1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >

III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (12.73 MB, 37 trang )


phong trào thi đua. Có như vậy, phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân

thiện, học sinh tích cực” mới thực sự có sức sống , có chiều sâu để học sinh gắn bó

với trường lớp, là động lực để lôi cuốn các em đến trường với cảm nhận: “Đi học

là hạnh phúc” và “ Trẻ em thích đi học, thích học, để mỗi ngày đến trường là một

ngày vui.”.

2.Khuyến nghị.

* Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện,

học sinh tích cực”, nhân điển hình, phổ biến kinh nghiệm về thực hiện sáng tạo

phong trào này vào cuối năm học.

- Tổ chức chuyên đề hoặc tổ chức tham quan học tập mô hình trường về thực

hiện tốt nội dung của phong trào thi đua.

* Đối với chính quyền địa phương:

- Cần tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện nội dung chăm sóc di tích lịch sử,

văn hoá ở địa phương. Có động viên, khích lệ việc làm của nhà trường thì hiệu quả

sẽ tốt hơn.

* Đối với giáo viên và học sinh:

- Phải coi đây là việc làm thường niên gắn kết với các hoạt động khác của nhà

trường trong năm học.

- Tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện 5 nội dung của phong trào thi đua “ Xây

dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

IV.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi đã tham khảo một số tài liệu sau:

- “ Cẩm nang xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của các tác

giả” PGS.TS Đặng Quốc Bảo, TS Nguyễn Thị Bẩy, ThS Bùi Ngọc Điệp,ThS Bùi

Đức Thiệp, TS Ngô Thị Tuyên – Nhà xuất bản Giaó dục Việt Nam năm 2009.

- Các văn bản của BGD- ĐT:

+ Chỉ thị số 40/2008/CT- BGD-ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào

tạo về việc phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học

34sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013.

+ Kế hoạch 307/KH- BGD- ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

về triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích

cực” trong các trường phổ thông năm học 2008 – 2009 và giai đoạn 2008 – 2013.

+ Kế hoạch liên ngành 7575/KHLN/BGD-ĐT – BVHTTDL/TƯĐTN ngày

19/8/2008 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Trung

ương Đoàn TNCSHCM về triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học

thân thiện, học sinh tích cực.”

+ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học cấp Tiểu học của Bộ giáo dục và

Đào tạo năm học 2013 – 2014./.

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2014

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNGTôi xin cam đoan đây là SKKN củaĐƠN VỊmình viết, không sao chép nội dung............................................................ của người khác.

............................................................Người viết.............................................................

............................................................

............................................................

............................................................Quách Thị Vân35MỤC LỤCI. ĐẶT VẤN ĐỀ........................................................................................................3

1.Lí do chọn đề tài.......................................................................................................................3

4.Đối tượng khảo sát , thực nghiệm...........................................................................................4

5. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................................4

6. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu...........................................................................................5II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM....................................................5

1.Lí luận:.....................................................................................................................................5

2.Thực trạng.................................................................................................................................6III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ...............................................................33

1.Kết luận....................................................................................................................................33

2.Khuyến nghị............................................................................................................................34XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG......................................................................35

ĐƠN VỊ...................................................................................................................35

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................35Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của

người khác...............................................................................................................35

36Người viết................................................................................................................35

Quách Thị Vân.......................................................................................................35

IV.TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………

Error: Reference source not found37Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

×