1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Văn hóa - Lịch sử >

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO ĐẾN NĂM 2005

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (511.84 KB, 91 trang )


cộng đồng, đem lại lợi ích ngày càng nhiều hơn cho người lao động, đời

sống vật chất và tinh thần được cải thiện theo mục tiêu ngày càng phát

triển”. Phương hướng này có điểm mấu chốt là phát triển sản xuất và thực

hiện công bằng xã hội. Tiếp đó, Đảng ta cũng chỉ rõ : “Thực hiện tốt

chương trình xoá đói giảm nghèo nhất là đối với vùng căn cứ cách mạng, và

đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng và phát triển quỹ xoá đói giảm nghèo

bằng nhiều nguồn vốn trong và ngoài nước, quản lý chặt chẽ đầu tư đúng

đối tượng và có hiệu quả. Tổ chức tốt đời sống xã hội trên từng địa bàn

trong điều kiện thu nhập bình quân đầu người còn thấp vẫn tạo một cuộc

sống khá hơn cho nhân dân. Mở rộng diện các xã có điện, đường, trường

học, trạm y tế, có nước sạch…”.

Như vậy, giải quyết đói nghèo, không chỉ đơn thuần trong kinh tế mà

phải liên kết kinh tế –xã hội. Xoá đói giảm nghèo không thể thụ động bằng

các biện pháp nhất thời hoặc thuần tuý cứu trợ. Về cơ bản phương hướng

xoá đói giảm nghèo phải tìm thấy ở sản xuất gốc rễ của xoá đói giảm nghèo

và phát triển bền vững. Mặt khác, đói nghèo ở nước ta lại xuất phát từ hai

nguyên nhân: nó vừa là hậu quả của nghèo nàn lạc hậu, lại vừa là hậu quả

của phân hoá trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nên các biện pháp xoá

đói giảm nghèo cũng cần phải đồng bộ để giải quyết triệt để đói nghèo.

2.Mục tiêu

Để thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo cần phải thực hiện các mụctiêu về phúc lợi xã hội vì các mục tiêu này đều có liên quan đến tình hình

nghèo đói ở nước ta.

Giải quyết các vấn đề xã hội luôn là mối quan tâm lớn của Đảng và

Nhà nước ta, mục tiêu tổng quát về xã hội đến năm 2020 là ở nước ta sẽ

không còn gia đình nào sống trong tình trạng nghèo khổ, mỗi người dân đều

có cuộc sống no đủ, có mức hưởng thụ khá về văn hoá và sánh vai với các

nước trong khu vực và trên thế giới. Để thực hiện mục tiêu tổng quát này

cần thực hiện các mục tiêu :

56Một là, mục tiêu xoá đói giảm nghèo đến năm 2005, xoá cơ bản nạn

đói kinh niên, giảm tỷ lệ nghèo xuống dưới 10%, riêng miền núi con số này

nhỏ hơn 30%. Đối với vùng sâu, vùng cao, vùng xa là những nơi khó có cơ

hội để thoát ra cảnh nghèo đói thì mục tiêu đặt ra là 100% dân số định cư.

Nếu như có các hộ ở miền xuôi chủ yếu nghèo vì nguyên nhân thiếu tư liệu

sản xuất, thiếu vốn, tri thức làm ăn, thì các hộ nghèo ở miền núi còn bị chi

phối bởi diều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, địa hình phức tạp cản trở, cơ sở

hạ tầng kém phát triển, môi trường suy thoái …Do vậy, ở vùng cao, vùng

xa cần có những chương trình mục tiêu toàn diện lâu dài hơn. Đặc biệt tập

trung vào các xã đặc biệt khó khăn.

Hai là, mục tiêu công bằng xã hội, thu hẹp dần khoảng cách về trình

độ phát triển của mức sống dân cư giữa các vùng, các dân tộc, các tầng lớp

dân cư, đặc biệt giữa vùng nông thôn và thành thị. Để đảm bảo rút ngắn

khoảng cách về thu nhập, cần duy trì một tốc độ cao về kinh tế đô thị nhưng

đồng thời cần chú trọng đẩy nhanh tốc độ phát triển của nông thôn, nhất là

vùng nghèo để giải quyết vấn đề này cần thực thi một chiến lược công

nghiệp đi từ nông nghiệp nông thôn.

Ba là, mục tiêu của chương trình dinh dưỡng quốc gia từng bước nâng

cao thể trạng và tầm vóc của người Việt Nam. Giảm tỷ lệ suy sinh dưỡng ở

trẻ em dưới 5 tuổi năm 2005 xuống dưới 22-25%.

Bốn là, nâng cao mặt bằng dân trí, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

tạo điều kiện cho nhân dân có thể tiếp cận với các nguồn thông tin mới.

Năm là, mục tiêu tỷ lệ học sinh trung học cơ sở đi học trong tuổi đạt

80%, tỷ lệ học sinh phổ thông trung học đi học trong độ tuổi 45% vào năm

2005.

Tiếp tục củng cố và duy trì mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học. Thực

hiện chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở.573.Quan điểm

Thứ nhất, Xoá đói giảm nghèo phải trở thành một bộ phận cấu thànhtrong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước, gắn với tăng trưởng

kinh tế. Đói nghèo là vấn đề xã hội, song nguyên nhân cơ bản lại bắt nguồn

từ kinh tế. Vì vậy, xoá đói giảm nghèo phải trên cơ sở phát triển kinh tế xã

hội của đốt nước và từng địa phương cơ sở. Hai nhân tố giúp Việt Nam

thành công trong cuộc giảm nghèo đói giai đoạn 1993-1998 là: Tăng trưởng

kinh tế mạnh và tác động lớn của tăng trưởng đối với nghèo đói. Ở nước ta

kết quả phân chia cho thấy nghèo đói đã được giảm đáng kể nhờ có tăng

trưỏng cao trong giai đoạn 1993-1998. Kể cả dù tình trạng bất bình đẳng

cũng đã tăng lên khá mạnh trong thời gian đó. Mặc dù vậy nhưng chúng ta

có được một cú huých mạnh cho tăng trưởng xét về mặt giảm nghèo đói.

Tuy nhiên không được quá đề cao tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế

trong cuộc nâng cao mức sống của người dân. Chúng ta xác định xoá đói

giảm nghèo là một bộ phận cấu thành trong chiến lược phát triển kinh tế xã

hội của đất nước và từng địa phương, nhằm mục tiêu “Dân giàu nước

mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. Để từ đó có định hướng thích hợp

trong xoá đói giảm nghèo. Tăng trưởng kinh tế phải nhằm mục tiêu xoá đói

giảm nghèo, vì người nghèo, nếu không mối quan hệ hữu cơ đó sẽ tạo ra

khoảng cách chênh lệch giàu- nghèo và chênh lệch giữa các vùng trong cả

nước.

Thứ hai, xoá đói giảm nghèo phải thực hiện công bằng xã hội, phải

quan tâm và tập trung đầu tư cho vùng sâu, miền núi, hải đảo, để đồng bào

vùng này có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước thoát khỏi nghèo đói,

hoà nhập xu thế đi lên của cộng đồng.

Một trong những nguyên nhân cơ bản gây nên sự đói nghèo là sự thiếu

vốn sản xuất và hệ thống kết cấu hạ tầng. Vì vậy cần có chính sách đầu tư

thoả đáng và giúp đỡ những người nghèo để họ có khả năng tiếp cận văn

hoá, kỹ thuật.

58Trong cơ chế hiện nay tình trạng phân hoá giàu nghèo ngày càng một

tăng, để khắc phục tình trạng này, nghị quyết trung ương 4 khoá VIII đã

khẳng định: Phải phân hoá đối tượng lao động (đất đai, tài nguyên) tư liệu

sản xuất, kết quả lao động thế nào để đảm bảo công bằng xã hội. Khuyến

khích làm giàu hợp pháp nhưng phải chăm lo xoá đói giảm nghèo. Phát

triển kinh tế phải đi đôi với thực hiện công bằng xã hội, thu hẹp dần khoảng

cách giữa thành thị với nông thôn, giữa thành thị với thành thị, giữa nông

thôn với nông thôn, giữa các tầng lớp xã hội.

Thứ ba, xoá đói giảm nghèo phải được xã hội hoá theo mô hình nhà

nước- nhân dân- các tổ chức đoàn thể cùng làm, theo phương châm: Người

nghèo tự vươn lên là chính, cộng với hỗ trợ một phần của Nhà nước, đóng

góp của nhân dân, của các doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể tổ chức quốc tế

nhằm mục tiêu xoá đói giảm nghèo. Từ kết quả xoá đói giảm nghèo trong

những năm qua cho thấy cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các Bộ, ngành,

đoàn thể từ trung ương đến địa phương, cơ sở và lồng ghép xoá đói giảm

nghèo với các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác, tạo môi trường

thuận lợi cho người nghèo đảm bảo tính bền vững và là yếu tố quyết định

để mục tiêu xoá đói giảm nghèo đạt kết quả.

Phát huy nội lực là chính không ngừng mở rộng hợp tác đầu tư quốc tế

nhằm mục tiêu xoá đói giảm nghèo. Cần tranh thủ và sử dụng có hiệu quả

sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế về kỹ thuật tài chính, nhất là đầu tư cho

cơ sở hạ tầng và giáo dục- đào tạo để thực hiện mục tiêu đề ra.

Để thực hiện thành công xoá đói giảm nghèo cần phải phát huy vai trò

của các tổ chức đoàn thể trong triển khai thực hiện chương trình.

II.MỘT SỐ GIẢI PHÁP XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO CHO VÙNG MIỀN

NÚI PHÍA BẮC ĐẾN NĂM 2005.Chính phủ đã nhận thấy rằng, nếu muốn tiếp tục giảm nghèo đói sẽ phải

có những hành động kiên quyết hơn trong nhiều lĩnh vực. Ngày càng có

nhiều bằng chứng ở Việt Nam và trên thế giới cho phép khẳng định rằng

59thường phải có những hoạt động ở nhiều ngành thì mới đạt được những kết

quả tích cực trong việc cải thiện đời sống của nhân dân. Nghĩa là kể cả khi

có những khoản đầu tư lớn để phát triển con người với mục tiêu tạo nên một

xã hội khoẻ mạnh và có trình độ cũng không thể chống lại nghèo đói nếu

như quản lý kinh tế yếu kém và không làm tăng thu nhập do không tăng

trưởng và không có cơ hội tạo thêm thu nhập. Tuy nhiên, nói đấu tranh

chống nghèo đói trên tất cả các mặt trận không hề có nghĩa là chúng ta phải

thực hiện mọi công việc cùng một lúc. Để xác định thứ tự ưu tiên phải làm

rõ được những khâu ách tắc, những trở ngại trên đường thành công và đột

phá vào các ách tắc đó trước tiên. Và để đảm bảo rằng các ưu tiên trên được

lựa chọn phản ánh đúng mối quan tâm của người nghèo thì cần phải thu hút

họ vào quá trình lập kế hoạch có sự tham gia của người đó.

1.Phát triển nông nghiệp nông thôn.

Phát triển nông nghiệp và nông thôn là một giải pháp quan trọng trongcông tác xoá đói giảm nghèo hiện nay ở nước ta, điều đó xuất phát từ hai lý

do sau:

- Việt Nam có nền kinh tế kém phát triển dựa chủ yếu vào sản xuất

nông nghiệp. Đặc biệt sản xuất nông nghiệp ở vùng sâu, vùng xa còn manh

mún, lạc hậu. Do vậy việc phát triển nông nghiệp và nông thôn sẽ là một

trọng tâm quan trọng trong chiến lược tăng trưởng. Đây là một quyết sách

nhất thiết phải có để vừa mang lợi cho quá trình tăng trưởng, vừa là điều

kiện cho sự phát triển của công bằng.

- Đại đa số dân số Việt Nam, lực lượng lao động và người nghèo là ở

nông thôn. Có tới 90% người nghèo sống ở nông thôn, ở đó tình trạng đói

nghèo phổ biến trên 50%, cao gấp 2 lần ở thành thị đặc biệt là các vùng

nông thôn miền núi phía Bắc rất có ít cơ hội thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Chiến lược xoá đói giảm nghèo của Chính phủ cần tập trung chủ yếu vào

khu vực nông thôn.60Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (91 trang)

×