1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Âm nhạc >

Nội dung 1: Ôn tập bài hát Lí kéo chài. (10 phút)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.15 MB, 39 trang )


Trường THCS An Thạnh 1Sóc Trăng-Hướng dẫn HS

phân tích bài TĐN.

-Hướng dẫn

luyện thanh.- HS quan sát và

phát biểu.HS- GV u cầu.

-Dùng đàn đêû hướng

dẫn HS tập đọc nhạc

theo lối móc xích.- HS thực hiện.-Cho HS quan sát và nhận xét về giọng,

nhịp , cao độ trường độ của bài nhạc.

-Cho HS luyện thanh giọng Rê thứ:- HS đọc cá nhân.

- HS nghe đàn và

nhâûm theo, sau đó

đọc nhạc theo đàn.Hướng dẫn HS tập đọc nhạc :

-Cho HS đọc tên nốt nhạc vài lần.

- GV đàn và điều

- HS thực hiện

- GV đàn từng câu ngắn cho HS nghe,

khiển .

mỗi câu GV đàn 3 lần và sau đó cho HS nhiều lần.

- HS thực hiện

đọc nhạc theo đàn.

- GV sửa sai cho Hs nếu có và tiến hành đồng thanh.

- GV chỉ định.

-Thực hiện theo

sang câu khác.

nhóm.

-Ghép từng câu đến hết bài.

Luyện tập:

-Cho HS tập đọc nhạc nhiều lần và kết

hợp gõ đệm theo phách như đã hướng dẫn.

-Cho HS hát lời ca theo nhạc.

-Chia lớp thành 2 nhóm cho HS tập đọc

nhạc và ca.hát lời

HĐ cuối:Củng cố - Dặn dò (4 phút)

4. Củng cố: (3 phút)

-Nhắc lại đặc điểm của bài nhạc viết ở

- HS trình bày cá

giọng Rê thứ.

nhân.

-Gọi 1-2 nhóm HS đọc nhạc và hát lời ca

của bài TĐN số 4.

- HS trình bày

5. Dặn dò: (1 phút)

theo nhóm.

- GV dặn HS các

-Dặn HS tập đọc nhạc ở nhà.

cơng việc ở nhà.

- Chuẩn bị bài ở tiết sau: Xem lại bài hát

- HS nghe và ghi

- GV chỉ định.Giáo Án Âm Nhạc 9Giáo Viên: Dương Phước GiàuTrường THCS An Thạnh 1-Nhận xét.Sóc TrăngLí kéo chài, bài TĐN số 4 đểû tiết sau ơn nhớ,

tập.

-Nhận xét tiết học.Tuần 13 – tiết 13: Ngày soạn: 29 / 11 / 2007

Ơn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4.

Âm nhạc thường thức: MỘT SỐ CA KHÚC MANG ÂM HƯỞNG DÂN CA.

I-Mục tiêu:

- Ơn lại tiết tấu của bài TĐN số 4, qua đó HS thể hiện đúng cao độ và trường độ của bài

TĐN và đồng thời nắm vững hơn đặc điểm của bài nhạc viết ở giọng Pha trưởng.

- HS biết cảm nhận những ca khúc mang âm hưởng dân ca từng vùng miền của đất nước.

- HS có thói quen sưu tầm những bài hát mang âm hưởng dân ca.

II- Chuẩn bị:

1/ Giáo viên:

- Đàn phím điện tử.

- Băng nhạc một số ca khúc mang âm hưởng dân ca Việt Nam.

2/ Học sinh:

- Sách GK.

III Các hoạt động dạy – học:

1. Ổn Định: (1 phút)Giáo Án Âm Nhạc 9Giáo Viên: Dương Phước GiàuTrường THCS An Thạnh 1Sóc TrăngBáo cáo sỉ số

2. Kiểm tra:

Lòng ghép vào phần ơn tập

3. Bài mới: (40 phút)

HĐ của GV

-Gv đàn và hướng dẫn.Nội dung

Nội dung 1: Ơn tập TĐN số 4. (15 phút)

-Luyện thanh 1’-2’:

+ Cho HS luyện đọc thang âm Rê thứ

và đọc các nốt trụ của gam :HĐ của HS

-Hs thực hiện.-Gv đàn .-HS nghe.

- GV đàn giai điệu cho HS nghe 1

lần.

-GV đàn và hướng dẫn

Ơn tập:

HS ơn tập.

-HS thực hiện theo

+ Cho hs đọc nhạc nhiều lần theo đàn,

u cầu của GV.

kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp.

+ Từng tổ hs thực hiện đọc nhạc, kết

hợp với gõ đệm.

+ Chia lớp thành 2 nhóm , tập đọc

nhạc và kết hợp gõ đệm theo phách và

-GV chỉ định.

-HS thực hiện.

theo nhịp ( cùng lúc).

-Nhận xét và ghi điểm.

+ GV kiểm tra vài học sinh.

+ Nhận xét và ghi điểm .

Nội dung 2: Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca. (25 phút)

- GV chỉ định

- GV giảng giải và nêu

các ví dụ cho HS hiểu.- GV cho HS nghe nhạc.Giáo Án Âm Nhạc 9- HS đọc nội dung SGK.

- HS đọc cá nhân.

- GV gợi ý cho HS tìm hiểu bài theo

các ý sau:

- Nghe GV trình bày

- Dân ca là một kho tàng vơ tận để và ghi nhớ.

tạo nguồn cảm hứng sáng tác cho nhiều

nhạc sĩ.

+ Các bài hát mang âm hưởngdân ca

Bắc Bộ như: Em đi giữa biển vàng, Đóng

nhanh lúa tốt...

+ Các ca khúc mang âm hưởng dân

ca miền núi phía Bắc: Đi học, Tình ca

Tây Bắc...

+ Ca khúc mang âm hưởng dân ca

miền trung: Điệu lí q em, Miền trung

nhớ Bác...

+ Ca khúc mang âm hưởng dân ca

Nam Bộ : Cơng ơn Bác Hồ, Dáng đứng

Bến Tre...

+ Ca khúc mang âm hưởng dân ca

Tây Ngun: Tiếng chim trong vườn

- Nghe nhạc và nhậnGiáo Viên: Dương Phước GiàuTrường THCS An Thạnh 1Sóc TrăngBác, Sơng Đắc – krơng mùa xn về..

xét.

- GV mở băng nhạc các bài hát

mang âm hưởng dân ca cho HS nghe và

- Nghe và ghi nhớ.

nhận xét...

- GV kết luận: Khi nghe các bài

hát mang âm hưởng dân ca,ta cảm thấy

gần gũi và thân thiết, các bài hát này đều

đậm đà bản sắc dân tộc đã làm đời sống

âm nhạc của chúng ta thêm phong phú.

Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò

4. Củng cố:

-GV hướng dẫn.

-HS đọc lại bài TĐN số 4, kết hợp gõ - HS thực hiện đồng

đệm theo phách.

thanh.

5. Dặn dò:

-Dặn HS về nhà sưu tầm thêm các bài - HS nghe và ghi nhớ.

- Dặn dò Hs các cơng việc hát mang âm hưởng dân ca của các vùng

về nhà.

miền.

-Dặn HS Xem lại các bài đã học từ tiết

-Nhận xét tiết học.

8 đến tiết 13 để ơn tập vào tiết sau.

-Nhận xét tiết học.

- GV kết luận.Tuần 14 - Tiết 14 Ngày soạn: 05 / 12 /2007

ƠN TẬP VÀ KIỂM TRA.

I - MỤC TIÊU:

- Ơn tập 2 bài hát Nối vòng tay lớn và Lí kéo chài. HS tập thể hiện bài hát ở mức độ hồn

chỉnh, nhịp nhàng cùng điệu bộ hợp lí.

- Ơn tập bài tập đọc nhạc số 3 và số 4 đồng thời giúp HS củng cố lại đặc điểm của bài nhạc

viết ở giọng Pha trưởng và Rê thứ.

- Kiểm tra và đánh giá một số HS.

II - CHUẨN BỊ :

1/ Giáo viên:

- Đàn phím điện tử.

2/ Học sinh:

- Thanh phách.

- Xem lại các bài đã học từ tiết 8-13.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:Giáo Án Âm Nhạc 9Giáo Viên: Dương Phước GiàuTrường THCS An Thạnh 1Sóc Trăng1. Ổn Định: (1 phút)

Báo cáo sỉ số

2. Kiểm tra:

Lòng ghép vào phần ơn tập

3. Bài mới: (40 phút)

HĐ CỦA GVNỘI DUNG

Nội dung 1: (20 phút)

Ơn tập 2 bài hát Nối vòng tay lớn và Lí kéo chài.HĐ CỦA HS-GV dùng đàn và hướng

-GV hướng dẫn HS ơn tập lần lượt

dẫn HS ơn tập.

từng bài theo các bước:

-GV điều khiển.

-Cho HS luyện thanh thang âm Mi Thứ

-Luyện thanh theo

:

đàn.-GV đàn và hát.

-Hướng dẫn HS ơn tập

theo các bước.

-Kiểm tra cá nhân.-Nghe GV trình bày

-GV hát mẫu hồn chỉnh bài hát.

bài hát.

-Hướng dẫn HS ơn tập :

-Ơn tập bài hát theo

+Hát đồng thanh vỗ tay theo mhịp

hướng dẫn của GV

phách.

+ Hát và vận động theo nhạc.

-Trình bày cá nhân.

-Kiểm tra việc trình bày bài hát của

HS .

-GV nhận xét và ghi điểm.Nội dung 2: Ơn tập Tập đọc nhạc. (20 phút)

-GV dùng đàn hướng

-GV lần lượt ơn tập 2 bài TĐN Số 3 và

-Ơn tập theo sự

dẫn HS ơn tập lần lươt số 4 theo các bước:

hướng dẫn của GV.

từng bài nhạc.

-GV u cầu.- Cho HS nhắc lại đặc điểm của bài

nhạc viết ở giọng Pha trưởng và Rê thứ.

+ Cho HS đọc gam trụ của bài TĐN.

+ Cho HS nghe giai điệu của bài nhạc.

+Đọc nhạc và gõ đệm theo nhịp,

-Tiến hành kiểm tra phách.

từng cá nhân HS

+ Chia nhóm và đọc nhac.

+ Hát lời ca.

-Kiểm tra:

-GV kiểm tra khoảng 6-7 HS. (Đọc

nhạc và hát lời ca.)-HS trả lời cá nhân.-Trình bày cá nhân.4. Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò. (4 phút)

-GV điều khiển.

-Hát lại 2 bài hát vừa ơn tập.

-HS thực hiện đồng

-GV dặn dò và nhận xét

-Dặn HS ơn lại các bài trước để ơn tập thanh.

tiết học.

vào tiết sau.

-HS nghe và ghi

-Nhận xét tiết học.

nhớ.Giáo Án Âm Nhạc 9Giáo Viên: Dương Phước GiàuTrường THCS An Thạnh 1Sóc TrăngTuần 15 - Tiết 15 Ngày soạn: 12 / 12 /2007

ƠN TẬP VÀ KIỂM TRA.

I - MỤC TIÊU:

- Ơn tập 2 bài hát Bóng dáng một ngơi trường và Nụ cười , HS thể hiện được tình cảm

khi hát

- Ơn tập bài tập đọc nhạc số 1 và số2. HS thể hiện dúng tiết tấu và giai điệu của bài

nhạc.

- Ơn lại tiểu sử và sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Trai – cơp - xki.

- Kiểm tra và đánh giá một số HS.

II - CHUẨN BỊ :

1/ Giáo viên:

- Đàn phím điện tử.

2/ Học sinh:

- Xem lại các bài đã học từ tiết 1-tiết 6.Giáo Án Âm Nhạc 9Giáo Viên: Dương Phước GiàuTrường THCS An Thạnh 1Sóc TrăngIII- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Ổn Định: (1 phút)

Báo cáo sỉ số

2. Kiểm tra:

Lòng ghép vào phần ơn tập

3. Bài mới: (40 phút)

HĐ CỦA GVNỘI DUNG

HĐ CỦA HS

Nội dung 1: (15 phút)

Ơn tập 2 bài hát Bóng dáng một ngơi trường và Nụ cười-GV dùng đàn và hướng

-GV hướng dẫn HS ơn tập lần lượt

dẫn HS ơn tập.

từng bài theo các bước:

-GV điều khiển.

-Cho HS luyện thanh thang âm Fa

-Luyện thanh theo

trưởng. ( dịch giọng –5 )

đàn.-GV đàn và hát.

-Hướng dẫn HS ơn tập

theo các bước.-GV hát mẫu hồn chỉnh bài hát.

-Hướng dẫn HS ơn tập :

+Hát đồng thanh vỗ tay theo nhịp,

phách.

+ Hát và vận động theo nhạc.

-GV lưu ý HS phải thể

(Lưu ý HS khi hát cần thể hiện đúng

hiện được tình cảm khi

tình cảm của bài hát)

hát.

-Kiểm tra cá nhân.

-Kiểm tra việc trình bày bài hát của

HS .( khoảng 6-8 HS)

-GV nhận xét và ghi điểm.-Nghe GV trình bày

bài hát.

-Ơn tập bài hát theo

hướng dẫn của GV.

- HS thực hiện.-Trình bày cá nhân.Nội dung 3: (15 phút)

Ơn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 và số 2

-GV dùng đàn hướng

-GV lần lượt ơn tập 2 bài TĐN theo

-Ơn tập theo sự

dẫn HS ơn tập lần lươt các bước:

hướng dẫn của GV.

từng bài nhạc.

+ Cho HS đọc gam trụ của bài TĐN.

+Đọc nhạc và gõ đệm theo nhịp,

phách.

+ Chia nhóm và đọc nhac.

+ Hát lời ca.

-Kiêåm tra:

-GV kiểm tra khoảng 10 HS. (Đọc

-Tiến hành kiểm tra từng nhạc và hát lời ca.)

-Trình bày cá nhân.

cá nhân HS

Nội dung 3: (10 phút)

Ơn tập về nhạc sĩ Trai – cơp – xki.Giáo Án Âm Nhạc 9Giáo Viên: Dương Phước GiàuTrường THCS An Thạnh 1Sóc TrăngGV đặt câu hỏi cho HS

GV gợi ý cho HS nêu lại thân thế và sự

trả lời.

nghiệp của nhạc sĩ Trai – cơp – xki.

+Nhạc sĩ Trai – cơp – xki sinh và mất

năm nào

+ Ơng là người nước nào?

+ Những điểm đặc biệt trong cuộc đời

sáng tác của ơng?

+ Hãy kể tên một số tác phẩm tiêu

biểu của ơng?HS trả lời cá nhân.4. Hoạt động cuối: (4 phút)

Củng cố dặn dò.

-GV điều khiển.

-Hát lại 2 bài hát vừa ơn tập.

-HS thực hiện đồng

-GV dặn dò và nhận xét

-Dặn HS ơn lại các bài từ tiết 8-12 để thanh.

tiết học.

ơn tập vào tiết sau.

-HS nghe và ghi

-Nhận xét tiết học.

nhớ.Tuần 16 - Tiết 16 Ngày soạn: 15 / 12 /2007

ƠN TẬP

I - MỤC TIÊU:

- Ơn tập tất cả các bài hát đã học trong học kì I.

- Ơn tập tất cả các bài tập đọc nhạc đã học trong học kì I.

- Ơn tập về âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cơp-xki và nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý

- Kiểm tra và đánh giá một số HS.

II - CHUẨN BỊ :

1/ Giáo viên:

- Đàn phím điện tử.Giáo Án Âm Nhạc 9Giáo Viên: Dương Phước GiàuTrường THCS An Thạnh 1Sóc Trăng2/ Học sinh:

- Xem lại các bài đã học từ tiết 1-13.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Ổn Định: (1 phút)

Báo cáo sỉ số

2. Kiểm tra:

Lòng ghép vào phần ơn tập

3. Bài mới: (40 phút)

HĐ CỦA GV-GV điều khiển.-GV dùng đàn và hướng

dẫn HS ơn tập.

-GV đàn và hát.

-Hướng dẫn HS ơn tập

theo các bước.

-Kiểm tra cá nhân.NỘI DUNG

Nội dung 1: (15 phút)

Ơn tập các bài hát đã học.HĐ CỦA HS-Cho HS luyện thanh thang âm Đơ -Luyện thanh theo đàn.

Trưởng: (2’)-GV hướng dẫn HS ơn tập lần lượt

từng bài theo các bước:-Nghe GV trình bày

bài hát.

-Ơn tập bài hát theo

hướng dẫn của GV-GV hát mẫu hồn chỉnh bài hát.

-Hướng dẫn HS ơn tập :

+Hát đồng thanh vỗ tay theo nhịp

phách.

-Trình bày cá nhân.

+ Hát và vận động theo nhạc.

-Kiểm tra việc trình bày bài hát của

HS .

-GV nhận xét và ghi điểm.

Nội dung : (15 phút)

Ơn tập Tập đọc nhạc.-GV dùng đàn hướng

-GV lần lượt ơn tập các bài TĐN theo

-Ơn tập theo sự

dẫn HS ơn tập lần lươt các bước:

hướng dẫn của GV.

từng bài nhạc.

+ Cho HS nghe giai điệu của bài nhạc.

+Đọc nhạc và gõ đệm theo nhịp,

phách.

+ Đọc nhạc và hát lời ca.

-Kiểm tra:

-GV kiểm tra từng nhóm 4 HS. (Đọc

-Tiến hành kiểm tra nhạc và hát lời ca.)

từng cá nhân HS-Trình bày cá nhân

.Nội dung 3: (10 phút)

Ơn tập về Âm nhạc thường thức.

- GV gợi ý để HS củngGiáo Án Âm Nhạc 9- GV lần lượt đặt các câu hỏi về các-HS trả lời cá nhân.Giáo Viên: Dương Phước GiàuTrường THCS An Thạnh 1Sóc Trăngcố lại kiến thứcnhạc sĩ Trai-cơp-xki và Nguyễn Văn Tý

để HS trả lời theo các ý sau:

GV nhận xét và sửa sai

+ Ngày sinh ( ngày mất) ?

(nếu có.)

+ Q qn?

+ Những điểm nổi bậc trong sự nghiệp

sáng tác?

+ Những tác phẩm chính?

4. Hoạt động cuối: (4 phút)

Củng cố Dặn dò.

- Hát lại bài hát vừa ơn và bài TĐN

-GV dặn dò và nhận xét vừa ơn

-HS nghe và ghi nhớ.

tiết học.

-Dặn HS ơn lại tất cả các bài đã học để

kiểm tra vào tiết sau.

-Nhận xét tiết học.Tuần 17 – Tiết 17. Ngày soạn : 25 / 12 / 2007

KIỂM TRA HỌC KÌ I.

I - Mục tiêu:

Qua kiểm tra, đánh giá chính xác trình độ học tập của HS trong học kì I.

Qua kết quả đánh giá, GV có biện pháp giảng dạy thích hợp hơn ở học kì II.

II – Chuẩn bị:

1/ Giáo viên:

- Sách giáo khoa.

- Đàn phím điện tử.

- Một số câu hỏi về nhạc lí và âm nhạc thường thức.Giáo Án Âm Nhạc 9Giáo Viên: Dương Phước GiàuTrường THCS An Thạnh 1Sóc Trăng2/ Học sinh:

- Ơn tập tất cả các bài đã học ở HKI.

III - Các hoạt động dạy – học:

- GV gọi từng HS lên bảng , u cầu HS tự chọn trình bày một bài hát hoặc một bài TĐN

mà em đã được học ở HKI với u cầu:

+ HS phải thể hiện đúng giai điệu và tiết tấu của bài nhạc.

+ Nếu HS chọn bài hát thì HS phải hát thuộc lòng . HS đọc nhạc thì được phép nhìn SGK

nhưng khơng được ghi phiên âm tên nốt trong SGK.

- Sau khi HS trình bày xong bài hát hoặc bài TĐN, HS phải trả lời 1 câu hỏi về nhạc lí hoặc

Âm nhạc thường thức:

+ Qng là gì?

+ Nêu đặc điểm của bài nhạc viết ở giọng Son trưởng?

+ Nêu đặc điểm của bài nhạc viết ở giọng Mi thứ ?

+ Hợp âm là gì?

+ Dịch giọng là gì?

+ Nêu đặc điểm của bài nhạc viết ở giọngPha trưởng?

+ Nêu đặc điểm của bài nhạc viết ở giọng Rê thứ ?

+ Nêu thân thế và sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý (Trai-cơp-xki)

- GV nêu nhận xét và ghi điểm cho HS ( Thực hành : 7điểm; trảlờicâu hỏi : 3 điểm)

- Tiến hành lần lượt cho đến hết số HS trong lớp.

- Nhận xét tiết học.Tuần 18 – Tiết 18. Ngày soạn : 02 / 01 / 2008

SƠ KẾT HỌC KÌ I.

I - Mục tiêu:

- Thơng báo cho HS về kết quả học tập của HS ở mơn âm nhạc HKI.

- Dạy cho HS một bài hát ở phần tự chọn – Bài hát Ước mơ hồng.

II – Chuẩn bị:

Giáo viên:

- Sách giáo khoa.Giáo Án Âm Nhạc 9Giáo Viên: Dương Phước GiàuXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

×