1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Âm nhạc >

TIẾT 6. ÔN HÁT BÀI : VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (724.87 KB, 94 trang )


Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013-Gv lm mu sau ú ng tỏc 1: Khi hỏt n cõu "ta hỏt vang tng

hng dn Hs lm bng rn rng i trong mựa xuõn" tay trỏi t t

a lờn ngang tm mt, mt nhỡn theo bn tay.

Gv lm mu

ng tỏc 2: Khi hỏt n cõu vai nhp nhng

bc chõn" bn tay phi nm li t t a lờn

ngang tai. Cn lm ng tỏc t nhiờn, trỏnh gũ

bú, gng go.

Gv chia lp thnh - Chia thnh 4 nhúm luyn tp

tng nhúm

Gv ch nh

- Ch nh mt vi nhúm biu din tt s xp

loi

2

Gv ghi lờn bng

- Ni dung 2 : Nhp v phỏch - Nhp (10)

4- Hs quan sỏt thc

hinGv ly vớ d- Hs quan sỏt v

nghe. nhn bit- Gv treo bng ph chộp bi TN s 2 lờn bng

cho Hs bit: Khuụng nhc u tiờn cú 5 nhp (ụ

nhp), mi nhp u cú 2 phỏch?

Vy nhp l gỡ? Phỏch l gỡ?

Gv hi

(Hs c SGK)

hng dn Hs ghi Khỏi nim : Nhp l nhng phn nh cú giỏ tr

khỏi nim

thi gian bng nhau c lp i lp li u n

trong bn nhc, bi hỏt. Gia cỏc nhp cú mt

vch ng phõn cỏch gi l vch nhp.

Vớ d:NhpNhp- Hs quan sỏt v

thc hin ng tỏc

2

- Hs luyn tp

- Hs thc hin

- Hs ghi bi-Hs tr li

- Hs ghi khỏi nimNhpPhỏch ; Mi nhch li chia thnh nhng phn

nh hn u nhau v thi gian gi l phỏch.

Vớ d :

2

Gv a vớ d nhp

- Cho Hs quan sỏt v rỳt ra khỏi nim nhp .

2

4

trang 18 SGK

4- Hs quan sỏt v

c SGKGv hng dn Hs Khỏi nim : Nhp 2 (c l hai bn) gm cú 2

4

ghi

phỏch, mi phỏch bng mt nt en, phỏch th

nht l phỏch mnh, phỏch th hai l phỏch

nh.

Gv hng dn

- Nhp 2 thng dựng trong cỏc bi hỏt tp th, - Hs ghi nh

4

hnh khỳc, bi hỏt tr em, nhc mỳa v cỏc ln

iu dõn ca.

Gv cng c kin - Gv hỏt trớch on mt s bi hỏt Vit nhp - Hs nghe

2

thc c

4 : " Lớ cõy xanh" (Dõn ca Nam B) "Hoa lỏ

mựa xuõn "(Hong H), "Tht l hay"(HongGV: Nguyn Th Thanh Tõn-16-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Gv hiGv ghi lờn bng

Gv treo bng ph

Gv t cõu hiGv n

Gv nGv hng dnNm hc 2013-Lõn),"Thiu nhi th gii liờn hoan"(Lu Hu

Phc),v.v

2 - Hs tr li

? Em hóy k tờn mt vi bi hỏt vit nhp

4

m em ó hc? "Tht l hay", "Nhng bụng

hoa nhng bi ca" (Hong Long)

Ni dung 3: Tp c nhc : TN s 2

Mựa xuõn trong rng (10P)

-Bng ph chộp bi TN s 2

- Hs quan sỏt

- Hs tr li

? Nhp ca bi TN l nhp my? (Nhp 2 )

4

? Trong bi s dng hỡnh nt gỡ? (en v trng)

? Tờn nt trong bi gm nt no ? (ụ-Rờ-MiPha-Son-La-Si-)

? Bi TN chia lm my cõu ? (Bn cõu) mi

cõu cú bao nhiờu ụ nhp ? (Bn nhp)

- Cho Hs c thang õm t thp lờn cao v t

cao xung thp t 3-4 ln

- Cho Hs c tng chi nt theo n luyn

tai nghe (, rờ,Mi-mi, Rờ, - Mi, m son,

La, v.v)

- Tit tu chớnh trong bi:- Hc sinh c

thang õm

- Hs c tng chui

õm

- Hs ghi nh2

4Gv gừ tit tu

Gv hng dn Hs- Gừ tit tu chớnh trong bi bng nt en, -Hs quan sỏt, nghe

trng.

- Hs thc hin- Ming c:

en en en en en en trng

- Gừ tit tu

+ +

+

+

+

+

+

Gv gừ hỡnh TT cõu Hóy cho bit ú l tit tu ca bi no? (ú l

1 v hi

tit tu ca bi TN s 1)

Gv ỏnh n

- Nghe li cõu 1 ca bi TN s 1

Gv hng dn

- ú cng l tit tu ca c bn cõu trong bi

TN s 2

Gv ỏnh n

- Cho Hs nghe cõu 1 ca bi TN s 2 hai n

3 ln.

Gv hng dn

- Nghe n v tp c cõu ny khong 2-3 ln,

tip theo c cỏc cõu cũn li. Khi ht cõu th

hai, cho ni hai cõu u li

- Tng t nh vy c hai cõu cui

Gv n giai iu c - Cho Hs ghộp c bi (4 cõu)

bi

Gv chia nhúm

- Chia Hs thnh 4 nhúm luyn tp

Gv ỏnh n

- Gi mi ln hai nhúm hỏt li ca theo kiu iGV: Nguyn Th Thanh Tõn-17-- Hs tr li

-Hs nghe

- Hs ghi nh

- Hs nghe

- Hs thc hin-Hs c theo giai

iu n

- Hs luyn tp

- Hs thc hinm nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013-ỏp:Gv n

Gv iu khinNhúm 1 - hỏt cõu 1

Nhúm 2 - hỏt cõu 2

Nhúm 3 - hỏt cõu 3

Nhúm 4 - hỏt cõu 4

Sau i ngc li

- Hai nhúm cũn li thc hin nh trờn.

- Cho Hs ghộp li ca ton bi

- Hs ghộp li ca

- Chia lp thnh 2 na: Na lp TN, na cũn - Hs thc hin

li hỏt li, sau ú i li. Kho c nhc v hỏt

li kt hp gừ phỏch. Lu ý : nt nhc cui

ngõn 2 phỏch, phi gừ sang phỏch th ba thỡ

mi hờn ngõn.

4) Cng c: (4p)

- Cho Hs nhc li v nhp v phỏch, nhp 2 .

4Gv nGv cn dn- Cho Hs c li bi TN s 2 kt hp ỏnh - Hs c bi

nhp.

5) Dn dũ: (1p)

- ễn li nhng ni dung v kin thc ó hc - Hs ghi nh

hụm nay.

- Chun b tit hc sau./.* Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyn Th Thanh Tõn-18-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013Ngy son: 28/9/2013

Ngy dy 30/9/2013TIT 7: TP C NHC : TN S 3

Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi

I.

Mc tiờu:

1. Kin thc:

-Hc sinh c ỳng nhc v hỏt ỳng li bi Tht l hay-c ỳng bi TN s 3 kt hp vi ỏnh nhp 2 .

4-Cú thờm nhng hiu bit v nn õm nhc qua phn gii thiu v nhc s Vn Cao v bi hỏt

Lng tụi.

2. K nng:

- Cú k nng c ỳng tiets tu cho bi TN s 3

II. Chun b :

1. Chun b ca GV:

- n phớm in t

- Bng ph chộp sn bi TN s 3

- c nhc, hỏt li kt hp vi ỏnh nhp bi Tht l hay

- Bng nhc bi hỏt "Lng tụi"

2. Chun b ca HS:

- SGK, v ghi chộp

III. Phng phỏp:

- Phng phỏp trc quan, PP ging gii

III. Tin trỡnh dy hc:

Hot ng ca GVNi dungHot ng HSGv kim tra s s1) n nh t chc: (1p)Lp

b/cỏoGv ghi bng.2) Bi c: (3p)

3) Ni dung bi:

Ni dung 1: * Tp c nhc: TN s 3 ( 20p)

Tht l hay

Nhc v li: Hong Lõn- Hs ghi v.Gv hi.? Hóy nhc li khỏi nim v nhp 2 ?

4- Hs tr li.Gv treo bng ph.

GV t cõu hi.- Bng ph chộp sn bi TN s 3.Hs quan sỏt.

Hs tr li.? Bi TN c vit nhp my? (nhp 2 ).

4trng? Bi TN c chia lm my cu? (Bn cõu).

? Mi cõu cú my ụ nhp (Bn nhp).GV: Nguyn Th Thanh Tõn-19-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014GV hng dn.Nm hc 2013-? V cao gm nhng nt no? (ụ-Rờ-Mi-SonLa ).

? V trng s dng nhng hỡnh nt v ký hiu

gỡ? (Hỡnh nt en, múc n, trng).

- C bi TN c xõy dng trờn mt õm hỡnh

tit tu sau:- Hs ghi nh2

4GV h/ dn Hs cHỡnh tit tu:v gừ tit tu.n nen nn enndndnn trng

Gừ tit tu: + + + + + + + + + + + +

- Ch nh mt vi Hs c tờn nt trong bi.

- n gam ụ trng cho Hs luyn i lờn, i

xung.

- n giai iu bi TN mt - hai ln cho Hs

nghe.

- n cõu mt 2-3 ln, sau ú n li 1 ln v bt

nhp cho Hs c.

- n tip cõu 2 v bt nhp cho Hs c.

- Cho Hs ghộp li cõu 1 v cõu 2.

Tng t nh vy vi hai cõu cũn li.

- Khi Hs c xong c bn cõu Gv ỏnh giai iu

tng cõu cho Hs ghộp.

- n bt nhp cho Hs c ton bi.

- Gi mt vi Hs khỏ t ghộp li theo giai iu bi

TN. Gv sa sai.

- Cho c lp ghộp li ca bi Tht l hay.Gv ch nh.

Gv n.

GV n giai iu.

GV n cõu 1

Gv n cõu 2

Gv n 2 cõu u

GV n c 4 cõu.

Gv n

GV ch nh

GV n giai iu.

Gv chia t.

Gv iu khin.

GV ch nh.- Hs thc hin.2

4- Chia lp thnh 2 t: T 1 c nhc, t 2 hỏt li.

Sau i ngc li. Gv nhn xột c 2 t.

- Cho Hs c nhc kt hp v tay theo tit tu bi.

- Gi mt vi Hs c nhc kt hp gừ tit tu bi.

Gv nhn xột- xp loi.- Hs c

- Hs luyn gam.

- Hs nghe.

- Hs c cõu 1

-Hs c cõu 2

- Hs ghộp 2 cõu

- Hs ghộp ton

bi.

-Hs c bi.

- Hs ghộp li.

- Hs ghộp li

theo n.

- Hs thc hin.

- Hs thc hin.

- Hs trỡnh by.Gv ghi lờn bng.* Cỏch ỏnh nhpGv hi.? Hóy nhc li khỏi nim nhp 2 ? (cho vớ d).

4- Hs tr li.Gv a vớ d.Vớ d nhp 2 :

4- Hs quan sát.GV hỏi.1 2 1 2 1

2

1 2

? Phách thứ nhất là phách mạnh hay nhẹ?- Hs tr li.GV: Nguyn Th Thanh Tõn2

4(4p)-20-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013-(phách mạnh), ? Phách thứ 2 là gì? (phách nhẹ)GV v s lờn bng S : 2

v hng dn phỏch

mnh.

(1) ỏnh trờn xung

phỏch nh (2) ỏnh

1

di lờn.2- Hs v vo v.1Gv hng dn- Gv m 1 (mnh) 2 (nh). Sau ú m 1-2, 1-2,

1-2 Gv lu ý Hs. Tay trỏi ỏnh nhp i xng

vi tay phi.Gv lm mu- Va c nhc s 3 va kt hp ỏnh nhp

hỡnh v.Gv c nhc.- c nhc v bt nhp cho Hs tp ỏnh nhp

vi bi TN s 3.Gv ch nh.- Ch nh nhúm khong 4-5 Hs lờn ỏnh nhp 2

4

cho c lp c nhc v hỏt li. Gv nhn xột- xp

loi. Hs ỏnh tt.

Ni dung 2: m nhc thng thc: Nhc s Vn

Cao v bi hỏt Lng tụi. (13p)

- nh nhc s Vn Cao.- Hs thc hin- Gi Hs c phn gii thiu v nhc s Vn Cao.

? K tờn nhng bi hỏt ni ting ca nhc s Vn

Cao? (Quc ca, Sụng Lụ, Ngy mựa)

- Gv gii thiu v nhc s Vn Cao: Sinh nm

1923 v mt nm 1995). Tỏc phm ni ting, tham

gia vit nhng bi hỏt trong cuc khỏng chin

chng thc dõn Phỏp.

- ễng c Nh nc truy tng gii thng HCM

v VHNT.

- Hỏt trớch on bi "Ngy mựa", "Sụng Lụ",

"Sui m"

- Gi mt vi Hs c phn gii thiu bi hỏt

"Lng tụi".

- Bi hỏt ra i vo nm 1947. Bi hỏt vit nhp

6

8 . m nhc nhp nhng, sõu lng, giu tỡnh cm.

Bi hỏt gm 3 li, nh mt cõu chuyn cú m

u- Dn dt- kt thỳc.

- Cho Hs nghe bi hỏt Lng tụi qua bng 1-2 ln.- Hs c.

- Hs tr li.Gv ghi lờn bng

Gv treo nh v gii

thiu.

GV ch nh.

Gv hi.

Gv gii thiu.Gv hỏt.

Gv ch nh.

GV gii thiu.Gv iu khin.

Gv hi.2

4theo

2

4? Em hóy phỏt biu cm ngh sau khi nghe bi hỏt

Lng tụi?

4. Cng c: (3p)

- ễn li nhng ni dung v kin thc ó hc.GV: Nguyn Th Thanh Tõn-21-- Hs theo dừi v

tp ỏnh nhp 2

4

- Hs quan sỏt.

- Hs thc hin.- Hs ghi bi.

- Hs quan sỏt- Hs nghe.- Hs nghe.

- Hs c

- Hs nghe.- Hs nghe hỏt

theo.

- Hs tr li.

- Hs nghe.m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014

Gv cn dn.Nm hc 2013-5. Dn dũ: (2p)

Chun b tit hc sau.- Hs ghi nh.* Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyn Th Thanh Tõn-22-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013Ngy son:5/10/2013

Ngy dy: 7-4/10/2013TIT 8+9ễN TP V KIM TRAI- Mc tiờu:

1. Kin thc:

- Giỳp Hs nh li cỏch th hin hai bi hỏt ó hc.

- Hs ụn li kin thc v nhc lý v ụn TN s 1, s 2, s 3 ó hc.

- Kt hp kim tra ỏnh giỏ.

2. k nng:

- Giỳp hc sinh nm c cỏc k nng c nhc v hỏt

3. Thỏi :

- Giỳp cỏc em thy c tm quan trng ca phõn mụn õm nhc trong nh trng

II. Chun b:

1. Chun b ca GV:

- n phớm in t.

- Trng thc hnh tit tu.

- Thu trc giai iu hai bi hỏt "Ting chuụng v ngn c" v "Vui bc trờn ng xa".

2. Chun b ca HS:

- SGK, v ghi chộp

III. Phng phỏp:

- Phng phỏp trc quan, PP ging ging, PP thc hnh, PP kim tra ỏnh giỏ

VI. Tin trỡnh dy hc:

Hot ng

ca GV

Gv kim tra s sGv ghi bngGv n

Gv iu khin

Gv hng dn

Gv iu khinNi dung1) n nh t chc: (1p)

2) Bi c : Kim tra an xen

3) Ni dung : ễn tp v kim tra

Ni dung 1: ễn tp 2 bi hỏt "Ting chuụng v

ngn c" v "Vui bc trờn ng xa"

a) ễn hỏt : Bi Ting chuụng v ngn c (5p)

- n bt k mt cõu hỏt trong bi cho Hs nhn

bit v hỏt lờn cõu hỏt ú. Gv nhn xột

- M giai iu ghi sn n bt nhp ch huy cho

Hs hỏt 1-2 ln

- Cho Hs hỏt kt hp v tay theo phỏch, theo nhp,

theo tit tu.

M giai iu ghi sn n bt nhp cho Hs ng

hỏt kt hp nhỳn theo nhp.GV: Nguyn Th Thanh Tõn-23-Hot ng

ca HS

L.trng bỏo cỏo- Hs ghi v- Hs nhn bit v hỏt

- Hs hỏt

- Hs thc hin

- Hs trỡnh bym nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013-Gv chia nhúm, - Chia Hs thnh 2 nhúm:

hng dn hỏt ui - Nhúm 1 hỏt : Trỏi t thõn yờuca ta

(ca nụng)

Nhúm 2 hỏt : Trỏi ... ca ta

Nhúm 1 v 2 hỏt : Boong bớnh

Gv iu khin

- M giai iu ghi sn dn bt nhp v ch huy

Hs vo ỳng cỏc bố.

Gv ch nh

- Gi hai nhúm, mi nhúm 4 Hs lờn trỡnh by cỏch

hỏt ui. Gv nhn xột - xp loi

b) ễn hỏt : Bi Vui bc trờn ng xa (5p)

Gv n

n 2 cõu cui trong bi hỏt "Vui bc trờn

ng xa" cho Hs nhn bit v hỏt lờn cõu hỏt ú.

Gv iu khin

- M giai iu ghi sn n bt nhp cho Hs hỏt

bi 1-2 ln

Gv hng dn

- Cho Hs hỏt kt hp ph ha mt vi ng tỏc

phự hp vi ni dung bi.

Gv hng dn

- Tp hỏt ui (ca nụng)

Gv chia nhúm

- Chia Hs thnh 2 nhúm : Nhúm 1 hỏt trc 1

nhp.

Nhúm 1 hỏt : ng di ng di chõn

Nhúm 2 hỏt : ng di chõn

Nhúm 2 hỏt ui sau s phi bt i mt nhp

cựng kt vo nhp chung (nt son en) ú l cõu

hỏt : "Muụn ngi bc chõn"

Dv iu khin

M giai iu ghi sn dn bt nhp ch huy cho

Hs hỏt ui.

Gv ch nh

- Gi mt s Hs lờn biu din bi hỏt kt hp ph

ho mt vi ng tỏc. Gv nhn xột, xp loi.

Gv ghi lờn bng

- Ni dung 2: ễn nhc lớ: (10p)

a) Thuc tớnh õm thanh

Gv hi

? Hóy nhc li 4 thuc tớnh ca õm thanh (cao ,

trng , cng , õm sc)

? Trong bn thuc tớnh, thuc tớnh no quan trng

nht ? (cao , trng ). Gv nhn xột mt vi

Hs tr li ỳng v xp loi.

b) Kớ hiu õm nhc

Gv n

- ỏnh n õm son (õm trung bỡnh) cho Hs nhn

bit v lờn bng ghi vo khuụng nhc.

Gv n tip

- n tip ba õm : La - Si - . Hs nhn bit v

ghi vo khuụng nhc.

Gv n

- n 3 õm La- Si- cho Hs c

Cỏch tin hnh nh vy cho n Hs ghi nh c

thang 5 õm : ụ - Rờ - Mi - Son - La v 7 õm : ụ

- Rờ- Mi- Pha - Son - La - Si.

Gv n

- n thang 7 õm cho Hs c 1-2 ln i lờn v iGV: Nguyn Th Thanh Tõn-24-- Hs theo dừi v thc

hin- Hs hỏt theo tay c

huy ca Gv

- Hs trỡnh by- Hs nhn bit v hỏt

lờn

- Hs hỏt

- Hs hỏt kt hp mỳa

ph ho

- Hs thc hin- Hs hỏt theo tay ch

huy ca Gv

- Hs biu din

- Hs ghi v

-Hs tr li- Hs nghe, nhn bit

v ghi

- Hs ghi

- Hs c- Hs cm nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013-xung

Khi Gv n Hs nhn bit v ghi ỳng tờn nt lờn

khuụng nhc. Gv nhn xột - xp loi.

c) Nhp v phỏch - Nhp

Gv iu khinGv hi2

4:- Cho Hs nghe mt s tit iu nhp 2 ca n cho - Hs nghe, nhn bit

4

Hs nghe, nhn bit phỏch mnh v nh ca nhp 2

4

.

? Th no gi l nhp ? Th no gi l phỏch?

- Hs tr li

? Nhp2

4l nhp nh th no ? Gv xp loi Hs.Gv iu khin- Cho Hs ỏnh nhpGv ghi lờn bngNi dung 3: ễn tp c nhc

a) ễn TN s 1: Bit núi gỡ vi m õy (9p)

- Gừ trng hỡnh tit tu sau õy:Gv gừ hỡnh tit tuGv n

Gv hng dn

Gv ch nhGv gừ trng2

4theo tit iu ca n-Hs thc hin- Hs nghe nhn bitHs nghe v nhn bit hỡnh tiột tu trong bi TN

s 1

- n giai iu bt nhp cho Hs c bi TN s 1 -Hs c

hai ln

- Cho Hs c nhc kt hp gừ tit tu

- Hs c kt hp gừ

tit tu

- Gi mt s Hs c bi TN s 1 . Gv nhn xột - - Hs c bi

xp loi

b) ễn TN s 2 : Mựa xuõn trong rng (5p)

- Gv gừ trng hỡnh tit tu sau õy cho Hs nghe v - Hs nghe, nhn bit

nhn bit hỡnh tit tu trong bi .TN s 2

Tựng Tựng Tựng Tựng Tựng Tựng TựngGv hng dn

Gv n

Gv iu khin

Gv kim tra HsGv nGv gừ trng- Cho Hs v tay hỡnh tit tu TN s 2 kt hp

c n, trng.

- n giai iu v bt nhp cho Hs c nhc v hỏt

li bi TN s 2.

- Cho Hs c nhc kt hp v tay theo hỡnh tit

tu bi.

- Gi 1 s Hs c bi TN s 2. Gv nhn xột xp loi.

c) ễn TN s 3 : Tht l hay (10p)

- n bt k mt cõu trong bi TN s 3 cho Hs

nghe v nhn bit cõu no tng bi TN s 3 v

hóy c lờn.

- Gừ hỡnh TT sau:GV: Nguyn Th Thanh Tõn-25-- Hs thc hin

- Hs c bi

- Hs c kt hp v

tay theo tit tu

- Hs trỡnh by- Hs nhn bit v c- Hs theo dừi v tay

theom nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Gv hớng dẫn

Gv đàn

Gv điều khiển

Gv kiểm tra Hs

Gv điều khiểnNm hc 2013-Gừ ting : rinh rinh tựng rinh-tựng rinhtựng

- Hai tiếng "rinh rinh" gõ vào mặt trống gần tang

trồng. "Tùng" gõ vào mặt giữa của trống.

- Đàn giai điệu và bắt nhịp cho Hs đọc nhạc, hát

lời ca bài TĐN số 3 hai lần.

- Cho Hs đọc nhạc kết hợp vỗ tay theo hình tiết

tấu bài.

- Gọi những Hs còn lại đọc bài TĐN số 3 (lần lợt

từng Hs). Gv nhận xét - xếp loại.

4) Củng cố: (6p)

- Đọc lại thang 5 âm , 7 âm

- Ôn lại 3 bài TĐN : số 1, 2, 3

- Hát lại hai bài hát đã học

5) Dặn dò : (1p)

-Tập đặt lời ca cho bài TĐN số 1, số 2, số 3 với

chủ đề: Gia đình, nhà trờng, bè bạn.

- Chuẩn bị tiết học sau.

KIM TRA MT TIT- Hs thực hiện

- Hs đọc bài

- Hs thực hiện

-Hs trình bày

- Hs thực hiện* Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyn Th Thanh Tõn-26-m nhc lp 6Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

×