1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >

3 t 2(3 2t) 2.2t 7 0 9t 4 0 t 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (580.64 KB, 71 trang )


nhau. Vậy MH nhỏ nhất khi và chỉ khi MH là đoạn vuông góc chung của hai

đường thẳng chéo nhau AB và d.

-Bài toán này được giải dựa trên lập luận như trên.

Lời giải:

- Lấy điểm M trên đường thẳng d, gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên

đường thẳng AB.

- Tam giác MAB có diện tích S =12AB.MH đạt giá trị nhỏ nhất khi MH nhỏnhất, hay MH là đoạn vuông góc chung của đường thẳng AB và đường thẳng d.Ta thấy d qua M1(2; 4; -2), có vtcp u = (1;1;0)

Đt AB

AB = (0; -2;-2) = −2u1

qua A(1;

2; 3) và

vu

là véc tơ chỉ phương của đường

1

ớ = (0; thẳng AB.

x=1

i 1;1)Phương trình tham y = 2 + t '

số đường thẳng AB ∈dz=3+t'M(2 + t;MHt;= (

4+ -2)

,H(1; 2+ t’;3+t’)

∈ AB ,

-t -1; t’ – t -2; t’ +5). .MH u1t

t ' = −3M

'−

H.

2t

u

=3

=

0

. = −3

__.

2t '− t = −3

t

. =0Ta

Vậy M(-1; 1; -2), H(1; -1; 0) khi đó MH =2

3, AB =22

Diệ S

n

tích

MA

B=

61AB.MH =2xVí dụ 2: Trong KG Oxyz, cho ñường thẳng d: y

cầu

ztiếp xúc với cả hai ñường thẳng d và trục Ox, hãy

Lời giải:- Giả sử mặt cầu (S) có tâm I,

bán kính R tiếp xúc với d tại M,

tiếp xúc với Ox tại N

- Ta thấy 2R = IM + IN ≥ MN,

do đó mặt cầu (S) có đường kính

nhỏ nhất là 2R = MN khi và chỉ

khi MN nhỏ nhất hay MN là đoạn

vuông góc chung của d và Ox.

Đường thẳng d u = (0;1; −1)

qua M(0; 0; 2),

có vtcp

Ox i = (1;0;0)

qua

O(0;

0;

0),vtcpOM≠0

[ u, i ]

nên d và Ox

= (0; 0; -1) chéo nhau.

(0; 0; 2) =

-2

Với M(0; t; 2MN = (

t)∈ d, N(t’; 0;

t’; -t; t –

0)∈ Ox và

. .

2)

M

N

.

u−t

t+2

=0t=1=

Ta0

. ⇔

. t '

=

0

.

i⇔ t'=0

=

0 MN

Vậy M(0; 1; 1), N(0; 0; 0) ≡ O

1 1Mặt cầu (S) có tâm I (0 ; ; ) , bán kính R

MN

=

=

22 2

2

2112

2

2

Phương trình mặt cầu (S): x + ( y − ) + (z − ) =22123. Các bài toán cực trị liên quan đến vị trí của

đường thẳng, mặt phẳngBài toán 1: Trong không gian với hệ tọa ñộ Oxyz, cho ñthẳng

∆ không ñi qua A. Viết phương trình mặt phẳng (α) ch

Lời giải:

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A

lên mặt phẳng (α), K là hình chiếu vuông góc

của A lên ∆, K cố định, đoạn AK không đổi.

Ta có d(A; (α)) = AH ≤ AK, vậy d(A;

(α)) lớn nhất thì H ≡ K, khi đó mp(α) là mặt

phẳng đi qua ∆ và vuông góc với AK. Hay

mp(α) qua ∆ và vuông góc với mp(∆, A).

*) Dựa vào bài toán tổng quát trên, ta áp dụng

vào giải chi tiết ví dụ 1, ví dụ 2 như sau:Ví dụ 1: Trong KG Oxyz, cho ba ñiểm A(2; 1; 3), B(3

Viết phương trình mặt phẳng (α) ñi qua hai ñiểm A,

khoảng lớn nhất.

Lời giải:

Mặt phẳng (α) đi qua hai điểm A, B và cách C

một khoảng lớn nhất khi mp(α)

đi qua hai điểm A, B và vuông góc với

mp(ABC).

Ta AB = (1; −1; −1) , AC = (−2; −3; −2)

có:

mp(ABC) có

n = [AB, AC] = (−1; 4; −5)

vectơ pháp tuyến

mp(α) có vectơ n = [n, AB] = (−9 − 6; −3)

α

pháp tuyến

= −3(3; 2;1)

Phương trình mp(α): 3(x– 2) + 2(y – 1) + 1(z –

3) = 0

⇔ 3x + 2y + z – 11 = 0Ví dụ 2: Trong KG Oxyz, cho

d :

1x−211) Chứng minh hai ñường

2) Trong các mặt phẳng chứa

Lời giải:

1) Đường thẳng d1 u = (1; 2; −2) .

1

qua M1(2; 1; -1),

có vtcp

Đường thẳng u = (−2; −4; 4) .

2

d2 qua M2(0;

3; 1), có vtcp

T u và nên hai đường thẳng

2

a = M song song với nhau.

1

th −2

∉d

ấ u

y 1

22) Xét mp(α1) là mặt phẳng

chứa d1 và d2 thì mp(α1) có

vectơ pháp tuyến.

n1 = [u1 , M1M 2 ] = (8; 2;6)

= 2(4;1;3) = 2n 2Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (71 trang)

×