1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Âm nhạc >

TIẾT 12. ÔN TẬP HỌC BÀI : BÀI HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (724.87 KB, 94 trang )


Trng THCS Hunh Thỳc KhỏngNm hc 2013-2014trờng độ. Khi Hs đọc tay gõ phách (mạnh, nhẹ)

theo nhịp.

Gv điều khiển

- Đánh đàn 2 nhịp đầu (Hs đọc thầm) rồi tự đọc

tiếp hai nhịp sau, làm nh vậy đến hết bài (bài đọc

có 8 nhịp sẽ tiến hành 2 lần).

Gv điều khiển

- Mở giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt nhịp cho Hs đọc

nhạc và hát lời ca 2-3 lần.

Gv chỉ định

- Lấy tinh thần xung phong của Hs. Gv nhận xét

- xếp loại

Gv gợi ý

-Gợi ý cho Hs tập đặt lời ca cho bài TĐN số 4

Gv chỉ định

- Gọi một số Hs trình bày lời ca mới. Gv nhận

xét và xếp loại Hs đặt lời đúng.

Gv điều khiển

- Chia Hs thành 2 nửa; Một nửa đọc nhạc, một

nửa hát lời. Gv mở giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt

nhịp cho Hs hát kết hợp đánh nhịp.

Gv ghi bảng

Nội dung 3: Âm nhạc thờng thức:

Sơ lợc về dân ca Việt Nam

Gv chỉ định

Gọi Hs đọctừng phần ca bi

Gv hỏi

? Dân ca là gì? (Là những bài hát)

? Do ai sáng tác ? (Nhân dân)

? Tại sao chúng ta phải giữ gìn và học tập phát

triển dân ca? (Vì dân ca là sản phẩm tinh thần

quý giá của ông cha để lại, cần trân trọng giữ

gìn, học tập và tiếp tục phát triển vốn quý ấy).

Gv treo ảnh giới - Treo ảnh tả cảnh sinh hoạt của ba miền: Bắc bộ,

thiệu

Nghệ Tĩnh, Nam Bộ.

Gv hát

- Hát trích đoạn dân ca ba miền cho Hs nghe .

Trống cơm (Dân ca đồng bằng Bắc Bộ)

Ví dặm (Nghệ An)

Ru con (Dân ca Nam Bộ)

Gv hát trích đoạn - Hát trích đoạn một số bài dân ca các dân tộc, và

và đặt câu hỏi

hỏi Hs đó là dân ca dân tộc nào ? Vùng miền nào

?

Hoa thơm bớm lợn (Dân ca quan họ Bắc Ninh)

Ví phờng vải (Dân ca Nghệ Tĩnh)

Đi cắt lúa (Dân ca Hrê)

Gv giới thiệu

- Giới thiệu những nét chính về dân ca Việt Nam

ở SGK.

Gv hỏi

? Em hãy kể tên một số bài dân ca và cho biết bài

dân ca đó ở vùng miền nào ? Và hát lên bài hát

đó.GV: Nguyn Th Thanh Tõn-29-Hs cHs thc hin

Cỏ nhõn cHs trỡnh byHs c

Hs tr liHs lng ngheHs tr liHs thc hinm nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

Gv điều khiểnNm hc 2013-20144) Củng cố:

- Cho Hs ôn lại bài hát "Hành khúc tới trờng" và Hs thc hin

đọc bài TĐN số 4 theo giai điệu ghi sẵn ở đàn.

- Hớng dẫn Hs làm bài tập ở SGK.

5) Dặn dò:

- Ôn lại những nội dung và kiến thức đã học hôm

Hs ghi nh

nay.

- Chuẩn bị tiết học sau./.* Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyn Th Thanh Tõn-30-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc KhỏngNm hc 2013-2014NS: 10/11/2012- ND: 12/11/2012

TIT 13.HC HT BI: I CY

Dõn ca Thanh HoỏI . Mc tiờu :

- Kin thc: Dy hc sinh bi hỏt i cy, mt bi dõn ca ni ting ca nhõn dõn Thanh Hoỏ.

: Hs bit hỏt v th hin bi dõn ca mt cỏch nh nhng, duyờn dỏng.

- K nng:Rốn k nng hỏt hũa ging, hỏt lnh xng

-Qua bi hỏt Hs hiu bit thờm mtvi nộtv quờ hng Thanh Húa

II . Giỏo viờn chun b :

- n phớm in t

- Bn hnh chớnh Vit Nam

- Su tm mt vi bi hỏt trong T khỳc mỳa ốn hỏt cho Hs nghe.

- Su tm mt vi bi dõn ca Thanh Hoỏ.

- Bng ph chộp li bi hỏt "i cy".

- Ghi sn phn m v giai iu vo b nh ca n.

III. Tin trỡnh dy hc

Hot ng ca

giỏo viờn

Gv kim tra s s

Gv hiGv ghi lờn bng

Gv treo bn

Gv ch nh

Gv gii thiuGv hỏt trớch

Gv treo bng ph

Gv gii thiuNi dungHot ng ca

hc sinh1) n nh t chc

L.trng bỏo cỏo

2) Bi c:

? K tờn mt s ln iu dõn ca v cho bit bi ú - Hs tr li

thuc vựng, min no trờn t nc ta.

3) Ni dung bi

Hc hỏt : Bi i cy

(Dõn ca Thanh Hoỏ)

- Bn hnh chớnh Vit Nam

- Gi mt Hs lờn ch a d tnh Thanh Hoỏ. Gv nhn

xột

- Thanh Hoỏ l mt tnh cú 3 vựng a d: ng

bng, trung du v min nỳi. Ni õy l quờ hng ca

cỏc anh hựng dõn tc nh : B Triu, Lờ Li, Lờ Lai

- Hỏt trớch on bi hỏt "Hũ xuụi theo ln vn"

(Dõn ca Thanh Hoỏ)

Bng ph chộp sn nhc v li bi hỏt "i cy"

i cy l cụng vic lao ng ca nhng ngi nhõn

dõn. H phi thc khuy dy sm cy hỏi cho kp

thi v.Tuy vt c nhng vi bn cht lc quan yờu

i, yờu lao ng, yờu ca hỏt ngi nụng dõn ó sỏng

tỏc ra c nhng iu mỳa p, nhng bi hỏt hay. i

cy l mt trong nhng bi hỏt ú (Bi hỏt i cyGV: Nguyn Th Thanh Tõn-31-- Hs ghi v

- Hs quan sỏt

- Hs lờn ch

- Hs nghe nhn

bit

- Hs nghe

-Hs quan sỏt

- Hs nghem nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

Gv hỏt trớch

Gv hỏt muNm hc 2013-2014trớch trong T khỳc mỳa ốn gm 10 bi hỏt).

- Hỏt trớch on bi "Nh m" trong t khỳc mỳa ốn.

- Hỏt mu bi i cy cho Hs nghe 1-2 lnGv hng dn v - Chia bi hỏt thnh 4 cõu

ỏnh du

Cõu 1: T u n "Sỏng trng"

Cõu 2 : Tip theo n "cựng chng"

Cõu 3: Tip theo n "cu cho"

Cau 4: Cũn li

Gv n

- n cao i lờn, xung cho Hs luyn thanh õm a

mt n hai phỳt.

Gv ỏnh n v Tp hỏt tng cõu : Dch ging xung = -3

hng dn

Gv n cõu mt

- n giai iu cõu mt 2 ln cho Hs nghe sau ú n

li v bt nhp cho Hs hỏt

Gv n cõu hai

Gv n ni 2 cõu

Gv hng dn

Gv n cõu ba

Gv hng dn

Gv n cõu bn

Gv hng dn

Gv n giai iu

Gv iu khin

Gv chia nhúm

Gv ch nh

Gv ch nh

Gv iu khinGv iu khin- Hs nghe

- Hs nghe cm

nhn

- Hs nhn bit- Hs luyn thanh

- Hs thc hin- Hs hỏt thm sau

ú hỏt theo giai

iu n.

n giai iu cõu hai 2 ln cho Hs nghe sau ú n v - Hs hỏt cõu hai 2hỏt mu bt nhp cho Hs hỏt.

3 ln

- n giai iu cho Hs ni hai cõu u

- Hs hỏt ni 2 cõu

- Khi tp hỏt Gv hng dn Hs du luyn 2 nt nhc, - Hs ghi nh v

th hin ỳng nt pha thng

thc hin ỳng

- n giai iu cõu ba 2 ln cho Hs nghe sau ú n v - Hs hỏt cõu ba

hỏt mu bt nhp cho Hs hỏt.

- Khi tp hỏt Gv lu ý Hs nhng t hỏt luyn ti 3 nt - Hs thc hin

nhc.

- n giai iu cõu bn 2 ln sau ú n vf hỏt bt - Hs tp hỏt cõu

nhp cho Hs hỏt.

bn

- Cõu bn l cõu khú nờn chỳ ý du luyn v c bit - Hs nghe thc

l ch o phỏch trong cõu

hin ỳng

- n giai iu chp Hs ni tip c bn cõu.

- Hs hỏt theo giai

iu n

- M giai iu ghi sn n bt nhp ch huy cho Hs - Hs hỏt theo s

hỏt ton bi 2 ln.

ch huy ca Gv

- Chia Hs thnh 3-4 nhúm luyn tp.

- Hs luyn tp

- Gi mt vi nhúm ln lt lờn trỡnh by bi hỏt. Gv - Hs Trỡnh by

m n.

- Gi mt vi Hs trỡnh by bi hỏt. Gv nhn xột - xp - Hs trỡnh by

loi

- Chn mt Hs cú ging hỏt tt hỏt phn lnh xng ú - Hs thc hin

l cõu 3: "Thp ốn cu cho" Cũn li cõu 1, 2, 4 Hs

hỏt ho ging. Gv m n.

- M phn m v giai iu ghi sn n bt nhp v - Hs hỏt theo s

ch huy cho Hs hỏt bi 2 ln, kt hp bng cỏch hỏt ch huy ca Gv

lnh xng, hỏt ho ging v nhc li cõu 3 v cõu 4

thờm mt ln na.GV: Nguyn Th Thanh Tõn-32-m nhc lp 6Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

×