1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Phụ lục 9. Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.96 MB, 133 trang )


7. C30

8. C31

9. C32

10. C333.5044

3.7090

3.8374

3.8145.8581

787.0

.8413

787.0

.8359

787.0

.8744

787.0

N of

Statistics for

Mean Variance Std Dev Variables

SCALE

37.2300 37.2867 6.1063

10

Item-total Statistics

Scale

Scale Corrected

Mean

Variance

ItemAlpha

if Item

if Item

Total

if Item

Deleted

Deleted Correlation

Deleted

C22

33.4663

29.7301

.7115

.8939

C23

33.4485

30.1662

.7259

.8931

C24

33.4498

30.9323

.6255

.8993

C25

33.5197

31.3822

.6016

.9006

C28

33.5489

31.5584

.5992

.9008

C29

33.5820

30.4522

.6785

.8960

C30

33.7255

29.9348

.7046

.8943

C31

33.5210

29.9700

.7174

.8935

C32

33.3926

30.6434

.6424

.8983

C33

33.4155

30.3984

.6351

.8989

Reliability Coefficients

N of Cases = 787.0

N of Items = 10

Alpha = .9063

F4

Mean

Std Dev

Cases

1.

2.

3.

4.3.8196

3.9390

3.8285

3.7967C11

C12

C13

C14.7703

787.0

.7249

787.0

.7412

787.0

.8269

787.0

N of

Statistics for

Mean Variance Std Dev Variables

SCALE

15.3837 6.1833 2.4866

4

Item-total Statistics

Scale

Scale Corrected

Mean

Variance

ItemAlpha

if Item

if Item

Total

if Item

Deleted

Deleted Correlation

Deleted

C11

11.5642

3.8772

.5646

.8196

119C12

11.4447

3.6518

.7240

.7497

C13

11.5553

3.6442

.7031

.7580

C14

11.5870

3.5455

.6275

.7942

Reliability Coefficients

N of Cases = 787.0

N of Items = 4

Alpha = .8261

F3

Mean

Std Dev

Cases

1.

2.

3.

4.

5.C15

C16

C19

C26

C273.2846

3.4740

3.5693

3.2300

3.2986.9599

787.0

.9731

787.0

.9142

787.0

.9311

787.0

.9603

787.0

N of

Statistics for

Mean Variance Std Dev Variables

SCALE

16.8564 14.9247 3.8632

5

Item-total Statistics

Scale

Scale Corrected

Mean

Variance

ItemAlpha

if Item

if Item

Total

if Item

Deleted

Deleted Correlation

Deleted

C15

13.5718

9.7592

.7076

.8453

C16

13.3825

9.6385

.7182

.8428

C19

13.2872

10.4441

.6168

.8664

C26

13.6264

9.8552

.7189

.8427

C27

13.5578

9.5701

.7460

.8358

Reliability Coefficients

N of Cases = 787.0

N of Items = 5

Alpha = .8737

SHL

Mean

Std Dev

Cases

1.

2.

3.C34

C35

C363.7980

3.8081

3.7738.7472

.7080

.7780787.0

787.0

787.0

N of

Statistics for

Mean Variance Std Dev Variables

SCALE

11.3799 3.7321 1.9319

3

Item-total Statistics

Scale

Scale Corrected

Mean

Variance

ItemAlpha

120if Item

if Item

Total

if Item

Deleted

Deleted Correlation

Deleted

C34

7.5820

1.8517

.6500

.8048

C35

7.5718

1.8508

.7163

.7425

C36

7.6061

1.6945

.7071

.7493

Reliability Coefficients

N of Cases = 787.0

N of Items = 3

Alpha = .8308121Phụ lục 10. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội

Descriptive Statistics

Sự hài lòng

F1

F2

F3

F4Mean

3.7933

3.7116

3.7230

3.3713

3.8459Std. Deviation

.64395

.61909

.61063

.77265

.62166N

787

787

787

787

787Correlations

Pearson

Correlati-onSig. (1-tailed)NSự hài lòng F1

F2

1.000 .724 .772

.724 1.000 .796

.772 .796 1.000

.554 .563 .635

.569 .603 .651

. .000 .000

.000

. .000

.000 .000

.

.000 .000 .000

.000 .000 .000

787

787

787

787

787

787

787

787

787

787

787

787

787

787

787Sự hài lòng

F1

F2

F3

F4

Sự hài lòng

F1

F2

F3

F4

Sự hài lòng

F1

F2

F3

F4F3

.554

.563

.635

1.000

.522

.000

.000

.000

.

.000

787

787

787

787

787F4

.569

.603

.651

.522

1.000

.000

.000

.000

.000

.

787

787

787

787

787Variables Entered/Removed(a)

Model

1

2

3Variables

EnteredVariables

RemovedMethod

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter

<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).F1.F2.Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter

<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).F3.Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter

<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

1224Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter

<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

a Dependent Variable: Sự hài lòng

F4.Model Summary(e)

Model

R

R SquareAdjusted R

Square

.524

.627

.631

.6321

.724(a)

.524

2

.793(b)

.628

3

.795(c)

.632

4

.796(d)

.634

a Predictors: (Constant), F1

b Predictors: (Constant), F1, F2

c Predictors: (Constant), F1, F2, F3

d Predictors: (Constant), F1, F2, F3, F4

e Dependent Variable: Sự hài lòngStd. Error of Durbinthe Estimate Watson

.44434

.39304

.39133

.39043

1.791ANOVA(e)

Model1Sum of

SquaresDfRegression

170.947

Residual

154.986

Total

325.934

2

Regression

204.820

Residual

121.114

Total

325.934

3

Regression

206.023

Residual

119.910

Total

325.934

4

Regression

206.730

Residual

119.203

Total

325.934

a Predictors: (Constant), F1

b Predictors: (Constant), F1, F2

c Predictors: (Constant), F1, F2, F3

d Predictors: (Constant), F1, F2, F3, F4

e Dependent Variable: Sự hài lòng1

785

786

2

784

786

3

783

786

4

782

786123Mean

SquareFSig.170.947

.197865.844 .000(a)102.410

.154662.922 .000(b)68.674

.153448.436 .000(c)51.683

.152339.049 .000(d)Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (133 trang)

×