1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

III. Tỡnh hỡnh thực hiện hợp đồnh tại công ty điện lực Hà Tây.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (301.03 KB, 49 trang )


44III.Kết luận.

Trong những năm qua công ty điện lực Hà Tõy đó hoàn thành nhiệm vụ

của công ty điện lực I về cung cấp điện năng cho các cơ sở kinh doanh, các

doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh, đáp ứng kịp thời, nhanh chóng phục

vụ nhu cầu cho những cơ sở sử dụng điện năng, đáp ứng nhu cầu của những

hộ dân sử dụng điện tại tỉnh Hà Tây, trong quá trình kí kết các hợp đồng mua

bán điện từ hợp đồng cho sản xuất kinh doanh, đến hợp đồng cho người tiêu

dùng, đều đúng với quy định của pháp luật vơi phương châm phục vụ khách

hàng tận tình chu đáo, công ty điện lực Hà Tõy đó và đang được những cơ sở

kinh doanh, các hộ gia đình tại tỉnh Hà Tây gửi chọn niềm tin. Tuy nhiên

trong quá trình mua bán điện năng cũng có xảy ra những sai xót, trong quá

trình thực hiện hợp đồng cũng có những mâu thuẫn nhưng với kinh nghiờm

của đội ngò công nhân viên của công ty đã giải quyết ổn thoả, khụng gõy

nhiều tranh cãi và chưa có vụ nào cần phải nhờ cơ quan pháp luật can thiệp đó

cũng là những bước thành công của công ty trong quá trình quản lý điện năng,

và mạng điện lực tại tinh Hà Tây.45Tài liệu tham khảo.

1. Nghị định số 45/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 của chính phủ

về hoạt động của điện lực và sử dụng điện.

2. Thông tư liên tịch Số 09/2001/TTLT-BCN-BVGCP ngày 31 tháng 10

năm 2001 của Lên tịch bộ công nghiệp- Ban vật giá chính phủ “Hướng

dẫn mua, bán công suất phản khỏng”.

3. Quy định trình tự và thủ tục ngừng cấp điện ( ban hành kèm theo quyết

định số 52/2001/QĐ-BCN ngày 12 tháng 11 năm 2001 của bộ trưởng

bộ công nghiệp).

4. Quyết định số 53/2001/QĐ-BCN ngày 14 tháng 11 năm 2001 của bộ

trưởng bộ công nghiệp “ Về việc ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện

sinh hoạt”.

5. Quyết định số 54/2001/QĐ-BCN ngày 14 tháng 11 năm 2001 của bộ

trưởng bộ công nghiệp “về việc ban hành quy định sử dụng điện làm

phương tiện bảo vệ trực tiếp”.

6. Quy định sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp ( Ban hành

kèm theo quyết định số 54/2001/QĐ-BCN ngày 14 tháng 11 năm 2001

của bộ trưởng bộ công nghiệp).467. Quy định kiểm tra cung ứng, sử dụng điện và xử lý viphạm hợp đồng

mua bán điện. ( ban hành kèm theo quyết định số 42/2002/QĐ-BCN

ngày 09 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng bộ công nghiệp.

8. Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện

lực ( Ban hành kèm theo quyết định số 27/2002/QĐ-BCN ngày 18

tháng 06 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp).

9. Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao

tầng của Nguyễn Công Hiền- Nguyễn Mạnh Hoạch (Nhà xuất bản khoa

học và kĩ thuật).

10. Nguyễn Công Hiền- Cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp. NXB

Khoa học và kĩ thuật.

11. Đặng Ngọc Dinh, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Đình Hào. Cung cấp

điện trong các lĩnh vực Kinh Tế Quốc Dân. Nhà xuất bản đại học và

trung học chuyên nghiệp.

12.Nguyễn Xuõn Phỳ, Nguyễn Công Hiền, Nguyễ Bội Khuê: Cung cấp

điện. NXB khoa học và kĩ thuật Hà Nội,TP HCM năm 1998.47MỤC LỤCLời mở đầu.....................................................................................................1

Phần I : Hoạt động cung cấp điện năng và hợp đồng cung cấp điện

năng..................................................................................................................3

I.Vai trò của việc cung cấp điện năng trong nền kinh tế quốc dân và

đặc điểm của việc cung cấp điện năng................................................3

1.1 Khái niệm đặc điểm của của việc cung cấp điện năng.................3

1.2 Cung cấp điện năng một vấn đề thiết yếu.......................................4

1.3 Vai trò của điện năng trong nền kinh tế quốc dân...........................4

2. Chế độ pháp lý về tổ chức cung cấp điện năng ở Việt Nam hiện

nay.................................................................................................................5

II. Kí kết hợp đồng cung cấp điện năng............................................10

1.Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng cung cấp điện năng...............10

1.1.í nghĩa của hợp đồng cung cấp điện năng.....................................10

1.2.Chủ thể kí kết hợp đồng cung cấp điện năng...............................11

1.3.Thủ tục kí hợp đồng mua bán điện.................................................11

2. Hợp đồng cung cõp điện năng cho tiêu dùng...................................12

2.1 khái niệm đặc điểm.........................................................................12

2.2 Chủ thể kí kết....................................................................................12

2.3 Thủ tục kí hợp đồng mua bán điện cho tiêu dùng.........................13

2.4 Nội dung của hợp đồng mua bán điện tiêu dùng............................13

3.Hợp đồng mua bán điện cho sản xuất kinh doanh............................15

3.1.Khái niệm đăc điểm.........................................................................15

3.2 Chủ thể kí kết....................................................................................15

3.3 Thủ tục kí hợp đồng cung mua điện năng cho hoạt động sản

xuất kinh doanh.........................................................................................16

III. Thực hiện hợp đồng cung cấp điện năng....................................16

1. Thực hiện hợp đồng mua bán điện năng..........................................16

2. Quyền và nghĩa vụ Bên bán và Bên mua điện..................................18

Phần II. Thực tiễn kí kết hợp đồng cung cấp điện năng tại công ty

điện lực Hà Tây...........................................................................................27

I.Cụng ty điện lực Hà Tây và hoạt động cung cấp điện năng .......27

1. Khỏi quát về quá trình hình thành, chức năng nhiệm vụ của công

ty.................................................................................................................27

Vốn cố định

: 31.116 triệu đồng....................................................29

2. Cơ cấu tổ chức của công ty điện lực Hà Tây...................................31

3. Tổng quan về quá trình hoạt động của công ty điện lực hà tây

trong năm qua............................................................................................3548II. thực tiễn kí kết hợp đồng cung cấp điện năng tại công ty điện

lực Hà Tây.................................................................................................38

Thực tiễn kí kết hợp đồng cho sản xuất kinh doanh tại công ty điện

lực Hà Tây.................................................................................................38

Đối tượng kí kết......................................................................................38

Nội dung kí kết trong hợp đồng mua bán điện cho sản xuất kinh

doanh tại công ty điện lực Hà Tây..........................................................38

1.3.Biện pháp thực hiện hợp đồng và quản lý hợp đồng tai công ty

điện lực tỉnh Hà Tây................................................................................40

Thực tiễn kí kết hợp đồng cho sinh hoạt tiêu dùng.............................41

2.1. Chủ thể kí kết...................................................................................41

2.2. Nội dung kí kết trong hợp dồng cho sinh hoạt tiêu dùng..............41

III. Tỡnh hỡnh thực hiện hợp đồnh tại công ty điện lực Hà Tây.. .43

III.Kết luận...................................................................................................45

Tài liệu tham khảo......................................................................................4649Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (49 trang)

×