1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Xã hội học >

I. KHAẽI NIM HA TệNG C S

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (312.7 KB, 40 trang )


Âãư ti kiãún táûp

cháút kinh tãú - k thût thêch håüp våïi mäùi vng, lm âäüng lỉûc thục âáøy sỉû phạt triãøn cho

mäùi âä thë trong c nỉåïc.

Trãn cå såí nàõm vỉỵng ch trỉång phạt triãøn kinh tãú nhiu thnh pháưn, váûn hnh

theo cå chãú thë trỉåìng, trỉåïc màõt triãøn khai cạc chênh sạch cå chãú biãûn phạp phạt triãøn

nhỉ sau:

* Tàng cỉåìng hiãûu lỉûc bäü mạy qun l nh nỉåïc trong lénh vỉûc cå såí hả táưng.

Âäøi måïi cå chãú chênh sạch phạt triãøn trong lénh vỉûc qun l nh nỉåïc, qun l quy

hoảch, qun l báút âäüng sn âáút âai, nh cỉía, qun l âáưu tỉ v xáy dỉûng, qun l khai

thạc sỉí dủng cạc cäng trçnh hả táưng, tảo ra sỉû chuøn biãún cọ hiãûu qu trãn mi lênh

vỉûc âäúi våïi hãû thäúng cå såí hả táưng trong nỉåïc.

* Xáy dỉûng chênh sạch v gii phạp tảo väún, sỉí dủng hiãûu qu ngưn väún âáưu tỉ

trong nỉåïc v nỉåïc ngoi vo mủc âêch phạt triãøn cỉïo åí hả táưng Nghiãn cỉïu cå chãú tảo

ra cạc ngưn thu v hçnh thảnh qu phạt triãøn hả táưng m trỉåïc hãút l : giao thäng váûn

ti, cáúp nỉåïc sảch, thoạt nỉåïc báøn, cạc cäng trçnh ngáưm nhỉ nỉng lỉåüng, chiãúu sạng,

bỉu chênh viãùn thäng l nhỉỵng váún âãư thục âáøy kinh tãú phạt triãøn nhanh, cọ hiãûu qu

mäüt khi m chênh quưn âä thë åí âọ biãút váûn dủng cạc chênh sạch ny vo thỉûc tãú cüc

säúng.

* Tiãúp tủc hon chènh v âäøi måïi chênh sạch vãư nh åí v âáút âãø äøn âënh âåìi säúng

v tảo ra ngưn lỉûc måïi phạt triãøn.

* Såïm ban hnh lût quy hảch cå såí hả táưng âãø cho dán chụng äøn âënh v tại

âënh cỉ láu di

* Tàng cỉåìng qun l mäi trỉåìng âãø âm bo âiãưu kiãûn säúng v lm viãûc.

2. Nhỉỵn g váún âãư ch úu trong chênh sạc h âáưu tỉ kãút cáúu hả táưn g k

thût

* Gii quút väún âáưu tỉ : Mäüt trong nhỉỵng váún âãư quan trng trogn chênh sạch

âáưu tỉ kãút cáúu hả táưng k thût l váún âãư väún - båíi vç âáưu tỉ kãút cáúu hả táưng k thût cọ

säú väún ráút låïn, âáưu tỉ åí âáy mang tênh cháút qúc gia, thåìi gian thu häưi väún cháûm v

trong âáưu tỉ cn manh tênh cháút x häüi. Do âọ váún âãư ch úu l väún âãø âáưu tỉ cho cạc

dỉû ạn. Viãûc kãu gi väún ca cạc nh âáưu tỉ qúc tãú vo Viãût Nam âãø tiãún hnh cạc dỉû

ạn, nhçn chung cọnhiãưu vng â táûn dủng ngưn väún ny âãø liãn doanh liãn kãút cọ hiãûu

qu, song cọ mäüt säú nåi bë âçnh âäún, cạc dỉû ạn âáưu tỉ bë tháút thiãût lm cho sn xút êt

cọ hiãûu qu hồûc hiãûu qu gi tảo. Nhiãưu qúc gia trong quạ trçnh âä thë hoạ v cäng

nghiãûp hoạ chè táûp trung âáưu tỉ vo cạc âä thë låïn, cn cạc âä thë vỉìa v nh nh

nỉåïc cn thiãúu cạc chênh sạch, ch trỉång biãûn phạp âãø büc cạc ch âáưu tỉ tçm âãún

cạc âëa phỉång åí xa cạc thnh phäú låïn . Nhỉỵng nàm qua Viãût Nam â tiãún hnh ạp

dủng chỉång trçnh âáưu tỉ kãút cáúu hả táưng k thût theo phỉång thỉïc BOT (âáưu ỉ xáyTrang 3Âãư ti kiãún táûp

dỉûng - khai thạc - chuøn giao) nhỉng cng chè lm cạc âä thë låïn v vỉìa, cn cạc âä

thë cåỵ thë x, thë tráún chỉa cọ. Vç váûy, åí nhỉỵng vng xa cạc thnh phäú låïn, kinh tãú phạt

triãøn cháûm chảp, thu nháûp tháúp tçnh trảng âọi ngho âang åí diãûn räüng tải cạc âia bn

näng thän, nháút l Miãưn Trung Viãût Nam.

* Váún âãư quy hoảch phạt triãøn vng lnh thäø : Mún phạt triãøn kinh tãú - x häüi

cáưn cọ quy hảch chi tiãút v quy hảch chun nghnh âãø âỉa cạc dỉû ạn ca cạc nghnh

chun män vo âáưu tỉ. Khi cạc â phã duût chiãún lỉåüc phạt triãøn vng lnh thäø våïi

cạc kãú hoảch di hản thç âọ l cå såí phạp l âãø triãøn khai cạc loả hçnh quy hảch chung,

quy hoảch chi tiãút v quy hoảch chun ngnh åí cạc vng âọ.

* Váún âãư k thût v chuøn giao cäng nghãû: Cạc thnh phọ åí cạc nỉåïc âang

phạt triãøn trong âo cọ Viãût Na, nọi chung âang trogn thåìi k âä thë hoạ nhanh, tỉïc l

quạ trçnh cäng nghiãûp hoạ â v âang phạt triãøn våïi täúc âäü nhanh, song viãûc huy âäüng

väún ln gàûp khọ khàn vç váûy cạc cäng trçnh xáy dỉûng thỉåìng kẹo di. Váún âãư lỉûa

chn k thût hiãûn âải v cäng nghãû tiãn tiãn âãø ạp dủng vo quạ trçnh cäng nghiãûp

hoạ, rỉït ngàõn thåìi gian xáy dỉûng cng ráút quan trng. Thỉûc tãú cho tháúy sỉû phäúi håüp

âäưng bäü trong cạc ch trong trỉång, chênh sạch âáưu tỉ cho cạc hảng mủc cäng trçnh åí

âä thë l úu täú quút âënh âãø phạt huy hiãûu qu âáưu tỉ.

* Váún âãư âáưu tỉ kãút cáúu hả táưng k thût gàõn liãưn våïi vàn hoạ x häüi: Cạc âä thë

hçnh thnh v phạt triãøn ráút såïm våïi mäüt nãưn vàn hoạ láu âåìi, do âọ váún âãư âáưu tỉ kãút

cáúu hả táưng k thût nhỉ thãú no âãø bo täưn âỉåüc di sn vàn họa váût thãø, gọp pháưn hiãûn

âải hoạ cạc âä thë cng l mt úu täú ráút quan trng trong phạt triãøn bãưn vỉỵng.

* Váún âãư vãư tênh âäưng bäü v hiãûn âải thãí hiãûn trong cạc chênh sạch âáưu tỉ kãút

cáúu hả táưng k thût cáưn chụ vo cạc lénh vỉûc cọ väún âáưu tỉ låïn ngay tỉì khi chøn bë

âáưu tỉ âọ l:

+ Giao thäng v váûn ti âä thë,

+ Cáúp v thoạt nỉåïc âä thë

+ Hãû thäúng cáúp âiãûn

+ Hãû thäúng bo vãû mäi trỉåìng

Âäưng thåìi phi tän trng phạp lût trong xáy dỉûng, âọ l úu täú vä cng quan

trng âãø phạt huy hiãûu qu tiãưn väún b ra trong quạ trçnh âáưu tỉ åí âä thë.

* Sỉû thäúng nháút giỉỵa qun l väún âáưu tỉ kãút cáúu hả táưng k thût cng nhỉ

thäúng nháút qun l váûn hnh v khai thạc kãút hả táưng k thût: Âáưu tỉ kãút cáúu hả táưng

k thût phi ph håüp våïi nhu cáưu ca sỉû phạt triãøn v táûn dủng täúi âa ngưn väún trong

nỉåïc v nỉåïc ngoi âãø phạt triãøn trong thãú phạt triãøn bãưn vỉỵng.Trang 4Âãư ti kiãún táûp

IV. NÄÜI DUNG CA CI TẢO HÃÛ THÄÚN G CÅ SÅÍ HẢ TÁƯN G K

THÛTNäüi dung vãư hãû thäúng thiãút bë k thût ca cạc thnh phäú c khäng âáưy â. Cạc

nhu cáưu vãư dng âiãûn, nỉåïc trong sinh hoảt ca ngỉåìi dán khäng âỉåüc âạp ỉïng âáưy â,

hãû thäúng cäúng rnh trong thnh phäú khäng âm bo u cáưu thoạt nỉåïc mỉa v nỉåïc

thi sinh hoảt, vç thãú nhiãưu khu vỉûc âiãưu kiãûn vãû sinh ráút kẹm.

Nhçn chung cạc hãû thäúng cå såí hả táưng v thiãút bë k thût trong cạc thnh phäú

c nỉåïc ta khäng âáưy â v hon chènh. Cạc âỉåìng äúng tiãút diãûn nh hiãûn nay khäng

âạp ỉïng âỉåüc nhu cáưu sỉí dủng våïi säú dán ngy cng tàng. Vç váûy, cáưn thiãút phi tiãún

hnh sỉỵa chỉỵa, ci tảo v thay thãú tỉìng pháưn hồûc ton bäü, ci tảo hãû thäúng thiãút bë k

thût thnh phäú l váún âãư phỉïc tảp båíi vç cạc hãû thäúng pháưn låïn âỉåüc âàût dỉåïi âáút. Khi

tiãún hnh ci tảo cáưn tçm hiãøu k ti liãûu c v âiãưu tra tè mè tçnh hçnh hiãûn trảng ca hãû

thäúng thiãút bë k thût.

Trong thỉûc tãú tiãún hnh ci tảo thnh phọ c vãư màût thiãút bë k thût thỉåìng bao

gäưm viãûc sỉỵa chỉỵa v thay thãú tỉìng bäü pháûn. Nãn khoanh thnh tỉìng bäü pháûn âãø cọ näúi

våïi hãû thäúng måïi chung ca ton thnh phäúTrang 5Âãư ti kiãún táûpPháưn II

THỈÛC TRẢNG CÅ SÅÍ HẢ TÁƯNG TẢI THNH PHÄÚ

 NÀƠNG

I. BỈU CHÊNH VIÃÙN THÄNGL mäüt trong ba trung tám låïn vãư bỉu chênh - viãùn thäng ca c nỉåïc, nàòm trãn

âỉåìng cạp quang qúc tãú, cọ âi Cạp biãøn qúc tãú nàòm trãn âëa bn phỉåìng Ho Hi,

qûn Ng Hnh Sån thnh phäú Â Nàơng â kh nàng âạp ỉïng mäüt cạch âáưy â nháút

cạc u cáưu ca mi täø chỉïc, cạ nhán trãn âëa bn thnh phäú v khu vỉûc miãưn Trung,

Táy Ngun.

- Hãû thäúng mảng truưn dáùn bao gäưm 09 tuún truưn dáùn näüi tènh sỉí dủng

phỉång thỉïc truưn dáùn cạp quang v 03 tuún truưn dáùn näüi tènh sỉí dủng viba.

- Ton mảng hiãûn sỉí dủng trãn 80km cạp quang, 110.000 âäicạp âäưng 305 km

äúng cäúng, 369 km dỉåìng cäüt, 1.899 bãø cạp, 773 häüp cạp, 3.537 t cạp.

- Cạc cå quan ca Bỉu âiãûn thnh phäú â kh nàng âạp ỉïng nhu cáưu vãư cạc

cäng nghãû truưn dáùn hiãûn âải ca khạch hng.

- Ton thnh phäú hiãûn cọ 21 täøng âi cạc loải. Trong âọ cọ 02 täøng âi OCB EB

våïi täøng dung lỉåüng làõp âàût l 80.818 säú.

- Täøng säú th bao ton thnh phäú tênh âãún thạng 10/2003 l 128.249 th bao.

Trong âọ cọ 32.523 th bao di âäüng.

- Máût âäü diãûn thoải: 17,3 mạy/100 dán; 14/14 x v 9/9 âäưn biãn phng â

trang bë âiãûn thoải. Ngoi ra cn cọ 16.970 th bao internet v 814 th bao nhàõn tin.

- Våïi 62 bỉu củc gäưm: 01 bỉu củc cáúp 1, 05 bỉu củc cáúp 2, 56 bỉu củc cáúp 3, v

12 âiãøm Bỉu âiãûn Vàn hoạ x, mảng lỉåïi bỉu chênh ca thnh phäú âạp ỉïng âáưy â mi

u cáưu ca khạch hng.

- Ton thnh phäú cọ 04 âỉåìng thỉï cáúp 2 våïi täøng chiãưu di 90km, 32 âỉåìng thỉï

cáúp 3 váûn chuøn bàòng xe cå giåïi våïi täøng chiãưu di 457km.

Bỉu chênh - Viãùn thäng thnh phäú Â Nàơng cọ kh nàng cung cáúp cho khạch

hng cạc dëch vủ nhỉ:

Viãùn thängBỉu chênh- Âiãûn thoải näüi hảt- Bỉu pháøm- Âiãûn thoải liãn tènh- Bỉu kiãûnTrang 6Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (40 trang)

×