1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Toán học >

§4.GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.92 MB, 134 trang )


Giáo án hình học 9- 88 -- Gv: Y/c Hs làm ?2.

- Cho hs đọc nd đl.

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ

hình, ghi gt – kl.

- Nhận xét?

GV gợi ý hs vẽ đủ 3

trường hợp.

- Cho hs thảo luận theo

nhóm, mỗi nhóm làm 1

trường hợp- Hs: Làm ?2.

- Đọc nd định lí.

-1 hs lên bảng vẽ hình,

ghi gt – kl.

- Nhận xét.

- Bổ sung các trường

hợp.

Thảo luận theo nhóm

theo sự phân công của

GV.- Kiểm tra sự tích cực

của hs.

- Phân công nhiệm vụ

các thành viên trong

nhóm.

- Nhận xét?

- Nhận xét.

- GV nhận xét.

- Bổ sung.GV:Trần Văn Long2. Định lí:

Sgk tr 78.GT xAB là góc tạo bởi tia tiếp

tuyến và dây cung.

KL^BAx =1 »

sđ AB .

2Chứng minh.

Trường hợp 1. tâm O nằm trên cạnh chứa

dây cung AB.

^Ta có BAx = 900

0

»AB =180

=1 »

sđ AB

2B

O

^BAxAx^Trường hợp 2. Tâm O nằm bên ngoài BAx .

Kẻ OH ⊥ AB ta có

△AOB

C

cân tại O nênµ

µ

O1 = O 21 »

= sđ AB

2^O

21ABH^Ta lại có O1 = BAx

x

( vì cùng phụ với góc OAB)

^

⇒ BAx =- Gv: Y/c Hs làm ?3.

- Gv: Từ ?3 Em có nhận - Hs: Làm ?3.

xét gì?

- Hs: Nêu hệ quả sgk

V. Củng cố:( 12 phút)

Bài 27 tr 79 sgk.1 »

sđ AB

2

^Trường hợp 3. Tâm O nằm bên trong BAx .

3. Hệ quả: sgk1 ¼

1 ¼

^

^

^

·

Ta có PBT = sđ PmB ; PAO = sđ PmB ⇒ PBT = PAO

2

2

^

^

^

^

△AOP cân tại O ⇒ PAO = APO ⇒ PBT = PAOP

OATBBài 30 tr 79 sgk.1 »

1 »

^

sđ AB mà O1 = sđ AB

2

2

^

^

^

^

^

^

⇒ O1 = BAx mà O1 + A1 =900 ⇒ A1 + BAx =900

hay OA ⊥ Ax ⇒ Ax là tiếp tuyến của (O).

Vẽ OH ⊥ AB ta có BAx =

^VI.Hướng dẫn về nhà:( 2 phút)

- Học thuộc lí thuyết.

- Xem lại các VD và BT.xAB1

1OGiáo án hình học 9- 89 -GV:Trần Văn Long- Làm các bài 28, ,29, 31, 32 tr 79, 80 sgk.

^

^

Phụ lục :Phiếu học tập:Cho hình vẽ;Góc nội tiếp ACB và góc ở tâm AOB .

So sánh hai góc ?(Phần KTBC)Giáo án hình học 9- 90 -GV:Trần Văn LongTuần 23

Ngày soạn: 24/12/2014

Ngày dạy:.................

Tiết 43LUYỆN TẬP.

I. MỤC TIÊU

- Kiến thức: Rèn kĩ năng nhận biết góc giữa tia tiếp tuyến và dây cung.

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng áp dụng các định lí vào giả bài tập.Rèn tư duy lô-gic và cách

trình bày lời giải.

-Thái độ: HS nghiêm túc , tự giác tích, cực chủ động trong học tập.

II. CHUẨN BỊ

- Giáo viên: Thước thẳng, com pa, bảng phụ .

- Học sinh: Thước thẳng, com pa .

III. KIỂM TRA BÀI CŨ:

? Phát biểu định lí hệ quả về số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung .Vẽ hình

minh hoạ.

* Trả lời :SGK

* Đặt vấn đề: Các em đã nắm vững định lí hệ quả về số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến

và dây cung .Tiết học hôm nay các em được vận dụng các kiến thức trên vào giải các bài

tập liên quan.

IV. TIẾN TRÌNHDẠYBÀI MỚI :

* Đặt vấn đề: Các em đã nắm vững định lí hệ quả về số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến

và dây cung .Tiết học hôm nay các em được vận dụng các kiến thức trên vào giải các bài

tập liên quan.

Hoạt động của giáo

Hoạt động của học sinh

Nội dung ghi bảng

viên

B33 tr 80 sgk.

Cd- Cho hs nghiên cứu đề - Nghiên cứu đề bài.

bài.GT A, B, C∈ (O)

Tiếp tuyến At

d // AtN

AO

BM

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ - 1hs lên bảng vẽ hình.

hình.

-Theo dõi, lập sơ đồ

phân tích:

KL AB.AM

t

-HD hs lập sơ đồ phân= AC.AN

tích:AM.AB = AC.AN.

c/m.

AM AM

^

^

=Ta có AMN = BAt ( so le trong)

AB AC

?

1 »

^

^C = BAt ( = sđ AB )VAMN : VACB

2

?

^

^⇒ C = AMN .·

µ

^

AMN = C

?

xét △AMN và △ACB có CAB chung,

-1 hs lên bảng c/m.

^

^

C = AMN .

- Gọi 1 hs lên bảng

- Nhận xét.

⇒ △AMN ∽△ACB

chứng minh.

- Bổ sung

- Nhận xét?

AM AM⇒ AM.AB = AC.AN.

=

- GV nhận xét.

AB ACGiáo án hình học 9- 91 -- Đưa đề bài lên bảng - Nghiên cứu đề bài.

phụ

-1 hs lên bảng vẽ hình.

- Cho hs nghiên cứu đề - Nêu GT – KL.

bài.

- Nhận xét.

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ -Theo dõi, lập sơ đồ:

hình.

- Nêu GT – KL?

MT2 = MA.MB.

- Nhận xét?- HD hs lập sơ đồ

MT MB

=

phân tích:

MA MT

2

MT = MA.MB.?Bài 34 tr 80 sgk.

BO

A

M

TGT Cho (O), tiếp tuyến MT,

cát tuyến MAB.

KL MT2 = MA.MB.△TAM ∽△BMT

^^?

ATM = B

Gọi 1 hs lên bảng c/m. 1 hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét.

- Nhận xét?

- GV nhận xét, bổ

sung nếu cần.- Đưa đề bài lên bảng

phụ .

- Cho hs nghiên cứu đề

bài.

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ

hình.

- Nêu GT – KL?

- Nhận xét?

- Cho hs thảo luận theo

nhóm trong 6 phút.GV:Trần Văn Long- Nghiên cứu đề bài.c/m.

^

^

Xét △TMA và △BMT có M chung, ATM =

^(=B1

sđ cung TA)

2⇒ △TAM ∽△BMT

MT MB⇒ MT2 = MA.MB.

=

MA MT

Bài tập. Cho hình vẽ bên, (O) và (O’) tiếp

xúc ngoài nhau tại A, BAD, BAC là hai cát

tuyến của hai D

x

C

đường tròn,

xy

là tiếp tuyến

O

O'

A

chung tại A.

Chứng minh

B

yE

-1 hs lên bảng vẽ hình.

^

^

ABC = ADE .

- Nêu GT – KL.

- Nhận xét.

c/m.

-Thảo luận theo nhóm

1

^

^

Ta có ABC = xAC (= sđ cung AC)

trong 6 phút.2^^EAy = ADE ( =1

sđ cung AE).

2- Kiểm tra hoạt động

^

^

của các nhóm.

Mà xAC = EAy ( đối đỉnh)

- Nhận xét.

- Nhận xét?

^

^

⇒ ABC = ADE .

- Bổ sung.

V. Củng cố:

GV nêu lại các dạng toán đã chữa trong tiết học.

VI.Hướng dẫn về nhà

- Xem lại các VD và BT.

- Làm các bài 35 tr 80 sgk, 26, 27 tr 77 sbt.

* Hướng dẫn bài 35:-Áp dụng kết quả bài 34

-Chú ý :MB=MA+2K

Phụ lục :Phiếu học tập Đề Bài tập

Tuần 23Giáo án hình học 9- 92 -GV:Trần Văn LongNgày soạn: 24/12/2014

Ngày dạy:.................

Tiết 44§5.GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN

GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN.

I. MỤC TIÊU

- Kiến thức: Nhận biết được các góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn.

- Kĩ năng: Phát biểu và chứng minh được định lí về số đo của hai loại góc này.

+ Rèn kĩ năng chứng minh chặt chẽ, rõ ràng, gọn.

-Thái độ: HS nghiêm túc , tự giác tích, cực chủ động trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Thước thẳng, com pa, bảng phụ .

- Học sinh: Thước thẳng, com pa .

III. KIỂM TRA BÀI CŨ :

? Cho hình vẽ:

^

^

Hãy tính : DAB + ADC (Theo sđ cá cung của đường tròn)

A

m

B

C

Trả lời :

O

^

^

Ta có DAB và ADC là góc nội tiếp của đường tròn (O)

^1^1Nên: ADC = AmC và DAB = sđ BnD

2

2sdAmC + sdBmD

1

1

Vậy : DAB + ADC = AmC + sđ BnD=

2

2

2

^n

D^^* Đặt vấn đề :GV đưa hình vẽ đóng khung ở đầu bài lên máy chiếu và đặt vấn đề sđ DEB

^và DFB có quan hệ gì với số đo của các cung AmC và BnD các em cùng cô tìm hiểu bài

học hôm nay

IV. DẠY HỌC BÀI MỚI:

Hoạt động của giáo

viênHoạt động của học sinhNội dung ghi bảng1. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.

- Quan sát hình vẽ.

-Treo bảng phụ có vẽ

VD. Góc BEC là góc có đỉnh ở bên trong

góc có đỉnh ở bên

đường tròn.

trong đường tròn

Hai cung AmD và cung BnC gọi là hai cung

- Giới thiệu về góc

bị chắn.

- Nhận biết góc có đỉnh

có đỉnh ở .. .

ở bên trong đường tròn.

- Góc như thế nào - Nêu khái niệm về góc

D m A

được gọi là góc có có đỉnh ở bên trong

E

đỉnh ở bên trong đt? đường tròn.

các cung bị chắn?

O

- Nhận xét?

B

C

n

- Cho hs đo góc, các - Nhận xét.

cung bị chắn ⇒ dự - Đo các góc và cung.

đoán…?

- Dự đoán về mối quan

hệ giữa góc và các cung

bị chắn.

- Nhận xét?

- Nhận xét.

- GV nhận xét.

ĐL. Sgk tr 81.Giáo án hình học 9- 93 -GV:Trần Văn Long- Nêu nd định lí.

- Gọi 1 hs lên bảng

vẽ hình, ghi gt – kl.

- Gọi 1 hs đứng tại

chỗ c/m.

- Nhận xét?^GT BEC là góc có đỉnh ở bên trong (O).

- Nắm nd định lí.

1

^

¼

- 1 hs lên bảng vẽ hình, KL BEC = ( sđ BnC + sđ AmD ).

¼

2

ghi gt – kl.

c/m

- 1 hs c/m.

SGK.

- Nhận xét.

Bài 36 tr 82 sgk.

- Cho hs nghiên cứu - Bổ sung.

A

đề bài.

- Nghiên cứu đề bài.

N

- Gọi 1 hs lên bảng

H

E

M

vẽ hình.

-1 hs lên bảng vẽ hình,

O

- Nhận xét?

ghi GT-KL.

C

- Gọi 1 hs lên bảng - Nhận xét.

B

làm bài.

-1 hs lên bảng làm bài.

c/m

- Dưới lớp làm vào - Dưới lớp làm vào vở.

1

^

»

¼

Ta có AHM = (sđ AM + sđ NC )

vở .

2

- Nhận xét?

1

^

»

¼

- GV nhận xét.

- Nhận xét.

AEN = 2 (sđ MB + sđ AN )

- Bổ sung.

»

»

¼

¼

Mà AM = MB ; NC = AN

^

^

⇒ AHM = AEN ⇒ △AEH cân tại A.- Gv:Treo bảng phụ

2. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.

vẽ góc có đỉnh ở bên - Quan sát hình vẽ trên VD:

ngoài đường tròn.

bảng phụ.

Góc BEC là góc có đỉnh ở bên

A

- Giới thiệu góc…

ngoài đường tròn, các cung

m

nhỏ AD, BC là các cung

⇒ góc như thế nào - Nắm góc có đỉnh ở … bị chắn.

O

B

được gọi là góc - Nêu khái niệm góc

có ....?

có…..

n

- Nhận xét?

Định lí: sgk.

C

- Nhận xét.

E

E

E

- GV: Nêu nd định lí. - Bổ sung.

A

D

D

A

- Gọi 1 hs lên bảng - nắm nd định lí.

A

C

O

vẽ hình.

B

O

O

- Nhận xét?

-1 hs lên bảng vẽ hình,

C

C

- HD hs “xảy ra 3 ghi GT-KL.

^

trường hợp…”

- Nhận xét.

GT BEC là góc có đỉnh ở ngoài (O),

- Cho hs thảo luận

»

»

các cung bị chắn là BC và AD

theo nhóm, mỗi

nhóm làm 1 trường -Thảo luận theo nhóm

1

^

»

»

hợp.

theo sự phân công của KL BEC = 2 ( sđ BC - sđ AD ).

- Nhận xét?

GV.

c/m.

- GV nhận xét, bổ - Nhận xét.

sgk.

sung nếu cần.

- Bổ sung.EDAV.Củng cố :Bài tập 36 tr 82 sgk

-GV đưa hình vẽ và gt,kl lên máy chiếu

?Để chứng minh △EAH cân ta chứng minh điều gì .HEMNO

BCXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (134 trang)

×