1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Âm nhạc >

TIẾT 7. TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 3 :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (724.87 KB, 94 trang )


Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

v gừ tit tu.

Gv ch nh.

Gv n.

GV n giai iu.

GV n cõu 1

Gv n cõu 2

Gv n 2 cõu u

GV n c 4 cõu.

Gv n

GV ch nh

GV n giai iu.

Gv chia t.

Gv iu khin.

GV ch nh.Nm hc 2013-2014n nen nn enndndnn trng

Gừ tit tu: + + + + + + + + + + + +

- Ch nh mt vi Hs c tờn nt trong bi.

- n gam ụ trng cho Hs luyn i lờn, i

xung.

- n giai iu bi TN mt - hai ln cho Hs

nghe.

- n cõu mt 2-3 ln, sau ú n li 1 ln v bt

nhp cho Hs c.

- n tip cõu 2 v bt nhp cho Hs c.

- Cho Hs ghộp li cõu 1 v cõu 2.

Tng t nh vy vi hai cõu cũn li.

- Khi Hs c xong c bn cõu Gv ỏnh giai iu

tng cõu cho Hs ghộp.

- n bt nhp cho Hs c ton bi.

- Gi mt vi Hs khỏ t ghộp li theo giai iu bi

TN. Gv sa sai.

- Cho c lp ghộp li ca bi Tht l hay.- Hs c

- Hs luyn gam.

- Hs nghe.

- Hs c cõu 1

-Hs c cõu 2

- Hs ghộp 2 cõu

- Hs ghộp ton

bi.

-Hs c bi.

- Hs ghộp li.- Hs ghộp li

theo n.

- Chia lp thnh 2 t: T 1 c nhc, t 2 hỏt li. - Hs thc hin.

Sau i ngc li. Gv nhn xột c 2 t.

- Cho Hs c nhc kt hp v tay theo tit tu bi. - Hs thc hin.

- Gi mt vi Hs c nhc kt hp gừ tit tu bi. - Hs trỡnh by.

Gv nhn xột- xp loi.Gv ghi lờn bng.* Cỏch ỏnh nhp 2 .

4Gv hi.? Hóy nhc li khỏi nim nhp 2 ? (cho vớ d).

4- Hs tr li.Gv a vớ d.Vớ d nhp 2 :

4- Hs quan sát.GV hỏi.1 2 1 2 1

2

1 2

? Phách thứ nhất là phách mạnh hay nhẹ?

(phách mạnh), ? Phách thứ 2 là gì? (phách nhẹ)- Hs tr li.GV v s lờn bng S : 2

v hng dn phỏch

mnh.

(1) ỏnh trờn xung

phỏch nh (2) ỏnh

1

di lờn.

Gv hng dnGv lm mu2- Hs v vo v.1- Gv m 1 (mnh) 2 (nh). Sau ú m 1-2, 1-2, - Hs theo dừi v

1-2 Gv lu ý Hs. Tay trỏi ỏnh nhp i xng tp ỏnh nhp 2

4

vi tay phi.

- Va c nhc s 3 va kt hp ỏnh nhp 2 theo - Hs quan sỏt.

4GV: Nguyn Th Thanh Tõn-17-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc KhỏngNm hc 2013-2014hỡnh v.

Gv c nhc.- c nhc v bt nhp cho Hs tp ỏnh nhp

bi TN s 3.2

4vi - Hs thc hin.Gv ch nh.- Ch nh nhúm khong 4-5 Hs lờn ỏnh nhp 2 - Hs thc hin

4

cho c lp c nhc v hỏt li. Gv nhn xột- xp

loi. Hs ỏnh tt.

Gv ghi lờn bng

Ni dung 2: m nhc thng thc: Nhc s Vn - Hs ghi bi.

Cao v bi hỏt Lng tụi.

Gv treo nh v gii - nh nhc s Vn Cao.

- Hs quan sỏt

thiu.

GV ch nh.

- Gi Hs c phn gii thiu v nhc s Vn Cao.

- Hs c.

Gv hi.

? K tờn nhng bi hỏt ni ting ca nhc s Vn - Hs tr li.

Cao? (Quc ca, Sụng Lụ, Ngy mựa)

Gv gii thiu.

- Gv gii thiu v nhc s Vn Cao: Sinh nm - Hs nghe.

1923 v mt nm 1995). Tỏc phm ni ting, tham

gia vit nhng bi hỏt trong cuc khỏng chin

chng thc dõn Phỏp.

- ễng c Nh nc truy tng gii thng HCM

v VHNT.

Gv hỏt.

- Hỏt trớch on bi "Ngy mựa", "Sụng Lụ", - Hs nghe.

"Sui m"

Gv ch nh.

- Gi mt vi Hs c phn gii thiu bi hỏt "Lng - Hs c

tụi".

GV gii thiu.

- Bi hỏt ra i vo nm 1947. Bi hỏt vit nhp - Hs nghe.

6

8 . m nhc nhp nhng, sõu lng, giu tỡnh cm.

Bi hỏt gm 3 li, nh mt cõu chuyn cú m

u- Dn dt- kt thỳc.

Gv iu khin.

- Cho Hs nghe bi hỏt Lng tụi qua bng 1-2 ln.

- Hs nghe hỏt

theo.

Gv hi.

? Em hóy phỏt biu cm ngh sau khi nghe bi hỏt - Hs tr li.

Lng tụi?

4) Cng c:

- Hs nghe.

- ễn li nhng ni dung v kin thc ó hc.

Gv cn dn.

5.Dn dũ.

- Hs ghi nh.

Chun b tit hc sau.* Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyn Th Thanh Tõn-18-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc KhỏngNm hc 2013-2014NS:5/10/2013-ND:7-14/10/2013ễN TP V KIM TRATIT 8+9

I- Mc tiờu:- Giỳp Hs nh li cỏch th hin hai bi hỏt ó hc.

- Hs ụn li kin thc v nhc lý v ụn TN s 1, s 2, s 3 ó hc.

- Kt hp kim tra ỏnh giỏ.

II- Giỏo viờn chun b:

- n phớm in t.

- Trng thc hnh tit tu.

- Thu trc giai iu hai bi hỏt "Ting chuụng v ngn c" v "Vui bc trờn ng xa".

Hot ng

ca GV

Gv kim tra s sNi dung1) n nh t chcL.trng bỏo cỏo2) Bi c : Kim tra an xen

3) Ni dung : ễn tp v kim tra

Gv ghi bng

Ni dung 1: ễn tp 2 bi hỏt "Ting chuụng v

ngn c" v "Vui bc trờn ng xa"

a) ễn hỏt : Bi Ting chuụng v ngn c

Gv n

- n bt k mt cõu hỏt trong bi cho Hs nhn

bit v hỏt lờn cõu hỏt ú. Gv nhn xột

Gv iu khin

- M giai iu ghi sn n bt nhp ch huy cho

Hs hỏt 1-2 ln

Gv hng dn

- Cho Hs hỏt kt hp v tay theo phỏch, theo nhp,

theo tit tu.

Gv iu khin

M giai iu ghi sn n bt nhp cho Hs ng

hỏt kt hp nhỳn theo nhp.

Gv chia nhúm, - Chia Hs thnh 2 nhúm:

hng dn hỏt ui - Nhúm 1 hỏt : Trỏi t thõn yờuca ta

(ca nụng)

Nhúm 2 hỏt : Trỏi ... ca ta

Nhúm 1 v 2 hỏt : Boong bớnh

Gv iu khin

- M giai iu ghi sn dn bt nhp v ch huy

Hs vo ỳng cỏc bố.

Gv ch nh

- Gi hai nhúm, mi nhúm 4 Hs lờn trỡnh by cỏch

hỏt ui. Gv nhn xột - xp loi b) ễn hỏt : Bi

Vui bc trờn ng xa

Gv n

n 2 cõu cui trong bi hỏt "Vui bc trờn

ng xa" cho Hs nhn bit v hỏt lờn cõu hỏt ú.

Gv iu khin

- M giai iu ghi sn n bt nhp cho Hs hỏt

bi 1-2 ln

Gv hng dn

- Cho Hs hỏt kt hp ph ha mt vi ng tỏc

phự hp vi ni dung bi.GV: Nguyn Th Thanh TõnHot ng

ca HS-19-- Hs ghi v- Hs nhn bit v hỏt

- Hs hỏt

- Hs thc hin

- Hs trỡnh by

- Hs theo dừi v thc

hin- Hs hỏt theo tay c

huy ca Gv

- Hs trỡnh by- Hs nhn bit v hỏt

lờn

- Hs hỏt

- Hs hỏt kt hp mỳa

ph hom nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

Gv hng dn

Gv chia nhúmDv iu khin

Gv ch nh

Gv ghi lờn bng

Gv hiGv n

Gv n tip

Gv nGv nNm hc 2013-2014- Tp hỏt ui (ca nụng)

- Chia Hs thnh 2 nhúm : Nhúm 1 hỏt trc 1

nhp.

Nhúm 1 hỏt : ng di ng di chõn

Nhúm 2 hỏt : ng di chõn

Nhúm 2 hỏt ui sau s phi bt i mt nhp

cựng kt vo nhp chung (nt son en) ú l cõu

hỏt : "Muụn ngi bc chõn"

M giai iu ghi sn dn bt nhp ch huy cho

Hs hỏt ui.

- Gi mt s Hs lờn biu din bi hỏt kt hp ph

ho mt vi ng tỏc. Gv nhn xột, xp loi.

- Ni dung 2: ễn nhc lớ:

a) Thuc tớnh õm thanh

? Hóy nhc li 4 thuc tớnh ca õm thanh (cao ,

trng , cng , õm sc)

? Trong bn thuc tớnh, thuc tớnh no quan trng

nht ? (cao , trng ). Gv nhn xột mt vi

Hs tr li ỳng v xp loi.

b) Kớ hiu õm nhc

- ỏnh n õm son (õm trung bỡnh) cho Hs nhn

bit v lờn bng ghi vo khuụng nhc.

- n tip ba õm : La - Si - . Hs nhn bit v

ghi vo khuụng nhc.

- n 3 õm La- Si- cho Hs c

Cỏch tin hnh nh vy cho n Hs ghi nh c

thang 5 õm : ụ - Rờ - Mi - Son - La v 7 õm : ụ

- Rờ- Mi- Pha - Son - La - Si.

- n thang 7 õm cho Hs c 1-2 ln i lờn v i

xung

Khi Gv n Hs nhn bit v ghi ỳng tờn nt lờn

khuụng nhc. Gv nhn xột - xp loi.

c) Nhp v phỏch - NhpGv iu khinGv hi2

4- Hs hỏt theo tay ch

huy ca Gv

- Hs biu din

- Hs ghi v

-Hs tr li- Hs nghe, nhn bit

v ghi

- Hs ghi

- Hs c- Hs c:- Cho Hs nghe mt s tit iu nhp 2 ca n cho - Hs nghe, nhn bit

4

Hs nghe, nhn bit phỏch mnh v nh ca nhp 2

4

.

? Th no gi l nhp ? Th no gi l phỏch?

- Hs tr li

? Nhp2

4l nhp nh th no ? Gv xp loi Hs.Gv iu khin- Cho Hs ỏnh nhpGv ghi lờn bngNi dung 3: ễn tp c nhc

a) ễn TN s 1: Bit núi gỡ vi m õy

- Gừ trng hỡnh tit tu sau õy:Gv gừ hỡnh tit tu- Hs thc hinGV: Nguyn Th Thanh Tõn2

4theo tit iu ca n-20--Hs thc hin- Hs nghe nhn bitm nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc KhỏngGv n

Gv hng dn

Gv ch nhGv gừ trngNm hc 2013-2014Hs nghe v nhn bit hỡnh tiột tu trong bi TN

s 1

- n giai iu bt nhp cho Hs c bi TN s 1 -Hs c

hai ln

- Cho Hs c nhc kt hp gừ tit tu

- Hs c kt hp gừ

tit tu

- Gi mt s Hs c bi TN s 1 . Gv nhn xột - - Hs c bi

xp loi

b) ễn TN s 2 : Mựa xuõn trong rng

- Gv gừ trng hỡnh tit tu sau õy cho Hs nghe v - Hs nghe, nhn bit

nhn bit hỡnh tit tu trong bi .TN s 2

Tựng Tựng Tựng Tựng Tựng Tựng TựngGv hng dn

Gv n

Gv iu khin

Gv kim tra HsGv nGv gừ trngGv hớng dẫn

Gv đàn

Gv điều khiển

Gv kiểm tra Hs

Gv điều khiển- Cho Hs v tay hỡnh tit tu TN s 2 kt hp

c n, trng.

- n giai iu v bt nhp cho Hs c nhc v hỏt

li bi TN s 2.

- Cho Hs c nhc kt hp v tay theo hỡnh tit

tu bi.

- Gi 1 s Hs c bi TN s 2. Gv nhn xột xp loi.

c) ễn TN s 3 : Tht l hay

- n bt k mt cõu trong bi TN s 3 cho Hs

nghe v nhn bit cõu no tng bi TN s 3 v

hóy c lờn.

- Gừ hỡnh TT sau:Gừ ting : rinh rinh tựng rinh-tựng rinhtựng

- Hai tiếng "rinh rinh" gõ vào mặt trống gần tang

trồng. "Tùng" gõ vào mặt giữa của trống.

- Đàn giai điệu và bắt nhịp cho Hs đọc nhạc, hát

lời ca bài TĐN số 3 hai lần.

- Cho Hs đọc nhạc kết hợp vỗ tay theo hình tiết

tấu bài.

- Gọi những Hs còn lại đọc bài TĐN số 3 (lần lợt

từng Hs). Gv nhận xét - xếp loại.

4) Củng cố

- Đọc lại thang 5 âm , 7 âm

- Ôn lại 3 bài TĐN : số 1, 2, 3

- Hát lại hai bài hát đã học

5) Dặn dò : Tập đặt lời ca cho bài TĐN số 1, số 2,

số 3 với chủ đề: Gia đình, nhà trờng, bè bạn.

- Chuẩn bị tiết học sau./.- Hs thc hin

- Hs c bi

- Hs c kt hp v

tay theo tit tu

- Hs trỡnh by- Hs nhn bit v c- Hs theo dừi v tay

theo- Hs thực hiện

- Hs đọc bài

- Hs thực hiện

-Hs trình bày

- Hs thực hiện* Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyn Th Thanh Tõn-21-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc KhỏngNm hc 2013-2014Ngy son:28/10/2012 - Ngy dy:30/10/2012

TIT 10.HC HT : BI HNH KHC TI TRNG

Nhc : Phỏp

Li Vit : Phan Trn Bng - Lờ Minh ChõuI- Mc tiờu:

- Dy cho Hs mt bi hỏt ca nc Phỏp v thụng qua bi hỏt Hs bit s qua v nc Phỏp.

- Qua bi hỏt cỏc em hiu bit thờm v th loi hnh khỳc

- Tp cho Hs kiu hỏt ui thụng dng.

II- Giỏo viờn chun b:

- Bn th gii a danh nc Phỏp

- Chộp bn nhc v bi hỏt ra bng ph.

- n phớm in t.

- Tp n, hỏt bi hỏt "Hnh khỳc ti trng"

- Su tm mt vi bi hỏt cú tớnh cht hnh khỳc nh :"Hnh khỳc i" (Phong Nhó), "Hỏt

mói khỳc quõn hnh" (Dip Minh Tuyn).

III. Tin trỡnh dy hc:

Hot ng

ca Giỏo viờn

Gv kim tra s sGv ghi lờn bngGv treo bản đồ

Gv giới thiệu

Gv hỏiGv giới thiệuGv chỉ định

Gv thực hiện

Gv hỏiGv đánh đànHot ng

ca Hc sinhNi dung

1) n nh t chc

2) Bi c : Kim tra an xen

3) Ni dung bi:

Hc hỏt : Bi Hnh khỳc ti trng (Nhc Phỏp)

Li Vit : Phan Trn Bng

Lờ Minh Chõu

Treo bản đồ thế giới và gọi Hs lên chỉ địa danh

nớc Pháp. Gv nhận xét sau đó giới thiệu một vài

nét về địa danh nớc Pháp

? Em hãy kể tên một vài bài hát của nớc Pháp

("Trời đã sáng rồi" Dân ca Pháp), "Chú chim nhỏ

dễ thờng" (Nhạc Pháp)

Treo bảng phụ bài hát và giới thiệu :

Đây là bài dân ca Pháp, tên nguyên bản là ngời

kéo chuông. Riêng lời Việt đã có hai lời khác

nhau, một là bài "Đàn gà con" hai là bài " Hành

khúc tới trờng". Bài hát Hành khúc tới trờng đã

đợc hai nhạc sĩ Phan Trần Bảng và Lê Minh

Châu đặt lời mới.

- Đọc lời giới thiệu trong SGK (trang 24)

- Gv trình bày bài hát "Hành khúc tới trờng"

- Chia đoạn, chia câu : ? Bài này chia làm mấy

câu ? (6 câu), ? Những câu nào giống nhau? (câu

5 và 6). Gv củng cố lại.

Đàn cao độ đi lên, xuống cho Hs luyện mẫu âmGV: Nguyn Th Thanh Tõn-22-L.trng bỏo cỏo- Hs lên chỉ

- Hs nghe

- Hs trả lờiHs ngheHs đọc

- Hs nghe

- Hs trả lời- Hs luyện thanhm nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

Gv chỉ định

Gv làm mẫu

Gv hớng dẫn

Gv đàn

Gv làm mẫu

Gv đàn

Gv đàn 4 câu

Gv làm mẫu

Gv đàn

Gv đàn giai điệu

Gv hớng dẫn

Gv chia nhóm

Gv chỉ định

Gv điều khiển

Gv chỉ định

Gv hớng dẫnGv chia HsGv chỉ huy

Gv chỉ địnhGv gợi ýGv hớng dẫn

Gv điều khiển

Gv chỉ địnhGv căn dặnNm hc 2013-2014a, ô, u.

Gọi 1 -2 Hs đọc lời ca

Tập hát từng câu : Dịch giọng -3

Gõ hình tiết tấu câu 1 và 2 (giống nhau)

Đàn giai điệu câu 1 và 2 ba lần cho Hs nghe sau

đó bắt nhịp cho Hs hát

- Gõ hình tiết tấu câu 3 và 4 (giống nhau)- Hs đọc

- Hs quan sát

- Hs thực hiện

- Hs tập hát câu 1, 2-Hs quan sát và thực

hiện

- Đàn giai điệu câu 3 và 4 ba lần và bắt nhịp cho - Hs tập hát câu 3 và 4

Hs hát.

- Cho Hs hát nối 4 câu.

- Hs hát

- Hs quan sát và thực

-Gõ hình tiết tấu câu 5 và 6 (giống nhau)

hiện

- Đàn giai điệu câu 5 và 6 ba lần sau đó đàn lại - Hs hát câu 5 và 6

bắt nhịp cho Hs hát.

- Đàn toàn bộ giai điệu cho Hs ghép toàn bài.

- Hs ghép cả bài

Cho Hs hát đầy đủ cả bài 2 lần.

- Hs hát 2 lần

Chia Hs thành 4 nhóm luyện tập

- Hs luyện tập

- Gọi 1 vài nhóm lên trình bày bài hát. Gv nhận - Hs trình bày

xét, sửa chữa.

- Mở giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt nhịp cho Hs hát - Hs hát

bài 2 lần.

- Gọi một số Hs hát bài kết hợp nhún theo nhịp - Hs hát kết hợp nhún

bài.

theo nhịp

- Tập sử dụng lối hát đuổi

- Hs thực hiện

Gv hát trớc, nửa lớp hát đuổi vào sau một câu.

Hát đến hết bài.

- Chia Hs thành 2 nửa; một nửa hát trớc, một nửa - Hs thực hiện

Hs hát vào sau một nhịp, hát nh vậy đến hết bài.

Đổi ngợc lại.

- Mở giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt nhịp và chỉ huy - Cả lớp thực hiện cách

cho Hs hát đuổi.

hát đuổi

- Gv chọn hai đến bốn Hs trình bày bài hát - Hs trình bày

"Hành khúc tới trờng" với cách hát đuổi. Gv

nhận xét - xếp loại.

Hs làm bài tập ở SGK

- Hs trả lời

1) Em hãy tìm một bài bài hát có tính chất hành

khúc ? "Hành khúc đội" (Phong Nhã), "Hát mãi

Khúc quân hành", Kim đồng, Tiến bớc dới quân

kỳ.

- Hớng dẫn Hs làm bài tập số 2 ở SGK.

- Hs thực hiện

4) Củng cố:

- Mở giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt nhịp cho Hs hát - Hs hát kết hợp đánh

lại bài 2 lần kết hợp đánh nhịp.

nhịp

- Gọi một vài Hs trình bày bài hát "Hành khúc - Hs trình bày

tới trờng". Gv nhận xét -xếp loại.

5) Dặn dò:

- Chuẩn bị một số động tác phụ hoạ cho bài hát

- Hs ghi nhớGV: Nguyn Th Thanh Tõn-23-m nhc lp 6Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

×