1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Âm nhạc >

Nội dung 3: Tập đọc nhạc TĐN số 4. (20 phút)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.84 MB, 35 trang )


Tuần 13 - tiết 13: Ngày soạn: 24 / 11 / 2008

Ơn tập bài hát:HỊ BA LÍ.

Ơn Tập Tập Đọc Nhạc: TĐN số 4

Âm nhạc thường thức: MỘT SỐ NHẠC CỤ DÂN TỘC.

I- Mục tiêu:

-Ơn tập bài hát “Hò ba lí”.HS tập trình bày bài hát hồn chỉnh, HS biết phối hợp để trình

bày bài hát có phần lĩnh xướng.

- Ơn tập đẻ HS đọc thuần thục bài TĐN số 4

- HS biết sơ lược về các nhạc cụ dân tộc Tây Ngun như Cồng chiêng, đàn T’rưng, đàn

đá.

II - Chuẩn bị:

2- Giáo viên:

- Đàn phím điện tử.

- Tranh ảnh về sinh hoạt lễ hội ở Tây Ngun (có sử dụng cồng chiêng)

2 - Học sinh:

-Thanh phách.

III Các hoạt động dạy – học:

HĐ của GV

- GV chỉ định- GV dùng

hướng dẫn.Nội Dung

HĐ của HS

1. Ổn Định: (1 phút)

Báo cáo si số

HS thực hiện

2. Kiểm tra:

Lòng ghép vào phần ơn tập

3. Bài mới: (40 phút)

Nội dung 1: (10 phút)

đàn

Ơn tập bài hát Hò ba lí.

- HS thực hiện

- Cho HS luyện thanh thang âm Đơ đồng thanh.

trưởng.-u cầu HS thực

hiện theo đàn.

- GV hướng dẫn.

- GV chỉ định.-Hát đồng thanh.

-Thay các tên nốt bằng các ngun

âm : a, ê, u, i....để các em luyện thanh.

-Cho HS hát đồng thanh theo đàn 2

lần.

-Thực hiện theo

- Cho HS hát có lĩnh xướng như các nhóm.

tiết trước.

- HS nhận xét

-Kiểm tra từng nhóm 3 HS.

-Nhận xét và ghi điểm.Nội dung 2: Ơn tập Tập đọc nhạc TĐN số 4. (10 phút)

- GV đàn giai điệu

- GV đàn giai điệu 2 lần.

HS nghe .

cho HS nghe

+ Cho hs đọc nhạc nhiều lần theo

- GV hướng dẫn hs tập đàn, kết hợp gõ đệm theo phách, theo - HS thực hiện theo

đọc nhạc theo đàn.

sự hướng dẫn của

nhịp.

GV.

+ Chia lớp thành 2 nhóm , tập đọc

- GV điều khiển.

-Thực hiện theo

nhạc và kết hợp gõ đệm theo phách và

tổ, nhóm.

theo nhịp ( cùng lúc).Giáo Án Âm Nhạc 8Giáo Viên: Dương Phước Giàu- GV chỉ định+ Kiểm tra vài học sinh.

+ Nhận xét và ghi điểm- HS thực hiện cá

nhân.Nội dung 3 ( 20 phút)

Âm nhạc thường thức : Một số nhạc cụ dân tộc .

- GV chỉ định 1 đọc - HS đọc bài trong SGK.

-1 HS đọc bài.

bài.

- Cho HS quan sát về các loại nhạc cụ.

- GV treo từng tranh

lên bảng- HS ghi nhớ.GV giảng giải: Các loại nhạc cụ

- HS nghe giảng .

vừa nêu đều là những nhạc cụ tiêu biểu

- GV giảng giải thêm

của văn hố Tây Ngun. Đặc biệt, văn

cho hs.

hố cồng chiêng đã được UNESCO cơng

nhận là di sản văn hố thế giới.

-Cho HS xem đàn T’rưng thật và

- Cho HS xem mẫu đàn

- HS quan sát và

nghe âm sắc của nó.

T’rưng thật.

nhận xét.

HĐ cuối: Củng cố - Dặn dò

4. Củng cố : (3 phút )

- GV điều khiển.

-Cho HS đọc nhạc và hát lời ca của bài

- HS thực hiện.

TĐN số 4.

-Nhắc lại sơ lược về các nhạc cụ dân

-Phát biểu cá nhân.

- GV gợi hỏi.

tộc của Tây Ngun.

5. Dặn dò : (1 phút )

- GV dặn HS các

-Dặn HS ơn lại các bài tập đọc nhạc đã

- HS nghe và ghi

cơng việc ở nhà.

học.

nhớ.

-Ơn lại các bài hát đã học để tiết sau

ơn tập,

-Xem lại nhạc lí đã học.

-Nhận xét.

-Nhận xét tiết học.Giáo Án Âm Nhạc 8Giáo Viên: Dương Phước GiàuTuần 14 - Tiết 14 Ngày soạn: 01 / 12 /2008

ƠN TẬP VÀ KIỂM TRA.

I - MỤC TIÊU:

- Ơn tập 2 bài hát Tuổi Hồng và Hò ba lí. HS tập thể hiện bài hát ở mức độ hồn chỉnh,

nhịp nhàng cùng điệu bộ hợp lí.

- Ơn tập về nhạc lí: Giọng song song, giọng la thứ hồ thanh, thứ tự các dấu thăng giáng

ở hố biểu , giọng cùng tên .

- Ơn tập bài tập đọc nhạc số 3 và số 4.

- Kiểm tra và đánh giá một số HS.

II - CHUẨN BỊ :

1/ Giáo viên:

- Đàn phím điện tử.

2/ Học sinh:

- Thanh phách.

- Xem lại các bài đã học từ tiết 8-13.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Ổn Định: (1 phút)

Báo cáo si số

2. Kiểm tra:

Lòng ghép vào phần ơn tập

3. Bài mới: (40 phút)

HĐ CỦA GV

NỘI DUNG

HĐ CỦA HS

Nội dung 1: Ơn tập 2 bài hát Tuổi Hồng và Hò Ba lí. (15 phút)

- GV dùng đàn và hướng

- GV hướng dẫn HS ơn tập lần lượt

dẫn HS ơn tập.

từng bài theo các bước:

- GV điều khiển.

-Cho HS luyện thanh thang âm Đơ

-Luyện

Trưởng: (2’)

theo đàn.

- GV đàn và hát.

-Hướng dẫn HS ơn tập

theo các bước.

-Kiểm tra cá nhân.- GV hát mẫu hồn chỉnh bài hát.

-Hướng dẫn HS ơn tập :

+Hát đồng thanh vỗ tay theo nhịp

phách.

+ Hát và vận động theo nhạc.

-Kiểm tra việc trình bày bài hát của

HS .

- GV nhận xét và ghi điểm.thanh-Nghe GV trình

bày bài hát.

-Ơn tập bài hát

theo hướng dẫn của

GV

-Trình

nhân.bàyNội dung 2: Ơn tập nhạc lí. (10 phút)

- GV gợi hỏi để dẫn dắt

- GV nêu câu hỏi để HS nhắc lại các

- HS nghe câu

HS ơn tập.

khái niệm về nhạc lí đã học:

hỏi và trả lời.

+ Thế nào là giọng song song? Cho ví

dụ?

+ Giọng La thứ hồ thanh có đặc điểm

gì?

+ Em hãy nêu thứ tự các dấu thăng

giáng ở hố biểu?Giáo Án Âm Nhạc 8Giáo Viên: Dương Phước Giàu-u cầu HS trả lời cá

+ Cho VD về giọng cùng tên?

nhân và GV nhận xét ghi

- GV gọi HS trả lời từng câu hỏi trên

- HS trả lời cá

điểm cho HS.

và nhận xét ghi điểm cho HS .

nhân.

Nội dung 3: Ơn tập Tập đọc nhạc. (15 phút)

- GV dùng đàn hướng

- GV lần lượt ơn tập 2 bài TĐN Số 3 và

-Ơn tập theo sự

dẫn HS ơn tập lần lượt từng số 4 theo các bước:

hướng dẫn của GV.

bài nhạc.

+ Cho HS đọc gam trụ của bài TĐN.

+ Cho HS nghe giai điệu của bài nhạc.

+Đọc nhạc và gõ đệm theo nhịp,

phách.

+ Chia nhóm và đọc nhạc.

+ Hát lời ca.

-Kiêåm tra:

- GV kiểm tra khoảng 6-7 HS. (Đọc

-Tiến hành kiểm tra từng nhạc và hát lời ca.)

-Trình bày cá

cá nhân HS

nhân.

Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò. (4phút)

- GV điều khiển.

-Hát lại 2 bài hát vừa ơn tập.

- HS thực hiện

- GV dặn dò và nhận xét

-Dặn HS ơn lại các bài trước để ơn tập đồng thanh.

tiết học.

vào tiết sau.

- HS nghe và ghi

-Nhận xét tiết học.

nhớ.Giáo Án Âm Nhạc 8Giáo Viên: Dương Phước GiàuTuần 15 - Tiết 15 Ngày soạn: 08 / 12 /2008

ƠN TẬP

I - MỤC TIÊU:

- Ơn tập 2 bài hát Mùa thu ngày khai trường và Lí dĩa bánh bò. HS thể hiện được tình

cảm của bài hát ở mức độ hồn chỉnh, cùng điệu bộ hợp lí.

- Ơn tập về nhạc lí: Gam thứ , Giọng thứ.

- Ơn tập bài tập đọc nhạc số 1 và số 2.

- Kiểm tra và đánh giá một số HS.

II - CHUẨN BỊ :

1/ Giáo viên:

- Đàn phím điện tử.

2/ Học sinh:

- Thanh phách.

- Xem lại các bài đã học từ tiết 1-6.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Ổn Định: (1 phút)

Báo cáo si số

2. Kiểm tra:

Lòng ghép vào phần ơn tập

3. Bài mới: (40 phút)

HĐ CỦA GVNỘI DUNG

HĐ CỦA HS

Nội dung 1: (15phút)

Ơn tập 2 bài hát Mùa thu ngày khai trường và Lí dĩa bánh bò.- GV dùng đàn và

- GV hướng dẫn HS ơn tập lần lượt

hướng dẫn HS ơn tập.

từng bài theo các bước:

- GV điều khiển.

-Cho HS luyện thanh thang âm Đơ

-Luyện thanh theo

Trưởng: (2’)

đàn.

- GV đàn và hát.

-Hướng dẫn HS ơn tập

theo các bước.- GV hát mẫu hồn chỉnh bài hát.

-Nghe GV trình

-Hướng dẫn HS ơn tập :

bày bài hát.

+Hát đồng thanh vỗ tay theo nhịp

-Ơn tập bài hát theo

phách.

hướng dẫn của GV

+ Hát và vận động theo nhạc.

- Hướng dẫn HS thể hiện tình cảm khi

- GV lưu ý HS cần thể

- HS thực hiện theo

hát:

hiện được tình cảm của

hướng dẫn của GV.

+Bài Mùa thu ngày khai trường, cần

bài hát.

thẻ hiện tình cảm sơi nổi rộn rã.

+ Bài hát Lí dĩa bánh bò cần thể hiện

được sự vui tươi, hài hước và dí dỏm.

-Kiểm tra việc trình bày bài hát của

HS .

-Kiểm tra cá nhân

-Trình bày cá nhân.

- GV nhận xét và ghi điểm

Nội dung 2: Ơn tập nhạc lí.(10phút)

- GV gợi hỏi để dẫn

- GV nêu câu hỏi để HS nhắc lại các

- HS nghe câu hỏi

dắt HS ơn tập.

khái niệm về nhạc lí đã học:

và trả lời.Giáo Án Âm Nhạc 8Giáo Viên: Dương Phước Giàu+ Gam thứ là gỉ? giọng thứ là gì?

+ Nêu cấu tạo Gam thứ:-u cầu HS trả lời cá

nhân và GV nhận xét ghi

- GV gọi HS trả lời từng câu hỏi trên - HS trả lời cá nhân.

điểm cho HS.

và nhận xét ghi điểm cho HS .

Nội dung 3: Ơn tập Tập đọc nhạc. (15phút)

- GV dùng đàn hướng

- GV lần lượt ơn tập 2 bài TĐN Số 1 và

-Ơn tập theo sự

dẫn HS ơn tập lần lượt số 2 theo các bước:

hướng dẫn của GV.

từng bài nhạc.

+ Cho HS đọc gam trụ của bài TĐN.

+ Cho HS nghe giai điệu của bài nhạc.

+Đọc nhạc và gõ đệm theo nhịp,

phách.

+ Chia nhóm và đọc nhạc.

+ Hát lời ca.

-Kiêåm tra:

- GV kiểm tra từng nhóm 4 HS. (Đọc

-Tiến hành kiểm tra nhạc và hát lời ca.)

-Trình bày cá nhân.

từng cá nhân HS

Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò. (4phút)

- GV điều khiển.

-Hát lại 2 bài hát vừa ơn tập.

- HS thực hiện

- GV dặn dò và nhận

-Dặn HS ơn lại tất cả các bài đã học để đồng thanh.

xét tiết học.

ơn tập vào tiết sau.

- HS nghe và ghi

-Nhận xét tiết học.

nhớ.Giáo Án Âm Nhạc 8Giáo Viên: Dương Phước GiàuTuần 16 - Tiết 16 Ngày soạn: 15 / 12 /2008

ƠN TẬP

I - MỤC TIÊU:

Ơn tập tất cả các bài hát đã học trong học kì I.

Ơn tập tất cả các bài tập đọc nhạc đã học trong học kì I.

Ơn tập về âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hồn, Hồng Vân, Phan Huỳnh Điểu.

Kiểm tra và đánh giá một số HS.

II - CHUẨN BỊ :

1/ Giáo viên:

- Đàn phím điện tử.

2/ Học sinh:

- Thanh phách.

- Xem lại các bài đã học từ tiết 1-13.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Ổn Định: (1 phút)

Báo cáo si số

2. Kiểm tra:

Lòng ghép vào phần ơn tập

3. Bài mới: (40 phút)

HĐ CỦA GVNỘI DUNG

Nội dung 1: Ơn tập các bài hát đã học. (15phút)- GV điều khiển.- GV dùng đàn và

hướng dẫn HS ơn tập.

- GV đàn và hát.

-Hướng dẫn HS ơn tập

theo các bước.-Kiểm tra cá nhân.HĐ CỦA HS-Cho HS luyện thanh thang âm Đơ -Luyện

Trưởng: (2’)

đàn.thanhtheo- GV hướng dẫn HS ơn tập lần lượt

từng bài theo các bước:

-Nghe GV trình bày

- GV hát mẫu hồn chỉnh bài hát.

bài hát.

-Hướng dẫn HS ơn tập :

-Ơn tập bài hát theo

+Hát đồng thanh vỗ tay theo nhịp hướng dẫn của GV

phách.

+ Hát và vận động theo nhạc.

-Kiểm tra việc trình bày bài hát của

HS .

-Trình bày cá nhân.

- GV nhận xét và ghi điểm.

Nội dung : Ơn tập Tập đọc nhạc. (15phút)- GV dùng đàn hướng

- GV lần lượt ơn tập các bài TĐN theo

-Ơn tập theo sự

dẫn HS ơn tập lần lượt các bước:

hướng dẫn của GV.

từng bài nhạc.

+ Cho HS nghe giai điệu của bài nhạc.

+Đọc nhạc và gõ đệm theo nhịp,Giáo Án Âm Nhạc 8Giáo Viên: Dương Phước Giàuphách.

+ Đọc nhạc và hát lời ca.

-Kiêåm tra:

- GV kiểm tra từng nhóm 4 HS. (Đọc

-Tiến hành kiểm tra nhạc và hát lời ca.)

từng cá nhân HS-Trình bày cá nhânNội dung 3: Ơn tập về Âm nhạc thường thức. (10phút)

- GV gợi ý để HS củng

- GV lần lượt đặt các câu hỏi về các

- HS trả lời cá

cố lại kiến thức

nhạc sĩ Hồng Vân, Trần Hồn, Phan nhân.

Huỳnh Điểu để HS trả lời theo các ý sau:

GV nhận xét và sửa

+ Ngày sinh ( ngày mất) ?

sai (nếu có.)

+ Q qn?

+ Những điểm nổi bậc trong sự nghiệp

sáng tác?

+ Những tác phẩm chính?

Hoạt động cuối: Dặn dò. (4phút)

- GV dặn dò và nhận

-Dặn HS ơn lại tất cả các bài đã học để - HS nghe và ghi nhớ.

xét tiết học.

kiểm tra vào tiết sau.

-Nhận xét tiết học.Giáo Án Âm Nhạc 8Giáo Viên: Dương Phước GiàuTuần 17 – Tiết 17. Ngày soạn : 22 / 12 / 2008

KIỂM TRA HỌC KÌ I.

I - Mục tiêu:

-Qua kiểm tra, đánh giá chính xác trình độ học tập của HS trong học kì I.Qua kết quả đánh giá, GV có biện pháp giảng dạy thích hợp hơn ở học kì II.

II – Chuẩn bị:

1/ Giáo viên:

- Sách giáo khoa.

- Đàn phím điện tử.

- Một số câu hỏi về nhạc lí và âm nhạc thường thức.

2/ Học sinh:

- Ơn tập tất cả các bài đã học ở HKI.

III - Các hoạt động dạy – học:

- GV gọi từng HS lên bảng , u cầu HS tự chọn trình bày một bài hát hoặc một bài TĐN

mà em đã được học ở HKI với u cầu:

+ HS phải thể hiện đúng giai điệu và tiết tấu của bài nhạc.

+ Nếu HS chọn bài hát thì HS phải hát thuộc lòng . HS đọc nhạc thì được phép nhìn SGK

nhưng khơng được ghi phiên âm tên nốt trong SGK.

- Sau khi HS trình bày xong bài hát hoặc bài TĐN, HS phải trả lời 1 câu hỏi về nhạc lí

hoặc Âm nhạc thường thức:

+ Giọng song song là gì?

+ Giọng La thứ hồ thanh có đặc điểm gì?

+ Nêu thứ tự các dấu thăng, giáng hố biểu?

+ Giọng cùng tên là gì?

+ Gam thứ là gì? Nêu cấu tạo của gam thứ?

+ Nêu thân thế và sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Trần Hồn ( Hồng Vân, Phan Huỳnh

Điểu)?

- GV nêu nhận xét và ghi điểm cho HS ( Thực hành : 7điểm; trảlờicâu hỏi : 3 điểm)

- Tiến hành lần lượt cho đến hết số HS trong lớp.

- Nhận xét tiết học.Giáo Án Âm Nhạc 8Giáo Viên: Dương Phước GiàuTuần 18 – Tiết 18. Ngày soạn : 29 / 12 / 2008

SƠ KẾT HỌC KÌ I.

I - Mục tiêu:

- Thơng báo cho HS về kết quả học tập của HS ở mơn âm nhạc HKI.

- Nhắc nhở HS về nhiệm vụ học tập của các em ở HKII.

- Dạy cho HS một bài hát ở phần tự chọn – Bài hát Ước mơ xanh.

II – Chuẩn bị:

Giáo viên:

- Sách giáo khoa.

- Đàn phím điện tử.

- Bảng điểm cá nhân.

III - Các hoạt động dạy – học:

1/ Thơng báo kết quả học tập của HS ở HKI:

- GV đọc kết quả xếp loại của từng HS và nêu nhận xét cụ thể đối với từng em.

- GV nhắc nhở đối với từng đối tượng HS:

+ HS trung bình , yếu cần phải cố gắng nhiều hơn, cần học hỏi bạn bè để tiến bộ hơn.

+ HS khá giỏi cần phát huy hơn nữa khả năng của mình và giúp đỡ những bạn còn yếu.

2/Dạy bài hát Ước mơ xanh:

- GV tiến hành dạy bài hát như những tiết trước:

+ GV hát mẫu.

+ HS luyện thanh theo đàn.

+ Tập hát từng câu cho đến hết bài.

+ Cho HS tập hát vài lần theo đàn.

( Đối với tiết này GV khơng u cầu cao)

3/ Dặn dò:

- Dặn HS chuẩn bị cho HKII.

- Dặn HS chép sẵn bài hát Khát vọng mùa xn vào vởGiáo Án Âm Nhạc 8Giáo Viên: Dương Phước GiàuXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (35 trang)

×