1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Âm nhạc >

TIẾT 18. ÔN TẬP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (724.87 KB, 94 trang )


Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014

Gv chia nhúmGv ch nhGv iu khin

Gv iu khinGv cn dnNm hc 2013-Chia Hs thnh 5 nhúm, mi nhúm c 1 bi

TN kt hp ỏnh nhp. Sau i ngc li. Gv

nhn xột tng nhúm

Gi mt s Hs c bi TN kt hp ỏnh nhp

cho Gv nhn xột- xp loi

4, Cng c:

- M phn m n bt nhp cho hs ụn li ln

lt 4 bi hỏt kt hp ỏnh nhp.

- M tit tu n bt cao cho Hs c li 5

bi TN kt hp ỏnh nhp

5, Dn dũ:

- ễn li nhng ni dung v kin thc ó

hc.- Hs thc hin- Hs trỡnh by 5 bi

TN

- Hs hỏt kt hp ỏnh

nhp

- Hs c bi- Hs ghi nh* Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyn Th Thanh Tõn-50-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013-Ngy son:26/12/2013- Ngy dy: 28/12/2013

TIT 19Hc hỏt: Bi NIM VUI CA EM

Nhc v li : Nguyn Huy HựngI . Mc tiờu :

- Qua bi hỏt , Hs cm nhn c nim vui ca bn nh min nỳi khi em n Trng hc v

m em cng ộn lp hc bui ti .

- Hỏt ỳng giai iu bi hỏt , tp ngõn ging 3 phỏch , luyn õm 2 nt nhc vi mt

ting trong li ca .

- Tp th hin bi hỏt vi tỡnh cm nh nhng .hỏt hũa ging , hỏt i ỏp

II . Giỏo viờn chun b :

- Tp hỏt bi Nim vui ca em .

- Tp n giai iu v chun b phn m cho bi hỏt .

- n phớm in t

- Tranh nh v rng nỳi v ng bo dõn tc ớt ngi

- Tham kho thờm bi i hc.

III. Tin trỡnh dy hc

Hot ng ca

giỏo viờnNi dungHot ng ca hc

sinhGv kim tra s s1) n nh t chc

2) Bi c: Kim tra an xen

3) Ni dung bi

Gv ghi lờn bng

Hc hỏt : Bi nim vui ca em

Nhc v li : Nguyn Huy Hựng

Gv treo bng ph

Bng ph chộp nhc v li bi hỏt

Gv ch nh

Gi 1 Hs c li ca

Gv hi

? Ni dung bi hỏt núi lờn iu gỡ ?

Gv treo nh gii *Gii thiu v bi hỏt: Sỏng sỏng, khi mt tri

thiu

lờn cú nhng em bộ min nỳi cp sỏch n

trng, cũn m em lờn nng ry lm vic. V

bui ti n, m em cng ra lp ca bn ra

lp tp c, tp vit hc thờm bao iu mi l.

Bi hỏt Nim vui ca em c tỏc gi Nguyn

Huy Hựng th hin thnh bi hỏt ngn gn

nhng giu hỡnh nh v cm xỳc.

Gv thc hin

*Gii thiu v tỏc gi: Nhc s Nguyn Huy

Hựng sinh nm 1954, quờ huyn i Lc, tnh

Qung Nam. ễng lm vic i Phỏt thanh tnh

Qung Nam, ph trỏch v phn õm nhc.

Gv iu khin

- Gv hỏt mu bi hỏt cho Hs nghe mt ln

Gv hng dn. Sau - Chia on, chia cõu: Bi hỏt vit hỡnh thc

ú yờu cu Hs nh mt on nhc m rng. Gm cú 7 cõu hỏt (cõu

li

hỏt khỏc vi cõu nhc, cõu nhc thng di hnGV: Nguyn Th Thanh Tõn-51-L.trng bỏo cỏo- Hs ghi v

- Hs quan sỏt

- Hs c

- Hs phỏt biu

- Hs nghe- Hs nghe- Hs nghe

- Hs nhc lim nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013-cõu hỏt).

Gv ỏnh n

- n cao cho Hs luyn thanh mu õm Mi- -Hs luyn thanh

ma-mụ

Tp hỏt tng cõu : Dch ging = -3

Gv n, hỏt v - Tp hỏt li 1: Gv hỏt mu tng cõu hỏt ngn, - Hs tp hỏt tng cõu

hng dn

hỏt xong n li giai iu cho Hs nghe (lm mu ngn.

hai ln) sau ú bt nhp cho Hs hỏt theo n.

Gv hng dn- Th hin ỳng nhng ch cú du luyn, nhng

tin phi hỏt nhanh hoc ngõn di 3 phỏch, ch

khú hỏt, ch ly hi

Gv n giai iu

- Khi tp hỏt xong li 1, giỏo viờn n iu tng

cõu cho Hs ghộp.

- Tp hỏt li 2:

Gv chia cõu

Chia thnh hai cõu hỏt di, c th l

Khi ụng mt tri ting hỏt

Nim tim bao laong y

Gv ch nh

- Gi mt vi Hs gii t ghộp li 2. Gv sa sai

hỏt li cõu hỏt ú.

Gv n

- n giai iu mi cõu 2-3 ln sau ú bt nhp

cho Hs hỏt. Nu hỏt sai Gv dng li sa ngay.

Gv n giai iu - n giai iu cho Hs ghộp li 2

li 2

Gv iu khin

- M giai iu ghi sn n bt nhp cho Hs hỏt

ton bi (c hai li), kt thỳc bng cỏch nhc li

cõu :i con g rng ong y thờm 1 ln

na.

Gv chia nhúm v -Chia Hs thnh 4 nhúm luyn tp. Khi luyn tp

hng dn

kt hp ỏnh nhp 2 . Trc khi luyn tp Gv

4

hng dn, Trong bi hỏt nt nhc u tiờn thuc

phỏch th hai ca nhp 2 (õy l nhp ly ).

4

Khi ỏnh nhp 2 , phỏch mnh s ri vo ting

4

ụng trong cõu hỏt :Khi ụng mt tri thc

dy

Gv ch nh

- Gi ln lt tng nhúm lờn trỡnh by bi hỏt kt

hp ỏnh nhp 2 . Gv nhn xột, sa sai tng

4

nhúm (nu cú).

Gv iu khin

- Cho c lp ng lờn. Gv m phn m ghi sn

n bt nhp ch huy cho Hs hỏt kt hp nhúm

theo nhp

Gv ch nh

- Gi mt vi Hs lờn trỡnh by bi hỏt. Gv nhn

xột xp loi

4) Cng c

Gv chia t

-Chia Hs thnh 2 t. T 1 hỏt li 1, t 2 hỏt li 2

kt hp ỏnh nhp. Sau ú i ngc liGV: Nguyn Th Thanh Tõn-52-- Hs th hin ỳng

trng ca bi

- Hs ghộp li 1 theo giai

iu n

-Hs nhn bit-Hs hỏt

- Hs tp hỏt tng cõu

theo giai iu n

- Hs ghộp li 2

- Hs hỏt ton bi-Hs luyn tp hỏt kt

hp ỏnh nhp 2 .

4- Hs thc hin- Hs hỏt di s ch huy

ca Gv.

-Hs trỡnh by- Hs thc hinm nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013-Gv gi ý, hng Gv gi ý, hng dn Hs lm bi tp s 1, 2 - Hs lm bi tp

dn

sỏch giỏo khoa

5) Dn dũ

- ễn li ni dung bi hc hụm nay.

- Chun b tit hc sau./.

* Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyn Th Thanh Tõn-53-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013-NS: 6/1/2013 - ND 8/1/2013TIT 20ễN TP HC HT: BI NIM VUI CA EM

TP C NHC: TN S 6I . Mc tiờu :

- Hc sinh thuc li ca, hỏt ỳng giai iu, tp hỏt din cm vi ging hỏt nh nhng, mm

mi, rừ li.

- c ỳng cao , trng bi TN.

- Luyn nh tờn nt v v trớ cỏc tờn nt nhc. Bit phõn bit phỏch mnh, nh trong cỏc

nhp.

II . Giỏo viờn chun b :

- c bi TN v hỏt li.

- n phớm in t

- Bng ph chộp sn bi TN s 6

III. Tin trỡnh dy hc:

Hot ng ca

giỏo viờn

Gv kim tra s s

Gv ghi lờn bng

Gv hỏt mu

Gv yờu cuGv chia nhúm

Gv ch nh

Gv hng dn

Gv iu khin

Gv iu khinGv ch nhGv iu khin

Gv chia cõu hỏtNi dung

1) n nh t chc

3) Ni dung bi:

Ni dung 1 :ễn tp bi Nim vui ca em .

- Gv m giai iu ghi sn n v hỏt mu li bi

Nim vui vui ca em cho Hs nghe 1 ln .

- Trỡnh by bi hỏt Nim vui ca em . Giỳp Hs hỏt

ỳng , un nn nhng ch sai, tp hỏt ng u, ho

ging din cm.

- Chia Hs thnh 4 nhúm luyn tp. Khi luyn tp cú

th hin 1 s ng tỏc ph ho.

- Gi tng nhúm lờn trỡnh by by bi hỏt kt hp

mỳa ph ho.

Cho Hs hỏt kt hp gừ phỏch , ỏnh nhp .Hot ng ca hc

sinh

L.trng bỏo cỏo

- Hs ghi v

- Hs nghe

- Hs thc hin v

sa ch sai, tp hỏt

ng u

- Hs luyn tp

- Hs thc hin- Hs hỏt kt hp

ỏnh nhp.

- M giai iu v phn m n bt nhp ch huy - Hs hỏt kt hp

cho Hs ng hỏt kt hp nhỳn theo nhp .

nhỳn theo nhp.

- Gv m n cho Hs tp biu din tp ca, n ca - Hs hỏt n ca, tp

v kt hp mỳa ph ho.

ca kt hp mỳa ph

ho.

- Gi mt vi Hs biu din v hỏt Nim vui ca em - Hs biu dinGv nhn xột - xp loi .

* Trũ chi luyn tai nghe qua bi hỏt :

- Hs thc hin

- Chia bi hỏt thnh nhng cõu ngn :

-Hs quan sỏt, nhn

bit.

Gv n cõu 1, Hs hỏt cõu 2

Gv n cõu 3, Hs hỏt cõu 4GV: Nguyn Th Thanh Tõn-54-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014

Gv nGv nGv tuyờn dng

Gv hiGv cng c

Gv ghi lờn bng

Gv treo bng ph

Gv hiGv hng dn

Gv chia cõu

Gv ch nh

Gv ỏnh n

Gv n

Gv hng dnNm hc 2013-Gv n cõu bt k mt cõu hỏt trong bi Nim vui - Hs nghe giai iu

ca em , Hs nhn ra cõu hỏt dú v hỏt li ngay .

bt nhp hỏt cõu

tip theo.

- Gv tuyờn dng Hs tr li v hỏt ỳng .

- Hs nghe nhn ra

v hỏt ngay

? Ni dung bi hỏt núi lờn iu gỡ ?

- Núi lờn nim vui , c m ca nhnh em nh

min nỳi khi c n trng hc tp

- Gv tuyờn dng Hs tr li v hỏt ỳng.

- Hs ghi nhn

? Ni dung bi hỏt núi lờn iu gỡ?

- Hs tr li

- Núi lờn nim vui, c m ca nhng em nh min

nỳi khi c n trng hc tp

- Cng c phn tr li ca Hs .

- Hs nghe

Ni dung 2 : Tp nhc nhc : TN s 6.

Tri sỏng ri ( Dõn ca Phỏp )

-Treo bng ph bi TN s6 lờn bng t cõu hi . - Hs quan sỏt nhn

xột

- Hs tr li

? Bi TN c vit s my ? ( nhp 2 )

4

? V cao gm nt gỡ ?

- Gm nt : ụ - Rờ - Mi - Pha - Son - La.

? V trng s dng hỡnh nt gỡ ?

- Nt en , nt trng v múc n .

- Trong bi TN cú s dng nt Son t di dũng

k ph th hai phớa di khuụng nhc .

- Chia bi TN s 6 thnh 4 cõu, mi cõu cú 4 ụ

nhp.

- Gi mt vi Hs nt nhc theo hỡnh tit tu.

- n thang õm: ụ- Rờ- Mi- Pha- Son- La cho Hs

luyn.- Hs nhn bit

- Hs nhn bit

- Hs c

- Hs luyn gam.- n cỏc nt ca thang 3 õm cho Hs luyn.- Hs luyn luyn

nt tr.

- Hng dn Hs gừ phỏch u theo cỏc nt en v - Hs thc hin

tp luyn c giai iu bi TN s 6.

VD: Mu 1Mu 2Gv hng dn* Tp c tng cõu:GV: Nguyn Th Thanh Tõn- Hs thc hin-55-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013-Gv vit lờn bng - Vit lờn bng v hng dn tp gừ tit tu

hỡnh tit tu

Cõu 3:

Gv lm mu-Hs gừ t it tuGv đàn và hớng - Đàn giai điệu từng câu 2- 3 lần sau đó bắt nhịp cho

dẫn

Hs đọc từng câu, đến câu 3 yêu cầu Hs vừa đọc

nhạc vừa gõ tiết tấu

Gv điều khiển

- Đọc hết các câu cho Hs ghép lại cả bài và gõ

phách, nốt nhạc cuối bài ngân 2 phách, phải gõ sang

đầu phách thứ 3 mới hết ngân.

Gv chia nhóm, cá - Chia Hs thành bốn nhóm luyện tập.

nhân.

Gv chỉ định

- Gọi một vài nhóm lên trình bày bài TĐN. Khi đọc

kết hợp đánh nhịp hoặc gõ phách mạnh, nhẹ. Gv

nhận xét, sửa sai

( nếu có).

* Hát lời ca:

Gv chia nhóm hớng - Chia lớp thành 2 nhóm: 1 nhóm đọc nhạc, một

dẫn.

nhóm hát lời ca( sau đổi ngợc lại).

Gv điều khiển

- Khi Hs ghép xong lời. Gv chia lớp thành hai nửa.

Nửa lớp TĐN, nửa còn lại hát lời kết hợp đánh nhịp.

Sau đổi ngợc lại.

Gv hớng dẫn.

Hát lời theo kiểu đối đáp:

Nhóm 1 hát: Trời đã sáng rồi; nhóm 2: trời ó rồi

Nhóm 2 hát: Dậy đi thôi; nhóm 2: Dậy đi thôi

Nhóm 1 hát: chuông đã reo vang lờnrồi; nhóm

2:chuông ó reo vang lờn ri v.v- Hs tập đọc từng

câu.Gv điều khiểnGv hớng dẫn.- Hs lm theo- Hs thực hiện

- Hs luyện tập theo

nhóm, cá nhân.

Hs trình bày.- Hai nhóm thực

hiện.

- Hs thực hiện

- Hs đối đáp4. Củng cố:

- Mở phần đệm ghi sẵn ở đàn bắt nhịp chỉ huy cho - Hs hát kết hợp

Hs đứng hát bài niềm vui của em kết hợp nhún theo nhún theo nhịp.

nhịp.

5. Dặn dò:

- Làm bài tập ở SGK.

- Ôn lại những nội dung và kiến thức đã học

- Chuẩn bị tiết học sau./.* Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyn Th Thanh Tõn-56-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014TIT 21Nm hc 2013Ngày 02 tháng 2 năm 20093NHC L: NHP 4 . CCH NH NHP3

4M NHC THNG THC: Nhc s Phong Nhó v bi hỏt " Ai yờu Bỏc

H Chớ Minh hn Thiu niờn nhi ng "

I . Mc tiờu :

- Cho Hs cú khớa nim v nhp 3/4, hiu s khỏc nhau gia nhp 2/4 v 3/4.

- Bit th hin phỏch mnh, nh trong nhp 3/4 bng gừ phỏch hoc ỏnh nhp.

- Bit nhc s Phong Nhó l mt tỏc gi õm nhc cú nhiu bi hỏt ni ting cho thiu nhi, c

bit l bi ai yờu Bỏc H Chớ Minh hn Thiu niờn nhi ng .

II . Giỏo viờn chun b :

- n phớm in t

- nh nhc s Phong Nhó.

- Tỡm mt s bi hỏt vit nhp 3/4.

- Bng i bi hỏt " ai yờu Bỏc H Chớ Minh hn Thiu niờn nhi ng"

- Tỡm thờm mt s bi hỏt ni ting ca nhc s Phong Nhó nh: Cựng nhau ta i lờn, i ta

i lờn, chi i ta lm k hoch nh.

III. Tin trỡnh dy hc

Hot ng ca giỏo

viờn

Gv kim tra s sGv ghi lờn bng

Gv chộp lờn bngNi dungHot ng ca hc

sinh1) n nh t chc

L.trng bỏo cỏo

2) Bi c: Gi 1 Hs c bi tp c nhc s 6.

Gv nhn xột- xp loi.

3) Ni dung bi:

Ni dung 1: Nhc lớ: nhp 3/4. Cỏch ỏnh nhp - Hs ghi v

3/4

- Hs vit nhc

- Chộo mt on nhc cú bn ụ nhp 2 .

4Gv hi? Hóy nhc li nh ngha v nhp 2 ? Cỏch ỏnh - Hs tr li.

4

2

2

nhp 4 ? Nhp 4 thng dựng trong th loi gỡGv gừ phỏch- Gừ phỏch mnh nh theo nhpGv hỏt- Hs gừ theo

- Hs quan sỏt, nhn

- Gừ phỏch mnh nh theo nhp 3 .

4

bit.

- Hỏt trớch on bi "Tht l hay" va hỏt va gừ - Hs hỏt theo kt hp

gừ phỏch.

phỏch mnh nh theo nhp 2 .

4

2

4(1-2, 1-2)Gv hỏtGv hỏt trớch on bi "Bi phn" va hỏt va gừ - Hs quan sỏt

phỏch mnh nh theo nhp 3 .

4Gv hi? Em hóy ch ra s khỏc nhau gia hai loi nhp - Hs tr li.

2

3

4 v 4 ?GV: Nguyn Th Thanh Tõn-57-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Gv gii thớchGv thc hinNm hc 2013-- Hai nhp ny khỏc nhau ch yu vỡ nhp 2 cú 1

4

phỏch mnh, 2 phỏch nh.

- Gii thớch vớ d trong sỏch giỏo khoa ri rỳt ra -Hs ghi nh.

nh ngha v nhp 3 :

4

Nhp 3 mi nhp cú 3 phỏch, giỏ tr mi phỏch

4

bng mt nt en. Phỏch u l phỏch mnh, hai

phỏch sau l phỏch nh.

Gv c vớ d trong SGK, nhn rừ tớnh cht mnh - Hs theo dừi.

nh v rỳt ra tớnh cht nhp 3 SGK.

4

*Cỏch ỏnh nhp 3 :

4Gv ch dnGv v lờn bng- Cn ỏnh nhp cho ng i ca tay mm mi - Hs theo dừi.

hn sao vi s , trỏnh mi tay v hp vi tớnh

cht nhp nhng, uyn chuyn ca giai iu.

S :

Thc t (tay phi)

- Hs v vo v.(Tay trỏi ỏnh nhp i xng vi tay phi)

Gv m phỏch

Gv iu khin- Gv ỏnh nhp 3 theo hỡnh v v kt hp m - Hs tp ỏnh nhp.

4

(1-2-3)

- M giai iu v tớnh tu ghi sn n bi hỏt - Hs ỏnh nhp theo s

"Con kờnh xanh xanh", "Chi u", "Tin lờn iu khin ca Gv.

on viờn" bt nhp cho Hs ỏnh theo nhp 3 .

4Gv hi? Nhp3

4cú tớnh cht nh th no?- Tớnh cht nhp nhng, uyn chuyn. Nhp 3

4

khụng phự hp vi th loi hnh khỳc.

Gv ghi lờn bng

Ni dung 2: m nhc thng thc : Nhc s

Phong Nhó v bi hỏt "Ai yờu Bỏc H Chớ Minh

hn thiu niờn nhi ng".

Gv ch nh

- Go mt Hs c phn gii thiu v tỏc gi :

Nhc s Phong Nhó.

Gv ghi bng

a) Nhc s Phong Nhó

Gv treo nh v gii -Treo nh v gii thiu: Nhc s sinh ngy 04thiu

04-1924 quờ Duy Tiờn, H Nam.

Mt s bi hỏt ó tr thnh bi ca truyn thng

nh : Ai yờu nhi ng, cựng nhau ta i lờn,

Kim ng, i ta i lờn

- ễng ó c nh nc phong tng gii thng

Nh nc v vn hc ngh thut.

Gv hỏt

- Gv hỏt trớch on bi "i ta i lờn", "KimGV: Nguyn Th Thanh Tõn-58-- Hs tr li.- Hs ghi v- Hs c.

- Hs ghi v

- Hs nghe, ghi nh- Hs nghem nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Gv ghi bng

Gv ch nh

Gv gii thớchGv iu khinGv hi

Gv hiNm hc 2013-ng", "Cựng nhau ta i lờn" ca nhc s Phong

Nhó cho Hs nghe.

b) Bi hỏt : Ai yờu Bỏc H Chớ Minh hn thiu

niờn nhi ng

- Gi 1 Hs c phn gii thiu v bi hỏt

Bi hỏt ra i vo cui nm 1945 l mt trong

nhng bi hỏt thiu nhi hay nht vit v ti

bỏc H vi tui th.

- Nghe bng mu bi hỏt "Ai yờu Bỏc H Chớ

Minh hn thiu niờn nhi ng" khong 2 ln, Hs

hỏt ho theo.

? Hóy phỏt biu v bi hỏt v núi lờn tỡnh cm

ca em i vi Bỏc H?

4) Cng c:

? K tờn mt s bi hỏt vit nhpGv iu khin3

4- Hs ghi v

- Hs c.

- Hs nghe- Hs nghe, theo dừi- Hs tr li.

- Hs tr li.m em bit?- Cho Hs ỏnh nhp 3 theo tit tu n.

4

5) Dặn dò:

- Ôn lại những nội dung đã học hôm nay

- Chuẩn bị tiết học sau./.- Hs thực hiện* Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyn Th Thanh Tõn-59-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013Ngy son: 03/02/2013TIT 22HC HT: BI NGY U TIấN I HCNgy dy: 6/02/2013Nhc : Nguyn Ngc Thin

Li : Th Vin Phng

I . Mc tiờu :

- Hs bit bi hỏt ngy u tiờn i hc l mt bi hỏt rt hay ca nhc s Nguyn Ngc Thin,

bit bi hỏt vit nhp 3 , khi hỏt chỳ ý trng õm phỏch u ca nhp 3 .Bit ni dung bi hỏt núi

4

4

v nhng k nim ỏng yờu ca thi th u khi mi bt u n trng .

- Hs hỏt ỳng giai iu, li ca bi hỏt, tp th hin bi hỏt vi tỡnh cm nh nhng, tha

thit.hỏt kt hp vi ng tỏc ph ha.

II . Giỏo viờn chun b :

- n phớm in t

- Tp hỏt v n bi Ngy u tiờn i hc

III. Tin trỡnh dy hc:

Hot ng ca

giỏo viờnNi dungGv kim tra s s1) n nh t chc

2) Bi c:

Gv iu khin

- M phn m bi "Bi phn" v hỏt gi mt Hs

3

Nhn xột Ghi lờn ỏnh nhp 4 ? Tr li nhp 3/4

im

3) Ni dung bi

Gv ghi lờn bng

Hc hỏt : Bi Ngy u tiờn i hc

Nhc : Nguyn Ngc Thin

Li : Th Vin Phng

Gv treo bng ph

- Bng ph chộp bi hỏt "Ngy u tiờn i hc"

Gv ch nh

- Gi 1-2 Hs c li ca

Gv hi

? Qua li ca, hs nờu ni dung bi hỏt?

Gv cng c li

Ni dung bi hỏt nhc li nhng k nim ngõy th,

trong sỏng ca nhng em hc sinh khi ln u c

ti trng, ti lp

Gv gii thiu

- Tỏc gi Nguyn Ngc Thin: Sinh nm 1951, hin

va l nhc s va l Bỏc s, ang sng ti TPHCM,

l tỏc gi ca mt s ca khỳc nh : Cuc sng mn

thng, cụ bộ di hn,v.v

Gv iu khin

-Gv trỡnh by bi hỏt cho Hs nghe 1 ln.

Gv hng dn

-Bi hỏt cú 4 cõu, mi cõu l mt kh th

Gv ỏnh n

- Hs luyn thanh mu õm a, ụ,

Gv hng dn

* Dy hỏt tng cõu:

Gv thc hin

- Gv hỏt mu cõu mt 1 ln sau ú n li giai iu

2 ln cho Hs ngheGV: Nguyn Th Thanh Tõn-60-Hot ng ca hc

sinh

L.trng bỏo cỏo

-Hs thc hin- Hs ghi v- Hs quan sỏt

- Hs c li ca

- Hs v tr li

- Hs nghe-Hs nghe-Hs nghe

-Hs nhc li

-Hs luyn thanh

- Hs thc hin

-Hs nghe cm nhn

giai iu.m nhc lp 6Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

×