1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

B1. Phay mặt đầu thứ nhất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (148.58 KB, 48 trang )


Chương trình gia công

N19 G02 X-36.139 Y14.121 R38.8

N20 G01 X-18.926 Y22.236

N21 G02 X17.661 Y23.253 R29.2

N22 G02 X26.499 Y-12.265 R29.2

N23 G02 X-6.299 Y-28.513 R29.2

N24 G02 X-29.2 Y0.039 R29.2

N25 G02 X-18.926 Y22.236 R29.2

N26 G01 X0.579 Y19.591

N27 G02 X18.272 Y7.092 R19.6

N28 G02 X13.644 Y-14.072 R19.6

N29 G02 X-7.652 Y-18.044 R19.6

N30 G02 X-19.6 Y0.027 R19.6

N31 G02 X-13.644 Y14.072 R19.6

N32 G02 X0.579 Y19.591 R19.6

N33 G01 X9.949 Y1.011

N34 G02 X7.585 Y-6.517 R10.

N35 G02 X0.499 Y-9.988 R10.

N36 G02 X-6.897 Y-7.241 R10.

N37 G02 X-10. Y0.014 R10.

N38 G02 X-0.499 Y9.988 R10.

N39 G02 X9.949 Y1.011 R10.

N40 G01 X-0.091 Y0.39

N41 X0.4 Y-0.001

N42 G02 X-0.001 Y-0.4 R0.4

N43 G02 X-0.4 Y0.001 R0.4

N44 G00 Z2.

N45 X-59.044 Y-10.669

N46 Z-3.

N47 G01 Z-5. F250.Chương trình gia công

N48 G03 X-48.4 Y0.065 R10.75 F150.

N49 G02 X0.065 Y48.4 R48.4

N50 G02 X48.4 Y-0.065 R48.4

N51 G02 X-0.065 Y-48.4 R48.4

N52 G02 X-48.4 Y0.065 R48.4

N53 G01 X-36.139 Y14.121

N54 G02 X14.121 Y36.139 R38.8

N55 G02 X36.139 Y-14.121 R38.8

N56 G02 X-14.121 Y-36.139 R38.8

N57 G02 X-36.139 Y14.121 R38.8

N58 G01 X-18.926 Y22.236

N59 G02 X17.661 Y23.253 R29.2

N60 G02 X26.499 Y-12.265 R29.2

N61 G02 X-6.299 Y-28.513 R29.2

N62 G02 X-29.2 Y0.039 R29.2

N63 G02 X-18.926 Y22.236 R29.2

N64 G01 X0.579 Y19.591

N65 G02 X18.272 Y7.092 R19.6

N66 G02 X13.644 Y-14.072 R19.6

N67 G02 X-7.652 Y-18.044 R19.6

N68 G02 X-19.6 Y0.027 R19.6

N69 G02 X-13.644 Y14.072 R19.6

N70 G02 X0.579 Y19.591 R19.6

N71 G01 X9.949 Y1.011

N72 G02 X7.585 Y-6.517 R10.

N73 G02 X0.499 Y-9.988 R10.

N74 G02 X-6.897 Y-7.241 R10.

N75 G02 X-10. Y0.014 R10.

N76 G02 X-0.499 Y9.988 R10.Chương trình gia công

N77 G02 X9.949 Y1.011 R10.

N78 G01 X-0.091 Y0.39

N79 X0.4 Y-0.001

N80 G02 X-0.001 Y-0.4 R0.4

N81 G02 X-0.4 Y0.001 R0.4

N82 G00 Z2.

N83 X-59.044 Y-10.669

N84 Z-5.5

N85 G01 Z-7.5 F250.

N86 G03 X-48.4 Y0.065 R10.75 F150.

N87 G02 X0.065 Y48.4 R48.4

N88 G02 X48.4 Y-0.065 R48.4

N89 G02 X-0.065 Y-48.4 R48.4

N90 G02 X-48.4 Y0.065 R48.4

N91 G01 X-36.139 Y14.121

N92 G02 X14.121 Y36.139 R38.8

N93 G02 X36.139 Y-14.121 R38.8

N94 G02 X-14.121 Y-36.139 R38.8

N95 G02 X-36.139 Y14.121 R38.8

N96 G01 X-18.926 Y22.236

N97 G02 X17.661 Y23.253 R29.2

N98 G02 X26.499 Y-12.265 R29.2

N99 G02 X-6.299 Y-28.513 R29.2

N100 G02 X-29.2 Y0.039 R29.2

N101 G02 X-18.926 Y22.236 R29.2

N102 G01 X0.579 Y19.591

N103 G02 X18.272 Y7.092 R19.6

N104 G02 X13.644 Y-14.072 R19.6

N105 G02 X-7.652 Y-18.044 R19.6Chương trình gia công

N106 G02 X-19.6 Y0.027 R19.6

N107 G02 X-13.644 Y14.072 R19.6

N108 G02 X0.579 Y19.591 R19.6

N109 G01 X9.949 Y1.011

N110 G02 X7.585 Y-6.517 R10.

N111 G02 X0.499 Y-9.988 R10.

N112 G02 X-6.897 Y-7.241 R10.

N113 G02 X-10. Y0.014 R10.

N114 G02 X-0.499 Y9.988 R10.

N115 G02 X9.949 Y1.011 R10.

N116 G01 X-0.091 Y0.39

N117 X0.4 Y-0.001

N118 G02 X-0.001 Y-0.4 R0.4

N119 G02 X-0.4 Y0.001 R0.4

N120 G00 Z2.

N121 X-59.044 Y-10.669

N122 Z-6.

N123 G01 Z-8. F250.

N124 G03 X-48.4 Y0.065 R10.75 F150.

N125 G02 X0.065 Y48.4 R48.4

N126 G02 X48.4 Y-0.065 R48.4

N127 G02 X-0.065 Y-48.4 R48.4

N128 G02 X-48.4 Y0.065 R48.4

N129 G01 X-36.139 Y14.121

N130 G02 X14.121 Y36.139 R38.8

N131 G02 X36.139 Y-14.121 R38.8

N132 G02 X-14.121 Y-36.139 R38.8

N133 G02 X-36.139 Y14.121 R38.8

N134 G01 X-18.926 Y22.236Chương trình gia công

N135 G02 X17.661 Y23.253 R29.2

N136 G02 X26.499 Y-12.265 R29.2

N137 G02 X-6.299 Y-28.513 R29.2

N138 G02 X-29.2 Y0.039 R29.2

N139 G02 X-18.926 Y22.236 R29.2

N140 G01 X0.579 Y19.591

N141 G02 X18.272 Y7.092 R19.6

N142 G02 X13.644 Y-14.072 R19.6

N143 G02 X-7.652 Y-18.044 R19.6

N144 G02 X-19.6 Y0.027 R19.6

N145 G02 X-13.644 Y14.072 R19.6

N146 G02 X0.579 Y19.591 R19.6

N147 G01 X9.949 Y1.011

N148 G02 X7.585 Y-6.517 R10.

N149 G02 X0.499 Y-9.988 R10.

N150 G02 X-6.897 Y-7.241 R10.

N151 G02 X-10. Y0.014 R10.

N152 G02 X-0.499 Y9.988 R10.

N153 G02 X9.949 Y1.011 R10.

N154 G01 X-0.091 Y0.39

N155 X0.4 Y-0.001

N156 G02 X-0.001 Y-0.4 R0.4

N157 G02 X-0.4 Y0.001 R0.4

N158 G00 Z2.

N159 Z2.5

N160 Z10.

N161 M30

%Chương trình gia côngB2: Phay contour biên dạng ngoài

%

O0002(Nguyen_Ngoc_Quyet_01685944986)N1 G21

N2 G0 G17 G40 G49 G80 G90

N3 T2 M6

N4 G0 G90 G54 X-61.5 Y-7. S2000 M3

N5 G43 H2 Z25. M8

N6 S2000 M3

(SLOT MILL FR_2TAI-010040Z-SA50)

(WCS PART 2)

N7 Z5.

N8 G1 Z-1.625 F70.

N9 X-54.5 F150.

N10 G3 X-47.5 Y0. R7.

N11 G2 X47.5 R47.5

N12 X-47.5 R47.5

N13 G3 X-54.5 Y7. R7.

N14 G1 X-61.5

N15 Y-7.

N16 Z-3.25 F70.

N17 X-54.5 F150.

N18 G3 X-47.5 Y0. R7.

N19 G2 X47.5 R47.5

N20 X-47.5 R47.5Chương trình gia công

N21 G3 X-54.5 Y7. R7.

N22 G1 X-61.5

N23 Y-7.

N24 Z-4.875 F70.

N25 X-54.5 F150.

N26 G3 X-47.5 Y0. R7.

N27 G2 X47.5 R47.5

N28 X-47.5 R47.5

N29 G3 X-54.5 Y7. R7.

N30 G1 X-61.5

N31 Y-7.

N32 Z-6.5 F70.

N33 X-54.5 F150.

N34 G3 X-47.5 Y0. R7.

N35 G2 X47.5 R47.5

N36 X-47.5 R47.5

N37 G3 X-54.5 Y7. R7.

N38 G1 X-61.5

N39 Y-7.

N40 Z-7. F70.

N41 X-54.5 F150.

N42 G3 X-47.5 Y0. R7.

N43 G2 X47.5 R47.5

N44 X-47.5 R47.5

N45 G3 X-54.5 Y7. R7.

N46 G1 X-61.5

N47 G0 Z25.

N48 M5

N49 G91 G28 Z0. M9Chương trình gia công

N50 G28 X0. Y0.

N51 M30

%B3: Phay hốc

%

O0003(Nguyen_Ngoc_Quyet_01685944986)N1 G21

N2 G0 G17 G40 G49 G80 G90

N3 T2 M6

N4 G0 G90 G54 X1.25 Y0.

N5 G43 H2 Z25. M8

N6 S2000 M3

(SLOT MILL FR_2TAI-010040Z-SA50)

(POCKET ROUGHING)

(WCS PART 2)

N7 Z5.

N8 G1 Z-1.4 F70.

N9 G3 X-1.25 R1.25 F150.

N10 X1.25 R1.25

N11 G1 X5.

N12 G3 X-5. R5.

N13 X5. R5.

N14 G1 X1.183 Y4.858

N15 X-.356 Y4.987

N16 X-.5 Y7.Chương trình gia công

N17 F70.

N18 G3 X-7.5 Y0. R7. F150.

N19 X7.5 R7.5

N20 X-7.5 R7.5

N21 X-.5 Y-7. R7.

N22 G1 X1.25 Y0.

N23 Z-2.8 F70.

N24 G3 X-1.25 R1.25 F150.

N25 X1.25 R1.25

N26 G1 X5.

N27 G3 X-5. R5.

N28 X5. R5.

N29 G1 X1.183 Y4.858

N30 X-.356 Y4.987

N31 X-.5 Y7.

N32 F70.

N33 G3 X-7.5 Y0. R7. F150.

N34 X7.5 R7.5

N35 X-7.5 R7.5

N36 X-.5 Y-7. R7.

N37 G1 X1.25 Y0.

N38 Z-4.2 F70.

N39 G3 X-1.25 R1.25 F150.

N40 X1.25 R1.25

N41 G1 X5.

N42 G3 X-5. R5.

N43 X5. R5.

N44 G1 X1.183 Y4.858

N45 X-.356 Y4.987Chương trình gia công

N46 X-.5 Y7.

N47 F70.

N48 G3 X-7.5 Y0. R7. F150.

N49 X7.5 R7.5

N50 X-7.5 R7.5

N51 X-.5 Y-7. R7.

N52 G1 X1.25 Y0.

N53 Z-5.6 F70.

N54 G3 X-1.25 R1.25 F150.

N55 X1.25 R1.25

N56 G1 X5.

N57 G3 X-5. R5.

N58 X5. R5.

N59 G1 X1.183 Y4.858

N60 X-.356 Y4.987

N61 X-.5 Y7.

N62 F70.

N63 G3 X-7.5 Y0. R7. F150.

N64 X7.5 R7.5

N65 X-7.5 R7.5

N66 X-.5 Y-7. R7.

N67 G1 X1.25 Y0.

N68 Z-7. F70.

N69 G3 X-1.25 R1.25 F150.

N70 X1.25 R1.25

N71 G1 X5.

N72 G3 X-5. R5.

N73 X5. R5.

N74 G1 X1.183 Y4.858Chương trình gia công

N75 X-.356 Y4.987

N76 X-.5 Y7.

N77 F70.

N78 G3 X-7.5 Y0. R7. F150.

N79 X7.5 R7.5

N80 X-7.5 R7.5

N81 X-.5 Y-7. R7.

N82 G0 Z25.

N83 M5

N84 G91 G28 Z0. M9

N85 G28 X0. Y0.

N86 M30

%B4: Phay vát mép trong thứ nhất

%

O0004

(Chamfering1_Phay vát mép trong 1)

N1 G17 G40 G80 G90

N2 T04 M06

N3 G54

N4 G00 X0.695 Y-59.096

N5 G43 H04 Z-6. M08

N6 M03 S3000

(CHAMFER MILL FR_CHAN-013010PN7 Z-3.

N8 G1 Z-11. F70.

N9 G3 X10. R10. F200.

N10 X-10. R10.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (48 trang)

×