1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Xuất nhập khẩu >

BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (475.48 KB, 83 trang )


………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….MỤC LỤC

Chính sách thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của trung quốc đối với việt nam

...........................................................................................................................1

LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU VÀ CHÍNH

SÁCH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU................................................................2

1. KHÁI NIỆM XUẤT KHẨU VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN XUẤT KHẤU...2

1.1. Khái niệm xuất khẩu................................................................................................2

1.2. Các yếu tố tác động đến xuất khẩu..........................................................................2

1.2.1. Nhĩm các nhân tố sản xuất...............................................................................21.2.1.1. Vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên.....................................2

1.2.1.2. Điều kiện về lao động.............................................................3

791.2.1.3. Điều kiện về trình độ khoa học cơng nghệ.............................4

1.2.2. Nhĩm các nhân tố thị trường.............................................................................41.2.2.1. Các nhân tố khách quan.........................................................4

1.2.2.2. Các nhân tố chủ quan.............................................................5

1.2.3. Nhĩm các nhân tố khác.....................................................................................6

2. KHÁI NIỆM, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ VAI

TRỊ CỦA CHÍNH SÁCH TRONG VIỆC THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU...........................6

2.1. Khái niệm chính sách thương mại quốc tế..............................................................6

2.2. Nội dung của chính sách thương mại quốc tế.........................................................7

2.2.1. Chính sách mặt hàng........................................................................................7

2.2.2. Chính sách thị trường.......................................................................................8

2.2.3. Các chính sách hỗ trợ.......................................................................................8

3. CƠ SỞ, CÁC CƠNG CỤ VÀ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU.....................9

3.1. Cơ sở của chính sách thúc đẩy xuất khẩu................................................................9

3.2. Các cơng cụ và biện pháp của chính sách thúc đẩy xuất khẩu................................9

3.2.1. Các cơng cụ và biện pháp tài chính..................................................................93.2.1.1. Các biện pháp hỗ trợ tài chính...............................................9

3.2.1.2. Các cơng cụ và biện pháp liên quan đến thuế.....................10

3.2.2. Các cơng cụ và biện pháp phi tài chính..........................................................103.2.2.1. Các cơng cụ và biện pháp liên quan đến thị trường............10

3.2.2.2. Các biện pháp liên quan đến đầu tư.....................................11

3.2.2.3. Các biện pháp hỗ trợ khác...................................................11

4. VAI TRỊ CỦA CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU......................................12

5. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU

HÀNG HĨA CỦA TRUNG QUỐC..................................................................................13CHƯƠNG 2. CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU.........................15

HÀNG HĨA CỦA TRUNG QUỐC.............................................................15

1. TỔNG QUAN CHUNG VỀ NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG THÀNH

TỰU XUẤT KHẨU CỦA TRUNG QUỐC TRONG NHỮNG NĂM QUA..................15

1.1.Tổng quan về nền kinh tế Trung Quốc...................................................................15

1.1.1. Về điều kiện tự nhiên.....................................................................................15

1.1.2. Dân số Trung Quốc........................................................................................15

1.1.3. Mơi trường chính trị.......................................................................................16

1.2. Những thành tựu của xuất khẩu Trung Quốc trong những năm qua.....................17

1.2.1 Những thành tựu chung...................................................................................17

1.2.2. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc.................................................20

1.2.3 Cơ cấu thị trường xuất khẩu của Trung Quốc.................................................21

2. HỆ THỐNG CÁC CHÍNH SÁCH, CÁC CƠNG CỤ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VĨ

MƠ THỰC HIỆN THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA TRUNG QUỐC..........................23

2.1. Chính sách thương mại của Trung Quốc và vai trị của nĩ trong việc thúc đẩy xuất

khẩu..............................................................................................................................23

2.1.1. Sơ lược định hướng thúc đẩy xuất khẩu hàng hĩa của Trung Quốc...............23

2.1.2. Những thay đổi trong chính sách thương mại với vai trị thúc đẩy xuất khẩu 24802.1.2.1. Mở rộng quyền hoạt động thương mại, hoạt động ngoại

thương và phân cấp quản lí hoạt động thương mại, hoạt động ngoại

thương................................................................................................24

2.1.2.2. Cơng tác quản lí xuất khẩu..................................................27

2.1.2.3. Kiện tồn hệ thống pháp quy..................................................28

2.1.2.4. Chính sách hồn thuế xuất khẩu của Trung Quốc và vai trị

của nĩ đối với hoạt động thúc đẩy xuất khẩu....................................28

2.2. Chính sách thu hút đầ tư trực tiếp nước ngồi của Trung Quốc và vai trị của nĩ đối

với thúc đẩy xuất khẩu.................................................................................................31

2.2.1. Những điều chỉnh trong chính sách thu hút FDI của Trung Quốc.................312.2.1.1. Cải thiện cơ cấu đầu tư........................................................31

2.2.1.2. Khuyến khích thu hút đầu tư vào khu vực miền Tây và miền

Trung.................................................................................................32

2.2.1.3. Tiếp tục thu hút nguồn vốn vừa và nhỏ, đặt trọng điểm thu

hút đầu tư vào các cơng ty xuyên quốc gia.......................................32

2.2.1.4. Cải thiện hơn nữa mơi trường đầu tư, hồn thiện các quy định

pháp luật đối với các nhà đầu tư nước ngồi......................................33

2.2.1.5. Trung Quốc tăng cường thực hiện các cam kết khi gia nhập

WTO...................................................................................................34

2.2.2. Khái quát tình hình thu hút FDI của Trung Quốc..........................................37

2.2.3. Tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp cĩ vốn đầu tư nước ngồi ở Trung

Quốc.........................................................................................................................38

2.2.4. Đĩng gĩp của FDI đối với sự chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Trung Quốc

..................................................................................................................................40

2.2.5. Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với FDI qua dĩ tác động

đến xuất khẩu............................................................................................................42

2.2.6. Một số đánh giá về chính sách thu hút và sử dụng FDI để thúc đẩy xuất khẩu

của Trung Quốc........................................................................................................43

2.3. Chính sách tỷ giá hối đối của Trung Quốc và vai trị của nĩ trong việc thúc đẩy

xuất khẩu......................................................................................................................45

2.3.1. Chính sách tỷ giá hối đối của Trung Quốc.....................................................45

2.3.2. Vai trị của những cải cách trong chính sách tỷ giá hối đối đối với xuất khẩu

của Trung Quốc........................................................................................................45

2.3.3. Phương hướng điều chỉnh chính sách đồng NDT của Trung Quốc trong thời

gian tới......................................................................................................................47

3.CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN XUẤT KHẨU

CỦA TRUNG QUỐC......................................................................................................48

3.1. Hệ thống các cơ quan các tổ chức xúc tiến xuất khẩu của Trung Quốc................48

3.1.1. Bộ Ngoại thương Trung Quốc........................................................................48

3.1.2. Phịng thương mại...........................................................................................49

3.1.3.Hội đồng xúc tiến ngoại thương Trung Quốc.................................................50

3.1.4. Tổ chức hiệp hội ngành nghề của các doanh nghiệp......................................50

813.2. Một số chính sách và biện pháp xúc tiến xuất khẩu..............................................51

3.2.1. Nhà nước hỗ trợ hoạt động Marketing xuất khẩu..........................................51

3.2.2. Hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu...........................................51

3.2.3. Các biện pháp tài chính và chính sách tiền tệ hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu

..................................................................................................................................52

4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HĨA

CỦA TRUNG QUỐC......................................................................................................52

4.1.Những thành cơng..................................................................................................52

4.2. Những hạn chế.......................................................................................................53CHƯƠNG 3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CHÍNH SÁCH THÚC

ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HĨA CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI VIỆT

NAM...............................................................................................................54

1. BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU

HÀNG HĨA CỦA TRUNG QUỐC..................................................................................54

1.1. Chính sách thúc đẩy xuất khẩu của Trung Quốc được thực hiện với cách tiếp cận

phù hợp với hồn cảnh cụ thể của đất nước...................................................................54

1.2. Chính sách thúc đẩy xuất khẩu của Trung Quốc cĩ sự thay đổi qua từng giai đoạn,

phù hợp với tình hình kinh tế trong nước và quốc tế...................................................55

1.3. Áp dụng chính sách thích hợp để khơi thơng nguồn lực đất nước, hình thành và

phát triển các ngành xuất khẩu.....................................................................................56

1.4. Áp dụng những chính sách thích hợp để tạo lập và phát triển những lợi thế cạnh

tranh mới, dẫn đến sự chuyển dịch nhanh chĩng cơ cấu xuất khẩu..............................57

1.5. Trung Quốc đã khai thác một cách thích hợp vai trị của tỷ giá hối đối và các biện

pháp địn bẩy khuyến khích tài chính để thúc đẩy xuất khẩu........................................58

1.6. Thành cơng trong chính sách thúc đẩy xuất khẩu của Trung Quốc là do cĩ sự phối

hợp đúng đắn, linh hoạt và cĩ hiệu quả các cơng cụ chính sách thúc đấy xuất khẩu, gắn

chính sách thúc đẩy xuất khẩu với những cải cách tồn diện trong nền kinh tế............60

1.7. Trung Quốc đã khai thác và phát huy triệt để vai trị của FDI để thúc đẩy xuất

khẩu, sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu................................................61

1.8. Trung Quốc thành cơng trong việc khai thác các yếu tố thuận lợi, những cơ hội

lớn trong nền kinh tế thế giới để đẩy mạnh thu hút FDI, phục vụ cho mục tiêu thúc

đẩy xuất khẩu................................................................................................................62

2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA

TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI VIỆT NAM...........................................................................64

2.1. Khái quát tình hình xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian qua.........................64

2.2. Các biện pháp hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam.......................................67

2.2.1. Những đổi mới cơ chế chính sách thương mại...............................................67

2.2.2. Ban hành luật thuế XNK và các loại thuế cĩ liên quan...................................67

2.2.3. Tích cực thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy

xuất khẩu..................................................................................................................68

2.2.4. Các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy

xuất khẩu..................................................................................................................69

2.3. Bài học kinh nghiệm trong chính sách thúc đẩy xuất khẩu hàng hĩa của Trung

Quốc đối với Việt Nam................................................................................................70

2.3.1. Bài học trong việc xây dựng và thực hiện chính sách thúc đẩy xuất khẩu phù

hợp với hồn cảnh cụ thể của đất nước, cĩ sự điều chỉnh nhất định trước những thay

đổi trong từng giai đoạn...........................................................................................70

2.3.2. Bài học kinh nghiệm trong việc khai thác vai trị của FDI thực hiện mục tiêu

thúc đẩy xuất khẩu....................................................................................................72

822.3.3. Bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng các tổ chức và thực hiện cơng tác

xúc tiến thương mại..................................................................................................73

2.3.4. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện cơng tác kiểm sốt chất lượng hàng

hĩa xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ thống quản lí chất

lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế......................................................................73KẾT LUẬN....................................................................................................75

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................7683Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (83 trang)

×