1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

Bài 80: iêc - ươc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (657.94 KB, 170 trang )


TGHoạt động của GV

1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :

+Mục tiêu:

+Cách tiến hành :Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô

giới thiệu cho các em vần mới:iêc, ươc– Ghi bảng

2.Hoạt động 2 :Dạy vần:

+Mục tiêu: nhận biết: iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn.

+Cách tiến hành :

a.Dạy vần iêc:

-Nhận diện vần:Vần iêc được tạo bởi: i, ê và c

GV đọc mẫu

-So sánh: vần iêc và iêt

-Phát âm vần:

-Đọc tiếng khoá và từ khoá :xiếc, xem xiếciêc

xiếc

xem xiếc

b.Dạy vần ươc: ( Qui trình tương tự)

ươc

rước

rước đèn

- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng

⊕ Giải lao

-Hướng dẫn viết bảng con :

+Viết mẫu ( Hướng dẫn cách đặt bút, lưu ý nét nối)

-Hướng dẫn đọc từ ứng dụng:

cá diếc

cái lược

công việc

thước kẻ

3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò

-Đọc lại sơ đồ:Hoạt động của HSPhát âm ( 2 em - đồng thanh)

Phân tích và ghép bìa cài: iêc

Giống: bắt đầu bằng iê

Khác: iêc kết thúc bằng c

Đánh vần ,đọc trơn ( c nh - đth)

Phân tích và ghép bìa cài: xiếc

Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ

( cá nhân - đồng thanh)

Đọc xuôi – ngược

( cá nhân - đồng thanh)Đọc xuôi – ngược ( c nh - đth)( cá nhân - đồng thanh)Theo dõi qui trình

Viết b.con: iêc, ươc, xem xiếc,…

Tìm và đọc tiếng có vần vừa học

Đọc trơn từ ứng dụng:

(c nhân - đ thanh)Tiết 2:

1.Hoạt động 1: Khởi động

2. Hoạt động 2: Bài mới:

+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng

Luyện nói theo chủ đề

+Cách tiến hành :

a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1

b.Đọc đoạn thơ ứng dụng:

“ Quê hương là con diều biếc

………………………………………………………

Êm đềm khua nước ven sông”

c.Đọc SGK:

⊕ Giải lao

Giáo án học vầnĐọc (c nhân 10 em – đ thanh)

Nhận xét tranh.

Tìm tiếng có vần vừa học

Đọc (cánhân – đồng thanh)

HS mở sách. Đọc cá nhân 10d.Luyện viết:

e.Luyện nói:

+Mục tiêu:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung

“Xiếc, múa rối, ca nhạc”.

+Cách tiến hành :

Dãy 1: Tranh vẽ xiếc

Dãy 2: Tranh vẽ múa rối

Dãy 3: Tranh ảnh về ca nhạc

4.Củng cố dặn dòem

Viết vở tập viếtQuan sát tranh và trả lời

Đọc tên bài luyện nóiRÚT KINH NGHIỆMPHẦN BỔ SUNG:TUẦN : 18

Ngày dạy : ...............................Bài 81: achI.Mục tiêu:

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : ach, cuốn sách.

2.Kó năng :Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng.

3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :Giữ gìn sách vở.

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: cuốn sách.

-Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói.

-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.

III.Hoạt động dạy học:

Tiết1

1.Khởi động : Hát tập thể

2.Kiểm tra bài cũ :

-Đọc và viết bảng con : xem xiếc, rước đèn,cá diếc, công việc, cái lược, thước kẻ( 2 - 4 em)

-Đọc SGK: “ Quê hương là con diều biếc...

Giáo án học vầnÊm đềm khua nước ven sông …“( 2 em)

-Nhận xét bài cũ

3.Bài mới :

TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :

+Mục tiêu:

+Cách tiến hành :Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô

giới thiệu cho các em vần mới:iêc, ươc– Ghi bảng

2.Hoạt động 2 :Dạy vần:

+Mục tiêu: nhận biết: ach, cuốn sách

a.Dạy vần: ach

Phát âm ( 2 em - đồng thanh)

-Nhận diện vần:Vần ach được tạo bởi: a và ch

Phân tích và ghép bìa cài: ach

GV đọc mẫu

Giống: bắt đầu bằng a

-So sánh: vần ach và ac

Khác:ach kết thúc bằng ch

Đánh vần, đọc trơn ( c nh - đth)

-Phát âm vần:

Phân tích và ghép bìa cài: sách

Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ

-Đọc tiếng khoá và từ khoá :ach, cuốn sách

( cá nhân - đồng thanh)

Đọc xuôi – ngược

-Đọc lại sơ đồ:

ach

( cá nhân - đồng thanh)

sách

cuốn sách

- Giới thiệu vật thật

⊕ Giải lao

-Hướng dẫn viết bảng con :

+Viết mẫu ( Hướng dẫn cách đặt bút, lưu ý nét nối)

-Hướng dẫn đọc từ ứng dụng:

viên gạch

kênh rạch

sạch sẽ

cây bạch đàn

-Giải nghóa từ

3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dòTheo dõi qui trình

Viết b.con: ach, cuốn sách

Tìm và đọc tiếng có vần vừa học

Đọc trơn từ ứng dụng:

(c nhân - đ thanh)Tiết 2:

1.Hoạt động 1: Khởi động

2. Hoạt động 2: Bài mới:

+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng

Luyện nói theo chủ đề

+Cách tiến hành :

a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1

b.Đọc đoạn thơ ứng dụng:

“Mẹ, mẹ ơi cô dạy

……………………………………

Sách, áo cũng bẩn ngay”

c.Đọc SGK:

⊕ Giải lao

d.Luyện viết:

Giáo án học vầnĐọc (c nhân 10 em – đ thanh)

Nhận xét tranh.

Tìm tiếng có vần vừa học

Đọc (cánhân – đồng thanh)

HS mở sách. Đọc cá nhân 10

eme.Luyện nói:

+Mục tiêu:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung

“Giữ gìn sách vở”

+Cách tiến hành : Hỏi:

-Quyển sách đẹp hay không đẹp?

-Làm gì để giữ gìn sách vở?

4. Củng cố dặn dòRÚT KINH NGHIỆMPHẦN BỔ SUNG:Giáo án học vầnViết vở tập viếtQuan sát tranh và trả lời

Đọc tên bài luyện nóiNgày dạy : ...............................Bài 82: ich - êchI.Mục tiêu:

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : ich, êch, tờ lòch, con ếch.

2.Kó năng :Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng.

3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :Chúng em đi du lòch.

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: tờ lòch, con ếch.Tranh câu ứng dụng và phần luyện nói.

-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.

III.Hoạt động dạy học:

Tiết1

1.Khởi động : Hát tập thể

2.Kiểm tra bài cũ :

-Đọc và viết bảng con : cuốn sách, viên gạch, sạch sẽ, kênh rạch, cây bạch đàn( 2 - 4 em)

-Đọc SGK: “Mẹ, mẹ ơi cô dạy…

Sách, áo cũng bẩn ngay …“( 2 em)

-Nhận xét bài cũ

3.Bài mới :

TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :

+Mục tiêu:

+Cách tiến hành :Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô

giới thiệu cho các em vần mới:ich, êch – Ghi bảng

2.Hoạt động 2 :Dạy vần:

+Mục tiêu: nhận biết: ich, êch, tờ lòch, con ếch.

+Cách tiến hành :

a.Dạy vần: ich

Phát âm ( 2 em - đồng thanh)

Nhận diện vần:Vần ich được tạo bởi: i, và ch

Phân tích và ghép bìa cài: ich

-So sánh: vần ich và it

Giống: bắt đầu bằng i

-Phát âm vần:

Khác: ich kết thúc bằng ch

Đánh vần, đọc trơn ( c nh - đ th)

-Đọc tiếng khoá và từ khoá :lòch, tờ lòch

Phân tích và ghép bìa cài: lòch

Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ

-Đọc lại sơ đồ:

ich

( cá nhân - đồng thanh)

lòch

Đọc xuôi – ngược

tờ lòch

( cá nhân - đồng thanh)

b.Dạy vần êch: ( Qui trình tương tự)

êch

ếch

Đọc xuôi – ngược ( c nh - đ th)

con ếch

( cá nhân - đồng thanh)

- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng

⊕ Giải lao

Theo dõi qui trình

-Hướng dẫn viết bảng con :

Viết b.con: ich, êch, tờ lòch,

+Viết mẫu ( Hướng dẫn cách đặt bút, lưu ý nét nối)

con ếch

-Hướng dẫn đọc từ ứng dụng:

Giáo án học vầnvở kòch

mũi hếch

vui thích

chênh chếch

3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dòTìm và đọc tiếng có vần vừa học

Đọc trơn từ ứng dụng:

(c nhân - đ thanh)Tiết 2:

1.Hoạt động 1: Khởi động

2. Hoạt động 2: Bài mới:

+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng

Luyện nói theo chủ đề

+Cách tiến hành :

a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1

b.Đọc đoạn thơ ứng dụng:

“Tôi là chim chích

…………………………………

Ri rích, ri rích

Có ích, có ích”

c.Đọc SGK:

⊕ Giải lao

d.Luyện viết:

e.Luyện nói:

+Mục tiêu:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung

“Chúng em đi du lòch”.

+Cách tiến hành :

Hỏi: -Trong tranh vẽ gì?

-Ai đã được đi du lòch với gia đình?

-Đi du lòch em thường mang cái gì?

-Kể tên những chuyến du lòch em được đi?

4. Củng cố dặn dò

RÚT KINH NGHIỆMPHẦN BỔ SUNG:Giáo án học vầnĐọc (c nhân 10 em – đthanh)

Nhận xét tranh.

Tìm tiếng có vần vừa học

Đọc (cánhân – đồng thanh)

HS mở sách. Đọc cá nhân 10

em

Viết vở tập viếtQuan sát tranh và trả lời

Đọc tên bài luyện nóiXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (170 trang)

×