1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Phụ lục 10. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.96 MB, 133 trang )


4Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter

<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

a Dependent Variable: Sự hài lòng

F4.Model Summary(e)

Model

R

R SquareAdjusted R

Square

.524

.627

.631

.6321

.724(a)

.524

2

.793(b)

.628

3

.795(c)

.632

4

.796(d)

.634

a Predictors: (Constant), F1

b Predictors: (Constant), F1, F2

c Predictors: (Constant), F1, F2, F3

d Predictors: (Constant), F1, F2, F3, F4

e Dependent Variable: Sự hài lòngStd. Error of Durbinthe Estimate Watson

.44434

.39304

.39133

.39043

1.791ANOVA(e)

Model1Sum of

SquaresDfRegression

170.947

Residual

154.986

Total

325.934

2

Regression

204.820

Residual

121.114

Total

325.934

3

Regression

206.023

Residual

119.910

Total

325.934

4

Regression

206.730

Residual

119.203

Total

325.934

a Predictors: (Constant), F1

b Predictors: (Constant), F1, F2

c Predictors: (Constant), F1, F2, F3

d Predictors: (Constant), F1, F2, F3, F4

e Dependent Variable: Sự hài lòng1

785

786

2

784

786

3

783

786

4

782

786123Mean

SquareFSig.170.947

.197865.844 .000(a)102.410

.154662.922 .000(b)68.674

.153448.436 .000(c)51.683

.152339.049 .000(d)Coefficients(a)

Mode

lUnstandardized Standardized

Coefficients

CoefficientsBStd.

Error

1

(Constant) .997

.096

F1

.753

.026

2

(Constant) .543

.091

F1

.312

.037

F2

.562

.038

3

(Constant) .527

.090

F1

.300

.038

F2

.519

.041

F3

.066

.024

4

(Constant) .449

.097

F1

.286

.038

F2

.493

.042

F3

.058

.024

F4

.066

.030

a Dependent Variable: Sự hài lòngtSig.10.354

29.425

5.996

8.351

14.807

5.833

7.982

12.741

2.804

4.630

7.534

11.647

2.413

2.154.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.005

.000

.000

.000

.016

.032Beta

.724

.300

.533

.288

.492

.079

.275

.468

.069

.063124Collinearity

Statistics

Tolera VIF

-nce

1.000 1.000

.366 2.729

.366 2.729

.361 2.770

.315 3.174

.588 1.702

.351

.290

.571

.5412.848

3.447

1.750

1.847Phụ lục 11. Kết quả kiểm định Independent Samples T-test đánh giá chất

lượng bài giảng theo giới tính

Group Statistics

Gioi

tinh

F1 nam

Nu

F2 nam

nu

F3 nam

nu

F4 nam

nuNMean

Std. Deviation Std. Error Mean

3.7308

.61545

.02644

3.6689

.62624

.04001

3.7411

.60303

.02590

3.6829

.62649

.04003

3.3731

.76180

.03272

3.3673

.79769

.05096

3.8289

.61285

.02632

3.8837

.64038

.04091542

245

542

245

542

245

542

245Independent Samples Test

Levene's Test

for Equality

of VariancesFSig.t-test for Equality of Means

TdfSig.

Mean

(2Differe

tailed

nce

)Std.

Error

Differen

ce95% Confidence

Interval of the

Difference

LowerF1F2F3Equal

variance

s

assumed

Equal

variance

s not

assumed

Equal

variance

s

assumed

Equal

variance

s not

assumed

Equal

variance

s

assumedUpper.144 .704 1.299785 .194 .0619 .04764 -.03162 .155411.291463.

.197 .0619 .04795 -.03234 .15613

699.237 .627 1.240785 .215 .0583 .04699 -.03396 .150531.223455.

.222 .0583 .04768 -.03540 .15198

168.096785 .924 .0057 .05952 -.11112 .122551.01

.315

2125F4Equal

variance

s not

assumed

Equal

variance

s

assumed

Equal

variance

s not

assumed.094.060 .8071.145452.

.925 .0057 .06056 -.11330 .12474

012

785 .252.04785 -.14873 .03913

.0548- 452.

.261

.04865 -.15041 .04081

1.126 848

.0548126Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (133 trang)

×