1. Trang chủ >
  2. Công nghệ thông tin >
  3. Hệ thống thông tin >

Tổ chức dữ liệu trên máy tính:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (508.7 KB, 47 trang )


Bài thu hoạch Biểu diễn tri thức & Suy luậnHVTH: Lê Bảo Trung – CH1301112Begin

Type: base

Name: I

EndBegin

Type: base

Name: U

End

Begin

Type: base

Name: R

End

Begin

Type : doanmach

Base : I

Base : U

Base : R

End

b) Relation.txt

o File Relation lưu trữ các loại quan hệ được sử dụng trong bài toán.

34Bài thu hoạch Biểu diễn tri thức & Suy luận

oHVTH: Lê Bảo Trung – CH1301112Cấu trúc:

doanmach ~

doanmach ~

base ~ < . , doanmach, base>

base ~ <=,base>

base ~ <=,"">c) BaseRule.txt

o File baserule lưu trữ các luật được sử dụng trên 1 đoạn mạch, thực hiện quá trìnhsuy diễn trong một đoạn mạch

o Cấu trúc:

NewRule

RuleType: Ohm

Element : doanmach : d1

Hypothesis : d1.I ~ <=,value>;d1.U ~ <=,value>

Conclusion : d1.R ~ <=,d1.U/d1.I>

EndNewRule

RuleType: Ohm

Element : doanmach : d135Bài thu hoạch Biểu diễn tri thức & Suy luậnHVTH: Lê Bảo Trung – CH1301112Hypothesis : d1.I ~ <=,value>; d1.R ~ <=,value>

Conclusion : d1.U ~ <=,d1.R*d1.I>

EndNewRule

RuleType: Ohm

Element : doanmach : d1

Hypothesis : d1.U ~ <=,value> ; d1.R ~ <=,value>

Conclusion : d1.I ~ <=,d1.U/d1.R>

Endd) Rule.txt

o File Rule lưu trữ các luật suy diễn giữa các đoạn mạch.

o Cấu trúc:NewRule

RuleType : Noitiep

Element : doanmach : d1; doanmach : d2; doanmach : d12

Hypothesis : d12 ~ ; d1.I ~ <=,value>

Conclusion : d12.I ~ <=,d1.I>

End

NewRule36Bài thu hoạch Biểu diễn tri thức & Suy luậnHVTH: Lê Bảo Trung – CH1301112RuleType : Noitiep

Element : doanmach : d1; doanmach : d2; doanmach : d12

Hypothesis : d12 ~ ; d2.I ~ <=,value>

Conclusion : d12.I ~ <=,d2.I>

End

…..10.Thuật toán suy diễn:

-Để giải quyết bài toán, ta sử dụng thuật toán suy diễn tiến với input đầu vào là tập

các quan hệ đã biết, và tập các luật. Output là lời giải bao gồm tập các luật có giả

thiết thỏa với tập các quan hệ đã biết và sinh ra các quan hệ mới. Các luật được-sinh ra nhằm giải quyết yêu cầu từ đề bài đặt ra được lưu trong tập Goal

Thuật giải:

o Input:

 Tập Known_Relations : Các quan hệ đã biết (từ đề bài, phát sinh trong quátrình suy diễn).

Tập Rules : Các luật – cơ sở tri thức để thực hiện suy diễn.

Tập Goal: Các luật được yêu cầu tìm bởi đề bài

o Output:

 Tập Solution : bao gồm các luật thỏa mãn các Relation trong tậpKnown_Relation và quá trình sinh ra các Relation mới giải quyết được yêu cầu

đặt ra của bài toán.

o Thuật toán suy diễn tiến:

B1 - Found = false;

CreateNewRule = true;// khi chưa tìm thấy mục tiêu hoặc không tìm được luật mới thỏa

37Bài thu hoạch Biểu diễn tri thức & Suy luậnHVTH: Lê Bảo Trung – CH1301112B2 - While (not Found) or (CreateNewRule)

{

CreateNewRule = false

B2.1- Foreach (rule in Rules)

{

B2.2-Foreach (doanmach in Object)

Thực hiện nội suy diễn trên từng doanmach.B2.3-Foreach (base in Goal)

Nếu base trong yêu cầu đề bài có giá trị

Tìm được baseB2.4if (tất cả các base trong Goal đều có giá trị)

Found = trueB2.5Foreach ( Relation in Known_Relation)

Nếu ( Relation thỏa rule )

{

Thay thế các yếu tố từ giả thiết của Relation sanggiả thiết của rule

 Nếu rule thỏa mãn tất cả các giả thiết thì sinh ra

quan hệ mới newrelation

Nếu newrelation không tồn tại trong

Known_Relation

 Known_Relation.add(newrelation)

 Solution.add(rule)

 CreateNewRule = true

38Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (47 trang)

×