1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Công nghệ >

B. PHƯƠNG TIỆN DẠY- HỌC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (608.18 KB, 151 trang )


60% = 6

Chng

IV

Thu chi

trong gia

ỡnh

6 tit

40% = 4

8 cõu

10 im

(100%)4câu

2 = 35%4cõu

2 im

20%2câu

4 = 65%

- Hiu c KN

v thu nhp v

chi tiờu1câu

1 = 25%

3 cõu

5 im

50 %

BILm c

bi tp tỡnh

hung

v

chi

tiờu

trong g

1câu

3 = 75%

1 cõu

3,0 im

30 %I.PHN TRC NGHIM: (3)Hãy khoanh tròn vào các chữ cái a,b,c,d trớc câu trả lời đúng nhất.

Cõu 1: Sinh t A cú vai trũ:

a. Phũng bnh cũi xng.

c . Phũng bnh quỏng g.

b. Phũng bnh thiu mỏu.

d . Phũng bnh ng kinh.

Cõu 2: Cỏc thc phm ton nhúm thc n giu cht bộo:

a. Tht ln nc, cỏ, c, m ln.

c. Lc, vng, c, cỏ.

b. Tht bũ, m, b, vng.

d. M ln, b, du da.

Cõu 3: Cỏc mún n c lm chớn bng phng phỏp lm chớn thc phm

trong nc:

a. Canh rau ci, tht bũ xo, trng hp tht. c. Tht ln luc, cỏ kho, canh riờu

cua.

b. Rau mung luc, cỏ rỏn, tht ln nng. d . Bp ci luc, cỏ hp, c kho x.

Cõu 4:. An ton thc phm l gi cho thc phm:

a. Ti ngon, khụng b khụ hộo

c. Khi b bin cht, ụi thiu.

b. Khi b nhim trựng, nhim c d. Khi b nhim trựng, nhim c v

bin cht.

Cõu 5: Em hóy in vo ch trng ()nhng cm t: chi phớ; tin;

vt cht; lao ng; tinh thn) vo cỏc cõu sau.

a.Thu nhp ca gia ỡnh l tng cỏc khon thu bng ............... hoc bng

.hin vt do .....................ca cỏc thnh viờn trong gia ỡnh to ra.

b. Chi tiờu trong gia ỡnh l cỏc .......... ỏp ng nhu cu ............... v

tinh thn ca cỏc thnh viờn trong gia ỡnh t ngun thu nhp ca h.

II. PHN T LUN: (7)

Cõu 1: Nờu nguyờn tc c bn khi xõy dng thc n thng ngy cho gia

ỡnh?

Cõu 2: Em hóy cho bit s khỏc nhau gia xo v rỏn, gia nu v luc

Cõu 3: Gia ỡnh em cú 4 ngi, sng nụng thụn lao ng ch yu l lm nụng

nghip. Mt nm thu hoch c 2,5 tn thúc. Phn thúc n l 1 tn, s cũn149li em bỏn vi giỏ 10.000 /Kg .Tin bỏn rau qu v cỏc sn phm khỏc l 9

triu ng .

Em hóy tớnh tng thu nhp bng tin ca gia ỡnh em trong mt nm.

Bỡnh quõn mi thỏng, gia ỡnh thu em nhp bng tin l bao nhiờu?P N KIM TRA HC K II MễN CễNG NGH 6

Nm hc 2013 2014

Cõu

Cõu 1

Cõu 2

Cõu 3

Cõu 4

Cõu 5

Cõu 1Cõu 2Cỏc ý trong cõu

Mi cõu ỳng c 0,5 im

í c

í d

í c

í d

Mi ý ỳng c 0,25 im

a. tin, lao ng

b. chi phớ, vt cht

Nờu nguyờn tc c bn khi xõy dng thc n cho bữa ăn thừơng:

(Mi ý ỳng c 0,5 im)

+)m bo thc n cú s lng v cht lng phự hp vi tớnh

cht hng ngy cú t 3-4 mún.

+)Thc n mún chớnh theo c cu ba n: canh, mn, xo.

+)Thc n phi m bo yờu cu v dinh dng

+)Thc n phi cỏc nhúm thc n, phi phự hp vi s ngi,

tui tỏc, tỡnh trng sc khe.

+) S khỏc nhau gia xo v rỏn

- Xo l lm chớn thc phm vi lng cht bộo va phi cú s

kt hp gia V v TV hoc riờng tng loi, un to la trong thi

gian ngn. Thc phm chớn mm, cũn li ớt nc...VD mún rau

150im

210,25

0,25

0,25

0,25

0,5Cõu 3Cõu 4xo

- Rỏn l lm chớn TP trong 1 lng cht bộo khỏ nhiu. Giũn

xp..VD mún nem

+) S khỏc nhau gia nu v luc:

- Luc l lm chớn thc phm trong MT nhiu nc, n nht cn

cú thờm chm VD mún rau ngút luc

- Nu l lm chớn thc phm trong MT nc, n va khụng cn

cú thờm chm. VD mún canh rau ngút

S thúc bỏn: 2,5 tn 1 tn = 1,5 tn = 1500 Kg

S tin bỏn thúc: 10.000 x 1500 = 15. 000 000 ng

Tng thu nhp bng tin ca gia ỡnh trong 1 nm l:

15.000 000+ 9.000 000 = 24.000 000 ng

Bỡnh quõn mi thỏng thu nhp:

24 000 000 : 12 = 2 000 000 ng/thỏng .

- Hon thin ỳng thi gian. (1)

- Sn phm m bo ỳng k thut. (0,5)

- m bo v sinh an ton lao ng.( 0,5)0,51

1

1

1

0,5

0,5C. TIN TRèNH BI HC

I. T chc. S s............. vng........................................................

- GV nờu y/c tit kim tra, phỏt .

II. Kim tra : KT s chun b ca HS

III. Tin trỡnh KT:

Phỏt . coi KT, Thu bi

IV. Cng c : Nhn xột ý thc trong gi KT

V. Dn dũ :

Vn dng KT ó hc vo thc t g em

Kt qu bi kim tra

GiiKhỏTb151YuKộmXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (151 trang)

×