäüng tỉì ZU ngỉìng lm viãûc, bn

chuøn qua chãú âäü àn dao v làûp lải chu kç âáưu.

o Truưn âäüng bn quay:

Cäng tàõc chuøn mảch ZY âàût åí vë trê quay bn, cạc tiãúp

âiãøm ZY2(19-27), ZY6(35-37), ZY7(27-49), måí ra cạc tiãúp âiãøm

ZY1(37-41), ZY3(47-49), ZY5(17-27) âọng lải, khåíi âäüng tỉì ZF tạc

âäüng âäüng cå bn lm viãûc lm cho bn quay, khi ngỉìng quay bn

báût cäng tàõc ZY sang vë trê khạc.

o Liãn âäüng bo vãû:

- Bo vãû quạ ti cạc âäüng cå bàòng cạc råle nhiãût PTW,

PTO, PTZ.

- Bo vãû ngàõn mảch bàòng cạc cáưu chç 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z,

6Z.

- Liãn âäüng giỉỵa cạc chu trçnh tỉû âäüng v bàòng tay nhåì

hm càõt 4KA1.

- Truưn âäüng bn khäng thãø thỉûc hiãûn khi trủc chênh

chỉa lm viãûc nhåì råle âiãûn ạp PH(33-35).SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 100 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyMỦC LỦCSVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 101Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (101 trang)

×