1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

III. Nội dung và phương pháp tổ chức

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (263.46 KB, 54 trang )
( Gv)3. Phần kết thúc.

Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả lỏng

- Dậm chân vỗ tay và hát

- GV cùng HS hệ thống bài học

- Nhận xét giờ học và giao bài về

nhà4-6 PhútTrong quá trình chơi GV quan

sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dơng

GV cùng HS hệ thống và nhận

xét giờ học( Gv)Tuần 2

Bài 2: trò chơi - đội hình đội ngũI. Mục tiêu.

1. Kiến thức:- Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng

- Trò chơi Diệt các con vật có hại

2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, nhng cha cần nhanh. Nắm đựơc cách

chơi, luật chơi. Biết thêm tên một số con vật

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện t thế tác phong, sự nhanh nhẹn

khéo léo.

II. Địa điểm Phơng tiện

1. Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi.

III. Nội dung và phơng pháp tổ chức

Nội dung

Địnhlợng Phơng pháp tổ chức

8-10 Phút

GV tập hợp lớp

1. Phần mở đầu

* Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu 2-3 Phút

cầu giờ học- Làm quen với tập hợp hàng dọc,dóng hàng- Chơi trò chơi diệt các con vật cóhại* Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và 4-6 Phúthát

- Trò chơi Cao, thấp, ngắn, dài, thò,thụt

( Gv)

HS khởi động theo nhịp hô

của GV

18-20 Phút

2. Phần cơ bản:

8- 10 phút

* Tập hợp hàng dọc, dóng hàng- Trò chơi Diệt các con vật có hại8- 10 phút- Sau mỗi lần tập hợp GV

nhắc nhở, nhận xét

- GV nêu tên trò chơi , nhắc

lại cách chơi, luật chơi

- Cho HS chơi thử GV nhận

xét thêm sau đó cho HS chơi

chính thức GV quan sát nhận

xét

3. Phần kết thúc.

Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả lỏng

- Dậm chân vỗ tay và hát

- GV cùng HS hệ thống bài học

- Nhận xét giờ học và giao bài về

nhà4-6 Phút( Gv)

Trong quá trình chơi GV

quan sát nhận xét nhắc nhở,

tuyên dơng

GV cùng HS hệ thống và

nhận xét giờ học( Gv)Tuần 3

Bài 3: đội hình đội ngũ - trò chơiI. Mục tiêu.

1. Kiến thức:- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Làm quen với đứng nghiêm, đứng nghỉ

- Trò chơi Diệt các con vật có hại

2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, đứng nghiêm nghỉ theo khẩu lệnh. Nắm

đựơc cách chơi, luật chơi. Biết thêm tên một số con vật

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện t thế tác phong, sự nhanh nhẹn

khéo léo.

II. Địa điểm Phơng tiện

1. Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi.

III. Nội dung và phơng pháp tổ chức

Nội dung

Định lPhơng pháp tổ chức

ợng

8-10 Phút GV tập hợp lớp

1. Phần mở đầu

* Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu 2-3 Phút

cầu giờ học- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng- Làm quen với đứng nghiêm, đứngnghỉ

- Chơi trò chơi diệt các con vật cóhại

* Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và 4-6 Phút

( Gv)

hát

HS khởi động theo nhịp hô của

- Trò chơi Cao, thấp, ngắn, dài, thò,

GV

thụt

18-20

- GV nêu tên động tác, sau đó h2. Phần cơ bản:

Phút

ớng dẫn một nhóm HS thực hiện

* Tập hợp hàng dọc, dóng hàng

4-6 phút GV phân tích kỹ thuật động tác,

sau đó gọi lần lợt từng tổ ra tập

hợp và hô khẩu lệnh dóng hàng* Làm quen với đứng nghiêm đứng

nghỉ

* Trò chơi Diệt các con vật có hại3-4 Phút8- 10

phút- Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc

nhở, nhận xét

- GV Nêu tên động tác, làm mẫu

động tác và phân tích kỹ thuật,

sau đó hô nhịp cho HS thực hiện

Sau mỗi lần tập GV nhắc nhở uốn

nắn

GV nêu tên trò chơi , nhắc lại

cách chơi, luật chơi

- Cho HS chơi thử GV nhận xét

thêm sau đó cho HS chơi chính

thức GV quan sát nhận xét

( Gv)

Trong quá trình chơi GV quan sát

nhận xét nhắc nhở, tuyên dơng3. Phần kết thúc.

Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả lỏng

- Dậm chân vỗ tay và hát

- GV cùng HS hệ thống bài học

- Nhận xét giờ học và giao bài về

nhà

BTVN: Ôn tập hợp hàng dọc dóng

hàng, điểm số4-6 PhútGV cùng HS hệ thống và nhận xét

giờ học(Gv)Tuần 4

Bài 4: đội hình đội ngũ - trò chơiI. Mục tiêu.

1. Kiến thức:- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ

- Học quay phải, quay trái

- Trò chơi Diệt các con vật có hại

2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, nhanh trật tự, đứng nghiêm nghỉ theo

khẩu lệnh. Xoay ngời theo khẩu lệnh. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Biết thêm tên một

số con vật

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện t thế tác phong, sự nhanh nhẹn

khéo léo.

II. Địa điểm Phơng tiện

1. Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi.

III. Nội dung và phơng pháp tổ chức

Nội dung

Định lPhơng pháp tổ chức

ợng

8-10 Phút GV tập hợp lớp

1. Phần mở đầu

* Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu 2-3 Phút

cầu giờ học- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàngđiểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ- Học quay phải, quay trái

- Chơi trò chơi diệt các con vật cóhại

* Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và 4-6 Phút

( Gv)

hát

- HS khởi động theo nhịp hô của

- Trò chơi Cao, thấp, ngắn, dài, thò,

GV

thụt

18-20

- GV nêu tên động tác, sau đó h2. Phần cơ bản:

* Tập hợp hàng dọc, dóng hàng,

Phút

ớng dẫn một nhóm HS thực hiện

4-6 phút GV phân tích kỹ thuật động tác,

điểm số, đứng nghiêm, dứng nghỉ

sau đó gọi lần lợt từng tổ ra tập

hợp và hô khẩu lệnh dóng hàng

(GV)- Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc

nhở, nhận xét

* Học quay phải, quay trái3-4 PhútGV Nêu tên động tác, làm mẫu

động tác và phân tích kỹ thuật,

sau đó hô nhịp cho HS thực hiện

theo từng cử động(GV)Sau mỗi lần tập GV nhắc nhở uốn

nắn* Trò chơi Diệt các con vật có hại8- 10

phút- GV nêu tên trò chơi , nhắc lại

cách chơi, luật chơi

- Cho HS chơi thử GV nhận xét

thêm sau đó cho HS chơi chínhthức GV quan sát nhận xét

3. Phần kết thúc.

Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả lỏng

- Dậm chân vỗ tay và hát

- GV cùng HS hệ thống bài học

- Nhận xét giờ học và giao bài về

nhà

BTVN: Ôn Tập hợp hàng dọc dóng

hàng, diểm số, quay phải, quay trái4-6 Phút( Gv)

Trong quá trình chơi GV quan sát

nhận xét nhắc nhở, tuyên dơng

GV cùng HS hệ thống và nhận xét

giờ học( Gv)Tuần 5

Bài 5: đội hình đội ngũ - trò chơi vận động

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức:- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ

- Ôn quay phải, quay trái

- Trò chơi Qua đờng lội

2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, nhanh trật tự, đứng nghiêm nghỉ theo

khẩu lệnh. Xoay ngời theo khẩu lệnh. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Biết thêm tên một

số con vật

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện t thế tác phong, sự nhanh nhẹn

khéo léo.

II. Địa điểm Phơng tiện

1. Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi.

III. Nội dung và phơng pháp tổ chức

Định lNội dung

Phơng pháp tổ chức

ợng

8-10 Phút GV tập hợp lớp

1. Phần mở đầu

* Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu 2-3 Phút

cầu giờ học- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàngđiểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ

- Ôn quay phải, quay trái

- Chơi trò chơi Qua đờng lội

* Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và

hát

- Trò chơi Cao, thấp, ngắn, dài, thò,

thụt

2. Phần cơ bản:

* Tập hợp hàng dọc, dóng hàng,

điểm số, đứng nghiêm, dứng nghỉ4-6 Phút( Gv)

HS khởi động theo nhịp hô của

GV18-20

Phút

4-6 phút- GV nêu tên động tác, sau đó hớng dẫn một nhóm HS thực hiện

GV phân tích kỹ thuật động tác,

sau đó gọi lần lợt từng tổ ra tập

hợp và hô khẩu lệnh dóng hàng

(GV)- Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc

nhở, nhận xét

* Ôn quay phải, quay trái3-4 PhútGV Nêu tên động tác, làm mẫu

động tác và phân tích kỹ thuật,

sau đó hô nhịp cho HS thực hiện

theo từng cử độngSau mỗi lần tập GV nhắc nhở uốn

nắn

(GV)* Trò chơi Qua đờng lội8- 10

phútGV nêu tên trò chơi , nhắc lại

cách chơi, luật chơi

- Cho HS chơi thử GV nhận xét

thêm sau đó cho HS chơi chính

thức GV quan sát nhận xét

(GV)3. Phần kết thúc.

Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả lỏng

- Dậm chân vỗ tay và hát

- GV cùng HS hệ thống bài học

- Nhận xét giờ học và giao bài về

nhà

BTVN: Ôn Tập hợp hàng dọc dóng

hàng, diểm số, quay phải, quay trái4-6 PhútTrong quá trình chơi GV quan sát

nhận xét nhắc nhở, tuyên dơng

GV cùng HS hệ thống và nhận xét

giờ học( Gv)Tuần 6

Bài 6: đội hình đội ngũ - trò chơi vận độngI. Mục tiêu.

1. Kiến thức:- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ quay

phải, quay trái

- Học dàn hàn dồn hàng

- Trò chơi Qua đờng lội

2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, nhanh trật tự, đứng nghiêm nghỉ theo

khẩu lệnh. Xoay ngời theo khẩu lệnh. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Biết thêm tên một

số con vật

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện t thế tác phong, sự nhanh nhẹn

khéo léo.

II. Địa điểm Phơng tiện

1. Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi.

III. Nội dung và phơng pháp tổ chức

Nội dung

Định lPhơng pháp tổ chức

ợng

8-10 Phút GV tập hợp lớp

1. Phần mở đầu

* Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu 2-3 Phút

cầu giờ học- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàngđiểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉquay phải, quay trái

- Học dàn hàng dồn hàng- Chơi trò chơi Qua đờng lội

* Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và 4-6 Phút

( Gv)

hát

HS khởi động theo nhịp hô của

- Trò chơi Cao, thấp, ngắn, dài, thò,

GV

thụt

18-20 Phút

2. Phần cơ bản:

4-6 phút

* Tập hợp hàng dọc, dóng hàng,điểm số, đứng nghiêm, dứng nghỉ

(GV)

quay phải, quay trái- Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc

nhở, nhận xét

GV Nêu tên động tác, làm mẫu

động tác và phân tích kỹ thuật,

sau đó hô nhịp cho HS thực hiện

theo từng cử động* Học dàn hàng dồn hàng3-4 Phút

(GV)

Sau mỗi lần tập GV nhắc nhở

uốn nắn* Trò chơi Qua đờng lội8- 10 phútGV nêu tên trò chơi , nhắc lại

cách chơi, luật chơi

- Cho HS chơi thử GV nhận xét

thêm sau đó cho HS chơi chính

thức GV quan sát nhận xét

(GV)3. Phần kết thúc.

Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả lỏng

- Dậm chân vỗ tay và hát

- GV cùng HS hệ thống bài học

- Nhận xét giờ học và giao bài về

nhà

BTVN: Ôn Tập hợp hàng dọc dóng

hàng, diểm số, quay phải, quay trái,

dàn hàng dồn hàng4-6 PhútTrong quá trình chơi GV quan

sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dơng

GV cùng HS hệ thống và nhận

xét giờ học

Tuần 7

Bài 7: đội hình đội ngũ - trò chơi( Gv)I. Mục tiêu.

1. Kiến thức:- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ quay

phải, quay trái

- Học dàn hàn dồn hàng- Trò chơi Qua đờng lội

2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, nhanh trật tự, đứng nghiêm nghỉ theo

khẩu lệnh. Xoay ngời theo khẩu lệnh. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Biết thêm tên một

số con vật

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện t thế tác phong, sự nhanh nhẹn

khéo léo.

II. Địa điểm Phơng tiện

1. Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi.

III. Nội dung và phơng pháp tổ chức

Nội dung

Định lPhơng pháp tổ chức

ợng

8-10 Phút GV tập hợp lớp

1. Phần mở đầu

* Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu 2-3 Phút

cầu giờ học- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàngđiểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉquay phải, quay trái dàn hàng dồn

hàng- Chơi trò chơi Qua đờng lội

* Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và 4-6 Phút

( Gv)

hát

- Trò chơi Cao, thấp, ngắn, dài, thò,

thụt

18-20

2. Phần cơ bản:

Phút

* Tập hợp hàng dọc, dóng hàng,điểm số, đứng nghiêm, dứng nghỉ

10-=12

(GV)

phút

quay phải, quay trái, dàn hàng dồnhàng

- GV cùng cán sự điều khiển. Sau

mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở,

nhận xét* Trò chơi Qua đờng lội8- 10

phút

(GV)

Sau mỗi lần tập GV nhắc nhở

uốn nắn

GV nêu tên trò chơi , nhắc lại

cách chơi, luật chơi

- Cho HS chơi thử GV nhận xét

thêm sau đó cho HS chơi chính

thức GV quan sát nhận xét

(GV)

Trong quá trình chơi GV quan

sát nhận xét nhắc nhở, tuyên d-Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (54 trang)

×