1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Ngữ văn >

- Đủ nghe, không quá nhỏ, quá to, không nhát gừng, không lắp, ngọng. Tư thế đứng nói thoải mái, tự nhiên không quá cứng nhắc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.62 MB, 315 trang )


Giỏo ỏn Ng vn 7Trng THCS Thanh Thựygii thớch mt vn .

+ V trớ ng núi phự hp.

+ m lng va ,din t rừ rng ,

+ Ni dung lụi cun , hp dn , d tip

nhn .

- Yờu cu ca vic nghe gii thớch mt

vn

+ Nghe , lnh hi c phn trỡnh by

bi vn gii thớch mt vn ca bn .

+ Cú ý kin nhn xột v bi vn núi

gii thớch mt vn ca bn sau khi

nghe trỡnh by .

- 2 HS trỡnh by m bi

- 2 HS trỡnh by thõn bi

- 2 HS trỡnh by kt bi

*. Nhn xột

- T th, tỏc phong

- Ni dung

4. Cng c:

- Nhn xột tit luyn núi.

5. Hng dn hc nh:

- V nh lm bi vn hon chnh theo bi ngy hụm sau np li.

- Chun b trc bi LIT Kấ.

- Son k vn bn: Ca Hu trờn sụng Hng.

************************************

Ngy son: 10/03/2015

Tit 112 Vn bn :CA HU TRấN SễNG HNG

- H nh MinhA. MC CN T:

- Hiu c v p v ý ngha vn húa, xó hi ca ca Hu. T ú cú thỏi v hnh ng

tớch cc gúp phn bo tn, phts trin di sn vn húa dõn tc c sc v c ỏo ny.

B. TRNG TM KIN THC, K NNG:

1. Kin thc:

- Khỏi nim th loi bỳt kớ.

- Giỏ tr vn húa ngh thut ca ca Hu.

- V p ca con ngi x Hu.

2. K nng:

- c hiu vn bn nht dng vit v di sn vn húa dõn tc.

- Phõn tớch vn bn nht dng, (kiu loi vn bn thuyt minh).

- Tớch hp vi kin thc Tp Lm Vn lm vn thuyt minh

C. CHUN B:

4

Giỏo viờn: Th Phng Lan4Nm hc: 2014 - 2015Giỏo ỏn Ng vn 7Trng THCS Thanh Thựy- GV: Giỏo ỏn, bng ph.

- HS: Xem trc bi nh.

D. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh :

2. Kim tra bi c :

3. Bi mi :

Hot ng 1: GV gii thiu bi

- Em hiu gỡ v c ụ Hu ? Hóy nờu mt vi c im tiờu biu ca x Hu m em bit ?

X Hu vn ni ting vi nhiu c im nh chỳng ta va núi ti . X Hu cũn ni ting

v nhng sn phm vn hoỏ c ỏo , a dng v phong phỳ m ca Hu l mt trong nhng

sn phm y . Hụm nay hc bi vn ny, chỳng ta s tỡm hiu thờm nhiu v p ca X Hu

qua mt ờm ca hu trờn sụng Hng .

HOT NG CA GV V HS

Hot ng 2: HDHS tỡm hiu chung

- GV: c ri hng dn cho hs c tip Gv c

sau ú gi hs c tip (yờu cu chm rói r rng

, mch lc )

? Da vo chỳ thớch trong sgk em hóy nờu vi

nột v thõn th v s nghip ca H nh Minh.

- HS: Tỡm hiu v tỏc gi, tỏc phm qua phn

chỳ thớch, GV t nhng cõu hi gi hc sinh

tr li.

? Vn bn thuc kiu loi gỡ?? Vn bn ra i trong hon cnh no?

- Hs: Suy ngh tr li trong phn chỳ thớch *

- HS : Gii thớch t khú

? Theo em õy l mt tỏc phm ghi chộp s

tht hay l tng tng h cu ? Cn c vo

õu kt lun ?

? VB ny c chia lm my phn , nờu ni

dung tng phn ?

- GV : Hng dn.

- HS : Tho lun nhúm.

Gi hs c phn chỳ thớch du sao sgk.NI DUNG BI DY

I. c Tỡm hiu chung

1. c:

2. Tỏc gi, tỏc phm:

a. Tỏc gi: SGK

b. Tỏc phm:- Bỳt kớ : Th loi vn hc ghi chộp

li con ngi v s vic m nh vn

ó tỡm hiu, nghiờn cu cựng vi

nhng cm ngh ca mỡnh nhm th

hin mt t tng no ú.-. B cc: Chia lm 2 phn.

- P1 : T u n lớ hoi nam Hu

cỏi nụi ca dõn ca

- P2: Tip theo n ht nhng c

sc ca Hu

- Phng thc biu t: Miờu t,

thuyt minh.Hot ng 3: HDHS tỡm hiu chi tit

II. c Tỡm hiu chi tit.

Gi hs c phn th nht

? X Hu ni ting v nhiu th , nhng õy 1. Hu cỏi nụi ca dõn ca:

5

Giỏo viờn: Th Phng Lan5Nm hc: 2014 - 2015Giỏo ỏn Ng vn 7Trng THCS Thanh Thựytỏc gi li chỳ ý n s ni ting no ca Hu ?

Ti sao tỏc gi li quan tõm n dõn ca?

- Hs: Suy ngh tr li.

? Tỏc gi cho ta thy dõn ca Hu mang m c

im hỡnh thc v ni dung no ? (rt nhiu

iu hũ , iu lớ )

? Nhn xột v c im ngụn ng trong vb ny.

- Dựng bin phỏp lit kờ kt hp vi li gii

thớch

? Qua ú tỏc gi chng minh c nhng giỏ tr

ni bt no ca dõn ca Hu ?

- Phong phỳ v ln iu, sõu sc thm thớa v

ni dung tỡnh cm , mang m nột c trng

ca min t v tõm hn Hu- Rt nhiu iu hũ trong lao ng

sx: Hũ trờn sụng , lỳc cy , lỳc cy ,

chn tm , trng cõy ..

- Nhiu iu lớ : lớ hoi nam , lớ hoi

xuõn=> Phộp lit kờ , th hin c s

phong phỳ v ln iu, mang nhng

nột c trng ca min t v tõm

? Bờn cỏi nụi dõn ca Hu min Trung, em cũn hn Hu

bit nhng vựng dõn ca ni ting no ca nc

ta? Nu cú th hóy hỏt mt bi hỏt dõn ca em

bit ?

- Dõn ca quan h Bc Ninh , dõn ca ng bng

Bc B

Gi hs c phn th 2

? Tỏc gi nhn xột gỡ v s hỡnh thnh ca dõn 2. c sc ca ca Hu:

ca Hu ? qua ú cho thy tớnh cht ni bt no + S hỡnh thnh ca ca Hu: T

ca Hu ?

dũng ca nhc dõn gian v ca nhc

- Hỡnh thnh t dũng ca nhc dõn gian khớ cung ỡnh nhó nhc trang trng uy

nhc

nghi.

- Kt hp 2 tớnh cỏch dõn gian

? Cú gỡ c sc trong cỏch biu din ca Hu trờn

cỏc phng din: dn nhc, nhc cụng ?

+ Cỏch biu din :

- Dn nhc gm n tranh , n nguyt gừ - Dn nhc : n tranh , n nguyt ,

nhp

tỡ b , n bu

- Nhc cụng : Dựng cỏc ngún n trau chut . - Nam mc ỏo di the , qun thng,

ỏy hn ngi.

u i khn xp , n mc ỏo di ,

? Nhn xột gỡ v c dim ngụn ng trong khn úng .nhng on vn ny ? ( lit kờ)

- Nhc cụng : dựng nhiu ngún n

? T ú nột p no ca Hu c nhn mnh ? trau chut

- Thanh lch, tinh t, Tớnh dõn tc cao trong => Dựng phộp lit kờ, th hin s

biu din.

thanh lch, tinh t, tớnh dõn tc cao

? Cỏch thng thc cú gỡ c ỏo ?

trong biu din

- Trng lờn , giú mn man . Rn lũng

+ Cỏch thng thc: Trờn thuyn,

? iu ú cho thy ca Hu ni bt vi v p gia dũng sụng ờm trng giú mỏt

no ?

vi tõm trng ch i rn lũng =>

- Cỏch thng thc va dõn dó, va sang trng, Dõn dó v sang trng

ca hu ó t n mc hon thin trong cỏch

6

Giỏo viờn: Th Phng Lan6Nm hc: 2014 - 2015Giỏo ỏn Ng vn 7Trng THCS Thanh Thựythng thc.

? Khi vit Khụng gian nh lng ng, thi gian

nh . Sõu thm, tỏc gi mun cm nhn s

huyn diu no ca ca Hu trờn sụng hng?

(HSTLN)

- Khin ngi nghe quờn c khụng gian , thi

gian , ch cm thy tỡnh ngi . Ca hu lm

giu tõm hn con ngi

- Ca hu mói mói quyn r bi v p bớ n ca

nú.

? Vn bn cú nột ni bt no v ngh thut.

III. TNG KT: Ghi nh :

Sgk/104

1. Ngh thut:

- Vit theo th bỳt kớ.

? Qua vb ny em hiu thờm nhng v p no - S dng ngụn ng giu hỡnh nh,

ca Hu.

giu biu cm, thm m cht th.

2. Ni dung:

- Ghi chộp li mt bui ca Hu trờn

sụng Hng, tỏc gi th hin lũng

Gi HS c Ghi nh.

yờu mn, nim t ho i vi di sn

vn húa c ỏo ca Hu, cng l

mt di sn vn húa dõn tc.4. Cng c:

- Hu cú nhng iu dõn ca no? K tờn cỏc loi nhc c biu din ?

- Nờu ngun gc ca ca Hu

5. Hng dn hc nh:

- Hc phn ghi nh . Hon thin bi tp.

- Su tm nhng ln iu ca Hu, nhng ln iu dõn ca.

- 'Son bi ''Lit kờ

******************************************************

Ngy son: 12/03/2015

Tit 115LIT Kấ

A. MC CN T:

- Hiu th no l phộp lit kờ. - Nm c cỏc kiu lit kờ.- Nhn bit v hiu c tỏc

dng ca

phộp lit kờ trong vn bn.- Bit cỏch vn dng phộp lit kờ vo thc tin núi v vit.

B. TRNG TM KIN THC, K NNG:

7

Giỏo viờn: Th Phng Lan7Nm hc: 2014 - 2015Giỏo ỏn Ng vn 7Trng THCS Thanh Thựy1. Kin thc:

- Khỏi nim lit kờ. - Cỏc kiu lit kờ.

2. K nng:

- Nhn bit phộp lit kờ, cỏc kiu lit kờ.

- Phõn tớch giỏ tr ca cỏc phộp lit kờ

- S dng phộp lit kờ trong núi v vit.

C. CHUN B:

- GV: Giỏo ỏn, bng ph.

- HS: Xem trc bi nh.

D. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh :

2. Kim tra bi c :

3. Bi mi:

Hot ng 1: GV gii thiu bi

- Sp xp ni tip hng lot t hay cm t cựng loi din t c y hn , sõu

sc hn nhng khớa cnh khỏc nhau ca thc t v t tng, tỡnh cm Nú thuc t loi no

chỳng ta cựng i vo tit dy hụm nay.

HOT NG CA GV - HS

NI DUNG BI DY

Hot ng 2: Tỡm hiu th no l phộp I. Th no l phộp lit kờ ?

lit kờ .

1. Xột Vớ d: on vn SGK

Gi hs c vd trong sgk

- Cu to: Cú mụ hỡnh cỳ phỏp tng t nhau

? Nhn xột cu to v ý ngha ca cỏc b Bỏt yn hp ng phốn trỏp i mi ch

phn trong cõu in m ?

nht m no ng thuc bc . No

- HS: Cu to : Cú mụ hỡnh cỳ phỏp dao chuụi ng

tng t nhau : Bỏt yn hp ng phốn - V ý ngha: Chỳng cựng núi v vt

trỏp i mi ch nht m no c by bin trung quanh quan ln

ng thuc bc . No dao chuụi ng

- Tỏc dng: Lm ni bt c s xa hoa ca

- V ý ngha : Chỳng cựng núi v vt viờn quan

c by bin trung quanh quan ln

*. Kt lun:

? Em cú nhn xột gỡ v cỏch sp xp cỏc - Sp xp ni tip hng lot t hay cm t

t , cm t gii thiu cỏc s vt ?

cựng loi din t c y hn , sõu

- Hs: Sp xp ni tip hng lot .

sc hn nhng khớa cnh khỏc nhau ca thc

? Vic sp xp t , cm t hng lot nh t v t tng, tỡnh cm .

vy nhm dng ý gỡ ?

- Tỏc dng : Kớch thớch trớ tng tng v

- Hs:Lm ni bt c s xa hoa ca viờn gõyc n tng sõu sc cho ngi c ,

quan

ngi nghe

? Vy th no l lit kờ ? (Ghi nh sgk)

2. Ghi nh 1.

? Dựng phộp lit kờ ỳng lỳc ỳng ch

cú tỏc dng gỡ ?

- Hs: Suy ngh tr li.

? Em hóy ly mt vi vd cú s dng

phộp lit kờ ?

Hot ng 3: HDHS tỡm hiu cỏc kiu II. Cỏc kiu lit kờ:

lit kờ

1. Xột Vớ D:

Gi hs c vd trong sgk phn II

* V cu to :

? Nhn xột v cu to ca phộp lit kờ Vda:Lit kờ theo trỡnh t s khụng theo tng

8

Giỏo viờn: Th Phng Lan8Nm hc: 2014 - 2015Giỏo ỏn Ng vn 7

trong mc 1 , phn II?

- Hs: V cu to :

a. Lit kờ theo trỡnh t s khụng theo

tng cp

b. Lit kờ theo tng cp cú quan h i

ụi (quan h t v).

? Nhn xột v ý ngha ca phộp lit kờ

trong cõu 2 mc II?

- HS: V ý ngha :

a. cõu th nht cú th thay i th t (m

lụ gớc ý ngha ca cõu khụng b nh

hng

b. khụng th thay i th t c vỡ cỏc

b phn lit kờ cú s tng tin v ý ngha

? Qua ú em hóy rỳt ra kt lun v kiu

lit kờ.

- Hs: c li ghi nh sgk

Hot ng 4: Hng dn luyn tp

1. Bi tp 1:

? Bi tp 1 yờu cu iu gỡ ?

- HS: Tho lun trỡnh by bng.

- GV: Cht ghi bng

2. Bi tp 2:

? Bi tp 2 yờu cu iu gỡ ?

- HS: Tho lun trỡnh by bng.

- GV: Cht ghi bng

3. Bi tp 3:

? Bi tp 3 yờu cu iu gỡ ?

- HS: Tho lun trỡnh by bng.

- GV: Cht ghi bngTrng THCS Thanh Thựy

cp

Vdb:Lit kờ theo tng cp cú quan h i ụi

( quan h t v

* V ý ngha:

Vda: cõu th nht cú th thay i th t (m

lụ gớc ý ngha ca cõu khụng b nh hng

Vdb: Khụng th thay i th t c vỡ cỏc

b phn lit kờ cú s tng tin v ý ngha2. Ghi nh 2

II. Luyn tp.

Bi tp 1 :Tỡm phộp lit kờ trong bi Tinh

thn yờu nc ca nhõn dõn ta

+ Chỳng ta cú quyn t ho v nhng trang

lch s v vang trong thi i B Trng, B

triu, Trn Hng o, Lờ Li, Quang Trung

(Tng tin theo thi gian)

+ T cỏc c gi túc bc n cỏc chỏu nhi

ng tr th, t nhng kiu bo nc ngoi

n . Chớnh ph (tng cp )

+ T xa n nay mi khi t quc b xõm

lng thỡ tỡnh thn y li .l cp nc

(tng tin)

+ Ngha l phi ra sc gii thớch .. lónh

o (Lit kờ khụng theo tng cp)

Bi tp 2 :Tỡm phộp lit kờ

+ Di lũng ng trờn va hố , trong ca

tim. Nhng cu li xe kộo tay . Ch thp

( Khụng theo cp, khụng theo hng tng

tin )

+ in git, dựiõm, dao ct, la nung

Bi tp 3 : t cõu cú s dng phộp lit kờ

a. Khi ting chuụng bỏo ht gi hc vang

lờn, hs cỏc lp ựa ra sõn chi nh ong v t.

Sõn trng ang yờn tnh, vng lng bng n

o nhn nhp hn lờn vỡ cỏc trũ chi : ỏ

búng , nhy dõy , cu lụng4. Cng c:

9

Giỏo viờn: Th Phng Lan9Nm hc: 2014 - 2015Giỏo ỏn Ng vn 7Trng THCS Thanh Thựy- Th no l phộp lit kờ ? Nờu tỏc dng ?Cú my kiu lit kờ ?

5. Hng dn hc nh:

- Hc ghi nh sgk

- Lm bi tp 3 b, c

- Son bi : ''TèM HIU CHUNG V VN BN HNH CHNH''

****************************************************Ngy son: 18/03/2015

TIT 116TèM HIU CHUNG V VN BN HNH CHNH

A. MC CN T:

- Cú hiu bit bc u v vn bn hnh chớnh v cỏc loi vn bn hnh chớnh thng gp

trong cuc sng..

- Lu ý: Hc sinh ó c bit n vn bn hnh chớnh l mt trong 6 kiu vn bn (Gm cú:

t s, miờu t, biu cm, lp lun, thuyt minh v hnh chớnh cụng v) lp 6.

B. TRNG TM KIN THC, K NNG:

1. Kin thc:

- c im ca vn bn hnh chớnh: Hon cnh, mc ớch, ni dung, yờu cu v cỏc loi vn

bn hnh chớnh thng gp trong cuc sng..

2. K nng:

- Nhn bit c loi vn bn hnh chớnh thng gp trong i sng.

- Vit c vn bn hnh chớnh ỳng quy cỏch.

C. CHUN B:

- GV: Giỏo ỏn, bng ph.

- HS: Xem trc ni dung bi hc.

D. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh :

2. Kim tra bi c:

- Kim tra s chun b ca Hs

3. Bi mi :

Hot ng 1: GV gii thiu bi

- T bc tiu hc n lp 6 cỏc em ó hc nhng loi vb hnh chớnh no ? em hóy k tờn

nhng loi vn bn hnh chớnh m em bit? Tit hc hụm nay cụ cựng cỏc em i tỡm hiu

xem th no l vb hnh chớnh ? Nhng loi no thỡ ta gi l vb hnh chớnh ?

HOT NG CA GV - HS

Hot ng 2: Tỡm hiu Th no l vn bn hnh

chớnh.

Gi 3 hs c 3 vb trong sgkNI DUNG BI DY

I. Th no l vb hnh chớnh ?

1. Xột Vn bn: Sgk

- Thụng bỏo nhm ph bin10

Giỏo viờn: Th Phng Lan10Nm hc: 2014 - 2015Giỏo ỏn Ng vn 7Trng THCS Thanh Thựy? Khi no thỡ ngi ta vit cỏc vb thụng bỏo , ngh

v bỏo cỏo ?

- Hs: Suy ngh tr li

- Gv: Cht ging

+ Thụng bỏo : Truyn t thụng tin t cp trờn xung

cp di hoc thụng tin cho cụng chỳng u bit

+ Kin ngh : khi cn bt mt nguyn vng chớnh

ỏng ca cỏc nhõn hay tp th i vi c quan hoc

cỏ nhõn cú thm quyn gii quyt

+ Bỏo cỏo: Khi cn phi thụng bỏo 1 vn gỡ ú

lờn cp trờn.

? Mi vb cú mc ớch gỡ ?

- Thụng bỏo nhm ph bin mt ni dung

- ngh nhm xut mt nguyn vng ý kin

- Bỏo cỏo : nhm tng kt , nờu lờn nhng gỡ ó lm

c cp trờn bit.

? Ba vb y cú im gỡ ging v khỏc nhau ?

+ Ging : Hỡnh thc trỡnh by u theo mt trỡnh t

nht nh ( theo mu)

+ Khỏc nhau : v mc ớch v nd

? Hỡnh thc trỡnh by ca 3 vb cú gỡ khỏc vi vb

truyn v th m em ó hc ?

- Hs: Suy ngh tr li.

- Gv: Cht ghi bng: Khỏc : Th vn dựng h cu

tng tng , cũn vb hnh chớnh khụng phi l h cu

tng tng . Ngụn ng th c vit theo ngụn ng

ngh thut cũn ngụn ng vb c vit trờn ngụn ng

hnh chớnh

? Em cũn thy loi vb no tng t nh 3 loi vb

trờn ?

- Hs: Biờn bn , n t , hp ng , s yu lớ lch .

? Qua phõn tớch em hóy rỳt ra c im ca vb hnh

chớnh : mc ớch , ni dung v hỡnh thc ? ( Ghi nh

sgk )

? Em va hc xong phộp lit kờ , vy mu no cú s

dng phộp lit kờ ? ú l kiu lit kờ gỡ ?

- Hs: Vb bỏo cỏo, lit kờ v kt qu trng cõy ( lit kờ

thụng bỏo khụng theo cp , khụng tng tin )

? Qua phõn tớch em hóy chjo bit th no l vn bn

hnh chớnh, Khi vit ni dung ca vn bn cn m

bo yờu cu no?

- Hs: c ghi nh SGK/110

Hot ng 3: Hng dn luyn tp

Bi tp

? Bi tp 1,2,3,4,5,6 yờu cu iu gỡ ?

- HS: Tho lun trỡnh by bng.mt ni dung

- ngh nhm xut mt

nguyn vng ý kin

- Bỏo cỏo : Nhm tng kt, nờu

lờn nhng gỡ ó lm c

cp trờn bit

=> Vn bn hnh chớnhb. Cỏch trỡnh by:

- Quc hiu v tiờu ng

- a im lm vb v ngy

thỏng

- H tờn, chc v ca ngi

nhn hay c quan nhn vb

- H tờn, chc v ca ngi

gi hay tờn c quan, tp th gi

vb

- Nd thụng bỏo, ngh, bỏo

cỏo

- Kớ tờn ngi gi vb

2. Nhn xột:Ghi nh SGKII. LUYN TP: X lớ tỡnh

hung

1. Dựng vb thụng bỏo

2. Dựng vb bỏo cỏo11

Giỏo viờn: Th Phng Lan11Nm hc: 2014 - 2015Giỏo ỏn Ng vn 7Trng THCS Thanh Thựy- GV: Cht ghi bng3. Dựng phng thc biu cm

4. n xin ngh hc

5. Vn bn ngh

6. Vn k chuyn4. Cng c:

- Th no l vb hnh chớnh? Nờu cỏch trỡnh by vb hnh chớnh?

5. Hng dn hc nh:

- Vit bỏo cỏo v tỡnh hỡnh hc tp trong thỏng va qua ca lp mỡnh cho cụ giỏo ch nhim

c bit

- Hc phn ghi nh sgk.

- Son bi : Xem li bi vit s, t nhn xột v trao i bi vi bn.

Ngy son: 20/03/2015Tit 117: TR BI KIM TRA TP LM VN S 6

A. MC CN T:

- Nm vng hn cỏch lm bi vn lp lun gii thớch; nhn ra c nhng ch mnh, ch

yu ca mỡnh khi vit loi bi vn ny, nm vng hn cỏc kin thc ting vit ó hc

HKII.

B. TRNG TM KIN THC, K NNG:

1. Kin Thc:

- Nm vng hn cỏch lm bi vn lp lun gii thớch; nhn ra c nhng ch mnh, ch

yu ca mỡnh khi vit loi bi vn ny, nm vng hn cỏc kin thc ting vit ó hc

HKII.

2. K nng:

- Rốn k nng tỡm hiu , lp dn ý v k nng din t

C. CHUN B:

- Vn ỏp, m thoi kt hp vi thc hnh.

- GV: Bi vit ca H/s + cỏc li trong bi + cỏch cha

- H/s: Lp dn ý chi tit vn ú vit bi TLV s 6,cỏc cõu bi vn.

D. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh:

2. Kim tra bi c:

- Kt hp trong tit hc.

3. Bi mi:

Hot ng 1: Gii thiu bi

HOT NG CA GV - HS

Hot ng 2: Yờu cu ca bi lm.

? Hóy lp dn ý cho vn

- H/s khỏc theo dừi b sung

- GV nhn xột u im v nhc imNI DUNG BI DY

I. bi, yờu cu ca .

Gii thớch cõu tc ng: n qu nh k

trng cõy12

Giỏo viờn: Th Phng Lan12Nm hc: 2014 - 2015Giỏo ỏn Ng vn 7Trng THCS Thanh Thựy- Nhn xột v ch ra nhng tn ti trong Dn bi:

bi lm ca H/s

a. MB: Gii thiu vn gii thớch: o

lớ bit n ca dt.

b. TB:

- Gii thớch ngha en: n qu? k trng

cõy?

- Gii thớch ngha búng:cõu tc ng nhc

nh mi chỳng ta cn sng theo o lớ

bit n.

- Gii thớch ngha sõu: nhng biu hin

ca truyn thng bit n trong i sng

dõn tc

- Liờn h bn thõn bn bố.........

c. Kt bi: (1 im)

- Khng nh tớnh ỳng n v tin b ca

Hot ng 3: Nhn xột u, nhc im li khuyờn.....

a. u im:

- Cỏc em ó xỏc nh c yờu cu ca 3. Nhn xột u, nhc im

bi (kiu vn bn cn to lp, cỏc k nng

cn s dng trong bi vit)

- 1s bi vn dng phng phỏp lp lun

gi thớch khỏ linh hot

- Bi vit sinh ng, giu cm xỳc: vớ d

bi lm ca H/s:

- Trỡnh by sch p.

b.. Tn ti:

- B cc bi lm mt s em cha mch

lc, cn chỳ ý tỏch ý, tỏch on.

- S dng yu t lp lun gii thớch cũn

yu

- Cũn mc li din t, dựng t, t cõu:

- cũn sai chớnh t

- Ch vit mt s bi cũn cu th, cha

khoa hc.

- Mt s bi lm cũn s si, kt qu cha

cao

- GV: a ra cỏc li trong bi -> H/s sa

- GV: c mu nhng on vn, bi vn

vit tt

- Tr bi cho H/s

GV cụng b t l im0-><3

03-><5

35-><7

187-><9

159-10

24. Cng c:

13

Giỏo viờn: Th Phng Lan13Nm hc: 2014 - 2015Giỏo ỏn Ng vn 7Trng THCS Thanh Thựy- Nhc li cỏch lm mt bi vn gii thớch.

- GV nhn xột gi tr bi.

5. Hng dn v nh:

- Xem li bi vit ca mỡnh, t sa li.

- Vit bi hon chnh vo v bi tp.

- Son k: Quan õm Th Kớnh.

****************************************Ngy son: 25/03/2015

Tit 118: Hng dn c thờm:QUAN M TH KNH

A. MC TIấU CN T:

- Hiu c 1 s c im c bn ca sõn khu chốo truyn thng.

- Túm tt c ni dung v chốo Quan m Th Kớnh, ni dung, ý ngha v 1 s c im

ngh thut (mõu thun kch, ngụn ng, hnh ng nhõn vt,...) ca trớch on Ni oan hi

chng.

B. TRNG TM KIN THC, K NNG:

1. Kiến thức: Sơ giản về Chèo cổ; giá trị nội dung và những đặc điểm nghệ thuật tiêu biểu

của vở chèo Quan âm thị kính...

2. Kĩ năng: Phân tích mâu thuẫn, nhân vật và ngôn ngữ thể hiện trong một trích đoạn chèo.

C. CHUN B:

- Gv: Nhng iu cn lu ý: Ni oan hi chng l 1 trong 2 nỳt chớnh ca v chốo. Thõn

phn, a v ngi ph n trong quan h gia ỡnh v hụn nhõn Phong kin bc l õy.

-Hs:Bi son

D. CC BC LấN LP:

1. n nh lp:

2. Kim tra:

Nờu nhng nột c sc v ni dung v ngh thut ca vn bn Ca Hu trờn sụng Hng ?

3. Bi mi:

Hot ng 1: Gii thiu bi.

Ngh thut sõn khu dõn gian c truyn VN rt phong phỳ v c ỏo: chốo, tung,

ri... Trong ú v chốo c Quan m Th Kớnh ly s tớch t chuyn c.tớch v c Quan Th

m B tỏt, l mt trong nhng v tiờu biu nht, c ph bin khp c nc. Nhng trong

iu kin khú khn hin nay, chỳng ta mi ch cú th bng lũng vi vic tỡm hiu tớnh (kch

bn) chốo, m cng ch mt on ngn m thụi.

Hot ng ca thy-trũNi dung kin thc14

Giỏo viờn: Th Phng Lan14Nm hc: 2014 - 2015Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (315 trang)

×