1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Xã hội học >

Tiêu chí 2: Giáo viên của nhà trường đạt các yêu cầu theo quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (578.54 KB, 87 trang )


hàng năm 100% giáo viên trong nhà trường đạt kết quả từ trung bình trở lên khi tham

gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị;

b) Thực hiện các nhiệm vụ, được hưởng các quyền theo quy định của Điều lệ

trường trung học và các quy định khác; không vi phạm các quy định tại Điều lệ

trường trung học và thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo;

c) Mỗi học kỳ, mỗi giáo viên tự rà soát,đánh giá để thực hiện tốt hơn các nhiệm

vụ được giao.

1. Mô tả hiện trạng

- Nhà trường luôn đảm bảo đủ số lượng giáo viên, cơ cấu cho tất cả các môn

học: các giáo viên được phân công đều đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định

và được phân công giảng dạy theo đúng chuyên môn được đào tạo.

Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 100%. (Đại học: 8/31 = 25,8%; Cao Đẳng: 23/31 =

74%);

Tất cả các giáo viên được phân công giảng dạy theo đúng chuyên môn đào tạo,

có 100% giáo viên đạt kết quả từ trung bình trở lên khi tham gia bồi dưỡng về chuyên

môn nghiệp vụ, [TC3.02.01]

- Đội ngũ giáo viên nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ và được hưởng quyền

theo quy định của Điều lệ trường trung học, tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng

chuyên môn nghiệp vụ do Sở, Phòng GD-ĐT mở như thay sách giáo khoa, ứng dụng

thông tin, học Nghị quyết... qua các lớp bồi dưỡng hè. Trong 4 năm học không có

giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo [TC3.02.02]

Có 100% đội ngũ giáo viên đều được tiêu chuẩn hoá. Hằng năm đều có giáo

viên đi học đại học:

+ Năm học 2006 – 2007 có 3đ/c;

+ Năm học 2007 - 2008 có 2 đ/c;

+ Năm học 2008 - 2009 có 1 đ/c:

- Mỗi học kỳ và cuối năm học nhà trường tổ chức cho giáo viên tự viết kiểm

điểm trình bày ưu nhược điểm trước tổ chuyên môn nhận xét, đánh giá xếp loại theo

QĐ 06/2006, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của từng giáo viên cho các kỳ và năm

sau. [TC3.02.03]

2. Điểm mạnh:

- Trong những năm qua nhà trường luôn chú ý trong việc bồi dưỡng đội ngũ

giáo viên như:

+ Tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên, coi việc tự học

tự bồi dưỡng.

+ CBGV đăng ký kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng.

+ Tham gia các lớp bồi dưỡng ở trường và tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên

theo học đầy đủ các lớp bồi dưỡng do Phòng, Sở, Bộ tổ chức.

+ Coi trọng việc sinh hoạt chuyên môn, lấy tổ chuyên môn làm cơ sở để bồi

dưỡng đội ngũ thông qua hội thảo, hội giảng, bồi dưỡng chuyên đề.

453. Điểm yếu:

+ Một số giáo viên tuổi đời cao, sức khoẻ hạn chế, năng lực chuyên môn đôi

lúc chưa đáp ứng được yêu cầu nhất là yêu cầu việc ứng dụng công nghệ thông tin.

+ Chất lượng từng kỳ có đồng chí chưa đạt chỉ tiêu giao.

+ Giáo viên còn phải dạy kiêm nhiệm nhiều.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

+ Hằng năm nhà trường đề nghị cấp có thẩm quyền cân đối đủ số giáo viên cho

nhà trường, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu cho tất cả các môn học.. Giải quyết chế độ

nghỉ hưu cho giáo viên đến tuổi hoặc không đảm bảo về sức khỏe về chế độ hiện hành

của nhà nước.

+ Nhà trường rà soát năng lực chuyên môn đối với giáo viên và phân công

giảng dạy đúng chuyên môn.

+ Tạo điều kiện cho giáo viên có nhu cầu học tập tham gia bồi dưỡng nâng cao

trình độ trên chuẩn; xây dựng kế hoạch học tập cụ thể thực hiện tốt chương trình bồi

dưỡng thường xuyên vừa làm tốt việc trường, vừa học tốt chương trình tại chức

+ Làm tốt công tác tư tưởng cho giáo viên để thực hiện tốt nghĩa vụ, trách

nhiệm người thầy giáo (từ Điều 28 - Điều 34 theo Điều lệ trường Trung học phổ

thông). Rà soát chất lượng giáo viên gắn với việc giao chỉ tiêu chất lượng học sinh

theo từng kỳ

+ Giáo dục tuyên truyền giáo viên hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc các

cuộc vận động “Phòng chống tham nhũng - Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí,

cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục,

nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc cho học sinh không đạt chuẩn lên

lớp”, cuộc vận động “An toàn trường học, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm

trong nhà trường”.

+ Hằng năm tổ chức giáo viên tham gia hội thảo, hội giảng.

+ Tổ chức các cuộc thi giáo viên giỏi cấp trường, khuyến khích giáo viên tham

gia thi giáo viên giỏi cấp huyện, tỉnh hằng năm.

+ Tập thể sư phạm trường đoàn kết giúp đỡ nhau, trọng dân chủ, kỷ cương, tình

thương, trách nhiệm, thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong nhà trường, không vi phạm

điều cấm, không khiếu kiện sai nguyên tắc, thực hiện tốt Hiến pháp mới Cộng hoà xã

hội chủ nghĩa Việt Nam 1992, Điều 43 - Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Nghị quyết

IV của BCHTW khoá 7 về chính sách dân số “Không sinh con thứ 3”...

+ Duy trì công tác tự rà soát, đánh giá các nhiệm vụ, công việc được giao để

thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao.

5. Tự đánh giá: Đạt.46Tiêu chí 3: Các giáo viên của nhà trường phụ trách công tác Đoàn thanh niên

Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí

Minh đáp ứng yêu cầu theo quy định và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

a) Giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội đáp ứng yêu cầu theo quy định của

Điều lệ trường trung học;

b) Có kế hoạch hoạt động rõ ràng và hoàn thành các nhiệm vụ được giao;

c) Mỗi học kỳ, tự rà soát, đánh giá để cải tiến nhiệm vụ được giao.

1. Mô tả hiện trạng

- Giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội trong 5 năm qua là những đồng chí

giáo viên trẻ có năng lực, được tập huấn công tác Đoàn, Đội đáp ứng theo đúng quy

định của Điều lệ trường phổ thông: [TC3.03.01]

Năm họcHọ và tên giáo viênChức vụ2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010Nguyễn Thị Mến

Hoàng Thúy Lai

Hoàng Thúy Lai

Hoàng Thúy Lai

Hoàng Thúy LaiTổng phụ trách

Tổng phụ trách

Tổng phụ trách

Tổng phụ trách

Tổng phụ trách2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010Dương Thị Chinh

Bùi Xuân Tâm

Bùi Xuân Tâm

Đỗ Chiến Công

Quan Thị ThủyBí thư chi Đoàn

Bí thư chi Đoàn

Bí thư chi Đoàn

Bí thư chi Đoàn

Bí thư chi Đoàn- Từ năm 2008 đến nay công tác Đoàn, Đội đã xây dựng được kế hoạch hoạt động

từng tháng, ký, năm học và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục, đạo đức truyền thống luôn là nhiệm vụ trọng

tâm của công tác Đoàn Đội và được thực hiện xuyên suốt qua các năm học.

[TC3.03.02]

- Công tác học tập và thực hiện các phong trào thi đua nâng cao chất lượng học

tập là phong trào thường xuyên và sôi nổi. Học sinh tích cực thực hiện tốt các cuộc

vận động đặc biệt là cuộc vận động 2 không với 4 nội dung nên đã góp phần làm cho

chất lượng văn hoá của nhà trường luôn giữ vững . [TC3.03.03]

- Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao luôn là những phong trào được

Đoàn Đội đặc biệt quan tâm. Các em tích cực hưởng ứng và thực hiện được những kết

quả rất tốt. Đội văn nghệ của trường tham gia các cuộc thi của huyện trong các năm

đều đạt giải xuất sắc, TDTT của trường luôn có các giải trong các cuộc thi của huyện,

của tỉnh. [TC3.03.04]

- Đội nghi thức của nhà trường phục vụ tốt công tác Đoàn đội trong nhà trường.

Ngoài ra Đội TNTPHCM của nhà trường thực hiện tốt các phong trào 3 không, thực

hiện tốt văn minh nơi công cộng, khuôn viên trường luôn sạch đẹp. Đồng thời hưởng

47ứng thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

[TC3.03.05]

- Hằng năm công tác Đoàn, Đội được nhà trường, huyện, tỉnh Đoàn kiểm tra,

đánh giá. Liên Đội thiếu niên TPHCM đã được Huyện Đoàn nhiều lần tặng giấy khen

luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào của Đội. [TC3.03.06]

2. Điểm mạnh

- Công tác Đoàn Đội trong nhà trường đều được các cấp Uỷ Đảng, Ban giám

hiệu nhà trường quan tâm và chỉ đạo các hoạt động.

- Đội ngũ giáo viên của nhà trường đoàn kết, nhiệt tình với các phong trào của

Đoàn đội, có tinh thần trách nhiệm và hướng dẫn, giúp đỡ các em trong các hoạt

động.

- Các chi đội có ý thức tự quản cao, đội cờ đỏ hoạt động tích cực.

- Số lượng đội viên đông, nhiệt tình, ý thức cao.

- Trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động được nhà trường trang bị tương đối

đầy đủ.

3. Điểm yếu:

- Giáo viên kiêm nhiệm công tác Đoàn TN hạn chế về nghiệp vụ nên chưa có

nhiều thời gian dành cho hết mọi hoạt động của Đoàn.

- Một số hoạt động chưa được duy trì thường xuyên.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội đáp ứng

được những yêu cầu, quy định của Điều lệ trường phổ thông.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể: Liên đội kiện toàn tổ chức Đoàn đội,

ban chỉ huy liên đội.

- Cử đội cờ đỏ theo dõi chặt chẽ mọi nền nếp, có đánh giá xếp loại hàng tuần,

hàng tháng.

- Duy trì tốt nền nếp sinh hoạt đoàn, đội vào các tháng.

- Tăng cường công tác giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng tổ

chức các hoạt động của Đoàn, Đội.

- Kết hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể để triển khai và thực hiện đầy đủ

các phong trào và các nhiệm vụ được giao.

- Sau mỗi học kỳ từ rà soát, đánh giá để cải tiến các nội dung cho phù hợp với

tình hình và yêu cầu của các nhiệm vụ được giao.

5. Tự đánh giá: Đạt.

Tiêu chí 4: Nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm của tổ văn phòng (nhân viên

hoặc giáo viên kiêm nhiệm tổ Quản lý nội trú đối với trường phổ thông nội trú

cấp huyện) đạt các yêu cầu theo quy định và được đảm bảo các quyền theo chế

độ chính sách hiện hành.

a) Đạt các yêu cầu theo quy định;

48Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×