1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Tiết kiệm chi phí SXC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (343.8 KB, 45 trang )


Bài tập nhóm môn Phân tích hoạt động kinh doanhTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TS. Trịnh Văn Sơn. 2005. Phân tích hoạt động kinh doanh, Đại học Kinh

tế Huế.

[2] TS. Phạm Văn Dược, Ðặng Kim Cương. 2005. Phân tích hoạt động kinh

doanh. NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh.

[3] PGS. TS. Phạm Thị Gái. 2004. Phân tích hoạt động kinh doanh. NXB

Thống Kê, Hà Nội.

[4] Trường Ðại học Tài chính- Kế toán- Hà nội. 2000. Phân tích hoạt động

kinh tế của doanh nghiệp. NXB Tài chính, Hà nội.

[5] TS. Phạm Văn Dược; Ðặng Kim Cương. 2000. Kế toán quản trị và phân

tích kinh doanh. NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh.-42-Bài tập nhóm môn Phân tích hoạt động kinh doanh

MỤC LỤC

....................................................................................................................1

PHẦN 1......................................................................................................2

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM..............2

I. Khái niệm về giá thành ........................................................................2

III/ Các phương pháp tính giá thành:........................................................3

3.1. Phương pháp tính giá thành kế hoạch:...............................................3

IV/ Phân tích giá thành sản phẩm:............................................................4

4.1. Lựa chọn phương pháp phân tích:.....................................................4

4.1.1. Phương pháp so sánh (giản đơn):...................................................4

4.1.2 Phương pháp loại trừ:........................................................5

4.1.2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn: ..................................5

4.3.2. Phân tích tốc độ tăng trưởng giá thành.............................7

4.3.4. Phân tích chỉ tiêu CP trên 1000 đồng giá trị sản lượng

hàng hoá .....................................................................................9

4.3.5. Phân tích một số khoản mục chi phí trong giá thành sản

phẩm.........................................................................................10

TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY VÀ PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN

PHẨM TẠI NHÀ MÁY BỘT MÌ VIỆT Ý..............................................15

A – TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY BỘT MÌ VIỆT Ý............................15

I. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy..................................15

1.1. Quá trình hình thành của nhà máy.............................................15

1.2. Quá trình phát triển của nhà máy...............................................15

1.3. Tổ chức sản xuất của nhà máy...................................................16

1.3.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của nhà máy...................16

1.3.2. Quy trình công nghệ sản xuất.........................................16

1.4.Cơ cấu tổ chức quản lý của nhà máy..........................................17

B. PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM...........................................18

I/ Phân tích chung về thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm................18

III/ Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ thấp giá thành của sản phẩm

so sánh được.......................................................................................... 21

IV/ Phân tích chi phí cho 1000 đồng sản phẩm......................................23

V/ Phân tích giá thành theo các khoản mục............................................26

1/ Phân tích giá thành theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. . .26

2/ Phân tích giá thành theo khoản mục chi phí nhân công trực

tiếp............................................................................................34

3/ Phân tích giá thành theo khoản mục chi phí sản xuất chung35

PHẦN 3....................................................................................................38

CÁC BIỆN PHÁP HẠ THẤP GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY BỘT MÌ

VIỆT Ý.....................................................................................................38

1. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:........................................38

3. Tăng năng suất lao động ...................................................................39

4. Khai thác tối đa công suất của máy móc thiết bị ................................40-43-Bài tập nhóm môn Phân tích hoạt động kinh doanh

5. Giảm lãng phí trong sản xuất ............................................................40

6. Tiết kiệm chi phí SXC.......................................................................41-44-Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (45 trang)

×