1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Xã hội học >

I. BặU CHấNH VIN THNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (312.7 KB, 40 trang )


Âãư ti kiãún táûp

- Dëch vủ 1080- Chuøn tiãưn- Dëch vủ gi âiãûn thoải trỉûc tiãúp âi qúc - Phạt hnh bạo chê

tãú (IDD)

- Tem bỉu chênh

- Dëch vủ âiãûn thoải qúc tãú gi säú

- Dëch vủ tiãút kiãûm bỉu âiãûn

- Dëch vủ âiãûn thoải di âäüng- Bỉu pháøm chuøn phạt nhanh EMS- Dëch vủ âiãûn thoải th Viãût Nam- Phạt chuøn nhanh PCN- Dëch vủ truưn säú liãûu- Cho th häüp thỉ- Dëch vủ Internet- Âiãûn hoa.- Dëch vủ Telex

- Dëch vủ Fax

- Cạc dëch vủ gia tàng ca âiãûn thoải cọo

âënh (hiãøn thë säú ch gi, thäng bạo vàõng

nh, chuøn cüc gi, bạo giåì, gäüp nhọm

th bao...)

II. GIAO THÄNG VÁÛN TI1. Giao thäng âäúi ngoải :a. Âỉåìn g hn g khäng:

Sán bay qn sỉû nỉåïc màûn cáúp III nàòm phêa Âäng Nam thnh phäú, sạt båì biãøn

Non Nỉåïc cạch trung tám thnh phäú 9km, räüng 90ha, cọ mäüt âỉåìng bàng duy nháút

1.380m x 18m.

Sán bay cáúp I sỉí dủng häùn håüp qn dán sỉû nàòm phêa Táy trung tám thnh phäú

cọ diãûn têch trong giåïi hản âỉåìng bao 1.100ha, våïi 3 âỉåìng bàng chênh:

- Âỉåìng bàng säú I : L x B = 3046m x 46m.

- Âỉåìng bàng säú II: L x B = 1800m x 43m.

- Âỉåìng bàng säú III : L x B = 1600m x 43m.

Hng tưn tải sán bay  Nàơng cọ khong 84 chuún bay näüi âëa, 6 chuún bay

qúc tãú.

Âáy l mäüt sán bay nàòm ngay trong trung tám thnh phäú, thûn tiãûn cho hnh

khạch nhỉng gáy tråí ngải cho cüc säúng dán cỉ xung quanh cng nhỉ viãûc phạt triãøn

måí räüng thnh phäú.Trang 7Âãư ti kiãún táûpb. Cn g biãøn :

 Nàơng cọ âiãưu kiãûn tỉû nhiãn thûn låüi phạt triãøn hãû thäúng cng biãøn v cng

säng dc 2 bãn båì säng Hn âoản tỉì cáưu Nguùn Vàn Träùi ra cỉía säng Hn.

Cng  Nàơng bao gäưm 2 khu vỉûc: Cng biãøn Tiãn Sa v cng säng Hn.

+ Cng Tiãn Sa: l cng biãøn nàòm trãn vënh  Nàơng cọ 2 cáưu nhä mäùi cáưu di

183m; räüng 27,4m. Våïi âäü sáu måïn nỉåïc l 11m chỉa kãø thu triãưu. Täøng diãûn têch

khu vỉûc räüng 18,3ha gäưm bi chỉïa 90.000m 2 v 3 kho räüng 15.945m2. Cọ kh nàng

tiãúp nháûn tu cọ trng ti 20.000 - 30.000 táún, nàng lỉûc bäúc dåỵ hng hoạ khong 3 triãûu

táún/nàm.

Hiãûn tải âang xáy dỉûng mäüt cáưu säú 3 liãưn båì di 165m, måïn nỉåïc 12m, chun

dng cho hng Container v hng siãu trỉåìng, siãu trng âãø âạp ỉïng këp thåìi nhu cáưu

hng hoạ ngy cng tàng qua cng  Nàơng.

+ Cng säng Hn: dc theo säng Hn vãư phêa t nhản l cạc bãún tu ca khu vỉûc

säng Hn, näúi våïi cng Tiãn Sa bàòng lưng di 4km, sáu 6m. Gäưm 8 cáưu tu våïi täøng

chiãưu di 750m, måïi nỉåïc 7m, khäng kãø thu triãưu.

Cng Säng Hn chiãúm diãûn têch 3,4ha gäưm 8.000m 2 bi chỉỵa hng v 3 nh kho

diãûn têch 8225m2. Cng cọ kh nàng tiãúp nháûn cạc tu cọ trng ti täúi âa l 5.000 táún

våïi nhiãưu chng loải hng hoạ.

Hiãûn tải nàng lỉûc ca cng cn hản chãú, kh nàng thäng qua täúi âa ca cng

hiãûn nay chè måïi âảt 1,1 triãûu táún/nàm vç khäng cọ âã chàõn sọng, khäng cọ khra nàng

hoảt âäüng liãn tủc ngay c trong ma mỉa, bo. Tuún âỉåìng sàõt vo cng Tiãn Sa, vç

khäng phạt huy âỉåüc do váûy â âỉåüc dåỵ b.

+ Cng Nải Hiãn: Tu dáưu 4.000 táún cáûp bãún tải âáy lm nhiãûm vủ xút v nháûp

cọ hãû thäúng âỉåìng äúng näúi liãưn våïi cạc khu kho trong thnh phäú.

+ Cng Liãn Chiãøu: do qn âäüi qun l - hiãûn tải chè cọ mäüt cng phủc vủ cho

nh mạy ximàng Hi Ván... Âáy l cng trng âiãøm xáy trong nhỉỵng nàm 2020 phủc

vủ khu cäng nghiãûp Liãn Chiãøu trong tỉång lai.

+ Cng Hi Qn: l cng näúi tiãúp våïi Cng Tiãn Sa v cng sỉía chỉỵa tu, váûn

chuøn hng cho háûu cáưn qn khu 5, vë trê åí âáưu cáưu Nguùn Vàn Träùi.

+ Cng Cạ: Â Nàơng cọ 3 bãún cạ: Thûn Phỉåïc, Cáưu Âen v Nam Th trong âọ

cọ bãn cạ Cáưu Âen gáy ä nhiãùm thnh phäú.c. Âỉåìn g sàõt :

Âỉåìng sàõt bàõc Nam chảy trãn âëa bn thnh phäú Â Nàơng di 30km tỉì ga Làng

Cä âãún Ho Tiãún thüc âëa pháûn  Nàơng, hỉåïng tuún song song våïi qúc läü 1A.Trang 8Âãư ti kiãún táûp

Náng lỉûc chun chåí 29 âäi tu. ngy âãm (âãún tỉì H Näüi v thnh phäú Häư Chê

Minh)

Nàòm trong thnh phäú Â Nàơng cọ 3 ga chênh:

- Ga phêa Bàõc åí chán âo Hi Ván l ga k thût v láûp tu.

- Ga phêa Nam l ga Lãû Trảch (x Ho Tiãún) cng l ga k thût v láûp tu.

- Ga  Nàơng l ga khu âoản våïi 3 chỉïc nàng: ga hng, khạch v tạc nghiãûp k

thût. Nh ga nàòm trãn âỉåìng Hi Phng ngay trung tám thnh phäú, diãûn têch khu vỉûc

ga khong 240.000m2.

Âáưu mäúi âỉåìng sàõt khu vỉûc  Nàơng cọ nhiãưu hản chãú nhỉ: âỉåìng trạnh tu

ngàõn, ghi quạ c, âoản âỉåìng tỉì ng 3 Thanh Khã vo ga  Nàơng , âỉåìng sàõt âi trong

khu dán cỉ di 6km trong nhiãưu âoản khäng cọ cạch ly båíi váy khọ âm bo an ton

cho dán cỉ. Âáy l váún âãư bỉïc xục cáưn xem xẹt trong âäư ạn quy hoảch.d. Âỉåìn g bäü:

Qúc läü 1A di 26km chảy qua phêa Táy thnh phäú, màût âỉåìng bãtäng nhỉûa

räüng 7,5m - 9,0m, liãn hãû våïi mảng âỉåìng thnh phäú qua 3 cáưu näúi: ng ba Hú, Miãúu

Bäng v ng tỉ Ho Cáưm; Qúc läü 14B âỉåìng bãtäng räüng 7,5m näúi  Nàơng våïi Táy

Ngun v näúi  Nàơng våïi Paske (phêa Nam Lo), tỉì Paske cọ thãø ho våïi mảng

âỉåìng bäü xun Ạ âi Camphuchia, Thại Lan... v häüi nháûp våïi khäúi ASEAN.

Bãún ätä liãn tènh, huûn: trãn âëa bn thnh phäú cọ 2 bãún xe, 1 bãún thüc Såí

Giao thäng qun l v 1 bãún thüc thnh phäú. Ton bäü khäúi váûn ti ny nàòm trãn

âỉåìng Âiãûn Biãn Ph, l mäüt trủc chênh ca thnh phäú, cọ diãûn têch khong 5ha. Viãûc

hoảt âäüng åí khu vỉûc ny, gáy tråí ngải nhiãưu cho dán cỉ thnh phäú v lm ä nhiãùm mäi

trỉåìng xung quanh.

Âáy l khu vỉûc táûp trung nhiãưu loải xe nhỉ xe but, xe ti, xe lam... gáy läün xäün

trãn âỉåìng Âiãûn Biãn Ph v nàòm trong ténh khäng âáưu ca sán bay  Nàơng.

2. Giao thäng âäúi näüi :

Âỉåìng phäú âỉåüc xáy dỉûng theo hai hỉåïng ch úu: Bàõc Nam v Âäng Táy.

Trong khu phäú c, háưu hãút cạc âỉåìng cọ chiãưu räüng hẻp tỉì 10m - 21m trong âọ

lng âỉåìng räüng 5 - 10,5m.

Mäüt säú tuún âỉåìng måïi xáy dỉûng nhỉ âỉåìng Bàõc Nam, âỉåìng 2/9, âỉåìng CM

thạng 8... cọ màût càõt låïn räüng 33m - 36m.Trang 9Âãư ti kiãún táûp

Bn g täøn g håüp hãû thäún g âỉåìn g trong thn h phäú

TTTãn âỉåìn gChiãưu

di (m)TT

IIITãn âỉåìn gChiãưu

di (m)IQûn Thanh Khã1Thại Thë Bäi7801Trỉång Âënh6502Lã Âäü6002Nguùn Huy Hiãûu6503Xn H6003Täøng cạc âỉåìng35874Hunh Ngc Hû11604út Kiãu44005Täøng Cạc Kiãût11505Täøng cạc âỉåìng76556Âinh Tiãn Hong5506Ngä Quưn62007Dng Sé Thanh Khã18707Täøng cạc âỉåìng100508Täøng Cạc Kiãût6508Tráưn Qúc Ton8509Nb Phỉåìng An Khã33009Täøng cạc âỉåìng480010Hm Nghi158310Nguùn Cäng Trỉï332011Täøng Cạc Âỉåìng312011Täøng cạc âỉåìng441012Nguùn Tri Phỉång240012Lã Hỉỵu Trạc65013Täøng Cạc Kiãût331013Täøng cạc âỉåìng619014Hong Hoa Thạm49014Lỉång Thãú Vinh45015Täøng Cạc Kiãût240015Täøng cạc âỉåìng67016Âiãûn Biãn Ph3200IVQûn Thanh Khã17Täøng Cạc Kiãût37001Nguùn Trỉåìng Täü21018Phan Thanh13062Phảm Phụ Thỉï11619Nguùn Vàn Linh11183Cao Thàõng40020Âỉåìng Khäng Tãn15504Täøng cạc kiãût15021L Thại Täø3705Quang Trung125022Tráưn Cao Ván39706Täøng cạc kiãût12623Täøng Cạc Kiãût39407ÂoDuy Tỉì78IIQûn Hi Cháu8Nguùn Thiãûn Thût2251Chu Vàn An9Tráưn Qúc Ton4601810Qûn Sån TrTrang 10Âãư ti kiãún táûp

2Cä Bàõc348010Nụi Thnh32653Cä Giang143911Âỉåìng khäng tãn3354Tráưn Qu Cạp46012Duy Tán13505Mảc Âénh Chi17613Hong Vàn Thủ5076Phan Bäüi Cháu428,514Thanh Thu15687Hong Diãûu198015Täøng cạc kiãût2928Lã Âçnh Dỉång93116Phảm Häưng Thại2429Nguùn Du72917Phan Thanh Ti6510Thanh Dun24618Nguùn Vàn Träùi 1365011Lã Vàn Duût7919Nguùn Vàn Träùi 2180012Lã Døn204920Täøng cạc kiãût152213Âäúng Âa180021Hng Vỉång11014Ba Âçnh33122Trỉng Nỉỵ Vỉång254015Bảch Âàòng254223Triãûu Nỉỵ Vỉång96516Âon Thë Âiãøm25124Tráưn Kãú Xỉång19817Bàõc Âáøu250252/918Lã Qu Âän30026Âỉåìng khäng tãn19Tráưn Hỉng Âảo230IIQûn Liãn Chiãøu20Nguùn Thại Hc2401Vo CN Liãn Chiãøu70021Lã Âải Hnh2352Chåü Ho Khạnh säú 196022Tàng Bảt Häø2463Ho M - P. Hả732023Thanh Hi9264Âải hc Sỉ phảm360024Hi Häư6005Ho Liãn - Ho Hiãûp401725Äng Êch Khiãm23506NB Nguùn Tri150026Ng/ Thë Minh Khai1002,87QL1 vo NM Xi màng110027L Thỉåìng Kiãût5908Vo CN Ho Khạnh675028H.Th.Khạnh5529Tr/Nghéa - Phụ Läüc180029Lã Låüi119010QL 1 Phỉåïc L140030Phao Lä15011QL 1 Bạch Khoa8005136,5

9558Trang 11Âãư ti kiãún táûp

31Lã Lai34912Bỉu âiãûn ximàng340032Tiãøu La144713QL1 Trỉng Vỉång120033Phảm Ng Lo18514Cáưu biãûn Âiãûn Ngc340034Thanh Long82515Vo UB Ho Qu502035Tráưn Phụ246016Non nỉåïc - Ho Hi520036Phan Âçnh Phng50017Häư Xn Hỉång95037Paster34518Täøng cạc âỉåìng38Hi Phng177439Täøng cạc kiãût30040Lã Häưng Phong59141Thại Phiãn49042Thanh Sån59043Täøng cạc kiãût12044Hi Sån17545L Tỉû Trng104846Phan Cháu Trinh189547Nguùn Chê Thanh48Ngä Gia Tỉû49Lã Thanh Loan50Tráưn Bçnh Trng33551Nguùn Tri25152Täøng cạc kiãût2501830,7

715

193,5Täøn g200.00

0Täøng chiãưu di cạc âỉåìng kãø c ng xọm ca 4 qûn näüi thë l 200km.

Máût âäü âỉåìng trung bçnh ton thnh phäú hiãûn cọ: 1 -2 km/km2.

Máût âäü âỉåìng trong khu trung tám : 3,0 km/km2.* Nháûn xẹt hiãûn trản g giao thäng:Trang 12Âãư ti kiãún táûp

Thnh phäú Â Nàơng cọ âáưy â cạc loải hçnh giao thäng nhỉ hng khäng, âỉåìng

sàõt, âỉåìng thu, âỉåìng bäü.

Cå såí kỹ thuật v vë trê thuận lợi âãø Â Nàơng phạt triãøn v ho nháûp vo hãû

thäúng giao thäng qúc gia v qúc tãú.

Mảng âỉåìng näüi thnh phäú c phạt triãøn chỉa âãưu, máût âäü âỉåìng cao 3km/km 2

âỉåìng hẻp, h phäú khäng âỉåüc chènh trang, khọ cọ kh nàng ci tảo v måí räüng.

Giao thäng âäúi ngoải nhỉ hng khäng, âỉåìng sàõt nàòm ngay trong trung tám

thnh phäú, tuy cọ thûn låüi cho viãûc âi lải ca dán cỉ song cng gáy äưn áưo, phỉïc tảp

cho viãûc phạt triãøn âä thë.

III. HÃÛ THÄÚN G CÁÚP ÂIÃÛN1. Bn g thäún g kã trảm biãún ạp tỉì 35KW tråí lãn:

TTTãn trảmÂiãûn ạp

(KV)Cäng sút

(MVA)Ghi chụ1Trảm 500/220KV Cáưu Â500/2001x4502Trảm 220/110KV Cáưu Â220/1102x1253Trảm 110KV Cáưu Â110/35/101x254Trảm 110KV Xn H110/35-221x405Trảm 110KV Liãn Trç110/221x256Trảm 110KV Qûn 3110/35-221x257Trảm 110KV Ho Khạnh110/221x258Trảm 35KV Cáưu Â35/152x7,59TBA 35KV Liãn Trç35/151x1010Trảm 35KV Qûn 335/151x1511TBA 35KV Ho Khạnh (T8)35/61x1012Trảm 35KV dãût Ho Th35/61x3,2Khạch hng13Trảm 35KV dãût Hi Ván35/61x1,8Khạch hng14Nh mạy thúc lạ35/22/0,41x3,2Khạch hng15Ximàng Hi Ván35/61x5,6Måïi váûn hnhVỉìa váûn hnhTrang 13Âãư ti kiãún táûp

2. Bn g thäún g kã âỉåìn g dáy cao thãú 35KW tråí lãn:

TSL

tuúnDanh mủcTLoải dáy tiãút

diãûn (m.m 2 )Chiãưu di

tuún

(km)1Âỉåìng dáy 100KV Â Nàơng - Hú nhạnh r2AC.1852x1002Vo trảm 100KV Xn H2AC.1852x13Nhạnh r vo trảm 100KV Ho Khạnh2AC.1852x0,254Âỉåìng Dáy 110KV Cáưu  - Qûn 32AC.2402x95Nhạnh r vo trảm 110KV Liãn Trç2AC.1852x4,56Âỉåìng Dáy 110KV Â Nàơng - Qung Ngi1AC.1851507Âỉåìng Dáy 35KV Cáưu  - Xn H1AC.95108Âỉåìng Dáy 35KV Cáưu  - Liãn Trç1AC.9559Âỉåìng Dáy 35KV Xn H - Liãn Trç1AC.954,710 Âỉåìng Dáy 35KV Xn H - Ho Khạnh1AC.1858,511 Âỉåìng Dáy 500KV Hú - Â Nàơng1AC.ACO-40010012 Âỉåìng Dáy 35KV Cáưu  - Vénh Âiãûn1AC.955,713 Âỉåìng Dáy 35KV Cáưu  - Ho Khỉång1AC.951014 Âỉåìng Dáy 35KV Cáưu  - Âải Läüc1AC.95203. Bn g thäún g kã lỉåïi trung ạp v cäng sút cạc âỉåìn g trủc chênh:

TT

ITãn âỉåìn g dáyÂiãûn ạp

(KV)Tiãút diãûn

(mm 2 )C.di

(km)P max /P min

(MW)Lỉåïi 6KV

1. Tỉì trảm 110KV Xn h1E106A-15017,63,8/1,622Läü 6716A-15082,96/1,523Läü 6736A-1506,252,78/1,434Läü 6756M-708,13,46/1,79Läü 677M-702. Tỉì trảm 325/6KV Ho Khạnh

(T8)6M48-22331,97/1,091Läü 6716M70-4821,82,31/0,912Läü 6726A-1200,540,71/0,35Trang 14Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (40 trang)

×