1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng làm việc nhóm >

Để hiệu quả hơn?

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.09 MB, 145 trang )


Chuyên

nghiệpLàm

được

Hiểu

Biết27Biết

4%26%70%7

1/2Hiểu

27

7/Làm27

9/

1

2870%27

9/

1

27

7/26%

7

/2

1Biết

Hiểu4%Làm

29Tiềm năng

vs.

Kỹ năng

30Hiệu quả học tập

Nghe5%Đọc10 %Âm thanh, Hình ảnh 20 %

Minh họa

Thảo luận nhóm30 %

50 %Thực hành

Dùng ngay & truyền đạt lại người khác75 %

90 %

31Nghe 

Nhìn 

Trải nghiệm Quên

Nhớ

Thấu hiểu

32Mắc lỗi là tất

yếu để học tập

33Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (145 trang)

×