1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >

Sau ú giỏo viờn phõn cụng cho mt hc sinh nhỡn ng h bỏo ghi tng phỳt v hc sinh khỏc c nhit tng ng vi tng thi gian. Kt qu ghi vo 2 hng.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (396.23 KB, 31 trang )


Ngi vit: NguynSỏng kin kinh nghimKim TonGV: gii thiu bng nhit núng chy SGK

Sau khi dy xong tụi kim tra cht lng thỡ thy cht lng hc sinh rt thp,

c th nh sau:

TNG S

HC

SINH42 emIM KIM TRA12753TNG HP456789105468700Trang 3Yu

kộm40%TBKhỏGii24% 36%Sỏng kin kinh nghimNgi vit: NguynKim TonIII- NHN THC MI, GII PHP MI

Nm 2005 cng dy bi ú nhng tụi thờm bt mt s ý trong bi, c th nh

sau:

* t vn nh ban u- Bi c th.

* Phõn tớch kt qu thớ nghim.

Vỡ thớ nghim ny l thớ nghim khú thnh cụng nờn giỏo viờn khụng cn cho hc

sinh lm thớ nghim m ch nghiờn cu qua hỡnh v 24-1.

GV: - Gii thiu dng c thớ nghim v tỏc dng tng dng c.

- Phõn tớch bng theo dừi bng 24.1 SGK; 25.1 SGK.

- Hng dn k cho hc sinh cỏch biu din s thay i nhit theo thi gian

khi núng chy (vo giy k ụ)

- Hc sinh cn c vo hỡnh biu din tr li cỏc cõu hi SGK.

* Sau khi ngui bng phin

Ta cú kt qu gỡ ?

Hc sinh, quan sỏt hỡnh biu din, tr li.

Sau khi hc sinh tr li xong, tụi b sung v v nhanh thờm mt s hỡnh v

khỏc lờn bng cho hc sinh quan sỏt, ri phõn tớch hỡnh v ú:

Trc khi hc sinh i vo phõn tớch,

tôi có thể gợi ý hoặc đặt một số câu

hỏi để học sinh dễ dàng hình dung.

+ Khi đun nóng nh thế nào ?

+ Để nguội ra sao ?- GV: Nh vy qua thớ nghim v

bng phin v 2 vớ d va phõn tớch

ta rỳt ra kt lun gỡ ?Trang 4Ngi vit: NguynSỏng kin kinh nghimKim Ton- HS:

- GV: cho hc sinh c kt lun SGK

- GV: hc sinh quan sỏt bng nhit

núng chy ca mt s cht SGK.

GV: Cú th un núng chy un núng

chy ming nhụm trong mt thỡa

thic c khụng ? V cho hc sinh gii thớch 1 s hin tng qua cỏc cõu hi bi

tp vn dng.

Sau khi hc xong bi, tụi kim tra mc ca hc sinh, tụi thy kt qu c nõng lờn

rừ rt c th:

TNGIM KIM TRATNG HP (EM/%)S

HC1234567890025599622Yu10kộmSINH42 em16,6%TBKhỏGii33,3%36%14,1%IV- KT LUN:

L mt giỏo viờn, tụi thc s trn tr lo cho cụng tỏc chuyờn mụn ca mỡnh.

Cụng tỏc ny chc cht tt c giỏo viờn khỏc cng rt quan tõm. Lm sao cho chuyờn

mụn ca mỡnh c nõng cao hn ? Nhng vic quan trng nht tụi ngh ú l lm sao

cho hc sinh ca mỡnh thc s yờu mn mỡnh v cn mỡnh ging dy. Mun nh vy

mỡnh phi lm gỡ ? Lm ra sao ? Lm bng phng phỏp no ? Cỏch no ?

Mun c nh vy trc ht phi n lc ht mỡnh, chu khú tỡm tũi suy ngh ,

chu khú hc hi bn bố v ng nghip, rỳt ra nhng kinh nghim cn thit. T lý

do ú tụi ó dnh thi gian ỏng k cho cụng tỏc chuyờn mụn ca mỡnh v c th tụi

ó dnh thi gian a cht lng hc sinh lờn ngay trong bi nờu trờn. Qua ú tụi

cú mt vi kinh nghim ó nờu trờn, tuy nhiờn trong quỏ trỡnh nghiờn cu cũn nhiu

thiu sút, mong hi ng khoa hc nh trng, cỏc cp tham kho gúp ý kin kinh

nghim hay hn ti ca tụi c hon thin hn.Trang 5Ngi vit: NguynSỏng kin kinh nghimKim TonDin K, ngy 20 thỏng 4 nm 2006

Ngi vitNguyn Kim TonPHN TH NHT

NHN THC C V TèNH TRNG Ca) Cỏc gi thc hnh ó lm:

a s giỏo viờn cũn rt ngi b trớ gi thc hnh, phng phỏp thc hnh cũn

rt n gin, thng lm cho qua chuyn. Khụng qun lý iu khin c hc sinh

nờn giỏo viờn thng lm luụn cho cỏc em quan sỏt l xong. V phớa hc sinh khi lm

thớ nghim thc hnh cũn rt nhiu lỳng tỳng. T lý thuyt ỏp dng ra thc t cũn cha

t tin. Trong phn in thỡ t s mch in cha lp rỏp c cỏc dựng thc,

cha cú phng phỏp trỡnh by c ni dung ca mt bi thớ nghim thc hnh; cỏch

ghi kt qu, cỏch vit bỏo cỏo nờn cỏc em ch lm chiu l. c bit cha cú k nng

gỡ v c ti liu lm thớ nghim nờn kt qu lm cha cao.

b) iu tra kho sỏt trc khi thc hin ti:

Trong quỏ trỡnh nghiờn cu ti tụi tin hnh iu tra kho sỏt vi 160 hc

sinh lp 7 trng THCS Din K- Din Chõu- Ngh An v hng thỳ hc mụn vt lý

v lm thớ nghim thc hnh vt lý ca cỏc em vo thỏng 9/2004. Tụi iu tra bng

phng phỏp trc nghim vi nhng cõu hi sau (khoanh trũn vo ý cu em):

1- Em cú thớch lm thớ nghim thc hnh vt lý khụng ?

a/ Rt thớchb/ Bỡnh thngc/ Khụng thớch2- Khi c lm thớ nghim thc hnh em cú nm c cỏc bc ca bi thớ

nghim thc hnh khụng ?

a/ Cúb/ Cú nhng ln xnc/ Khụng3- Em cú bit s dng nhng dng c thit b ca bi thớ nghim thc hnh s

lm khụng ?Trang 6Ngi vit: NguynSỏng kin kinh nghim

a/ CúKim Tonb/ Cú nhng cũn nhiu lỳng tỳng c/ Khụng4- Sau mi bi thớ nghim thc hnh em cú bit vit bỏo cỏo khụng ?

a/ Cú

b/ Bit nhng khụng y

c/ Khụng

5- Sau mi gi thớ nghim thc hnh cú giỳp em nm chc v hiu sõu kin

thc mỡnh ó hc khụng ?

a/ Cúb/ Bỡnh thngc/ Khụng6- Thớ nghim thc hnh vt lý cú giỳp gỡ em trong cuc sng khụng?

a/ Giỳp nhiub/ Cú nhng khụng nhiuc/ KhụngKt qu thu c nh sau

Tr li cõuTng s hc sinhTr li cõu bTr li cõu cS HShi1

2

3

4

5

6Tr li cõu a160

160

160

160

160

160%S HS%S HS%60

48

50

52

56

6037,5

30

31,25

32,5

35

37,552

56

60

64

52

4832,5

35

37,5

40

32,5

3048

56

50

44

52

5230

35

31,25

27,5

32,5

32,5* Qua kt qu thu c ca bi iu tra trc nghim ta thy cỏc em:- Cha thc s cú hng thỳ lm thớ nghim thc hnh.

- Cha cú phng phỏp lm thớ nghim thc hnh.

- Cũn ớt quan tõm ti dng c thớ nghim.

- Thi gian lm thớ nghim thc hnh cũn quỏ ớt.

- Dng c thc hnh hay hng, khụng chớnh xỏc.

- Thớ nghim thc hnh cha i sõu vo tim thc ca cỏc em.

- Khi vit bỏo cỏo cũn nhiu lỳng tỳng.

T nhng nguyờn nhõn trờn dn n hc sinh ch lm thớ nghim thc hnh

chiu l cho qua chuyn, cỏc em cha ngh c rng nu mỡnh bit lm thớ nghim

thc hnh v lm thc hnh cú cht lng s giỳp bn thõn cng c nh lõu cỏc kin

thc c bn. Mt khỏc chớnh cỏc kin thc c bn ca vt lý cú rt nhiu ng dng

trong thc t i sng.Trang 7Ngi vit: NguynSỏng kin kinh nghimKim TonPHN TH HAI

NHN THC MI V GII PHP MI1) Nhn thc mi:

* Hc phi i ụi vi hnh ú l li dy ca Bỏc H kớnh yờu i vi th h

tr ca chỳng ta. Phi bit vn dng lý thuyt vo thc t nu khụng lý thuyt ú s tr

thnh lý thuyt suụng v khụng cú ý ngha.

Vt lý l b mụn khoa hc thc nghim cú nhiu thnh tu ỏp dng khoa hc

k thut. Vỡ th dy vt lý khụng ch l truyn th kin thc lý thuyt n thun, m

cũn phi rốn cho hc sinh nhng k nng c bn cn thit, giỳp cho cỏc em nm chc

kin thc c bn, cú kh nng thc hnh, vn dng vo nhng trng hp c th,

khụng nhng trong thi gian nh trng THCS m cũn l nn tng giỳp cỏc em hc

tip lờn. Mt khỏc nú cũn to iu kin cho cỏc em d dng tham gia vo cuc sng

lao ng sn xut v k thut hin i sau ny.

Dy vt lý gn lin vi thớ nghim l mt yờu cu ht sc cn thit song hng

dn hc sinh lm thớ nghim thc hnh cng l mt nhim v ht sc quan trng giỳp

cho hc sinh hc tp v phỏt trin ton din. ú l vn m tụi cp di õy.

* Mc ớch c bn ca ti l: lm th no hc sinh cú th lm thớ nghim

thc hnh cú cht lng di s hng dn ca thy.

* Thớ nghim thc hnh l: loi thớ nghim c tin hnh sau khi hc sinh ó

hc xong mt loi ti no ú vỡ th loi thớ nghim ny cú tỏc dng rt ln trong

vic giỳp cỏc em ụn tp, o sõu suy ngh, khỏi quỏt hoỏ. Nhng thớ nghim thc hnh

hc sinh c trc tip tip xỳc vi dng c thớ nghim, c lp thc hin k hoch v

thu kt qu.

* Hỡnh thc t chc: Thớ nghim thc hnh c b trớ trong mt tit hc. Hc

sinh c chia thnh cỏc nhúm t 6 n 7 em (cú 1 nhúm trng v 1 th ký).

2) Gii phỏp mi:

a. Chun b dng c ti liu:Trang 8Ngi vit: NguynSỏng kin kinh nghimKim Tonõy l vn u tiờn m bo cho s thnh cụng ca cỏc bi thớ nghim thc

hnh.

* Kim tra chớnh xỏc ca cỏc dng c thit b nh chnh li Am pe k v

Vụn k cho kim ch v s 0; cỏc dõy ni khụng t ngm; Cỏc ch tip xỳc tt. B

sung cỏc búng ốn ó hng.

* V sn cỏc s lp rỏp vi cỏc dựng thit b m phũng thớ nghim ang

cú.

H.27.1 Ngun ni tip khoỏ am pe k v 1 ni tip 2. I1 = ?

H.27.2 Nh H1 nhng am pe k v trớ 2I2 = ?H.27.3 nh hỡnh 1 nhng am pe k v trớ 3I3 = ?H.27.4 ngun, am pe k; 1 ni tip 2; khoỏ; V // 1 o U1 2 =

H27.5: Nh hỡnh 4 ch khỏc V // 2

H.27.6: Nh H4 ch khỏc V mc vo im 1,3o U2 3 =

o U1 3 =(Trờn õy l 6 hỡnh lp rỏp cho bi 27- vt lý 7)

H.28.1 Ngun; khoỏ; 1 // 2

H.28.2 Nh H.28.1 thờm V //1 // 2U1 2 =H.28.3 Nh H.28.1 thờm V // 2U34 =H.28.4 Nh H.28.1 thờm V // ngun

H.28.5 Nh H1 cú A ni tip 1UM N =

I1=H.28.6 nh H1 cú A ni tip 2I2=H.28.7 Nh H1 cú A mc mch chớnhI=?(Giỏo viờn t v- õy l sỏng kin ca tụi khi dy bi 27 + 28 lý 7)

* Hng dn hc sinh c ti liu lm thớ nghim thc hnh:

õy chớnh l lỳc hc sinh s dng phng phỏp: s dng sỏch giỏo khoa vo thớ

nghim thc hnh. Qua bng hng dn hc sinh nm c phng phỏp lp rỏp v

bt u cú th tin hnh thớ nghim. Tip theo ta cú th a cho hc sinh cõu hi nh

hng nh sau:

- Mc ớch ca thớ nghim l gỡ ?

- Da trờn kin thc no ó bit t mc ớch ú.

- Hóy d oỏn kt qu thớ nghim ca thớ nghim thc hnh s lm.

* Lp k hoch:Trang 9Ngi vit: NguynSỏng kin kinh nghimKim TonTa cn quan sỏt gỡ ? V o i lng no ?

Dng c cn s dng õy l gỡ ? Tc dng v cỏch s dng tng cỏi ? Th t

lp rp dng c ra sao ?

V s thớ nghim ?

Lp bng ghi kt qu.

* Tin hnh thớ nghim

Kim tra li vic b trớ thớ nghim tỡm ra ch cha chun, cha hp lý, tin

hnh thớ nghim theo k hoch. Ghi li kt qu hoc hin tng quan sỏt c.

- Mi hc sinh thc hin 1 ln (trong nhúm 6 ngi).

* ỏnh giỏ kt qu:

- Tớnh giỏ tr trung bỡnh ca phộp o.

- Tớnh cỏc i lng cn o.

- Rỳt ra kt lun cn thit.

- So sỏnh kt qu vi d oỏn ban u. Nu khụng phự hp thỡ kim tra li hoc

tỡm phng ỏn thớ nghim khỏc.

+ Mun gi thc hnh t c mc ớch ó nh ũi hi ngi thy phi u

t cụng, sc rt ln khụng ch khõu chun b m ngay c trong lỳc hc sinh ang lm

thớ nghim. Vic theo sỏt giỳp ca thy v ỏnh giỏ ỳng mc cú tỏc dng rt ln,

kớch thớch cỏc em lm vic tớch cc, ch ng. T ú to iu kin h t lc thc

hin v t kim tra quỏ trỡnh lm vic ca mỡnh mt cỏch nghiờm tỳc.

b) Giỏo ỏn theo phng hng nõng cao cht lng gi thớ nghim thc hnh.

VT Lí 7: GIO N 1

Tit 31- Bi 27: Thc hnh.

O CNG DềNG IN V HIU IN TH I VI ON

MCH NI TIP.

I- MC TIấU:1- Kin thc k nng

- Bit mc ni tip hai búng ốn.Trang 10Ngi vit: NguynSỏng kin kinh nghimKim Ton- Thc hnh o v phỏt hin c quy lut v hiu in th v cng dũng

in trong mch in mc ni tip hai búng ốn.

2- Thỏi :

Hng thỳ hc tp b mụn, cú ý thc thu thp thụng tin trong thc t i sng.

II- CHUN B CA GIO VIấN V HC SINHGiỏo viờn v mi nhúm hc sinh:

- 1 ngun 6V (4 pin c lp trong giỏ).

- 2 búng ốn cựng loi 2,5 V ó lp sn vo .

- 1 am pe k cú GH (3 A v 0,6A)

- 1 Vụn k cú GH (15V v 3V)

- 1 cụng tc cú gn vo

- 4 on dõy cú cht nhn 2 , di 4 on cú 1 u ch U v 1 u cht nhn.

- Mi hc sinh chun b sn mt mu bỏo cỏo.

- 6 hỡnh v lp rỏp mch in (6 hỡnh v ny khụng cú sn trong b thit b m

giỏo viờn phi t v).III- T CHC HOT NG DY HCHOT NG 1: (10 phỳt)

2 1- Phõn nhúm thc hnh40 hc sinh chia 6 nhúm- V trớ ch ngi trờn phũng thc 4 nhúm 7 em1 nhúm trnghnh.1 th ký2 nhúm 6 em- Nhc li cụng vic ca nhúm + Nhm trng: iu kin s lm vic trong nhúm,

trng v th ký.tho dừi v nhc nh k lut trong nhúm, phõn

cụng 1 em trong nhúm mc 1 s H(1-6)

+ Th ký: Ghi kt qu tng hp; tớnh giỏ tr trung

bỡnh, c kt qu chung cho c nhúm.Trang 11Ngi vit: NguynSỏng kin kinh nghimKim Ton2 2- Nờu lờn thang im chm bi * Thang im 10

thc hnh (GV vit cỏch cho im + 2 im: Chun b bỏo cỏo

lờn bng ph treo lờn gúc bng)- Tr li ỳng mc 1 in t thớch hp vo ch

trng (2).

+ 1 im: Tr li ỳng.

- Vụn k ca nhúm em cú GH: 15V

CNN: 0,5V

- Am pe k ca nhúm em GH: 0,6A

CNN: 0,02A

+ 6 im: Mc s t H(1-6) v c kt qu

ỳng- Nhn xột ỳng (mi s 1 im).5 3- Chm s chun b : i bi chộo - Th ký ghi im ó chm ca tng ngi.

trong nhúm mi em u chm 1 bi - Nhúm trng phỏt mi em 1 s mch in lp

rỏp

1 4- t vn :- Hc sinh quan sỏt H.27. 1aQuan sỏt H.27.1a ú l mch in

gm 2 búng ốn mc ni tip vy

cng dũng in v hiu in

th cú c im gỡ trong on mch

ni tip.

HOT NG 2: (5 phỳt)

(Mc ni tip 2 búng ốn)1- Mc ni tip 2 búng ốn:* Nhúm trng giao H.27.1 cho C1: A ni tip 1 ni tip 2

hc sinh A v yờu cu mc nh C2:

hỡnh v.

-Tr li: C1? C2 ?Hc sinh trong nhúm quan sỏt bn

A mc H.27.1, nhn xột

HOT NG 3 (12 PHT)Trang 12Ngi vit: NguynSỏng kin kinh nghimKim Ton2 o cng dũng in vi on 2- o cng dũng in i vi on mch ni

mch ni tip (mi mch úng m tip.

khoỏ 3 ln)a/ Hc sinh A úng khoỏ m khoỏ 3 ln; Tớnh I 1Tớnh giỏ tr trung bỡnh :=?I1 + I1 + I1Ghi I1 vo bng 1I1 =

3

4 * Hc sinh B mc mch in nh b/ Hc sinh B: mc H.27.2.

H.27.2Tớnh I2 = ?Hc sinh khỏc quan sỏt so sỏnhGhi I2 vo bng 14 * Hc sinh C mc mch in nh * Hc sinh C mc H.27.3.

H.27.3Tớnh I3 = ?Hc sinh khỏc quan sỏt so sỏnh.Ghi I3 vo bng 1.* C nhúm tho lun hon thnh Th ký c cỏc s liu ó ghi

2 nhn xột.

Tr li C3

GV: quan sỏt giỳp nhúm yuC3 I1 = I2 = I3HOT NG 4 (12 PHT)Trang 13Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

×