1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Âm nhạc >

TIẾT1. GIỚI THIỆU MÔN ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG THCS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (724.87 KB, 94 trang )


Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Gv ghi lờn bngGv gii thớch

Gv gii thớch

Gv dn chng

Gv điều khiển

Gv ghi lên bảng

Gv thuyết trìnhGv hỏt

GV thuyt trỡnhGv điều khiển

- Gv yêu cầu

Gv đánh đàn

Gv yêu cầu

Gv gọi Hs

Gv đànNm hc 2013-ca õm thanh ó c chn lc, cú tớnh truyn

cm trc tip, dựng din t ton b th gii tinh

thn ca con ngi.

b) Gii thiu v chng trỡnh : Gm 3 ni dung: - Hs ghi bi

- Hc hỏt : Cú 8 bi hỏt chớnh thc

- Nhc lớ v TN : Cú 10 bi TN

+ Nhc lý l vit tt ca Lý thuyt õm nhc.

- Hs nhc li

- m nhc thng thc : Cú 7 bi

m nhc thng thc ngha l kin thc õm nhc - Hs nhc li

ph thụng.

- tit 7, trong bi õm nhc thng thc, chỳng ta

s c gii thiu v nhc s Vn Cao v bi hỏt

"Lng tụi" ca ụng.

- Nghe bài hát Làng tôi từ băng nhạc.

Nội dung 2 : Tập hát Quốc ca Việt Nam

Đây là bài hát quen thuộc với mọi ngời dân Việt

Nam, các em đã đợc nghe bài hát này từ lớp 1 và

chính thức đợc học ở lớp 3. Tuy nhiên, không phải

tất cả các em đều đã hát đúng. Hôm nay một lần

nữa chúng ta ôn lại bài này để hát chính xác hn,

hay hn

Quc ca do nhc s Vn Cao sỏng tỏc nm1944.

ngoi ra nhc s Vn Cao cũn sỏng tỏc bi Ca

ngi H Ch Tch

-Cho Hs nghe bi ca ngi H Ch Tch

* Liờn h lng ghộp: Ch tch H Chớ Minh

trn i phn u, hi sinh vỡ s nghip gii phúng

dõn tc, vỡ nhõn dõn, vỡ T quc Vit Nam

Nghe băng nhạc Quốc ca Việt Nam

Cả lớp hát lời 1 của bài Quốc ca Việt Nam. Thể

hiện sc thái trang nghiêm, hùng mạnh.

- Lu ý câu hát : " Đờng vinh quang xây xác quân

thù " ở đây chữ "thù" các em thờng hát thấp

xuống, sai về cao độ, cần sửa lại cho đúng.

- Hát đầy đủ cả bài gồm 2 lời. Gv dịch giọng

xuống - 5 (giọng D) Tốc độ 100.

3) Củng cố:

- Hãy nhắc lại khái niệm về âm nhạc và chơng

trình, nêu cụ thể từng phân môn?

- Bắt nhịp cho Hs hát lại bài Quốc ca.

4/dn dũ: v nh hc bi v chun b tit hc sau- Hs theo dừi

- Hs nghe

- Hs ghi bài

- Hs nghe- Hs nghe

- Hs đứng hát

- Hs tập và sửa lại cho

đúng

- Hs trình bày

- Hs nhắc lại

- Hs hát

-Hs ghi nh* Rút kinh nghiệm:GV: Nguyn Th Thanh Tõn-2-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013Ngy son:26/8/2012Ngydy:28/8/2012TIT 2.HC HT BI : TING CHUễNG V NGN C

BI C THấM : M NHC QUANH TAI. Mc tiờu:

1. Kin thc:

- Hc sinh hỏt ỳng giai iu v li ca bi hỏt Ting chuụng v ngn c.

2. K nng:

- Hc sinh trỡnh by bi hỏt mc hon chnh. Thụng qua bi hỏt giỏo dc cho cỏc em

yờu ho bỡnh v tỡnh thõn ỏi on kt.

3. Thỏi :

- Cú thờm hiu bit v th gii õm nhc qua bi c thờm. Giỳp cỏc em yờu thớch mụn hc

hn.

II. Chun b:

1. Chun b ca GV:

- Tỡm hiu v nhc s Phm Tuyờn

- n phớm in t

- Hỏt ỳng giai iu v li ca, mt on trong bi "Chic ốn ụng sao, Cỏnh ộn tui th",

"Nh cú Bỏc H trong ngy vui i thng"

2. Chun b ca HS:

- V ghi chộp, SGK

III. Phng phỏp:

- Png phỏp trc quan, phng phỏp trỡnh by.

VI. Tin trỡnh dy hc:

Hot ng ca

giỏo viờnNi dungHot ng ca

hc sinh1) n nh t chc:

Gv kim tra s sGv hiGv cng c li- L.trng

cỏobỏo2) Bi c :

? Chng trỡnh õm nhc trng THCS gm cú my - Hs tr li

phõn mụn. Hóy nờu rừ tng phõn mụn v ý ngha ca nú?

- Gm 3 phõn mụn:

+ Phõn mụn hc hỏt

+ Phõn mụn: Nhc lý - TN

+ Phõn mụn: m nhc thng thc

3) Ni dung bi :GV: Nguyn Th Thanh Tõn-3-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014

Gv ghi lờn bng

Gv hng dnNm hc 2013-Ni dung 1: Hc hỏt : Bi Ting chuụng v ngn c

Nhc v li : Phm Tuyờn

* Gii thiu v bi hỏt v tỏc gi (T. 8)- Hs ghi v- Chia on, chia cõu: Cu trỳc ca bi hỏt gm hai on

n, a v b, on b c nhc li 2 ln gi l ip khỳc.

Mi on u cú 4 cõu.

- Luyn thanh : Hs luyn thanh mu õm Mi-Ma (khong

1-2 phỳt)

* Tp hỏt tng cõu: Li 1-2

Dch ging = -3

- Mi cõu hỏt 3 - 4 ln, ni cỏc cõu thnh on.- Hs nghe v nhc

li- HS nghiờn cu

SGK

Gv gii thiu v Hng ng phong tro thiu nhi quc t ngn c ho - Hs nghe

bi hỏt

bỡnh, nm 1985 nhc s Phm Tuyờn ó sỏng tỏc bi

"Ting chuụng v ngn c" Bi hỏt núi lờn c vng ca

tui th mong mun cuc sng ho bỡnh, hu ngh, on

kt gia cỏc dõn tc trờn ton th gii.

Gv gii thiu tỏc - S lc tiu s nhc s Phm Tuyờn (SGK)

- Hs ghi

gi

Gv hỏt trớch

- Hỏt mt on trong bi "Chic ốn ụng sao, Cỏnh ộn - Hs nghe

tui th, Nh cú Bỏc H trong ngy vui i thng".

Gv thc hin

- Gv hỏt mu bi Ting chuụng v ngn c

- Hs nghe

Gv ch nh

- Cho Hs c li ca

- Hs c li ca

Gv hng dnGv nGv n giai iu

Gv hng dnGv n giai iu

Gv phõn chia

Gv hng dnGv n

Gv quy nh- Hs luyn thanh- Hs tp hỏt tng

cõu

- Khi dy xong on 1 sang on 2 (chuyn ging) cho - Hs thc hin

Hs nghe k cõu hỏt u ca on 2 v nhn xột : (giai

iu ti sỏng, kho hn).

- Hỏt cõu cui ca on 2 phi cho Hs ngõn v ngh s

phỏch.

- Cho Hs ghộp c hai on a v b.

- Chia lp thnh 2 na : Na lp hỏt on a, na lp hỏt - Hs thc hin

on b.

* Hỏt y c bi : Hỏt ton b li 1. hc sinh t hỏt - Hs trỡnh by

li 2 trờn nn giai iu ca li 1.

- Khi Gv dy xong bi cho Hs va hỏt va v tay theo

phỏch, theo nhp, theo tit tu.

- Hs ng hỏt ti ch v nhỳn chõn theo nhp.

- Hs hỏt nhỳn

chõn theo nhp

* Trỡnh by bi hỏt mc hon chnh : Dch ging -3, - Hs thc hin

tc : 118.

on a vit ging Rờ th, cn th hin tớnh cht ờm du

tha thit. on b chuyn sang ging Rờ trng, cn th

hin sc thỏi ti sỏng, sụi ni.

Hỏt c bi vi li hỏt lnh xng. Tin hnh nh sau: GvGV: Nguyn Th Thanh Tõn-4-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013-hỏt li 1 on a, c lp cựng hỏt ip khỳc. C 1 Hs hỏt

li 2 on a, c lp cựng hỏt ip khỳc.

- Cỏch kt thỳc bi : Sau khi hỏt c hai li, nhc li cõu

"Hóy pht cao ca ta" thờm 2 ln na.

Gv ghi lờn bng Ni dung 2 : Bi c thờm "m nhc quanh ta"

- Hs ghi v

Gv ch nh

Hs c bi c thờm.

- Hs c

Gv iu khin

- Cho Hs nghe mt on nhc khụng li khong t 1-2 - Hs nghe

phỳt.

Gv n

4) Cng c

- Hs thc hin

- Gv n bt k mt cõu hỏt trong bi cho Hs nhn bit - Ghi nh

v hỏt lờn.

5.dn dũ;

v nh hc bi ,v xem bi mi

* Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyn Th Thanh Tõn-5-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013Ngy son:31/9/2013

Ngy dy:02/9/2013TIT 3:ễN TP BI HT : TING CHUễNG V NGN C

NHC L :NHNG THUC TNH CA M NHANH - K HIU M NHC.I. Mc tiờu:

1. Kin thc:

- Hc sinh hỏt ỳng giai iu v thuc li ca bi hỏt

- HS lm quen vi nhng thuc tớnh ca õm thanh

- Bit cỏc kớ hiu õm nhc

2. K nng:

_ Luyn k nng hỏt ng u hũa ging, th hin sc thỏi khỏc nhau gia hai on.

3. Thỏi :

- Cú tinh thn hc tp v yờu thớch mụn hc.

II. Chun b :

1. Chun b ca GV:

- n phớm in t

- Hỏt ỳng giai iu v li ca, mt on trong bi "Chic ốn ụng sao, Cỏnh ộn tui th",

"Nh cú Bỏc H trong ngy vui i thng"

2.Chun b ca HS:

- V nghi chộp, SKG

III. Phng phỏp:

- PP trc quan, PP ging gii, PP trỡnh by

VI. Tin trỡnh dy hc:

Hot ng ca

giỏo viờn

Gv kim tra s sNi dung1) n nh t chc (2p)

2) Bài cũ : Kiểm tra đan xen (3p )

3) Nội dung bài:

Gv ghi lên bảng

Nội dung 1 : Ôn tập bài hát

Tiếng chuông và ngọn cờ ( 15p )

Gv đàn

- Luyện thang âm: Ma-mô (1-2 phút)

Gv đàn và sửa - Ôn tập : Gv mở giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt nhịp

những chỗ hát sai

cho Hs hát đầy đủ cả bài. Gv nghe và phát hiện

những chỗ còn sai, Gv hát mẫu và sửa cho Hs.

Gv chỉ huy

- Cử 2 Hs hát tốt lĩnh xớng đoạn a của 2 lời, cả

lớp cùng hát điệp khúc. Đoạn b lu ý Hs hát sáng,

khoẻ hơn.

Gv điều khiển

- Cho Hs vừa hát vừa vỗ tay theo phách theo

nhịp.Hot ng ca hc

sinh

L.trởng báo cáo- Hs ghi bài

- Luyện thanh

- Hs hát

-Hs hát

- Hs hát kết hợp vỗ tay- Gv mở giai điệu ghi sẵn ở đàn và bắt nhịp cho - Hs hát kết hợp nhún

Hs đứng hát và nhún theo nhịp bài.

theo nhịpGV: Nguyn Th Thanh Tõn-6-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014

Gv chỉ địnhGv điều khiểnNm hc 2013-- Sau khi Hs đợc ôn lại, Gv động viên các em -Hs trình bày

xung phong lên bảng trình bày bài. Gv nhận xét xếp loại

- Gv đàn câu hát sau:

- Hs nghe nhận biết

Hs hátGv ghi lên bảng

Gv hớng dẫn

Gv hỏiGv kết luận

Gv dùng đànGv kết luận

Gv đọc nhạcGv hỏiGv củng cố

Gv ghi bảng

Gv đọc nhạc

Gv hỏi

Gv kết luậnGv kẻ khuông nhạc? Đây là câu hát nào trong bài? Hãy hát lên câu

hát đó? (Câu hát : "Một quả cầu đẹp tơi lung linh

giữa trời sao")

- Nội dung 2 : Nhạc lý: Những thuộc tính của

âm thanh. Các ký hiệu âm nhạc.(20p )

a) Những thuộc tính của âm thanh

- Gv cầm thớc gõ lên bảng, để hòn phấn rơi trên

bàn và hỏi:

? Các tiếng thớc gõ lên bảng có tiếng cao thấp

không ? Và tiếng phấn?

(Tiếng thớc gõ lên bảng, tiếng phấn rơi xuống

bàn cờ phát ra âm thanh nhng không phân biệt đợc cao thấp).

- Trong đời sống, tiếng kẹt cửa, tiếng đá rơi âm

thanh không có độ cao thấp rõ rệt; Đó là tiếng

động (tạp âm).

- Dùng đàn OOC Gan, bấm nút Voice chọn giọng

ghi-ta, giọng sáo đánh lên 1 câu nhạc và cho

HS so sánh tiếng Ghi Ta với tiếng động.

(Tiếng ghi-ta, tiếng sáo có độ trầm bổng rõ

ràng).

Các âm thanh có độ cao, thấp rõ rành ngời ta gọi

đó là âm thanh có tính nhạc.

Giáo viên đọc nhạc bài làng tôi gồm 8 nhịp đầu

tiên để minh hoạ về cao độ, trờng độ, cờng độ,

âm sắc. Gv nhấn mạnh tính chất của thuộc tính

đó trong lúc đọc nhạc.

? Vậy bốn thuộc tính của âm thanh là gì? - Cao

độ : Là độ cao thấp của âm thanh

- Trờng độ : Độ ngân dài hay ngắn

- Cờng độ : Phát ra mạnh hay nhẹ

- Âm sắc : Màu sắc riêng của mỗi âm thanh

- Giáo viên củng cố lại 4 thuộc tính của âm thanh

b) Các ký hiệu âm nhạc

- Gv ghi 7 nốt nhạc lên bảng : Đô-Rê-Mi PhaSon-La-Si.

Gv đọc nhạc bài hát :"Tiếng lên đoàn viên, Nh có

Bác Hồ,"

? Qua xớng âm những bài hát này, các em thấy gì

đặc biệt? (Bài hát này đều có các nốt trong 7 nốt

nhạc ở bảng)

- Kết luận : Từ những bài hát, bản nhạc ngắn đến

những tác phẩm âm nhạc đồ sộ cũng chỉ hình

thành từ 7 nốt nhạc cơ bản : Đô-Rê-Mi-Fa-SonLa-Si.

* Khuông nhạc:

- Kẻ 2 khuông nhạc để so sánh và nhận biết a và

bGV: Nguyn Th Thanh Tõn-7-- Hs ghi bài- Hs trả lời- Hs ghi nhớ

- Hs nghe và phân biệt

-Hs trả lời

- Hs ghi nhớ

- Hs nghe- Hs trả lời ở SGK- Hs ghi nhớ- Hs nghe

- Hs trả lời- Hs quan sát và so sánhm nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014

Gv hỏiGv kết luận

Gv hỏi

Gv hớng dẫnGv giới thiệuGv ghi bảngGv hớng dẫnGv điều khiển

Gv hỏiNm hc 2013-(a)

(b)

? Số lợng dòng kẻ ở 2 khuông này thế nào? Là

bao nhiêu dòng (cả (a) và (b) đều có 5 dòng kẻ)

? Khoảng cách giữa các dòng kẻ a và b thế nào ?

(ở a thì cách đều nhau, còn ở b thì không đều).

? Còn điều gì khác lạ nữa giữa a và b của các

dòng kẻ? (ở a thì các dòng kẻ song song với

nhau, còn ở b thì không song song)

- Hình (a) mới đúng gọi là khuông nhạc

? Vậy thế nào là khuông nhạc? (Khuông nhạc là

4 dòng kẻ song song, cách đều nhau)

- Các dòng kẻ đợc đánh số thứ tự từ 1 đến 5. Kể

từ dới lên.Giữa 2 dòng kẻ là 4 khe. Khuông nhạc

còn đợc mở rộng bởi các dòng kẻ phụ ở trên và

dới. +Khoá son - khoá nhạc.

- Khoá nhạc là ký hiệu âm nhạc đặt ở đầu các

khuông nhạc.

Có 3 loại khoá nhạc : Khoá son, khoá pha, khoá

đô nhng hay dùng là khoá son.

- Khoá son : Khoá son có nét bắt đầu từ dòng 2

của khuông (Vừa vẽ vừa nói cách vẽ). Nốt nhạc

nằm trên dòng 2 này có ên là nốt Son mà định ra

vị trí cao độ các nốt nhạc khác.

-Lu ý Hs Cỏch vit nt nhc:cỏc nt nc u cú

hỡnh bu dc nm nghiờn v phớa tay phi-- Hs trả lời- Hs ghi nhớ

- Hs trả lời

- Hs ghi nhớ- Hs nghe và ghi khoá

son- Hs ghi vở- Hs thực hiện4) Củng cố (4p )

- Mở giai điệu ghi sẵn ở đàn chỉ huy cho Hs hát - Hs hát 2 lần

bài "Tiếng chuông và ngọn cờ".

- Gv đặt một số câu hỏi về nhạc lý:

? Thế nào là khuông nhạc ? Giải thích?

- Hs trả lời

? Nói tác dụng và cách viết của khoá son? (thực

hành).

? Có bao nhiêu nốt để ghi cao độ nốt nhạc? Hãy

kể tên?

5) Dặn dò (1p)

- Ôn lại những kiến thức đã học

- Chuẩn bị tiết học sau.* Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyn Th Thanh Tõn-8-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013Ngy son:07/9/2012

Ngy dy:09/9/2012TIT 4.NHC L : CC K HIU GHI TRNG CA M THANH

TP C NHC : TN S 1.I. Mc tiờu:

1. Kin thc:

- Hc sinh cú nhng hiu bit v trng trong õm nhc.

- Ghi nh nhng lu ý khi vit nt nhc, bit cỏch vit v tỏc dng ca du lng.

- Thụng qua TN s 1 Hs lm quen vi cac nt ụ, Rờ, Mi, Pha, Son, La, Si trờn khuụng v

tp c, tp nghe cỏc õm ú.

2. K nng:

- Giỳp cỏc em ghi nh tờn nt trờn khuụng nhc.

3. Thỏi :

- Giỳp cỏc em cú tinh thn thớa hc tp tt, thớch thỳ vi mụn hc

II. Giỏo viờn chun b :

1. Chun b cựa GV:

- n phớm in t

- Gv ghi quan h gia cỏ hỡnh nt trong SGK ra bng ph.

- Chộp bi TN ra bng ph.

2. Chun b ca HS:

- V ghi chộp, SGK

III. Phng phỏp:

- Phng phỏp trc quan, PP ging gii, Pp giao nhim v

VI. Tin trỡnh dy hc:

Hot ng

Ni dung

ca giỏo viờn

Gv kim tra

1) n nh t chc: ( 1p )

s s

2) Bi c : (3p)

? Hóy nhc li bn thuc tớnh ca õm thanh v tỏc dng

Gv hi

ca nú?

? K tờn 7 nt nhc theo th t v vit lờn khuụng

nhc ?

- Gv nhn xột - xp loi.

3) Ni dung bi:

Gv ghi lờn Ni dung 1 : Nhc lớ : Cỏc kớ hiu ghi trng ca

bng

õm thanh

Gv vit

a) Quy nh v trng trong õm nhc (10p)

Mt nt trũn ngõn di = 2 nt trng = 4 nt en = 8 nt

múc n = 16 nt múc kộp.

Gv ly vớ d

Vớ d : Trong khi mt ngi ang hỏt mt nt trũn, mtGV: Nguyn Th Thanh Tõn-9-Hot ng ca hc

sinh

L.trng bỏo cỏo- Hs tr li- Hs ghi bi

- Hs ghi bi- Hs nghem nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014

Gv vit vớ dNm hc 2013-ngi khỏc cú th hỏt c 16 nt múc kộp.

b) Cỏch vit nt nhc trờn khuụng(5p)

- Hs tp vit nhc

Nt nhc cú hỡnh bu dc nm nghiờng v phớa bờn

phi.Gv

dnhng Cỏc nt nhc t dũng th ba uụi nt cú th quay lờn - Hs nghe

hoc quay xung. Cỏc nt t khe th 3 tr lờn uụi nt

thng quay lờn.

Gv vit vớ d Vớ d:

- Hs ghi nh

lờn bngGv vit bngGv

hng

dn

Gv a vớ d

Gv

khiniuGv ghi lờn

bng

Gv gii thiu

Gv

hng

dn

Gv ch nh

Gv n

Gv nQuay xung, lờn Quay xung

Quay lờn

c) Du lng: (5p)

Du lng en v du lng n

Du lng en:

hoc

Du lng n :

- Du lng l kớ hiu ch thi gian tm ngng ngh ca

õm thanh. Mi hỡnh nt cú 1 du lng tng ng.

Vớ d : =

hoc (Du lng en 1p')

= (Du lng n 1/2p')

Cho Hs quan sỏt v nghe cõu hỏt trớch trong bi Em ln

khụn lờn Hs nhn bit v du lng en tng ng nt

en;

Trớch bi Lớ cõy xanh nhn bit du lng n

Ni dung 2: Tp c nhc : TN s 1 (10p)

õy l bi Bit núi gỡ vi m õy, nhc ca Mụ-da,

ngi ta ó da vo giai iu ny t rt nhiu li hỏt

- Chia tng cõu : C bi cú 6 cõu nhng SGK ch gii

thiu hai cõu u tiờn, mi cõu cú by nt nhc.

- Núi tờn nt nhc trờn khuụng (2-3 ln)

- Hs c khi ng theo n vi ba ln thang õm : ụRờ-Mi-Pha-Son-La-Si-

- c tng cõu : Gv n cõu 1 hai n 3 ln cho Hs nghe

sau ú n li bt nhp cho Hs c

- Gv n tip cõu 2 ba ln bt nhp cho Hs c.- Hs quan sỏt- Hs nghe

- Hs ghi nh

- Hs quan sỏt v nhn

bit- Hs ghi bi

- Hs nghe

- Hs theo dừi

- Hs núi tờn nt

- Hs c tờn ni

- Hs c cõu 1- Hs c cõu 2

Gv

khiniu - Cho Hs ghộp c 2 cõu . Khi tp c Gv hng dn chỳ

ý khi tp c : c ỳng cao cỏc nt, gừ theo tng

nt u n. Th hin ỳng du lng en.

Gv n v - Hỏt li ca : Gv n giai iu cho Hs hỏt li, hỏt mi - Hs thc hin

hng dn

cõu 2-3 ln.

Gv

iu - Chia lp thnh 2 nhúm : Mt nhúm c nhc, nhúm - 2 nhóm thực hiệnGV: Nguyn Th Thanh Tõn-10-m nhc lp 6Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

×