1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Ngữ văn >

Thế nào là quan hệ từ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.62 MB, 315 trang )


Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn t(3 cỏch)

b (-)

g (+)

- õy l th ca Lan.

c (-)

h (+)

- õy l th do Lan vit.

d (+)

i (-)

- õy l th gi cho Lan (khụng phi Cú trng hp bt buc dựng quan

cho tụi nờn tụi khụng nhn).

h t . ú l nhng trng hp nu

- Gv: Kt lun: Vic dựng hay khụng khụng cú quan h t thỡ cõu vn s

dựng quan h t u cú liờn quan n ý khụng rừ ngha .Cng cú trng hp

ngha ca cõu.Vỡ vy khụng th b c khụng bt buc dựng quan h t .

quan h t mt cỏch tựy tin.

- Cú 1 s quan h t dựng thnh cp.

- Gv: Cho hs c cỏc vd sgk c ghi Nu thỡ ; Vỡ nờn ; Tuy nhng ;

bng ph

H thỡ

? Trong cỏc trng hp ú trng hp - S dl vỡ .

no bt buc phi dựng quan h t, trng * Ghi nh Sgk/98

hp no khụng ? (trng hp bt buc ghi II. LUYN TP:

du +, khụng bt buc -)

Bi tp 1:

? Em hóy tỡm quan h t thng dựng vi

HS t tỡm.

cp quan h t nu , vỡ , tuy , h , s d ?.

Bi tp 2 : in qht thớch hp.

Em hóy t cõu vi cỏc cp quan h t ú V, vi, vi, nu, thỡ, v .

- Hs : Lm theo nhúm. Lờn bng trỡnh Bi tp 3: Trong cỏc cõu, cõu no ỳng,

by.

cõu no sai :

- Gv : Lm mu.

- a(-) ;b ( +) ; c (-) ; d (+) ; e(-) ; g (+) ; h

Qua phõn tớch em cú nhn xột gỡ v cỏch (-) ; I (+) ;k(+) ; l(+)

dựng quan h t ? ghi nh sgk.

Bi tp 5 : Phõn bit ngha

- Hs : Da ghi nh tr li.

- Nú gy nhng kho ( t ý khen ).

*HOT NG 2 : Hng dn luyn tp - Nú kho nhng gy ( t ý chờ).

Gv : Lm mu mt bi lp. giao bi tp

hs thc hin nh.

E. HNG DN T HC

- V nh lm cỏc bi tp cũn li.

- Phõn tớch ý ngha ca cõu vn cú s dng quan h t.

- Son bi Luyn tp lm vn biu cm

F. RT KINH NGHIM:

.

******************************************************

Ngy son:05/10/2014

Ngy dy:

/10/2014

Tun7 Tit 28:

Tp Lm Vn: LUYNTP CCH LM BI VN BIU CM

59Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn tA. MC CN T:

- Luyn tp cỏc thao tỏc lm vn biu cm: Tỡm hiu v tỡm ý, lp dn bi v vit bi.

- Cú thúi quen tng tng , suy ngh cm xỳc, trc mt vn biu cm.

B. TRNG TM KIN THC, K NNG:

1. Kin thc:

- c im ca th loi vn biu cm.

- Cỏc thao tỏc lm bi vn biu cm, cỏch th hin nhng tỡnh cm, cm xỳc.

2. K nng: - Rốn luyn k nng lm bi vn biu cm.

3. Thỏi : - T giỏc, nghiờm tỳc.

4. Nng lc: Bc l tỡnh cm

C. PHNG PHP:Vn ỏp kt hp thc hnh, tho lun nhúm.

D. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh :

2. Kim tra bi c: Nờu cỏc bc lm bi vn biu cm ?

3. Bi mi : GV gii thiu bi

- tit trc cỏc em ó tỡm hiu v bi v cỏh lm bi vn biu cm ca vn, tit

hc hụm nay chỳng ta s i thc hnh cỏch lm 1 bi vn biu cm .

HOT NG CA GV - HS

NI DUNG BI DY

* HOT NG 1 :Luyn tp cỏch tỡm hiu I. TèM HIU CHUNG:

,lp dn bi cho bi vn biu cm

1. Luyn tp tỡm hiu , lp dn bi

GV Cho hs chỳ ý lờn bi .

a. Tỡm hiu

? bi yờu cu em vit u gỡ ?

bi : Loi cõy em yờu .

? Trong trờn t ng no l quan trng nht

+ nh hng :

- Loi cõy, em yờu.

- Yờu cu vit : Loi cõy em yờu.

+ Loi cõy : i tng miờu t l loi cõy ch - Cõy em yờu : Cõy phng.

khụng phi l loi vt hay l ngi .

- Lớ do : Cõy phng tng trng cho

+ Em : Ngi vit l ch th by t thỏi s hn nhiờn, ỏng yờu ca tui hc

,tỡnh cm .

trũ .

+ Yờu: Ch tp trung khai thỏc tỡnh cm tớch

cc l yờu núi lờn s gn bú v cn thit b. Lp dn ý

ca loi cõy ú i vi i sng ca ch th.

+ M bi : nờu loi cõy , lớ do em

Cho bit mt s loi cõy c th m em yờu yờu thớch .

thớch ? Gii thớch ti sao m em yờu thớch cõy

- Em thớch nht l cõy phng. Cõy

ú ?

phng ó gn bú bao k nim ngõy

HS :Suy ngh , phỏt biu.

th , hn nhiờn , ỏng yờu .

- Tờn gi : tre , mớt , phng

+ Thõn bi : Cỏc phm cht ca cõy :60Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn t- Lớ do : cỏc phm cht ca cõy, s gn bú,

- Thõn to, r ln, tỏn phng xoố

ớch li .

rng che mỏt.

? Vỡ sao em thớch cõy phng hn cõy khỏc

- Hoa mu .

? Cõy em li cho em nhng gỡ trong cuc => p, bn, do dai, chu ng ma

sng vt cht, tinh thn ?

nng.

Hs: Tr li.

- Loi cõy phng trog cuc sng

Gv: nh hng.

con ngi : To mỏt trờn con ng,

Gv:Vi bi trờn hóy lp dn ý.

ngụi trng to v th mng, hp th

Hs :Thc hin theo nhúm.

khụng khớ trong lnh.

Nhúm 1:+2: M bi :

- Loi cõy trong cuc sng ca em :

- Gii thiu chung v cõy phng .

Mu ca phng, õm thanh ting

- Nờu loi cõy lớ do m em yờu thớch.

ve lm cho c/s chỳng em luụn vui ti

+ Thõn bi :

rn rng .

*Cỏc phm cht ca cõy

=> Do ú cõy phng l cõy em yờu .

- Thõn cõy to, r ln , ụ che mỏt cho c gúc + Kt bi : Tỡnh cm ca em.

sõn .

- Em rt yờu quớ cõy phng.

- Sau nhng trn ma ro ...

- Xao xuyn bõng khuõng khi chia

*Loi cõy phng trong cuc sng ca con tay vi phng thõn yờu bc vo

ngi .

kỡ ngh hố .

- Loi cõy phng trong cuc sng ca em.

- Chớnh mu ca hoa phng, õm thanh

ca ting ve lm cho i sng tinh thn chỳng II. LUYN TP CCH VIT BI.

em luụn vui ti rn rng; Cõy phng gi 1. Vit on vn cho vn trờn.

nh n tui hc trũ, thy, bn bố .

2. Tham kho vn bn Cõy su H

- Nhúm 3+4: Kt bi: Em rt yờu quý cõy Ni.

phng.

- Bi vn gii thiu ngun gc, lỏ, v,

*HOT NG 2: Luyn tp cỏch vit bi

hoa ca su.

HS vit on m bi, thõn bi, kt bi trỡnh - Cụng dng v li ớch ca su.

Khụng phi l vn bn biu cm .

by HS khỏc gúp ý GV nhn xột

* c vn bn Cõy su H Ni.

E. HNG DN T HC

- Son bi Qua ốo ngang, ''Bn n chi nh".

F. RT KINH NGHIM:......................................

...................................

********************************61Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn tNgy son:06/10/2014

Ngy dy:

/10/2014

Tun 8 Tit 29:

Vn bn :QUA ẩO NGANG

( B Huyn Thanh Quan )A. MC CN T:

- Hiu c giỏ tr t tng - ngh thut c sc ca bi th ng lut ch Nụm t

cnh ng tỡnh tiờu

biu nht ca B Huyn Thanh Quan.

B. TRNG TM KIN THC, K NNG:

1. Kin thc:

- S gin v tỏc gi B Huyn Thanh Quan.

- c im th B Huyn Thanh Quan qua bi th Qua ốo Ngang.

- Cnh ốo Ngang v tõm trng ca tỏc gi th hin qua bi th.

- Ngh thut t cnh, t tỡnh c ỏo trong vn bn.

2. K nng:

- c - Hiu vn bn th Nụm vit theo th th tht ngụn bỏt cỳ ng lut

- Phõn tớch mt s chi tit ngh thut c ỏo trong bi th.

3. Thỏi :

- ng cm cựng tỏc gi trc khung cnh mờnh mụng bun bó.

4. Nng lc: Cm nhn vn hc Trung i

C. PHNG PHP:Vn ỏp kt hp thc hnh, tho lun nhúm.

D. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh :

2. Kim tra bi c :

Cõu 1 : c thuc lũng bi Bỏnh trụi nc ?

Cõu 2 : Nờu ngh thut v ý ngha ca bi th?

3. Bi mi : GV gii thiu bi

ốo Ngang thuc dóy nỳi Honh Sn , phõn cỏch a gii 2 tnh H Tnh v Qung Bỡnh. Nu chỳng ta i t Bc

vo Nam,i bng tu ho s va i ngang qua ốo va chui vo hm nỳi. Nu i bng ụ tụ thỡ s vt qua nh ốo

ri dc sang phớa Qung Bỡnh.Cũn nu m ca s mỏy bay s thy ốo ngang nh mt si ch xanh m ct

ngang b bin xanh xanh nht nht.Cũn trong con mt ngi xa,trong cm nhn ca BHTQ xa quờ vo kinh ụ

lm vic,ốo Ngang c tỏi hin ntn?HOT NG CA GV - HS

* HOT NG 1 : Tỡm hiu v tỏc gi tỏc

phm.

? Da vo phn son bi nh, em hóy nờu mt

vi nột v tỏc gi?

? Bi th sỏng tỏc trong hon cnh no?

GV gii thiu v ốo Ngang: -ốo Ngang nm v

trớ c bit, phõn cỏch a gii gia hai tnh H Tnh v

Qung Bỡnh* HOT NG 2 :Tỡm hiu vn bn

- c vi ging trm bun, nh nhng th hin

tõm trng nh th .NI DUNG BI DY

I. GII THIU CHUNG:

1. Tỏc gi: - B Huyn Thanh

Quan l mt n s ti danh him cú

trong lch s vn hc Vit Nam thi

trung di.

- tờn tht l Nguyn Th Hinh. Sng

TK XIX, quờ H Ni.

- Phong cách thơ trang nhã, điêu

luyện, buồn, hoài cổ.

2. Tỏc phm:

- Bi th sỏng tỏc trờn ng vo

62Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (315 trang)

×