1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Phần II. Thực tiễn kí kết hợp đồng cung cấp điện năng tại công ty điện lực Hà Tây.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (301.03 KB, 49 trang )


và quản lý của ngành điện . Đồng thời , các văn bản của pháp luật cũng quy

định rõ nhiệm vụ hoạt động của điện lực Việt Nam.

Năm 1954, khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, ta bắt đầu tiếp quản các

nhà máy, xí nghiệp điện; đồng thời xây dựng và củng cố lại hệ thống quản lý

điện ở toàn miền Bắc. Các sở điện lực, nhà máy, xí nghiệp sản xuất đều được

khôi phục và đầu tư phát triển. Điện lực Hà Tây là một trong các đơn vị đó.

Lúc đầu cũng như các sở điện khác do quy mô chưa lớn, nguồn lực gần như

tương đương với một chi nhánh bõy giờ và nhiệm vụ chính chỉ là tiếp nhận

điện từ lưới điện và truyền tải tới các nơi tiêu thụ điện. Từ sau khi đất nước

thống nhất, điện lực Hà Tây đã không ngừng phát triển, mở rộng hoạt động

kinh doanh và đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần và sự nghiệp phát

triển của ngành điện lực.

Những ngày đầu điện lực Hà Tây là một tổ chức kinh tế trực thuộc công ty

Điện lực I với chức năng chủ yếu là quản lý điện và kinh doanh điện tại địa

phận tỉnh Hà Tây, nhưng với nhu cầu cấp bách và cần thiết của xã hội và của

sự phát triển kinh tế của đất nước nói chung và của tỉnh Hà Tõy nói riêng tổng

công ty điện lực I đã quyết định tách điện lực Hà Tây thành một chi nhánh

trực thuộc của tổng công ty.

Điện lực Hà Tây được thành lập theo quyết định số 490 NL/TCCB-LĐ ngày

30/6/1993. đIện lực Hà tõy cú tư cách pháp nhân không đầy đủ, thực hiện

hạch toán kinh tế phụ thuộc trong công ty, có con dấu riêng, được mở tài

khoản tại ngân hàng, được đăng ký kinh doanh theo nghĩa vụ bộ quy định.

đIện lực Hà Tõy cú trụ sở giao dịch tại 100 Trần Phú- Phường Văn Mỗ-TX

Hà Đông- Hà Tây.

Quyết Định Thành Lập

Căn cứ nghị định NĐ 15/NĐ-CP 2/3/1993 của chính phủ28Căn cứ vào quyết định 146 của thủ thướng chính phủ

Theo nghị định NĐ 388-HĐBT 20/10/1993

Quyết định thành lập công ty điện lực Hà Tây trực thuộc công ty điện lực I

thuộc bộ Năng Lượng

Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất kinh doanh điện năng

- Xây dựng cải tạo lưới điện phân phối

- Sửa chữa đại tu thiết bị điện

- Thiết kế lưới điện phân phối

- Hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ khác theo giấy phép hành nghề

kinh doanh

Vốn kinh doanh : 31.709 triệu đồng

Vốn cố định: 31.116 triệu đồngVốn lưu động: 593 Triệu đồngVốn ngân sách cấp : 28.384 Triệu đồng

Vốn tự bổ xung : 3.325 triệu đồngChức năng và nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh của điện lực Hà

Tây

a. Chức năng hoạt động

Theo quy định của tổng công ty diện lực Việt Nam, công ty điện lực 1,

đIửn lực Hà Tây thực hiện chức năng kinh doanh chủ yếu sau

• Quản lý lưới điện29• Kinh doanh điện năng

• Xây lắp, cải tạo đường dây và trạm điện

• Sửa chữa, đại tu thiết bị điện

• Thiết kế lưới điện phân phối

• Tư vấn thiết kế xây dựng lưới điện đến cấp điện áp 35kv theo giấy phép

hành nghề• Nhiệm vô kinh doanh

Là đơn vị thànhviờn của công ty điện lực I, điện lực Hà Tõy chuyờn

kinh doanh bán điện cho các hộ tiêu dùng, cơ sở sản xuất , đồng thời có hoạt

động truyền tải và phân phối điện năng. Nhiệm cụ cụ thể như sau:

• Lập kế hoạch sản xuất kinh daonh ngắn hạn và dàI hạn trên cơ sở

nguồn lực của điện lực hà tây và hướng dẫn của công ty; đồng thời

chỉ đạo các chi nhánh trực thuộc xây dựng, thực hiện kế hoach quý,

năm nhằm thực hiện có hiệu quả và đồng bộ kế hoạch sản xuất kinh

doanh của toàn điện lực Hà Tây

• Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phát triển theo kế hoạch của

công ty, đồng thời đề xuất, tham gia quy hoạch các dự án đầu tư

phát triển thuộc phạm vi quản lý

• Bảo toàn và sử dụng có hiệu quả vốn được giao, hoàn thành các

nghĩa vụ tàI chính đối với ngân sách nhà nước

• Thực hiện bán điện theo biểu giá do nhà nước quy định

• Tổ chức tốt công tác cán bộ, lao động, tiền lương và đào tạo30• Tổ chức tốt công tác quản lý lưới đIửn, đảm bảo cung cấp đIửn an

toàn, liên tục, chất lượng, phấn đấu giảm chi phí trong truyền tải và

phân phối điện

• Tổ chức tốt công tác phát triển điện nông thôn, miền núi

2. Cơ cấu tổ chức của công ty điện lực Hà Tây

điện lực Hà Tây được tổ chức theo mô hình sau

với mô hình tổ chức trờn cỏc phũng ban trong điện lực cú cỏc chức năng

chínha. Phòng kế hoạch- vật tư

Phòng kế hoạch vật tư có chức năng tham mưu cho giám đốc quản lý

về tiến độ hoạt động sản xuất kinhdoanh của điện lực để đảm bảo các chỉ tiêu

pháp lệnh được giao và thực hiện tốt công tác tại địa phươngb. Phòng tổ chức - tài chính

- Phòng tổ chức hành chính tham mưu cho ban cnỏ sự đảng và giám

đốc về lĩnh vực công tác tổ chức và sản xuất tổ chức cán bộ.

- Quan hệ đối nội đối ngoại.

- Quản lý công tác quản trị và đời sống.c. phòng kỹ thuật

- Phòng kĩ thuật tham mưu cho giám đốc về chỉ đạo thực hiện công tác

quản lý vận hành lưới điện an toàn và kinh tế.

- Thiết kế mới và cải tạo lưới điện có cập điện áp dưới 35 kv tham mưu

các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất kinh doanh.d. Phòng tài chính kế toán31- Phòng tài chính kế toán nghiên cứu . đề xuất chủ trương, phương

hưúng chuẩn bị kịp thời chính xác cho các quy định quản lý thuộc lĩnh vực tài

chính kế toán

- Tổ chức hướng chỉ đạo việc triển khai thực hiện các qui định quản lý

hạch toán của nhà nước , ngành của giám đốc.e. Phòng quản lý xây dựng

Phòng quản lý xây dựng tham mưu đề xuất giúp giám đốc trong việc

thực hiện đúng các quy định của nhà nưúc , tổng cụng ty Điện lực Việt Nam

và công ty Điện lực I về công tác đầu tư xây dựng, công tác đấu thầu, là đầu

mối quản lý dầu tư xây dựng các công trình điện trong phạm vi tỉnh Hà Tây.f. Phòng kinh doanh bán điện

- Phũng kinh doanh bán điện tham mưu gớup giám đốc chỉ đạo các đơn

vị trong điện lực Hà Tây thực hiện đầy đủ, đúng đắn các chủ trương chính

sách của nhà nước, của ngành về công tác kinh doanh bán điện trên địa bàn

tỉnh Hà Tây.

- Hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra các chi nhánh diện, các kế hoạch sử

dụng điện về các mặt nghiệp vụ để thực hiện các chính sách chế độ kinh

doanh bán điện.

- Trưởng phòng và phó phòng của công ty điện lực Hà Tây làm việc

theo uỷ quyền của giám đốc. Các nhân viên của phòng kinh doanh sẽ quản lý

về kinh daonh điện năng tại công ty, có một nhúm cỏc nhân viên quản lý chi

nhánh điện trực thuộc 1 hoặc 2 chi nhánh điện trực thuộc, xem xét các trường

hợp kí kết, giải quyết những vấn đề khúc mắc mà bên mua dòi hỏi, và kí kết

hợp đồng theo uỷ quyền của cấp trên.g. Phòng điện nông thôn32Phòng điện nụngthụn là dầu mối cựng cỏc phòng ban liên quan tổng

hợp tình hình giúp đỡ giám đốc nắm sát tình hình, tham gia các đề xuất các

phương án cải tạo nâng cấp mở rộng và phát triển hệ thống điện nông thôn

đúng qui hoạch, đúng tiêu chuẩn kĩ thuật, đảm bảo việc cung cấp địờn. An

toàn ổn định đáp ứng nhu cầu an toàn và phát triển kinh tế – xã hội.h. Phòng an toàn lao động

Phòng an toàn lao động tham mưu cho giám đốc trong nhiều lĩnh vực

công tác như : công tác thanh tra của thủ trưởng, công tác kiểm tra chất lượng

dịch vụ cung cấp điện và các hoạt động sản xuất, công tác pháp chế trong hoạt

động của doanh nghiệp, công tác kiểm tra nội bộk. Phòng máy tính

Phòng máy tính tham mưu với các giám đốc các chương trình, dự án kế

hoạch về việc phát triển ứng dụng công nghệ tin học trong sản xuất kinh

doanh .Tổ chức thực hiện áp dụng thực hiện áp dụng những tiến bộ cộng nghệ

tin học kịp thời, chính xác và có hiệu quả.I. Phòng Điều độ:

Phòng điều độ điều hành lưới điện trong từng ca điều độ , đồng thời

tham mưu giúp giám đốc khai thác vận hành lưới điện địa phương, hoàn thiện

hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, công tác điều độ đồng bộ từ điờự độ

cấp trên đến điều độ các tổ chức vận hành, thao tác ở chi nhánh điện .m. Phân xưởng đo lường thí nhiệm (PX 1)

PX1 là một đơn vị sản xuất trong dây truyền sản xuất kinh , doanh bán

điện của điện lực Hà Tây . Hoạt động theo đúng quy định của nghành điện

lực, quy trình kiểm tra hiệu chỉnh công tơ của Trung tâm đo lường Nhà nước,

33các quy trình kĩ thuật khác của nghành quy định đối với công việc của phân

xưởng. Hoạt động chủ yếu theo kế hoạch sản xuất điện lực ra hàng tuần,

thỏng, quớ ,năm để phục vụ công tác quản lý, vận hành, kinh doanh bán điện,

xây dựng phát triển lưới điện và kế hoạch tự bổ xung của phân xưởng .n. Phân xưởng cơ điện (PX2) :

PX2 là đơn vị sản xuất làm nhiệm vụ phục vụ các đơn vị quản lý vận

hành và kinh doanh bỏn đIờn trong dây chuyền sản xuất của điện Hà tây. Đó

là quản lý, sử dụng và sửa chữa các thiết bị áp lực , cần trục, thiết bị lọc dầu

Vận chuyển bảo quản các loại hàng hóa , thiết bị xăng dầu. Quản lý vận hành

toàn bộ phương tiện vận tảI để phục vụ sản xuất kinh doanh toàn điện lực .P. Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế (Đội Cao Thế ):

Đội cao thế là một đơn vị sản xuất làm nhiệm vụ quản lý vận hành lưới

điện cấp điện áp từ 35kv trở lên trong lưới điện tỉnh Hà tây. Đội được giao

nhiệm vụ quả lý toàn bộ các đường dây 110kv , các đường trục 35kv. Ranh

giới quản lý của Đội cao thế được phân quy định trong phân cấp quản lý lưới

điện của điện lực Hà tây .q. Chi nhánh điện :

Chi nhánh điện là đơn vị cơ sở trực tiếp của điện lực thực hiện tũan bộ

nhiệm vụ sản xuất , kĩ thuật và kinh doanh bán điện theo kế hoạch sản xuất

kinh doanh do Giám đốc điện lực tỉnh giao hàng thỏng, quớ, năm.

- Với các bộ công nhân viên kịp thời , đầy đủ .Quản lý và thực hiện các

chế độ chinh sách về tàI chính kế toán của ĐIửn lực theo đúng chế độ quy

định .

- Theo dõi kiểm tra việc thực hiện XDCB, sủa chữa lớn , chủ động thực

hiện việc thanh toán , quyết. toỏn cỏc công trình XDCB.34Phạm vi hoạt động của công ty điện lực Hà Tây

Nói về phạm vi hoạt động của công ty đIện lực hà tây thi chóng ta nói

về hai khía cạnh

+ phạm vi quản lý điện của công ty điện lực Hà Tây+ phạm vi quản lýđiện của công ty điện lực Hà Tây

+ phạm vi kinh doanh của công ty điện lực Hà Tây

là một chi nhánh của công ty điện lực I công ty đIện lực hà tây là chi

nhánh quản lý điện tại tỉnh hà tây, với chức năng mua bán va các hoạt động

kinh doanh khác, về mặt quản lớ thỡ công ty điện lực hà tây chỉ quan lý ở địõ

phận tỉnh hà tây với 14 chi nhánh được đặt ở các huyện thuộc địa phận tỉnh hà

tây như (Quốc oai, hà đông, thường tín . . . . .)

Về mặt kinh doanh thì điện lực Hà Tây phân phối điện lực trên địa phận tỉnh

Hà Tõy, bỏn cho các hộ kinh doanh có nhu cầu, các tổ chức kinh tế, các doanh

nghiệp sản xuất thuộc địa phận tỉnh Hà Tây, có thể kí hợp đồng trực tiếp với

công ty điện lực Hà Tây hoặc có thể làm việc với chi nhánh ở các huyện , đã

được sự cho phép của công ty điện lực Hà tây

3. Tổng quan về quá trình hoạt động của công ty điện lực hà tây trong năm

qua.

Tổng quan về tình hình kinh tế của năm 2003.

hàng tồn kho

đầu kì : 156.222.2629

: 752.035.021

cuối kì :2.113.984.798

: 913.028.55635TSCD

đầu kì : 276.629.714.877

cuối kì: 351.723.954.498

Tiền đầu tư

nguồn vốnTiền gửi ngân hàng

gửi ngân hàngtiền mặttiền mặtđầu kì : 78.682.697.6725.216.388.627125.336.731125.336.731

cuối kì :116.558.793.9393.307.298.410

3.307.298.410250.294.577250.294.577Tổng doanh thu năm 2003

bán điện : 495.444.875.720

SXKD khác: 4.581.065.662

Lợi nhuận năm 2003

Bán điện :54.841.248.138

SXKD khác : 875.979.660

Lợi nhuận sau thuế :

Bán điện : 37.292.048.734

SXKD khác :595.666.168

Chi phí tiền lương

Tiền lương = 19.026.761.796

BHXH,BHYTế,CPCĐoàn=1.580.708.54936Tiềnnhững vấn đề về thuế áp dụng trong doanh nghiệp

Là mét doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với mặt hàng là điện , là một

doanh nghiệp kinh doanh công ty điện lực Hà Tây phải chịu thuế như nhưng

doanh nhiệp kinh doanh khác. Trong dú có những loại thuế chủ yếu như thuế

giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. . .

Các loại thuế được áp dụng mà Điện Lực Hà Tây phải có nghĩa vụ

-Thuế GTGT-Thuế TNDN-Thuế nhà đất-Tiền thuê đất-Thuế môn bài-Lệ phí kiểm định động cơCụ thể trong năm 2003 Điện Lực Hà Tây phải nép tiền thuế là.

STTChỉ TiêuĐã nép trong kỳ(đ)1Thuế GTGT27.099.709.8392Thuế TNDN460.011.1463Thuế nhà đất10.317.3004Tiền thuê đất49.803.6005Thuế môn bài31.000.0006Lệ phí kiểm định12.088.002công tơ

Cộng27.662.929.88737Ghi chóII. thực tiễn kí kết hợp đồng cung cấp điện năng tại công ty điện lực Hà

Tây

Thực tiễn kí kết hợp đồng cho sản xuất kinh doanh tại công ty điện lực Hà

Tây.

Đối tượng kí kết.

Đối tượng kí kết hợp đồng cho dùng sản xuất kinh doanh bao gồm tất cả

các doanh nghiệp nhà nước và ngoài quốc doanh, xí nghiệp sản xuất, những

cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc địa phận tỉnh Hà Tây đều có thể tới công ty

và mua điện phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi chủ thể. Tuy

nhiên những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khỏc cú nhu cầu mua điện tại

công ty điện lực Hà Tây đều có thể mua và xử dụng điện theo mục đích và

nhu cầu của mình.

Những doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất không thuộc địa phận tỉnh Hà

Tây khi mua điện trong điều kiện, tại nơi họ đặt cơ sở sản xuất kinh doanh

chưa có mạng điện, và không cung cấp điện để họ sử dụng điện theo mục đích

của mình, để tránh trường hợp mâu thuẫn xảy ra giữa các chi nhánh điện ở

mỗi tỉnh khi xảy ra tranh chấp khi khách hàng dùng điện ucả công ty khác.

Nội dung kí kết trong hợp đồng mua bán điện cho sản xuất kinh doanh tại

công ty điện lực Hà Tây.

Với các trường hợp mua bán điện cho họat động sản xuất kinh doanh thỡ

dự kinh doanh ngành nghề như thế nào hợp đồng mua bán địờn đều theo mẫu

hợp đồng có sẵn của Bộ Công Nghiệp quy định trong nghị định 45( về hoạt

động điện lực và hướng dẫn sử dụng điện lực). Trong hợp đồng Bên mua phải

ghi các nội dung vào mẫu giây đăng kí mua điện và gửi đến chi nhánh điện,

điện lực Hà Tõy, cú đăng kí chế độ và công suất xử dụng kèm theo mét trong

các bản sao giấy tờ( có công chứng) liên quan đến địa điểm mua điện như :38Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (49 trang)

×