1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học xã hội >

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.13 MB, 154 trang )


[1] Carsten Sonnichsen (July- 2001), Plasmons in metal nanostructures, thesis

for the degree of Doctor, University of Munich, Germany.

[2] Catalin C. Neacsu,1 Georg A. Reider (2005), Second-harmonic generation

from nanoscopic metal tips: Symmetry selection rules for single asymmetric

nanostructures, Physical review B, 71.

[3] C.K Chen, A.R.B. De Castro and Y.R.Shen (12 January,1981), Surfaceenhanced second-Harmonic Generation, physical review letters.

[4] E.C Hao, G.C Schatz, R.C Johnson, J.T Hupp, J.Chem (2002). Phys, 5963.

[5] Fumitaka Mafune´, Jun-ya Kohno, Yoshihiro Takeda, and Tamotsu Kondow,

“Full Physical Preparation of Size-Selected Gold Nanoparticles in Solution:

Laser Ablation and Laser-Induced Size Control”

[6] Jerome Nappa Guillaume Revillod et al (2004), Hyper Rayleigh Scattering

from small particles, Transworld Reseach Network.

[7] H.C. Allen, E.A. Raymond, G.L. Richmond (2000), Non-linear vibrational

sum frequency spectroscopy of atmospherically relevant molecules at

aqueous solution surfaces, Current Opinion in Colloid & Interface Science

5, 74 -78.

[8] J.S Salafsky, K.B.Eisenthal (2000), Second harmonic spectroscopy:

derection and orientation of molecules at a biomembrane interface,

Chemical Physics Letters, 319, 435-439.

[9] M.A.Noginov, G.Zhu and V.I.Gavrilenko (2007), Nonlinear emission of Au

nanoparticles enhanced by rhodamine 6G dye, Nonlinear Optics and

Application, 978-81-30800173-5.

[10] Peng, Z., Spliethoff, B., Tesche, B., Walther, T., & Kleinermanns,

K. (2006). J. Phys. Chem B, 110, 2549-2554.

[11] Robert W.boyd (2007), Nonlinear Optics, New York.

[12] Wei Gan, Zhen Zhang, Ran-ran Feng (2006), Hong-fei Wang, Identification

of overlapping features in the sum frequency generation vibrational spectra of

air/ethanol interface, Chemical Physics Letters, 423, 261–265.

76[13] Nguyễn Thế Bình (2002), Quang phổ học thực nghiệm, NXB Đại Học

Quốc Gia Hà Nội.

[14] Nguyen The Binh, Do Thi Ly, Nguyen Thi Hue, Le Tu Quyen (2008),

Silver nanoparticles prepared by laser ablation and their optical characteristics,

VNU Journal of Science, Mathematics – Physics.

[15] Nguyễn Thế Bình (2008), Bài giảng Quang học hiện đại.

[16] Đinh Văn Hoàng, Trịnh Đình Chiến (2003): Vật lý laser và ứng dụng,

ĐHQGHN.

[17] Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thanh Đình, Phạm Thị Kim Huệ, Trần Thị Hồng

(2013), Khảo sát hiệu ứng phát tần số tổng của đơn lớp Langmuir axit

arachidic trên mặt nước, tạp chí khoa học công nghệ số 25 trường ĐH Hùng

Vương, Phú Thọ.

[18] Nguyễn Thị Hồng Thoa, Nguyễn Thanh Đình, Nguyễn Thị Huệ (2013),

Khảo sát một số đặc trưng cơ bản của laser bán dẫn công suất cao ở chế độ

xung ngắn, tạp chí khoa học công nghệ số 25 trường ĐH Hùng Vương, Phú

Thọ.

[19] Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Quang Đông, Nguyễn Thế Bình (2013), Kỹ thuật

chế tạo hạt nano lưỡng kim bằng cảm ứng laser, Hội nghị Vật lý Kỹ thuật và

Ứng dụng (CAEP) lần thứ 3 tại Huế, Việt Nam, 8 - 12 tháng 10 năm 2013.77PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Số liệu thực nghiệm đo phổ SHG của bề mặt dung dịch ethanol có

các hạt nano Au.

I 532.1(au)I (signal) (au)026529515718020100.210.521.513.714.866.32Phụ lục 2: Số liệu thực nghiệm đo phổ SHG của bề mặt dung dịch PVP có các

hạt nano lưỡng kim Au-Ag.

I 532.1(au)I (signal) (au)026529515718020100.060.220.731.972.593.25Phụ lục 3: Số liệu thực nghiệm đo phổ SFG của bề mặt dung dịch ethanol

Số sóng

2978

2976

2974

2972

2970

2968

2966

2964

2962

2960

2958

2956

2954

2952

2950

2948

2946

2944

2942

2940

2938

2936

2934I SFG

-0.81

-1.37

-0.97

-0.85

-0.02

-0.96

-1.11

1.47

-1.00

-1.22

0.71

1.02

2.37

3.43

6.84

5.35

8.78

12.79

14.82

19.29

26.86

31.25

31.09I VIS I IR

172.79 631.56

170.23 578.80

170.78 564.46

170.76 583.78

172.33 568.66

173.38 584.84

174.27 582.40

172.81 548.69

166.75 490.49

172.42 557.37

172.72 535.70

172.20 529.19

174.13 528.20

169.29 476.67

170.21 495.02

169.80 514.29

171.99 537.20

170.79 504.34

173.56 523.46

169.09 476.30

171.85 481.71

171.80 499.52

172.43 452.49Số sóng

2888

2886

2884

2882

2880

2878

2876

2874

2872

2870

2868

2866

2864

2862

2860

2858

2856

2854

2852

2850

2848

2846

2844I SFG

7.90

7.38

13.77

19.13

17.12

27.90

18.91

22.48

17.94

22.14

15.67

15.75

15.58

12.70

16.19

12.36

10.00

8.83

11.98

11.16

7.83

10.40

10.72I VIS

168.13

164.41

168.48

168.70

169.83

170.36

169.48

167.99

167.34

166.30

168.65

174.16

168.82

167.60

167.85

165.07

170.50

170.02

169.97

165.95

168.60

167.81

167.18I IR

501.56

468.48

525.92

546.16

531.02

519.97

510.15

477.63

464.34

478.31

492.61

531.87

470.30

475.77

479.67

460.21

465.83

487.54

470.59

447.29

475.29

489.12

498.25

782932

2930

2928

2926

2924

2922

2920

2918

2916

2914

2912

2910

2908

2906

2904

2902

2900

2898

2896

2894

2892

289036.31

28.21

28.97

22.68

13.57

13.08

8.24

5.77

4.89

2.55

5.54

1.83

3.30

1.36

0.97

2.73

3.90

0.52

3.85

5.17

6.58

8.42172.74

169.61

168.54

175.19

169.23

169.69

170.52

169.95

168.24

171.64

171.45

174.79

169.76

167.63

170.12

172.67

171.19

166.55

167.59

170.47

163.77

167.41424.72

377.85

420.07

472.97

419.39

418.18

443.80

445.20

434.11

472.66

469.70

525.52

499.27

489.66

528.67

534.19

520.52

477.54

499.80

519.00

471.25

510.442842

2840

2838

2836

2834

2832

2830

2828

2826

2824

2822

2820

2818

2816

2814

2812

2810

2808

2806

2804

2802

28007.27

7.60

5.52

7.66

6.45

4.70

9.07

7.59

6.04

5.40

9.10

6.74

5.59

7.39

5.55

5.73

4.10

4.57

3.22

7.08

2.37

6.63165.23

169.48

163.93

172.01

169.90

166.46

165.70

167.49

166.52

169.29

166.58

166.57

170.02

170.53

169.14

169.02

172.11

171.25

163.34

168.37

168.65

172.23508.71

536.86

484.44

591.46

576.60

544.05

516.13

539.55

539.65

608.36

505.78

526.61

555.69

588.27

570.89

542.91

588.49

607.41

484.80

567.59

576.42

597.42Phụ lục 4: Số liệu thực nghiệm đo phổ SFG của bề mặt dung dịch ethanol có

các hạt nano Au.79Số sóng

2978

2976

2974

2972

2970

2968

2966

2964

2962

2960

2958

2956

2954

2952

2950

2948

2946

2944

2942

2940

2938

2936

2934

2932

2930

2928

2926

2924

2922

2920

2918

2916

2914

2912

2910

2908

2906

2904

2902

2900I SFG

21.44

21.16

18.81

20.39

18.75

21.94

20.85

19.66

21.59

19.30

20.72

22.31

22.99

22.76

25.86

29

35.04

42.06

40.83

41.62

54.35

58.52

60.17

64.79

64.02

58.74

40.15

33.57

31.17

34.44

27.32

26.27

26.36

22.42

18.67

20.23

20.69

19.82

18.79

19.70I VIS

170.04

173.34

165.05

172.52

170.20

168.41

171.95

169.37

172.66

165.45

170.84

169.65

169.10

168.53

164.33

169.41

168.93

172.86

170.71

169.55

167.42

165.52

164.76

166.88

167.83

169.69

170.13

169.61

167.63

170.91

174.19

171.53

171.37

169.65

165.24

168.68

173.44

165.87

169.77

169.67I IR

643.12

668.24

584.68

633.29

608.15

581.67

595.76

559.96

586.96

545.01

551.22

560.52

539.43

531.67

505.32

565.56

531.72

561.63

540.97

522.39

497.35

458.87

462.25

430.26

425.99

462.54

462.97

461.52

437.90

470.24

484.82

498.65

489.50

500.30

468.28

514.61

549.40

509.11

535.38

541.11Số sóng

2888

2886

2884

2882

2880

2878

2876

2874

2872

2870

2868

2866

2864

2862

2860

2858

2856

2854

2852

2850

2848

2846

2844

2842

2840

2838

2836

2834

2832

2830

2828

2826

2824

2822

2820

2818

2816

2814

2812

2810I SFG

33.34

33.15

41.43

44.19

45.92

45.97

46.08

47.97

40.49

40.71

37.11

40.90

31.98

37.49

33.36

32.37

34.25

33.58

27.32

28.97

28.87

30.93

24.65

29.59

28.16

26.45

26.72

27.76

26.50

26.34

27.21

25.65

29.84

25.82

23.41

21.30

24.02

23.82

20.95

21.17I VIS

167.40

172.01

170.16

170.59

165.53

163.90

170.68

167.83

165.87

171.92

170.03

172.26

167.77

166.20

170.05

165.13

172.83

171.54

161.85

169.92

174.15

171.38

166.92

167.52

168.09

167.86

167.67

168.55

166.98

169.13

166.90

165.96

168.23

170.93

168.05

167.71

165.54

163.69

166.39

167.48I IR

533.55

562.33

567.82

541.77

518.01

493.17

555.79

506.22

464.94

533.72

519.21

543.99

484.51

489.90

489.15

459.96

533.46

495.17

414.38

497.76

523.45

531.10

523.56

527.56

549.94

567.47

541.78

556.88

548.25

548.48

555.89

572.62

570.10

591.12

546.28

555.37

549.02

509.20

540.52

539.978081Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (154 trang)

×