1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Toán học >

§5.GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.92 MB, 134 trang )


Giỏo ỏn hỡnh hc 9- 93 -GV:Trn Vn Long- Nờu nd nh lớ.

- Gi 1 hs lờn bng

v hỡnh, ghi gt kl.

- Gi 1 hs ng ti

ch c/m.

- Nhn xột?^GT BEC l gúc cú nh bờn trong (O).

- Nm nd nh lớ.

1

^- 1 hs lờn bng v hỡnh, KL BEC = ( s BnC + s AmD ).2

ghi gt kl.

c/m

- 1 hs c/m.

SGK.

- Nhn xột.

Bi 36 tr 82 sgk.

- Cho hs nghiờn cu - B sung.

A

bi.

- Nghiờn cu bi.

N

- Gi 1 hs lờn bng

H

E

M

v hỡnh.

-1 hs lờn bng v hỡnh,

O

- Nhn xột?

ghi GT-KL.

C

- Gi 1 hs lờn bng - Nhn xột.

B

lm bi.

-1 hs lờn bng lm bi.

c/m

- Di lp lm vo - Di lp lm vo v.

1

^

Ta cú AHM = (s AM + s NC )

v .

2

- Nhn xột?

1

^

- GV nhn xột.

- Nhn xột.

AEN = 2 (s MB + s AN )

- B sung.

M AM = MB ; NC = AN

^

^

AHM = AEN AEH cõn ti A.- Gv:Treo bng ph

2. Gúc cú nh bờn ngoi ng trũn.

v gúc cú nh bờn - Quan sỏt hỡnh v trờn VD:

ngoi ng trũn.

bng ph.

Gúc BEC l gúc cú nh bờn

A

- Gii thiu gúc

ngoi ng trũn, cỏc cung

m

nh AD, BC l cỏc cung

gúc nh th no - Nm gúc cú nh b chn.

O

B

c gi l gúc - Nờu khỏi nim gúc

cú ....?

cú..

n

- Nhn xột?

nh lớ: sgk.

C

- Nhn xột.

E

E

E

- GV: Nờu nd nh lớ. - B sung.

A

D

D

A

- Gi 1 hs lờn bng - nm nd nh lớ.

A

C

O

v hỡnh.

B

O

O

- Nhn xột?

-1 hs lờn bng v hỡnh,

C

C

- HD hs xy ra 3 ghi GT-KL.

^

trng hp

- Nhn xột.

GT BEC l gúc cú nh ngoi (O),

- Cho hs tho lun

cỏc cung b chn l BC v AD

theo nhúm, mi

nhúm lm 1 trng -Tho lun theo nhúm

1

^

hp.

theo s phõn cụng ca KL BEC = 2 ( s BC - s AD ).

- Nhn xột?

GV.

c/m.

- GV nhn xột, b - Nhn xột.

sgk.

sung nu cn.

- B sung.EDAV.Cng c :Bi tp 36 tr 82 sgk

-GV a hỡnh v v gt,kl lờn mỏy chiu

? chng minh EAH cõn ta chng minh iu gỡ .HEMNO

BCGiỏo ỏn hỡnh hc 9

^- 94 -GV:Trn Vn Long^HS: E = H

^^? E v H thuc loi gúc no ó hc? Hóy tớnh s ca mi gúc .

^

^

HS E v H l gúc cú nh bờn trong ng trũn (O)

^E =sdMB + sdNA

sdMA + sdNC

^

(1) v H =

2

2

^^? Cn c vo õu kt lun E = H

HS: Cn c vo Gt:MA=MB v NA=NC fcm

Bi tp 37 tr 82 sgk:

-GV a ni dung bi tp ,hỡnh v ,gt,kl lờn mỏy

^

^

? ASC v MCA thuc loi gúc no ó hc?Hóy tớnh s ca mi

gúc ?

So sỏnh v kt lun .

^

^

HS: ASC l gúc cú nh bờn ngoi (O) v MCA l gúc ni

tip (O)

^ASC =AOMS

BsdAB sdCM sdAC sdCM=

=S AM

2

2C(Do AB=AC )

(fcm)

VI.Hng dn hc nh :

-Hc thuc (V hỡnh ,vit cụng thc tớnh s o cú nh bờn trong v bờn ngoi (O)

-Xem k cỏc bi tp ó gii .

-Lm bi tp 38,39, 40,41,42 sgk

Ph lc :Phiu hc tp: Bi tp KTBCDUYT CA T TRNG

(Tun 20 n tun 23)Giỏo ỏn hỡnh hc 9- 95 -GV:Trn Vn LongTun 24

Ngy son: 18/01/2015

Ngy dy:.................

Tit 45LUYN TP.

I. MC TIấU:

+Kin thc:

- Rốn k nng nhn bit gúc cú nh bờn trong , bờn ngoi ng trũn .

- ỏp dng cỏc nh lý v s o ca gúc cú nh bờn trong, bờn ngoi ng trũn vo gii mt s

bi tp .

+K nng :

Rốn k nng trỡnh by bi, k nng v hỡnh, t duy hp lý .

+Thỏi :

T giỏc trong hc tpII. CHUN B:

- Giỏo viờn: Thc thng, com pa .

- Hc sinh: Thc thng, com pa.

III. KIM TRA BI C: (7 phỳt)

Phỏt biu nh lớ v gúc cú nh bờn trong hay bờn ngoi ng trũn.

Cha bi 37 tr 82 sgk.

IV. TIN TRèNH DY BI MI: (28 phỳt)

Hot ng ca giỏo

Hot ng ca hc

Ni dung ghi bng

viờn

sinh

- Cho hs nghiờn cu - Nghiờn xu bi.

Bi 40 tr 83 S

sgk.

A

bi.

GT BE l

B

- Gi 1 hs lờn bng v -1 hs lờn bng v hỡnh,

phõn giỏc

hỡnh, ghi gt kl.

ghi gt kl.

gúc BAC,

D

O

- Nhn xột?

- Nhn xột.

SA l tip

- GV kim tra hs di

tuyn.

E

lp.

KL SA = SD.

C

- Nờu hng lm?

- Hng lm:

c/m

- Nhn xột?

+s dng L v gúc Vỡ BE l phõn giỏc ca gúc BAC

ni tip v gúc cú nh cungBE = cungEC .

bờn trong

1 ằ

1+s dng cỏc cung ... M SAD = s AE = s ( BE + AB )

2

2

- Gi 1 hs lờn bng -1 hs lờn bng lm bi,

1trỡnh by.

di lp lm vo v .

SAD = 2 s ( CE + AB )

- Cho hs di lp lm

vo v .

- Nhn xột.

SAD = SDA SAD cõn ti S

- Nhn xột?

- B sung.

SA = SD.

GV nhn xột, b sung

B

nu cn.

A

C

Bi 41 tr 83 sgk.

S

O

GT Cho (O), hai cỏt

- Nghiờn cu bi.

M

tuyn AMN,

- Cho hs nghiờn cu

ABC.

bi.

-1 hs lờn bng v hỡnh,

N

^

- Gi 1 hs lờn bng v ghi gt kl.

KL A + BSM = 2.CMN

hỡnh, ghi gt kl.

- Nhn xột.

c/m

- Nhn xột?

-Tho lun theo nhúm.1

- Cho hs tho lun theo - Nhúm trng phõn Ta cú A = (s CN - s MB ).

2

nhúm.

cụng nhim v choGiỏo ỏn hỡnh hc 9- 96 -- KT s tho lun ca cỏc thnh viờn .

hs.

- Nhn xột.

- B sung.

- Nhn xột?

- GV nhn xột, b sung

nu cn.

- Nghiờn cu bi.

- v hỡnh, ghi GT kl.

- Cho hs nghiờn cu -1 hs lờn bng v hỡnh

bi, v hỡnh, ghi gt kl. v ghi gt kl.

- Gi 1 hs lờn bng v, - Nhn xột.

ghi gt kl.

- Nhn xột?

- Hng lm:

- GV nhn xột.

+S dng tớnh cht

- Nờu hng lm?

ca gúc ni tip v cỏc

cung bng nhau.

- Nhn xột.GV:Trn Vn Long1

BSM = (s CN + s MB )

2

2 ằA + BSM = s CN = s CN .

2

1 ằ

ã

M CMN = s CN

2

à + BSM = 2.CMN

ã

ã

A

Bi 42 tr 83 sgk.

GT ABC ni tip (O)

cú I l tõm ng

R

trũn ngoi tip.AQK

IOKL a) AP QR.

B

b) CPI cõn .

c/m.

a) Gi K l giao AP v QR taC

Pcú:1

ã

AKR = (s AR +s QCP )

2

-2 hs lờn bng lm bi,

1

di lp lm vo v.

ãAKR = (s AB +s AC +s BC )

- Quan sỏt bi lm trờn

2

bng.

1

ã

AKR = .1800 = 900 AP QR.

- Nhn xột.

2

- B sung.

1

ã

b) ta cú CIP = (s AR +s CP )

2

- Nhn xột?

1

- GV nhn xột, b sung

ã

PCI = (s RB + s BP ).

nu cn.

2ã

ãM AR = RB ; CP = BP CIP = PCI

VCPI cõn ti P

- Nhn xột?

- GV hng dn hs nu

cn.

- Gi 2 hs lờn bng

trỡnh by.

- hs di lp lm vo

v.IV. Cng c (1 phỳt)

- GV khc sõu li tớnh cht ca gúc cú nh bờn trong ng trũn , gúc cú nh bờn ngoi ng

trũn v cỏc kin thc c bn cú liờn quan

V. Hng dn v nh (3 phỳt)

+ Xem li cỏc bi tp ó cha v hc thuc cỏc nh lý v gúc ni tip, gúc to bi tia tip tuyn v

dõy cung, gúc cú nh bờn trong, bờn ngoi ng trũn.

+ HD bi 40 (SGK/83).

A

Chứng minh SAD cân vì có SAD = SDA

O

SBDCGiỏo ỏn hỡnh hc 9- 97 -GV:Trn Vn LongTun 24

Ngy son: 18/01/2015

Ngy dy:.................

Tit 46Đ6.CUNG CHA GểC.

I. MC TIấU:

+Kin thc :

- Hc sinh hiu cỏch chng minh thun , chng minh o v kt lun qu tớch cung cha

gúc. c bit l qu tớch cung cha gúc 900.

- Bit s dng thut ng cung cha gúc dng trờn mt on thng.

- Bit v cung cha gúc dng trờn mt on thng cho trc.

- Bit cỏc bc gii mt bi toỏn qu tớch

+K nng :

- Rốn k nng v hỡnh, suy lun, trỡnh by cỏc bc thc hin dng qu tớch cung cha gúc

+Thỏi : Hc sinh cú hng thỳ trong hc tp

II. CHUN B:

- Giỏo viờn:+ Bng ph v sn hỡnh ca ?1 , dựng lm ?2 ( inh, gúc bng bỡa cng ),

ghi kt lun , ghi chỳ ý , cỏch v cung cha gúc, gii bi toỏn qu tớch , hỡnh v bi 44 sgk .

+ Thc thng, thc o , com pa .

- Hc sinh: Thc thng, thc o , com pa.

III. KIM TRA BI C:

IV. TIN TRèNH DY BI MI:

t vn : - Gv: Cho Hs quan sỏt hỡnh m bi trong sgk .

- Mt hun luyn viờn t chc cho cỏc cu th luyn sỳt búng vo ngụn

AB , cỏc cu th c sp xp ti cỏc v trớ M , N , P sao cho cỏc gúc AMB , ANB , APB

u bng nhau nh hỡnh v sau . Liu ba im M , N , P cú cựng thuc mt cung trũn cng

dõy AB hay khụng ?

Hot ng ca giỏo

viờnHot ng ca hc sinhNi dung ghi bng1. Bi toỏn qu tớch cung cha

- Cho hs nghiờn cu - 1 Hs c to bi toỏn , gúc.

Hs cũn li c sgk .

bi toỏn.

1.Bi toỏn. SGK tr 84.

- Hs: c ?1

N2

- Gv: gii bi toỏn

?1.a,

N1

ta cựng nhau thc hin

- Hs: V cỏc tam giỏc

?1 .

C

DD

vuụng CN1D , CN2D ,

- Gv: a bng ph v

sn hỡnh ca ?1 ( cha CN3D

- Hs: Nhn xột

v ng trũn )N3

- Gv: Hi: cú

=

CN1D0CN 2 D = CN 3D =90Gi 0 l trung im

ca CD . Nờu nhn xột

v cỏc on thng

N10 , N20 , N30 . T ú

chng minh cõu b.- Hs: chng minh ý b.?1b,CN1D, CN 2 D, CN 3D- Hs: theo dừil cỏc tam giỏc vuụng cú chung cnh

huyn CD

N10 = N20 = N30Giỏo ỏn hỡnh hc 9- Gv: V ng trũn

ng kớnh CD trờn

hỡnh v .

- Gv: Gii thiu ú l

trng hp gúc

= 900 , nu 900

thỡ sao ?

- Gv: Hng dn Hs

thc hin ?2 trờn bng

ph ó úng sn hai

inh A,B ; v on

thng AB . Cú mt gúc

bng bỡa cng ó

chun b sn

- Gv: Yờu cu Hs dch

chuyn tm bỡa nh

hng dn sgk , ỏnh

du v trớ ca nh

gúc .? 2 Hóy d oỏn

qu o chuyn ng

ca im M .- 98 -GV:Trn Vn Long=CD

( t/c tam giac vuụng)

2N1 , N2, N3 cựng nm trờn ng

- Hs: c ?2 thc hin

CD

trũn ( 0 ;

) hay ng trũn ng

theo yờu cu sgk

2

kớnh CD- 1Hs: Lờn dch chuyn

tm bỡa v ỏnh du v trớ

cỏc nh gúc ( c hai

na mt phng b AB )

- Hs: im M chuyn

ng trờn hai cung trũn cú

hai u mỳt l A v B .?2.- Nhn xột?

GV nờu: trờn na mp

cũn li ta cng cú kl -ch cú 1 trũn i qua.

tng t.

- Gv: Treo bng ph

ghi KL- Gv: Gii thiu cỏc - Hs: Theo dừi chỳ ý sgk

- Hs: Nờu cỏch v

chỳ ý sgk (T. 85, 86)KL. Sgk tr 85.

*Chỳ ý: sgk.Hóy cho bit mun v

mt cung cha gúc

trờn on thng AB

cho trc ta phi tin

hnh nh th no ?

- GV hng dn cỏch

v cung cha gúc.

( Cỏch v ghi trờn

bng ph)

- Gv: Qua bi toỏn va

hc trờn , mun chng

minh qu tớch cỏc

im M tha món tớnh

cht l mt hỡnh H

no ú , ta cn tin2. Cỏch v cung cha gúc.

Sgk.

M m-Theo dừi v v cung cha

gúc.dMmyAOBO

dAa)- 1Hs: c cỏch gii bi

toỏn qu tớch

- Hs: Trong bi toỏn qu

tớch cung cha gúc , tớnh

chat ca cỏc im M l

tớnh nhỡn on thng ABBH

xyx

b)Giỏo ỏn hỡnh hc 9hnh nhng phn

no ?

- Gv: Yờu cu 1 Hs

c cỏch gii bi toỏn

qu tớch ( Ghi trờn

bng ph)

- Gv: Xột bi toỏn qu

tớch cung cha gúc

va chng minh thỡ

cỏc im M cú tớnh

cht l tớnh cht gỡ ?

- Gv: Hỡnh H trong bi

toỏn ny l gỡ ?- 99 -GV:Trn Vn Longcho trc di mt gúc

ã

bng ( hay AMB =

2. Cỏch gii bi toỏn qu tớch.

khụng i)

Sgk.

- Hs: Hỡnh H trong bi

toỏn ny l 2 cung cha

gúc dng trờn on AB

.

- Hs: Theo dừi .V. Luyn tp cng c: 5 phỳt)

- Nờu li cỏc lớ thuyt trng tõm trong tit hc.

- Bi 45 tr 86 sgk.

- Gv: Gi ý : Hỡnh thoi ABCD cú cnh AB c nh , vy nhng im no di ng ?

- Hs: im C ,D , O di ng .

- Gv: O di ng nhng luụn quan h vi on thng AB c nh nh th no ?

ã

- Hs: Trong hỡnh thoi hai ng chộo vuụng gúc vi nhau AOB = 900 hay O luụn nhỡn

0

AB c nh di gúc 90

- Gv: Vy qu tớch im O l hỡnh gỡ ?

- Hs: Qu tớch im O l ng trũn ng kớnh AB .

D

C

- Gv: O cú th nhnmi giỏ tr trờn ng trũn ng

kớnh AB c khụng ? vỡ sao ?

O

- Hs: O khụng th trựng vi A v B vỡ nu O

A

trựng A hoc B thỡ hỡnh thoi ABCD khụng

B

cố định

tn ti .

- Gv: Vy qu tớch ca O l ng trũn ng kớnh

AB tr hai im A v B .

VI.Hng dn v nh:( 2 phỳt)

-Hc thuc lớ thuyt.

Lm bi 44, 46, 47, 48 tr 86, 87 sgk.Giỏo ỏn hỡnh hc 9- 100 -GV:Trn Vn LongTun 25

Ngy son: 18/01/2015

Ngy dy:.................

Tit 47LUYN TP.

I. MC TIấU:

+Kin thc :

- Hc sinh hiu qu tớch cung cha gúc, bit vn dng cp mnh thun , o ca qu tớch ny

gii bi toỏn, HS c cng c cỏch gii bi toỏn dng hỡnh

+K nng :

- Rốn k nng dng cung cha gúc v bit ỏp dng cung cha gúc vo bi toỏn dng hỡnh

- Bit trỡnh by li gii mt bi toỏn qu tớch bao gm phn thun , phn o , kt lun

+Thỏi :

- Phỏt huy kh nng t duy sỏng to ca hc sinh

- Hc sinh cú ý thc cu cự, cn thn, chớnh xỏcII. CHUN B:

- Giỏo viờn: Thc thng, com pa, bng ph .

- Hc sinh: Thc thng, com pa.

III. KIM TRA BI C :

Phỏt biu qu tớch cung cha gúc?

Nu gúc AMB l gúc vuụng thỡ qu tớch ca im M l gỡ?

III. TIN TRèNH DY BI MI: (30 phỳt)

Hot ng ca giỏo

Hot ng ca hc

Ni dung ghi bng

viờn

sinh

- Cho hs nghiờn cu - Nghiờn cu bi.

Bi 44 sgk.

bi.

A

- Gi 1 hs lờn bng v - 1 hs lờn bng v

I

hỡnh, ghi gt kl.

hỡnh, ghi gt kl.

1

1

- Nhn xột?

- Nhn xột.

B 2

2

C

- HD hs lp s phõn - Theo dừi cỏch lp

ã

ã

Ta cú ABC + ACB = 900

tớch.

s phõn tớch:

Qu tớch cỏc im I

Qu tớch cỏc im I M B1 = B2 ; C1 = C 2 ( gt)

à

à à

à

?

?

?- KL?

- Cho hs tho lun

theo nhúm.

-Theo dừi tớch cc

ca hs khi lm bi.

ã

BIC = ?à

à

B2 + C 2 = ?ã

ã

ABC + ACB = ?KL: qu tớch cỏc- Tho lun theo

nhúm.

- Phõn cụng nhim v

tng thnh viờn trong

nhúm.

- Gv: Yờu cu cỏc - i bi

nhúm trỡnh by li gii - Cỏc nhúm trỡnh byà

à

ã

B2 + C 2 = 450 BIC = 1350

qu tớch cỏc im I l cung cha gúc 135 0dng trờn on BC ( Tr hai im B v C).Bi 49 tr 87 sgk.

Dng ABC cú

gúc A bng 400,

y

A

O

BC = 6cm , x'

ng cao

H

B

AH = 4 cm.

Gii. x

- Phõn tớch.

- Cỏch dng:

+ Dng on thng BC = 6 cm.y' A'

CGiỏo ỏn hỡnh hc 9trờn bng .

- Nhn xột?

- GV nhn xột.- 101 -li gii ca nhúm

mỡnh trờn bng .

- Nhn xột.

- B sung.GV:Trn Vn Long+ Dng cung cha gúc 400 trờn on thng

BC.

+ Dng xy // BC, cỏch BC mt khong 4

cm, xy ct cung cha gúc ti A v A.

+ Ni AB, AC ta c VABC hoc VABC

l tam giỏc cn dng.

- c/m + bl.

Bi 50 tr 87 sgk.- Nghiờn cu bi.

- Cho hs nghiờn cu

bi.

-1 hs lờn bng v

- Gi 1 hs lờn bng v hỡnh, ghi gt kl.

hỡnh, ghi gt kl.

- Nhn xột?

- Nhn xột?

ã

ta cn tớnh AIB vỡ

? Mun tỡm qu tớch A v B c nh.

cỏc im I, ta cn tớnh

?

- Nhn xột.

- Nhn xột?

ta ỏp dng t s

- MI = 2.AM gi cho lng giỏc (tg).

ta ngh n iu gỡ

ã

tớnh AIB ?

-1 hs lờn bng lm

- Gi 1 hs lờn bng bi.

lm bi, cho hs di - Di lp lm vo

lp lm vo v .

v

- Nhn xột.

- Nhn xột?

- B sung.

- GV nhn xột, b

sung nu cn.ABM

Iã

Ta cú AMB = 900 (gúc ni tip chn na

ng trũn).

ã

AMI = 900.

XộtVAMI cú tgI = MB = 1MI 2

ã

ã

AIM = 26 34 hay AIB = 26034 khụng

0i.

Vỡ A, B c nh nờn qu tớch cỏc im I l

hai cung cha gúc 26034dng trờn AB.V. Cng c, nhn xột, ỏnh giỏ:

GV nờu li cỏc dng bi tp ó cha trong tit.

Bi 51 tr 87 sgk.

HD:Aà

à

ã

à

Vỡ t giỏc ABHC cú A = 600, B' = C' = 90 0 B'HC' =1200

ã

ã

à à

BHC = B'HC' = 1200 , m B + C = 120

ã

ã

IBC + ICB = 600

0

ã

ã

ã

0 COB = 2.BAC = 120

CIB= 120

. Vy H, I, O cựng thuc

0

mt cung cha gúc 120 dng trờn BC, hay 5 im B, H, I, O, C cựng thuc mt

ng trũn.

VI.Hng dn v nh:( 2 phỳt)

- Xem li cỏch gii cỏc bi tp.

- Lm bi 35, 36 tr 78 sbt.

- c trc bi : T giỏc ni tip.C'B'O I

HBCGiỏo ỏn hỡnh hc 9- 102 -GV:Trn Vn LongTun 25

Ngy son: 18/01/2015

Ngy dy:.................

Tit 48Đ7.T GIC NI TIP.

I. MC TIấU:

+Kin thc :

- Hc sinh nm vng nh ngha t giỏc ni tip , tớnh cht v gúc ca t giỏc ni tip .

- Bit: cú nhng t giỏc ni tip c, cú t giỏc khụng ni tip c ng trũn .

- Nm c iu kin mt t giỏc ni tip c

- S dng c tớnh cht ca t giỏc ni tip trong bi toỏn .

+K nng : Rốn kh nng nhn xột v t duy lụ gớc cho hc sinh

+Thỏi : Tinh thn t giỏc, tớch cc hc tp

II. CHUN B:

- Giỏo viờn: Thc thng, com pa, bng ph .

- Hc sinh: Thc thng, com pa.

III. KIM TRA BI C :

B

? Cho hỡnh v :

?Tớnh s ca cung BADv BCD Suy ra tng B A D + B C D

*Tr li : Ta cú B A D l gúc ni tip chn BCD v B C D l gúc ni tip

chn BADACOD

1

1

Nờn B A D = s BCD v B C D = s BAD

2

2

1

Vy B A D + B C D = .3600=1800.

2

III. TIN TRèNH DY BI MI:

* t vn : Ta luụn v c 1 ng trũn i qua cỏc nh ca 1 tam giỏc .Phi chng ta

cng lm c nh vy i vi 1 t giỏc ? Tit hc hụm nay chỳng ta cựng tỡm hiu vn

ny .

Hot ng ca giỏo

viờnHot ng ca hc

sinhNi dung ghi bng

I. Khỏi nim t giỏc ni tip.-Treo bng ph, cho

hs phỏt hin s khỏc

nhau gia 2 loi t

giỏc (cú 4 nh cựng

nm trờn mt ng

trũn v khụng cựng

)

- Nhn xột?

- GV gii thiu t

giỏc ABCD (trờn hv)

c gi l t giỏc

ni tip.

- Vy t giỏc nh th

no c gi l t

giỏc ni tip?- Quan sỏt bng ph.

- Phõn bit s khỏc

nhau gia hai loi t

giỏc.BO

A

C

D- Nhn xột.

- B sung, gii thớch. N: sgk tr 87

- Nm: th no l t VD.T giỏc ABCD l t giỏc ni tip (O).

giỏc ni tip.

- Tr li.

- Nhn xột.

- c N trong sgk.Giỏo ỏn hỡnh hc 9- 103 -GV:Trn Vn Long- Nhn xột?

n.

- GV nhn xột.

- c nd nh lớ.

- Gi 1 hs c nd

nh lớ.

- Gi 1 hs lờn bng v

hỡnh, ghi gt kl.

- Nhn xột?

- Gi 1 hs lờn bng

c/m.

- Nhn xột?

-Treo bng ph ghi

nd bi 53.2.nh lớ.

- 1 hs lờn bng v GT ABCD l t giỏc

hỡnh, ghi gt kl.

ni tip (O).

A

- Nhn xột?

à à

à à

KL A + C = B + D

- 1 hs lờn bng c/m.

= 900

c/m

- Nhn xột.

SGK.

- B sung.

Bi 53 tr 89 sgk.

- Quan sỏt nd bi.

Gúc

1

2

3

- 1 hs lờn bng lm

0

0

80

75

600

à

A

bi.700 1050

à

- hs di lp lm vo

B

0

0

v.

1200

à

C 100 105

- Quan sỏt bi lm

0

0

0

à

D 110 75 180

trờn bng, nhn xột.

Vi 00 < < 1800.- Gi 1 hs lờn bng

in.

- Di lp lm vo

v.

- Nhn xột?

- Phỏt biu:- GV nhn xột.

- Nm nd l o.

- Phỏt biu mnh

o ca l?

- GV gii thiu -1 hs nờu gt kl.

mnh o ú - Nhn xột.

ỳng

- Nờu GT KL ca l

o?BOC

D4

1060

650

7405

950

820

85011509803. nh lớ o:

à à

GT t giỏc ABCD cú A + C = 900

KL t giỏc ABCD ni tip

c/m.

SGK.

B

mO

A

C

DV. Cng c, nhn xột, ỏnh giỏ:( 7 phỳt)

GV nờu li cỏc lớ thuyt trng tõm trong tit hc.

Bi 5 tr 89 sgk. HD.

Tớnh gúc MAB ( v gúc BAD v gúc DAM ó bit).

Tớnh gúc BCM ( vỡ tam giỏc MBC cõn ti M).

Tớnh gúc AMB ( vỡ VMAB cõn ti M).

Tớnh gúc AMD.

Tớnh gúc DMC.

S dng ABCD l t giỏc ni tip tớnh gúc BCD (iu cp tỡm).

VI.Hng dn v nh:( 2 phỳt)

Hc thuc lớ thuyt.

Lm bi 54, 56, 57, 58 sgk.Tun 26AM

BD

CXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (134 trang)

×