1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Xã hội học >

III. H THNG CP IN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (312.7 KB, 40 trang )


óử taỡi kióỳn tỏỷp

2. Baớn g thọỳn g kó õổồỡn g dỏy cao thóỳ 35KW trồớ lón:

TSL

tuyóỳnDanh muỷcTLoaỷi dỏy tióỳt

dióỷn (m.m 2 )Chióửu daỡi

tuyóỳn

(km)1ổồỡng dỏy 100KV aỡ Nụng - Huóỳ nhaùnh reợ2AC.1852x1002Vaỡo traỷm 100KV Xuỏn Haỡ2AC.1852x13Nhaùnh reợ vaỡo traỷm 100KV Hoaỡ Khaùnh2AC.1852x0,254ổồỡng Dỏy 110KV Cỏửu oớ - Quỏỷn 32AC.2402x95Nhaùnh reợ vaỡo traỷm 110KV Lión Trỗ2AC.1852x4,56ổồỡng Dỏy 110KV aỡ Nụng - Quaớng Ngaợi1AC.1851507ổồỡng Dỏy 35KV Cỏửu oớ - Xuỏn Haỡ1AC.95108ổồỡng Dỏy 35KV Cỏửu oớ - Lión Trỗ1AC.9559ổồỡng Dỏy 35KV Xuỏn Haỡ - Lión Trỗ1AC.954,710 ổồỡng Dỏy 35KV Xuỏn Haỡ - Hoaỡ Khaùnh1AC.1858,511 ổồỡng Dỏy 500KV Huóỳ - aỡ Nụng1AC.ACO-40010012 ổồỡng Dỏy 35KV Cỏửu oớ - Vộnh ióỷn1AC.955,713 ổồỡng Dỏy 35KV Cỏửu oớ - Hoaỡ Khổồng1AC.951014 ổồỡng Dỏy 35KV Cỏửu oớ - aỷi Lọỹc1AC.95203. Baớn g thọỳn g kó lổồùi trung aùp vaỡ cọng suỏỳt caùc õổồỡn g truỷc chờnh:

TT

ITón õổồỡn g dỏyióỷn aùp

(KV)Tióỳt dióỷn

(mm 2 )C.daỡi

(km)P max /P min

(MW)Lổồùi 6KV

1. Tổỡ traỷm 110KV Xuỏn haỡ1E106A-15017,63,8/1,622Lọỹ 6716A-15082,96/1,523Lọỹ 6736A-1506,252,78/1,434Lọỹ 6756M-708,13,46/1,79Lọỹ 677M-702. Tổỡ traỷm 325/6KV Hoaỡ Khaùnh

(T8)6M48-22331,97/1,091Lọỹ 6716M70-4821,82,31/0,912Lọỹ 6726A-1200,540,71/0,35Trang 14óử taỡi kióỳn tỏỷp

3Lọỹ 67446M.600,793,08/1,23Lọỹ 673

3. Lổồùi 6KV trong nọỹi thaỡnh1Phan Chu Trinh6A241-1506.632,6/1,42Chaỡm Nọứi6A2416.93,26/1,763C176M99-604.250,44/0,084Hoaỡ Phaùt6M.605.340,352/0,095Quỏn Khu6A.1505.81,23/0,3526Laợnh Sổỷ Quaùn6A241-1507.652,91/1,763. Lổồùi 6KV trong nọỹi thaỡnh

1Phan Chu Trinh6A241-1506.632,6/1,42Chaỡm Nọứi6A2416.93,26/1,763C176M99-604.250,44/0,084Hoaỡ Phaùt6M.605.340,352/0,095Quỏn Khu6A.1505.81,23/0,3526Laợnh Sổỷ Quaùn6A241-1507.652,91/1,76IILổồùi 15KV

1511. Lổồùi trong nọỹi thaỡnh aỡ

Nụng15M-601,32,4/0,4292Lọỹ 571 sỏn bay15A185-957,56,2/1,043Lọỹ 537 Huỡng Vổồng154Lọỹ 531 Lión Trỗ155Quỏỷn 3 - Lọỹ 53715M48441,76/0,6266Lọỹ 572 (LT - HV)15M481,84,28/1,251,07/0,2

2,7Lọỹ 574

2. Khu vổỷc 3

1Lọỹ 57115ACKU18512,359,26/4,662Lọỹ 57215ACKU18510,24,38/1,253. Khu vổỷc cỏửu oớ

1Lọỹ 57115AC95=M4827,513,09/1,72Lọỹ 57215AC95=M4825,62,88/2,13IIILổồùi 22KV

22AC24130,17Caới taỷo theo giai õoaỷn 1 vaỡ 2Trang 15óử taỡi kióỳn tỏỷpTrang 16óử taỡi kióỳn tỏỷp

4. Traỷm bióỳn aùp lổồùi :

Toaỡn thaỡnh phọỳ coù 1.310 traỷm bióỳn aùp. Trong õoù:

- Traỷm 20/0,4KV: 19 traỷm vồùi tọứng dung lổồỹng laỡ: 6,925MVA.

- Traỷm 15/0,4KV: 428 traỷm vồùi tọứng dung lổồỹng laỡ: 87,4MVA.

- Traỷm 6/0,4KV: 863 traỷm vồùi tọứng dung lổồỹng laỡ: 198MVA.

5. Lổồùi haỷ aùp :

Hióỷn tọửn taỷi 2 caùp õióỷn aùp 380/220V vaỡ 220/110V vồùi tọứng chióửu daỡi õổồỡng dỏy

haỷ thóỳ laỡ 216,92km õi nọứi vồùi tióỳt dióỷn dỏy dỏựn AC.70-AC.50.Nhỏỷn xeùt hióỷn traỷn g:

- Nguọửn õióỷn: vồùi nguọửn õióỷn hióỷn nay chố thoaớ maợn õổồỹc nhu cỏửu hióỷn taỷi cuớa

thaỡnh phọỳ. Tổồng lai cỏửn phaới õỏửu tổ thóm nguọửn õióỷn mồùi coù thóứ õaùp ổùng õổồỹc cho

nhu cỏửu phaùt trióứn cuớa taới phuỷ.

- Maỷng lổồùi: maỷng lổồùi õióỷn õaợ xỏy dổỷng vaỡ vỏỷn haỡnh tổỡ nhióửu nm do õoù sổỷ cọỳ

thổồỡng xaớy ra, tióỳt dióỷn dỏy dỏựn nhoớ, dỏy trỏửn nhióửu chuớng loaỷi, baùn kờnh cỏỳp õióỷn cuớa

õổồỡng dỏy cao vaỡ haỷ thóỳ quaù lồùn gỏy tọứn hao lổồùi õióỷn lồùn, chỏỳt lổồỹng õióỷn quaù taới vaỡ

ngổồỹc laỷi nhióửu tuyóỳn taới non.

- Chióỳu saùng õổồỡng phọỳ chổa õaùp ổùng yóu cỏửu chióỳu saùng cuớa thaỡnh phọỳ . Mọỹt

sọỳ õổồỡng chờnh õaợ bọỳ trờ chióỳu saùng nhổng coỡn tuyỡ tióỷn, taỷm bồỹ khọng õaớm baớo õọỹ roỹi.

IV. H THN G CP NặẽC1. Nhaỡ maùy cỏỳp nổồùc :

Nhaỡ maùy

cỏỳp nổồùcNm xỏy

dổỷn gCọng suỏỳt thióỳt

kóỳNhaỡ maùy

õổồỹc nỏng

cỏỳp vaỡ nmCọng suỏỳt nỏng

cỏỳpCỏửu oớ19697.000m3/ng.õóm199750.000m3/ng.õómSỏn Bay197110.000m3/ng.õóm200020.000m3/ng.õómSồn Traỡ19897.000m3/ng.õóm19935.000m3/ng.õómNhỏỷn xeùt :

Nhaỡ maùy nổồùc Cỏửu oớ, Sỏn Bay: Cọng nghóỷ vaỡ kóỳt cỏỳu xỏy dổỷng tổồng õọỳi

hióỷn õaỷi. Theo thióỳt kóỳ ban õỏửu cuớa nhaỡ maùy õổồỹc vỏỷn haỡnh baùn tổỷ õọỹng, coù thióỳt bở

theo doợi õóứ kióứm soaùt quaù trỗnh saớn xuỏỳt. Tuy nhión khi giaới phoùng hóỷ thọỳng õióửu khióứn

baùn tổỷ õọỹng õaợ hoớng. Chỏỳt lổồỹng nổồùc sau khi xổớ lyù õaớm baớo chỏỳt lổồỹng theo quy õởnh.Trang 17óử taỡi kióỳn tỏỷp

Nhaỡ maùy nổồùc Sồn Traỡ: thióỳt bở tổỷ rổớa khaù thuỏỷn lồỹi, Do nguọửn nổồùc bở phuỷ

thuọỹc vaỡo caùc muỡa nón caùc suọỳi thổồỡng caỷn vóử muỡa khọ vaỡ õỏửy vaỡo muỡa mổa, nón lổu

lổồỹng khọng ọứn õởnh do õoù chố sổớ duỷng nguọửn nổồùc naỡy vaỡo cỏỳp nổồùc cuỷc bọỹ.

2. Caùc õaỡi nổồùc

aỡi nổồùcDung tờchCọỳt õaùyCọỳt õốnhHióỷn traỷn gNgọ Gia Tổỷ500m3+21m+32mang sổớ duỷngNguyóựn Tri Phổồng400m3+20m+32mKhọng sổớ duỷngNgọ Quyóửn700m3+21m+30mang sổớ duỷngSồn Traỡ500m3+22m+32mKhọng sổớ duỷng9.000m3+60mPhổồùc TổồỡngKhọng sổớ duỷngNhỏỷn xeùt :

Caùc õaỡi nổồùc khọng phaùt huy õổồỹc tờnh hióỷu quaớ, mỏỳt myợ quan õọ thở thaỡnh phọỳ.

3. Maỷn g lổồùi õổồỡn g ọỳn g: Tờnh õóỳn thaùng 7 nm 1998 õaợ xỏy dổỷng

169.443m õổồỡng ọỳng , gọửm nhióửu loaỷi: nhổỷa, gang, ximng, theùp.

Hióỷn nay thaỡnh phọỳ aỡ Nụng õang sổớ duỷng nổồùc cuớa 3 nhaỡ maùy:

- Nhaỡ maùy nổồùc cỏửu oớ, sổớ duỷng bóứ lừng ngang - bóứ loỹc nhanh - Clo loớng vồùi

cọng suỏỳt 50.000m3/ngaỡy õóm.

- Nhaỡ maùy nổồùc Sỏn Bay, sổớ duỷng bóứ lừng radian - bóứ loỹc nhanh - Clo loớng,

cọng suỏỳt 20.000m3/ngaỡy õóm.

- Traỷm cỏỳp nổồùc Sồn Traỡ, sổớ duỷng bóứ loỹc aùp lổỷc - Clo loớng vồùi cọng suỏỳt

5.000m3/ngaỡy õóm õóứ phuỷc vuỷ cho nhu cỏửu nổồùc sinh hoaỷt vaỡ saớn xuỏỳt cuớa nhỏn dỏn vaỡ

caùc tọứ chổùcvồùi nguọửn nổồùc cung cỏỳp laỡ nổồùc mỷt trón caùc sọng.

Tọứng chióửu daỡi õổồỡng ọỳng Phi 100 - Phi 900 gỏửn 200km.* Nhỏỷn xeùt hióỷn traỷn g:

Cọng suỏỳt cỏỳp nổồùc cuớa caùc nhaỡ maùy nổồùc coỡn quaù nhoớ, dỏy truyóửn cọng nghóỷ

õồn giaớn nón chỏỳt lổồỹng nổồùc chổa õọửng õóửu.

Maỷng lổồùi õổồỡng ọỳng coỡn thióỳu, chừp vaù, khọng õọửng bọỹ.

Aùp lổỷc thỏỳp khọng õaớm baớo cỏỳp nổồùc cho caùc khu vổỷc ồớ xa vaỡ caùc nhaỡ cao tỏửng.

Tờnh õóỳn cuọỳi nm 2000, sọỳ nhỏn khỏứu õổồỹc sổớ duỷng nổồùc saỷch laỡ 276.041

ngổồỡi, õaỷt tyớ lóỷ 38,18% dỏn sọỳ; trong õoù khu vổỷc thaỡnh thở laỡ 266.514 ngổồỡi, tyớ kóỷ

46,72% khu vổỷc nọng thọn laỡ 9.527 ngổồỡi, õaỷt tyớ lóỷ 6,25%.Trang 18Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (40 trang)

×