1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA KHOA ĐIỆN TỬ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (822.45 KB, 67 trang )


Đồ án tốt nghiệp



Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp

2.1.2.

Các thông tin vào/ra của hệ thống

2.1.2.1.

Thông tin vào của hệ thống

Các thông tin về:

- Cán bộ giảng dạy

- Môn học

- Lớp

- Ngành

- Địa điểm

- …

2.1.2.2.

Thông tin ra của hệ thống

Các loại báo cáo – thống kê:

- Khối lượng giảng dạy của khoa, bộ môn, cá nhân.

- Giấy báo giảng.

- Kế hoạch giảng dạy đối với các lớp.

- …Sinh viên: Trần Thị Thu Thuỳ9Lớp: MTO4S - THĐồ án tốt nghiệp



2.2. Phân tích hệ thống về chức năng

2.2.1.Trường ĐH Kỹ thuật Công NghiệpBiểu đồ phân cấp chức năngSinh viên: Trần Thị Thu Thuỳ10Lớp: MTO4S - THĐồ án tốt nghiệpTrường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp2.2.2.

Biểu đồ luồng dữ liệu

2.2.2.1.

Tác nhân ngoàiTác nhân ngoài còn được gọi là Đối tác (External Entities) là một người,

nhóm hay tổ chức ở bên ngoài lĩnh vực nghiên cứu của hệ thống nhưng đặc biệt có

một số hình thức tiếp xúc, trao đổi thông tin với hệ thống. Sự có mặt của các nhân

tố này trên sơ đồ chỉ ra giới hạn của hệ thống và định rõ mối quan hệ của hệ thống

với thế giới bên ngoài. Điều đáng chú ý là hiểu nghĩa “ngoài lĩnh vực nghiên cứu”

không có nghĩa là bên ngoài tổ chức.

Tác nhân ngoài là phần sống còn của hệ thống, chúng là nguồn cung cấp

thông tin cho hệ thống cũng như chúng nhân các sảm phẩm thông tin từ hệ thống.

Biểu diễn: Bằng hình trên, có gán nhãn.

Nhãn (Tên): Được xác định bằng danh từ kèm theo tính từ nếu cần thiết.

2.2.2.2.Tác nhân trongTác nhân trong là một chức năng hay một hệ thống con của hệ thống được mô

tả ở trang khác của biểu đồ. Thông thường mọi biểu đồ có thể bao gồm một số

trang, đặc biệt là trong các hệ thống phức tạp với khuôn khổ giấy có hạn thông tin

được truyền giữa các quá trình trên các trang khác nhau được chỉ ra nhờ kí hiệu

này.

Biểu diễn: Bằng hình chữ nhật và có nghi nhãn.

Nhãn (Tên): Được biểu diễn bằng động từ

2.2.2.3.Chức năngSinh viên: Trần Thị Thu Thuỳ11Lớp: MTO4S - THĐồ án tốt nghiệp



Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp

Chức năng xử lý là chức năng biểu đạt các thao tác, nhiệm vụ hay tiến trình

xử lý đó. Tính chất quan trọng của chức năng là biến đổi thông tin. Tức là nó phải

biến đổi thông tin từ đầu vào theo một cách nào đó như tổ chức lại thông tin, bổ

sung thông tin và tạo ra thông tin mới.

Biểu diễn: Bằng đường tròn hay ô van, trong đó có ghi Nhãn (Tên) của chức

năng.

Nhãn (Tên) chức năng: Bởi vì chức năng là các thao tác nên tên phải được

dùng là một “Động từ” cộng với “Bổ ngữ”.

2.2.2.4.Luồng dữ liệuLuồng dữ liệu là luồng thông tin vào hay ra của một chức năng xử lý.Bởi vậy

luồng dữ liệu được coi như các giao diện giữa các thành phần của biểu đồ.

Biểu diễn: Bằng mũi tên có hướng trên đó ghi tên nhãn là tên luồng thông tin

mang theo. Mũi tên để chỉ hướng của luồng thông tin.

Nhãn (Tên) luồng dữ liệu: Tên là “danh từ” cộng với “tính từ” nếu cần thiết.

2.2.2.5.Kho dữ liệuLà các thông tin cần lưu giữ lại trong một khoảng thời gian, để sau đó một

hay một vài chức năng xử lý hoặc tác nhân trong sử dụng. Nó bao gồm một nghĩa

rất rộng các dạng dữ liệu lưu trữ. Dưới dạng vật lý chúng có thể là các tài liệu lưu

trữ trong văn phòng hoặc các File trên các thiết bị mang tin(băng từ, đĩa từ) của

máy tính nhưng ở đây ta quan tâm đến thông tin chứa trong đó tức là dạng logic

của nó (trong cơ sở dữ liệu).

Biểu diễn: Bằng hình chữ nhật hở hai đầu hay cặp đoạn thẳng song song trên

đó có nghi nhãn của kho.

Nhãn (Tên): Tên của nó là một “danh từ” kèm theo “tính từ” nếu cần thiết.Sinh viên: Trần Thị Thu Thuỳ12Lớp: MTO4S - THĐồ án tốt nghiệpTrường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp2.2.2.6. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnhSinh viên: Trần Thị Thu Thuỳ13Lớp: MTO4S - THĐồ án tốt nghiệp



Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp

2.2.2.7.

Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnhSinh viên: Trần Thị Thu Thuỳ14Lớp: MTO4S - THĐồ án tốt nghiệp



Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp

2.2.2.8.

Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 1Sinh viên: Trần Thị Thu Thuỳ15Lớp: MTO4S - THĐồ án tốt nghiệpTrường ĐH Kỹ thuật Công NghiệpBiểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 2Sinh viên: Trần Thị Thu Thuỳ16Lớp: MTO4S - THĐồ án tốt nghiệpTrường ĐH Kỹ thuật Công NghiệpBiểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 3Sinh viên: Trần Thị Thu Thuỳ17Lớp: MTO4S - THĐồ án tốt nghiệpTrường ĐH Kỹ thuật Công NghiệpBiểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh4Sinh viên: Trần Thị Thu Thuỳ18Lớp: MTO4S - THĐồ án tốt nghiệp

2.3.Trường ĐH Kỹ thuật Công NghiệpPhân tích hệ thống về dữ liệu2.3.1.Xác định danh sách thuộc tính

Qua khảo sát tình hình thực tế, ta phát hiện các thuộc tính sau:

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22Danh sách thuộc tính

Tên môn học

Số học trình (Số tiết)

Thực hành

Thí nghiệm

Bài tập lớn

Đồ án

Tên giáo viên dạy

Học hàm/Học vị

Tên ngành

Tên lớp

Sĩ số

Địa điểm

Điện thoại

Tên bộ môn

Trưởng bộ môn

Phó trưởng bộ môn

Số lượng giáo viên

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Học kỳ

Hình thức học

Liên hệSinh viên: Trần Thị Thu Thuỳ19Lớp: MTO4S - THXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (67 trang)

×