1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Xuất nhập khẩu >

CƠ SỞ, CÁC CƠNG CỤ VÀ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (475.48 KB, 83 trang )


vì vậy nhiệm vụ của chính phủ là tìm ra các biện pháp hỗ trợ tích cực cho các

doanh nghiệp nhưng lại khơng vi phạm các quy định quốc tế.

3.2.1.2. Các cơng cụ và biện pháp liên quan đến thuế

Thuế quan nĩi chung là loại thuế được áp dụng với các loại hàng hĩa

xuất nhập khẩu qua biên giới quốc gia. Trong chính sách thúc đẩy xuất khẩu

vai trị của thuế quan được thể hiện chủ yếu thơng qua hàng hĩa nhập khẩu vì

việc đánh thuế nhập khẩu sẽ hạn chế lượng hàng hĩa từ nước ngồi tràn vào

trong nước giảm bớt sức ép cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong nước.

Cơng cụ này giúp các doanh nghiệp giữ vững được thị trường trong nước và

từng bước đẩy mạnh xuất khẩu.

Ngồi ra chính phủ cịn cĩ những quy định ưu đãi thuế như miễn giảm

thuế cho các doanh nghiệp cĩ vốn đầu tư nước ngồi, giảm thuế thu nhập cho

các đơn vị cĩ doanh thu hoặc đạt tỉ lệ xuất khẩu cao, điều này khuyến khích

rất lớn các doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh xuất khẩu.

3.2.2. Các cơng cụ và biện pháp phi tài chính

3.2.2.1. Các cơng cụ và biện pháp liên quan đến thị trường

Biện pháp này thể hiện ở việc nhà nước tăng cường thực hiện đàm phán

để đi tới kí kết thành cơng các hiệp định thương mại với nước ngồi cũng như

việc tham gia các khối mậu dịch trong khu vực cũng như các tổ chức thương

mại quốc tế. Qua đĩ các doanh nghiệp sẽ cĩ những định hướng trong việc phát

triển thị trường, với những thị trường đã cĩ sự ràng buộc thi khi tham gia kinh

doanh các doanh nghiệp sẽ được hưởng những ưu đãi và thuận lợi nhất định.

Việc kí kết các hiệp định thương mại giữa các quốc gia làm cho các

doanh nghiệp yên tâm hơn khi tham gia kinh doanh vì lợi ích của họ sẽ được

bảo khi cĩ tranh chấp xảy ra.10Ngồi ra, nhà nước cịn hỗ trợ thơng qua việc cung cấp thơng tin về thị

trường, luật pháp,chính sách, và thị hiếu của người tiêu dùng nước ngồi cũng

như thơng tin về đối thủ cạnh tranh. Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tiếp

cận khách hàng nước ngồi thơng qua các cuộc hội trợ triển lãm, các tuần văn

háo quốc gia ở nước ngồi.3.2.2.2. Các biện pháp liên quan đến đầu tư

Nhà nước cĩ những biện pháp khuyến khích thu hút vốn đầu tư từ nước

ngồi một cách cĩ hiệu quả thơng qua việc xây dựng hệ thống luật pháp minh

bạch đồng bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng thu hút vốn dàu tư của nước ngồi để

tăng cường năng lực sản xuất trong nước. Xây dựng mạng lưới đào tạo nghề

đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.

Bên cạnh đĩ nhà nước cồn thực hiện các biện pháp để tạo điều kiện cho

sự phát triển thành cơng của thị trường chứng khốn. Xây dựng khung pháp lí

cho thị trường chứng khốn ra đời và hoạt động, đĩ cũng được xem là một biện

pháp giúp các doanh nghiệp thu hút vốn tăng cường khả năng sản xuất để xuất

khẩu.

3.2.2.3. Các biện pháp hỗ trợ khác

Nhà nước xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn về mặt kĩ thuật đối với

hàng hĩa xuất khẩu đồng thời cĩ những quy định cụ thể mà các cơ quan chức

năng thực hiện việc kiểm tra giám sát và xác nhận chất lượng hàng hĩa xuất

khẩu trước khi đưa ra thị trường nước ngồi. Biện pháp này giúp các doanh

nghiệp xây dựng thương hiệu và uy tín đối với khách hàng nước ngồi làm cho

họ cĩ lịng tin vào sản phẩm của doanh nghiệp.

Hơn nữa, nhà nước cịn tư vấn cho các doanh nghiệp trong việc lựa

chọn cơng nghệ và các yếu tố đầu vào sản xuất cũng như việc lựa chọn11mẫumã chủng loại sản phẩm vừa phù hợp với khả năng của doanh nghiệp vừa

phù hợp với nhu cầu của khách hàng nước ngồi.

4. VAI TRỊ CỦA CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU

Xét trên phương diện quốc gia chính sách thương mại quốc tế là một bộ

phận của chính sách phát triển kinh tế xã hội nĩ cĩ quan hệ chặt chẽ và phục

vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước. nĩ tác động mạnh mẽ đến quá trình tái

sản xuất, đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước, đến quy mơ và

phương thức tham gia của nền kinh tế mỗi nước vào phân cơng lao động và

thương mại quốc tế. Vai trị thúc đẩy xuất khẩu của chính sách thương mại

quốc tế giúp phát triển tối đa hĩa lợi thế so sánh quốc gia, giúp mở rộng sản

xuất đạt đến quy mơ tối ưu.

Cụ thể chính sách thương mại quốc tế khuyến khích và tạo điều kiện

thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước mở rộng thị trường ra nước ngồi.

Khắc phục nhưng khĩ khăn trong quá trình tham gia kinh doanh trên thị

trường quốc tế.Giúp các doanh nghiệp đứng vững và phát triển trong điều

kiện cạnh tranh của nên kinh tế mở, qua đĩ giúp các quốc gia tăng cường và

củng cố vị thế của mình trên trường quốc tế.

Đối với các doanh nghiệp lần đầu tiên xâm nhập thị trường nước ngồi

hoặc các doanh nghiệp bắt đầu kinh doanh trên một thị trường mới thì các

biện pháp hỗ trợ từ phía chính phủ trong cơng tác xúc tiến xuất khẩu là hết

sức quan trọng. Đặc biệt, các doanh nghiệp cĩ quy mơ vừa và nhỏ khơng cĩ đủ

tiềm lực tài chính cũng như kinh nghiệm để tiến hành các hoạt động

marketing, giới thiệu sản phẩm với khách hàng nước ngồi. Đối với mỗi một

doanh nghiệp cũng như một quốc gia sản xuất ra được hàng hĩa chưa phải đã

là thành cơng mà thành cơng là phải đưa được sản phẩm đến tay người tiêu

dùng quốc tế và được họ chấp nhận. Trong quá trình sản xuất doanh nghiệp

luơn cố gắng tạo ra những sản phẩm cĩ chất lượng tốt và mang lại doanh thu

12nhiều nhất cho doanh nghiệp nhưng đơi khi họ thất bại vì họ thiếu đi một cái

nhìn tồn cục đối với nhu cầu của người tiêu dùng, xu hướng biến động cũng

như thơng tin về đối thủ cạnh tranh. Ngày nay, nhiều doanh nghiệp đã nhận

thức được điều này nhưng họ cịn gặp phải rất nhiều hạn chế trong việc đưa

được hàng hĩa tới tay người tiêu dùng nước ngồi. Do vậy, vai trị của chính

phủ với các biện pháp hỗ trợ là vơ cùng quan trọng, khơngchỉ giúp các doanh

nghiệp trong việc giải quyết những khĩ khăn trước mắt mà cịn giúp doanh

nghiệp cĩ được một hướng đi đúng đắn đứng vững trên thị trường quốc tế

trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt.

5. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCHTHÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HĨA CỦA TRUNG QUỐC

Việc Trung Quốc ngày càng hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế tồn cầu

là một trong những nhân tố gĩp phần duy trì sự tăng trưởng của thương mại

quốc tế. Các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc ngày càng đa dạng và thâm

nhập sâu hơn vào thị trường các nước trên thế giới, khơng chỉ ở những nước

kém và đang phát triển mà hàng hĩa Trung Quốc đã cĩ mặt và chiếm thị phần

tương đối ở cả thị trường các nước phát triển. Trong vịng hơn 20 năm gần đây

cả xuất nhập khẩu của Trung Quốc đều tăng nhanh hơn thương mại thế giới.

Cĩ được thành cơng này là phải kể đến sự đĩng gĩp đáng kể của một chính

sách thúc đẩy xuất khẩu đúng đắn của Trung Quốc.

Trung Quốc đã chọn cho mình một chính sách thúc đẩy xuất khẩu phù

hợp với tình hình kinh tế xã hội trong nước cũng như với bối cảnh quốc tế. Sự

kết hợp nhịp nhàng và hiệu quả giữa các chính sách trong một mục tiêu chung

là thúc đẩy xuất khẩu, phát triển kinh tế đất nước. Chính sách thúc đẩy xuất

khẩu của Trung Quốc cũng cĩ những điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với yêu

cầu của thực tiễn, khai thác tối đa những tiềm năng của đất nước, những biện

pháp địn bẩy khuyến khích cũng được Trung Quốc sử dụng một cách cĩ hiệu

13Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (83 trang)

×