1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >

Lý do chọn đề tài

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (169.37 KB, 16 trang )


nn kinh t xó hi. Do ú h l lc lng sn xut trc tip nhm thỳc y s

phỏt trin kinh t xó hi.

Nh th cú th núi rng: giỏo dc gi vai trũ l ng lc, l iu kin c

bn cho s phỏt trin kinh t xó hi.

Núi túm li s phỏt trin ca khoa hc k thut, s phỏt trin ca nn kinh

t xó hi v s phỏt trin ca khoa hc giỏo dc cú mi quan h qua li v tỏc

ng vi nhau. Con ngi sng trong thi i ngy nay ũi hi phi nng ng,

sỏng to thớch ng vi nn kinh t th trng. Vỡ vy m yờu cu t ra cho

ngnh giỏo dc trong hin ti v tng lai l phi i mi ni dung v phng

phỏp dy hc cỏc mụn trng ph thụng nhm phỏt huy tớnh tớch cc ch ng

sỏng to ca ngi hc.

1.2. Tớnh u vit ca phng phỏp dy hc gii quyt vn .

Mt trong nhng phng phỏp dy hc t lõu ó c nghiờn cu v ng

dng rng rói trong ging dy cỏc mụn hc, ú l dy hc gii quyt vn

(DHGQVD) . S d phng phỏp ny c ng dng ph bin l bi vỡ nú cú

nhng u im sau:

+ Hng vo nhu cu, kh nng, hng thỳ ca hc sinh.

+ Cú s phi hp hu ht cỏc phng phỏp.

+ S lnh hi tri thc bng cỏch gii quyt vn do ú phỏt trin kh

nng c lp hc tp.

+ Bo m mi quan h thng xuyờn, kp thi gia ngi dy v ngi

hc.

+ o to con ngi thớch ng c vi mi tỡnh hung a dng m h

bt gp trong cuc sng trong ngh nghip hng ngy.

+ Phỏt trin kh nng t duy lụgic thy c s liờn h mt thit v ni

dung kin thc.

2. Mc tiờu ca sỏng kin

Xõy dng v s dng phng phỏp dy hc gii quyt vn vo mt s

bi thuc v mt s bi trong chng II: Tớnh quy lut ca hin tng di2truyn trong sỏch Sinh hc 12 v a vo ging dy cỏc bi ny bng phng

phỏp dy hc gii quyt vn .

3. Nhim v nghiờn cu.

Xõy dng ni dung cho mt s bi trong chng II: Tớnh quy lut ca

hin tng di truyn trong sỏch Sinh hc 12.

4. i tng, khỏch th nghiờn cu.

Dy hc gii quyt vn cho ni dung chng II: Tớnh quy lut ca hin

tng di truy n trong sỏch Sinh hc 12

5. Phơng pháp nghiên cứu:

- Phơng pháp nghiên cứu lý luận: Đọc tài liệu tham khảo.

- Phơng pháp nghiên cứu thực tiễn: áp dụng vào giảng dạy một số bi trong chơng trình Sinh học 12.

- Phơng pháp hỗ trợ: Thống kê, phân tích, so sánh.

- Phơng pháp: Kiểm tra - đánh giá.

- Phơng pháp thu thập thông tin.

PHN HAI: NI DUNG NGHIấN CUI. TNG QUAN SNG KIN KINH NGHIM

1. Lch s nghiờn cu

1.1.Tm quan trng ca vic i mi phng phỏp ging dy

Quỏ trỡnh dy hc gm nhiu yu t cu thnh, trong ú cú mc ớch, ni

dung, phng phỏp, phng tin, thy vi hot ng dy, trũ vi hot ng hc.

Quan im mi ca lớ lun dy hc sinh hc hin nay cho rng quỏ trỡnh dy hc

Sinh hc l mt quỏ trỡnh bao gm hai mt liờn quan mt thit vi nhau: Hot

ng dy ca thy v hot ng hc ca trũ.

Hot ng dy ca thy nhm mc ớch truyn t kin thc sinh hc ca

nhõn loi cho hc sinh ng thi thy cũn cú nhim v phỏt trin nng lc hnh

ng cho hc sinh, hỡnh thnh th gii quan duy vt biờn chng v nhng hnh

vi o c ca hc sinh. Nh vy hot ng dy ca thy úng vai trũ ch o

ngha l t chc, iu khin hot ng nhn thc ca hc sinh. Dự khoa hc phỏt

trin n õu, ỏp dng phng tin mỏy múc hin i n õu cng khụng th

thay th c vai trũ ca giỏo viờn.

3Hot ng hc ca trũ nhm nm vng tri thc v k nng, k xo.

Di s iu khin ca thy hot ng ny gi vai trũ ch ng v tớch cc, t

lc. Trong

quỏ trỡnh hc tp trũ va l khỏch th, va l ch th ca s nhn thc. Hc sinh

phi ch ng, tớch cc, t giỏc, t lc trong hc tp thu nhn ly kin thc

vn dng kin thc trong i sng.

õy chớnh l xu th trong dy hc hin ny. Vỡ vy vic i mi phng

phỏp dy hc theo hng ly hc sinh lm trung tõm l mt yờu cu cn thit v

cp bỏch nhm to ra nhng con ngi nng ng v sỏng to thớch ng nhanh

nhy vi nn kinh t th trng.

1.2. Tỡnh hỡnh nghiờn cu

T khi xut hin t chc nh trng vi mi lp hc cú nhiu hc sinh

cựng la tui v trỡnh tng i u thỡ giỏo viờn khụng cú iu kin chm lo

ti tng hc sinh, ging dy cn k cho tng em. T ú ny sinh kiu dy hc

thụng bỏo, ng lot giỏo viờn quan tõm trc ht n vic hon thnh trỏch

nhim ca mỡnh l truyn t cho n vic hon thnh kiu hc th ng: Thiờn

v ghi nh, ớt chu suy ngh. Tỡnh trng ny ngy cng ph bin ó hn ch cht

lng hiu qu ging dy.

khc phc tỡnh trng ú ngi ta thy cn phỏt huy tớnh tớch cc hc tp ca

hc sinh. Thc hin dy hc phõn hoỏ, quan tõm n nhu cu kh nng ca mi

cỏ nhõn trong mụi trng tp th. Cỏc phng phỏp dy hc tớch cc trong ú cú

dy hc gii quyt vn ó ra i vo khong nhng nm 60 ca th k XX.

2. Phng phỏp dy hc gii qut vn .

2.1. Bn cht ca dy hc gii quyt vn

L t ra trc hc sinh mt hay mt h thng nhng vn nhn

thc cú cha ng mõu thun gia cỏi ó bit v cỏi cha bit, chuyn hc sinh

vo tỡnh hung cú vn , kớch thớch cỏc em t giỏc, cú nhu cu mong mun gii

quyt vn kớch thớch hot ng t duy tớch cc trong quỏ trỡnh gii quyt vn

. Dy hc gii quyt vn l quỏ trỡnh dy hc gm cỏc bc sau:

* To tỡnh hung cú vn v phỏt trin vn .

4* Xõy dng gi thuyt v lp k hoch gii quyt vn .

* Thc hin k hoch kim tra gi thuyt v tho lun kt qu thu

c.

2.2. Tỡnh hung cú vn

L trng thỏi tõm lý c bit trong ú hc sinh tip nhn mõu thun khỏch

quan ( mt khú khn gp phi trờn bc ng nhn thc ) nh mt mõu thun

ni ti ca bn thõn ( mõu thun ch quan ) tỡnh hung ny kớch thớch hc sinh

tỡm cỏch gii thớch hay xut hin hnh ng mi.

2.3. Cỏc iu kin to tỡnh hung cú vn

+ Phi ch ra c iu cha bit c cỏi mi trong mi quan h vi cỏi

ó bit, vi vn c , ú l yu t trng tõm ca tỡnh hung cú vn .

+ Tỡnh hung t ra phi phự hp vi kh nng ca hc sinh cỏc em cú th

t gii quyt c da vo vn kin thc v bng hot ng t duy.

2.4 . Cỏc bc xõy dng tỡnh hung cú vn .

Bc 1: Tỏi hin kin thc c cú liờn quan n vn sp gii quyt.

Bc 2: Lm xut hin nhng mõu thun vi kin thc c.

Bc 3: Nờu vn phỏt biu tỡnh hung cú vn ó xut hin thnh li

di dng cõu hi nờu vn .

2.5 Mc dy hc gii quyt vn .

Mc 1: Giỏo viờn thc hin ton b cỏc bc t vn , phỏt biu vn

v gii quyt vn nờn gi l thụng bỏo nờu vn .

Mc 2: Giỏo viờn t vn bng to tỡnh hung cú vn , phỏt biu

vn cũn hc sinh ục lp gii quyt vn .

Mc 3: Giỏo viờn ch t vn cũn hc sinh ý thc c mõu thun

phỏt biu thnh cõu hi nhn thc nờu gi thuyt v gii quyt vn .

Mc 4: Hc sinh c lp phỏt hin vn nờu lờn v gii quyt.

3. ng dng dy hc gii quyt vn v cỏc gii phỏp khi dy phn di

truyn.5Ni dung cú tớnh lý thuyt, h thng cht ch, thun li cho vic ỏp dng

kiu dy hc gii quyt vn . Giỏo viờn cn nghiờn cu bin s phỏt trin

lụgic ni

dung ti liu hc tp thnh mt chui mõu thun trong nhn thc ca hc sinh,

mõu thun ny c gii quyt li ny sinh mõu thun mi. Chng hn trong

chng Tớnh quy lut ca hin tng di truyn mõu thun c t chc

bng cỏch gii thiu liờn tip nhng cõu hi thc nghim buc phi t ra nhng

cỏch gii thớch mi, tc l dn dt hc sinh lp li cng chớnh nhng vn ny.

GV: Mụ t kt qu thc nghim m cỏc nh khoa hc ó tin hnh hoc

nờu vớ d phn ỏnh hin tng.

GV: Hng dn hc sinh cỏch quan sỏt v nhn bit nhng du hiu bn

cht nht ca hin tng xy ra trong thớ nghim.

GV: Hng dn hc sinh nhn xột theo h thng cỏc cõu hi tỡm xu

th phỏt trin tt yu ca hin tng.

GV: Yờu cu hc sinh tỡm ra c bn cht ca thớ nghim, hin tng.II. P DNG DY HC GII QUYT VN TRONG

MT S BI GING CHO CHNG 2:TNH QUY LUT

CA HIN TNG DI TRUYN

1. Tỡnh hung 1: khi dy bi 9: QUY LUT MEN EN: QUY LUT PHN

LI C LP

T vic kim tra quy lut phõn ly Gv t vn : Khi lai mt cp tớnh

trng thỡ F2 thu c t l 3 : 1 Vy khi lai hai cp tớnh trng thỡ s nh th

no? Giaos viờn cho hc sinh nghiờn cu thớ nghim ca Men en.

Giaos viờn (GV) :

+ Yờu cu h/s nhn xột s biu hin tớnh trng F1 ?

+ So sỏnh kiu hỡnh ca F2

T thớ nghim trờn giỏo viờn chuyn thnh bi tp cho hc sinh gii.

GV: Hóy xỏc nh t l kiu hỡnh ca F 2 i vi tng cp tớnh trng v rỳt ra

nhn xột v s di truyn ca tng cp tớnh trng ú ?

GV: Mi cp tớnh trng F2 u thu c t l 3 : 1 ta rỳt ra kt lun gỡ ?

HS: Ch ra c khi ó hc bi quy lut phõn li

6GV: Hi tip: cú nhn xột gỡ v mi liờn quan s di truyn ca tng cp

tớnh trng mu sc v hỡnh dng ht ?

HS: S di truyn ca hai cp tớnh trng ny khụng ph thuc vo nhau, dự

nghiờn cu cựng nhau nhng chỳng di truyn c lp.

GV: Da vo õu m Menen dn n kt lun cỏc cp nhõn t di truyn

trong thớ nghim li phõn li c lp trong quỏ trỡnh hỡnh thnh giao t ?

GV: Nờu vn : F2 thu c 16 t hp giao t vi 4 kiu hỡnh vi t l

9 : 3 : 3 : 3 : 1.

Vy F1 cho my giao t khi gim phõn ? T l mi loi giao t l ?

HS: Do F2 cú 16 t hp giao t thỡ c th F 1 gim phõn phi cho 4 giao t vi

t l mi loi chim 25%

GV: F1 cho 4 giao t vi t l bng nhau. Vy hai cp gen quy nh hai cp

tớnh trng ny cựng nm trờn 1 cp NST tng ng hay nm trờn 2 cp NST

tng ng khỏc nhau ? vỡ sao?

HS: Buc phi suy ngh v rỳt ra c 2 cp gen ny phi nm trờn 2 cp

NST tng ng khỏc nhau thỡ mi hỡnh thnh 4 giao t vi t l nh nhau.

GV: Treo tranh v H5 SGK Vỡ sao 2 cp gen ny nm trờn 2 cp NST tng

ng khỏc nhau gim phõn cho 4 giao t vi t l nh nhau ?

HS: Da vo hỡnh v hs tr li c do cú s phõn li c lp v t hp t do

ca cỏc cp NST tng ng khi F1 gim phõn

GV: Treo tranh v v c s t bo hc nh trong sỏch c v gii thiu tranh

v.

GV: Vit s lai kiu gen v hng dn hc sinh ly t l kiu gen v t l

kiu hỡnh F2 .

GV: Yờu cu Hs a ra c s t bo hc ca nh lut phõn li c lp ?

GV: Treo s lai v phộp lai mt cp tớnh trng , hai cp tớnh trng v hng

dn hc sinh cỏch thnh lp cụng thc tng quỏt .T cụng thỳc tng quỏt giỏo

viờn cho hc sinh t rỳt ra ý ngha ca cỏc quy Menen.

Trong tỡnh hung ny hc sinh s t vn l : Ti sao nh lut ny lai

cú tờn gi l nh lut phõn li c lp ca cỏc cp tớnh trng ? Rỳt ra nhn xột

7nh tớnh v nh lng ca nh lut. Vit s phộp lai phõn tớch ca F 1 i

vi nh lut.

2. Tỡnh hung 2: khi dy bi 10. TNG TC GEN V TC

NG A HIU CA GEN

Bi tp: Cho lai th bớ qu dt vi th bớ qu di, thu c F1 100% dt, khi

cho cỏc cõy F1 giao phi vi nhau thu c F2 xut hin 3 loi kiu hỡnh cú t l

9 dt: 6 trũn: 1 di.

Hóy bin lun v vit s lai t P

F2

Vi loi bi tp tỡnh hung ny hc sinh s lỳng tỳng v t ra cho cỏc em vo

tỡnh hung cú vn (xut hin mõu thun gia cỏi ó bit v cỏi cha bit).

Hot ng dy hcNi dung

I. Tng tỏc gen

1. Tng tỏc b sung

Túm tt bi tp:

Pt/c Dt

x

Di

F1100% DtxDtGv: Dn dt Hs gii quyt vn

bng nhng cõu hi.

+ õy l phộp lai my cp tớnh

trng ?

+ Nhn xột gỡ v s biu hin

kiu hỡnh F1 v F2 ?

+ Nu F2 thu c 16 t hp giao

t thỡ F1 gim phõn phi cho my

loi giao t ?

+ Nu F1 khi gim phõn cho 4

loi giao t thỡ F1 phi cha my cp

gen d hp ?

+ Nu F1 cha 2 cp gen d hp

khi gim phõn cho 4 loi giao t vi

t l bng nhau v bng 25% m F1

ch cúF2_

9 dt : 6 trũn : 1 di

Nhn xột: + Phộp lai mt cp tớnh trng

+ F1 ng tớnh

+ F2 xut hin kiu hỡnh khỏc

vi b mmt loi tớnh trng qu dt khụng

phi do 1 cp gen quy nh m phi

do 2 cp gen khụng alen quy nh, 2

cp gen ny nm nh th no trờn

NST ?9 A-B- : 2 gen tri b sung cho nhau

to qu dt.

3 A- bb

3 aaBCú 1 gen tri trong kiu

gen cho kiu hỡnh trũnGii thớch: F2 thu c 16 t hp giao

t thỡ mi bờn c th ca F1 gim phõn

phi cho 4 loi giao t (vỡ 16 = 4 . 4) do

vy F1 d hp t 2 cp gen v phõn li

c lp

Quy c: A gen tri, a gen ln tng

ng

B gen tri, b gen ln tng ng8Vi h thng cõu hi nh vy hc

sinh cú th tr li c da vo vn

kin thc ó cú ca cỏc em.1aabb : Cho kiu hỡnh di

* S kiu gen

Pt/c AABB

x

aabb?

Da vo kin thc lnh hi c Hs * Ni dung nh lut

cú th vit c s kiu gen ?

L kiu tỏc ng qua li ca 2 hay

cho bit th no l tng tỏc b sung nhiu gen khụng alen lm xut hin tớnh

trng mi.

* Cỏc trng hp ca tng tỏc b

sung 9 :7, 9 : 6 : 1, 9 : 3 : 3 : 1

2. Tng tỏc cng gp.

Thớ nghim:

Pt/cx

Trng

F1

F1 x100%

F1 xF2 15 ( thm n nht)

1 TrngKhi hc sinh ó hiu v tng tỏc

b sung thỡ d dng gii thớch c

trong trng hp 15 : 1 v a ra

c ni dung ca nh lutQuy c: A gen tri, a gen ln tng

ng

B gen tri, b gen ln tng

ng

9 A-B- : 2 gen tri cho thm.

3 A- bb

3 aaB - Cú 1 gen tri cho nht

1aabb

Trng

* S kiu gen ( hc sinh t vit )

* Ni dung nh lut

L kiu tỏc ng ca nhiu gen trong

ú mi gen úng gúp 1 phn nh nhau

vo s phỏt trin ca tớnh trng

9II. Tỏc ng a hiu ca gen.

chuyn sang trng hp tỏc

Thớ nghim:

ng a hiu ca gen Gv cho cho

bi tp nhn thc bi tp ú chớnh l Pt/c Cỏnh di, t thõn di x Cỏnh

thớ nghim yờu cu Hs bin lun v

ngn, t thõn ngn

vit s lai ch xột TH 1 gen trờn 1

NST

F1 thu c 100% Cỏnh di, t thõn

Vi bi toỏn nhn thc ny Hs s

khụng tỡm c cỏch gii trong cỏc

trng hp ó xột nh vy ó xut

hin mõu thun Hs suy ngh gii

quyt di s h tr ca Gv.di Cho F1 x F1 thu c F2

3 Cỏnh di, t thõn di

1 Cỏnh ngn, t thõn ngn

Nhn xột: + Phộp lai 2 cp tớnh trng

+ F1 di hp 2 cp gen

+ F2 thu c t l 3 : 1Gv + õy l phộp lai my cp tớnh

trng ?

+ Nhn xột kiu gen ca F1 v t

l kiu hỡnh F2

Gv: F2 thu c 4 t hp giao t cú

t l 3:1 thỡ kiu gen ca F1 phi nh

th no ?

Hs: F1 phi d hp 2 cp gen

Gv Trng hp ny khụng ri vo

cỏc bi chỳng ta ó hc do vy ch

cú th gii thớch trng hp trờn

bnh cỏch no ?

Hs ?* Ni dung nh lut.

Mt gen tỏc ng ng thi lờn s xõy

dng ca nhiu tớnh trng ( gen a

hiu).

* S lai ( H/s t thc hin )Trong tỡnh hung ny nm chc kin thc giỏo viờn cho hc sinh phõn

bit gia phõn li c lp ca Men en vi tng tỏc gen.

3. Tỡnh hung 3: Mc hoỏn v gen : Hoỏn v gen- Bi11- liờn kt v hoỏn v gen

sinh hc 12.

to mụ thun vi kin thc ó hoc, giỏo viờn cú th dựng bi tp, bi

tp chớnh l ni dung thớ nghim ca Moocgan khi dựng rui gim cỏi mỡnh

xỏm, cỏnh di F1 cho lai phõn tớch.

rui gim

PT/c : Xỏm, di x en, ngn

F1 : 100% Xỏm, di

em con cỏi lai phõn tớch: Fa Rui cỏi xỏm, di x Rui c en ngn

10Fb : 0,415 xỏm di :0,415 en ngn: 0,085 xỏm ngn: 0,085 en di.

Hóy gii thớch kt qu Fb?

Bi tp trờn mụ thun vi kin thc ó hc ch l: vi quy lut di truyn

liờn kt gen ó hc thỡ Fb ch thu c hai kiu hỡnh vi t l 1: 1 ( khi cho con

c Fa lai phõn tớch). Nhng õy ch thay cho con c F 1 bng con cỏi F1,

cho lai phõn tớch li thu c 4 loi kiu hỡnh vi t l: : 0,415:0,415: 0,085:

0,085.

Gii quyt c mụ thun v kiu hỡnh v t l kiu hỡnh F b thỡ hc sinh

s lnh hi c tri thc mi.

Giỏo viờn c cõu hi: Ti sao khi dựng con cỏi F1 cho lai phõn tớch li thu c

4 loi kiu hỡnh 0,415: 0,415: 0,085 : 0,085. Hc sinh s lỳng tỳng khi vp phi

tỡnh hung ny, do khụng lớ l v hiu bit gii thớch. Giỏo viờn cn chia

nh vn bng cỏc cõu hi gi m tip theo:

+ Cn c vo kiu hỡnh Fb thỡ rui cỏi Fa khi gim phõn phi cho my

loi giao t?

Hc sinh cú th tr li c: Rui cỏi F a cho 4 loi giao t vỡ rui c F a

ch cho mt loi giao t.

+ Vỡ sao t l phõn li kiu hỡnh Fb li khỏc 1:1 v 1:1:1:1?

Hc sinh cú th tr li c nguyờn nhõn t l kiu hỡnh khỏc nhau l do t l

cỏc loi giao t ca rui cỏi Fa khỏc nhau.

+Vỡ sao trong gim phõn, rui cỏi F a cho 4 loi giao t v t l cỏc loi

giao t ny li khỏc nhau?

Cõu hi ny buc HS phi suy ngh, õy l phộp lai phõn tớch vi 2 cp

tớnh trng, nu theo nh lut phõn li c lp ca Menen thỡ rui cỏi F a cha 2

cp gen d hp s cho 4 loi giao t vi t l bng nhau v bng 25%. Nu theo

quy lut liờn kt gen thỡ rui cỏi Fa cha 2 cp gen d hp ch cho 2 loi giao t t

l bng nhau v bng 50%. Cũn trng hp ny cú 4 loi giao t vi t l khụng

bng nhau.

Vy, khụng th l trng hp phõn li c lp hoc trng hp liờn kt gen.

Chng t trong quỏ trỡnh gim phõn, rui cỏi F a ó xy ra hin tng hoỏn v

gen.

hc sinh hiu c hin tng hoỏn v gen, giỏo viờn t tip cỏc cõu

hi:

+ Hoỏn v gen xy ra trong quỏ trỡnh no? Khi no thỡ mi xy ra hoỏn v

gen?

Hc sinh bng kin thc ó hc cú th tr li kỡ u ln phõn bo I ca

gim phõn. Do cú hin tng bt cp ca cp NST kộp tng ng v cú th xy

ra hoỏn v gen khi cú s trao i chộo gia 2 trong 4 crụmatit ca cp NST kộp

tng ng.

+ Vy th no l hoỏn v gen?

Hc sinh cú th suy ngh t rỳt ra c khỏi nim v hin tng hoỏn v

gen.

+ Cú phi bt c t bo no sinh dc no khi gim phõn hỡnh thnh giao

t cng xy ra hoỏn v gen khụng? Vỡ sao?

11Nu hc sinh tr li c cõu hi ny thỡ hc sinh cú th tr li c cỏc

cõu hi sau:

+ Tn s hoỏn v gen l gỡ? Cỏch tớnh tn s hoỏn v gen nh th no?

+ Vỡ sao tn s hoỏn v gen luụn nh hn hoc bng 50%.

Hc sinh buc phi ng nóo suy ngh tr li cõu hi.

Lụgớc ca gii quyt vn trờn trờn cho phộp hc sinh rỳt ra kt lun v

hin tng hoỏn v gen, lm c s hiu v tn s hoỏn v gen, cỏch tớnh tn s

hoỏn v gen v ý ngha ca nú trong vic xõy dng bn di truyn.

4. Tỡnh hung : Bi 14 : NH HNG CA MễI TRNG LấN S BIU

HIN CA GEN.

- Giỏo viờn nờu tỡnh hung v thớ nghim Hoa liờn hỡnh: A: Quy nh hoa ;

a: quy nh hoa trng

* Thớ nghim 1:

PT/C Hoa

F1xHoa trng100% hoaF2 3 hoa : 1 hoa trng

- GV: Mu sc hoa ph thuc vo kiu gen hay kiu hỡnh? Xỏc nh kiu gen

ca P, F1, F2?

- HS: Trao i theo nhúm tr li: Mu sc hoa ph thuc vo kiu gen. Mu sc

hoa di truyn tuõn theo quy lut phõn li ca Men en.

- S :

PT/CAAGPAF1

F2xaa

aAa

1AA : 2Aa : 1aa*Thớ nghim 2:

Trng cõy hoa thun chng 350C cho hoa mu trng; trng 200C cho

hoa mu .

- Giỏo viờn:

+ Mu sc hoa ph thuc vo kiu gen hay kiu hỡnh?

+ Trong thớ nghim trờn cú phi nhit cao ó lm gen bin i thnh gen a

hay khụng?

12Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (16 trang)

×