1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Ngữ văn >

VI. CỦNG CỐ DĂN DÒ, HƯỚNG DẪN TỰ HỌC :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.62 MB, 315 trang )


Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn tII. TRNG TM KIN THC, K NNG, THI :

1. Kin thc:

- Khỏi nim lit kờ. - Cỏc kiu lit kờ.

2. K nng:

- Nhn bit phộp lit kờ, cỏc kiu lit kờ.- Phõn tớch giỏ tr ca cỏc phộp lit kờ - S dng

phộp lit kờ trong núi v vit.

3. Thỏi : - Bit vn dng phộp lit kờ trong khi núi v vit .

4. Nng lc: Giao tip Ting Vit

III. PHNG PHP:

- Vn ỏp kt hp thc hnh, tho lun nhúm.

IV. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh :

2. Kim tra bi c :

3. Bi mi : GV gii thiu bi

Sp xp ni tip hng lot t hay cm t cựng loi din t c y hn, sõu sc hn nhng khớa

cnh khỏc nhau ca thc t v t tng, tỡnh cm Nú thuc t loi no chta cựng i vo tit dy hụm

nay.HOT NG CA GV - HS

* HOT NG 1: Tỡm hiu

th no l phộp lit kờ .Cỏc

kiu lit kờ:

Gi hs c vd trong sgk

? Nhn xột cu to v ý ngha

ca cỏc b phn trong cõu in

m ?

Em cú nhn xột gỡ v cỏch sp

xp cỏc t, cm t gii thiu

cỏc s vt ?

Vic sp xp t, cm t hng

lot nh vy nhm dng ý gỡ ?

- Hs: Lm ni bt c s xa

hoa ca viờn quan

? Vy th no l lit kờ ?

Dựng phộp lit kờ ỳng lỳc

ỳng ch cú tỏc dng gỡ ?

- Hs: Suy ngh tr li.

? Em hóy ly mt vi vd cú s

dng phộp lit kờ ?

Gi hs c vd trong sgk phn

II

? Nhn xột v cu to ca phộp

lit kờ trong mc 1 , phn II?

? Nhn xột v ý ngha ca phộp

lit kờ trong cõu 2 mc II?

? Qua ú em hóy rỳt ra kt lunNI DUNG BI DY

I. Th no l phộp lit kờ ?

a. Xột Vớ d: on vn SGK

- Cu to : Cú mụ hỡnh cỳ phỏp tng t nhau

Bỏt yn hp ng phốn trỏp i mi ch nht

m no ng thuc bc . No dao chuụi ng

- V ý ngha : Chỳng cựng núi v vt c by bin

trung quanh quan ln

- Tỏc dng: Lm ni bt c s xa hoa ca viờn quan

b. Kt lun :

- Sp xp ni tip hng lot t hay cm t cựng loi

din t c y hn, sõu sc hn nhng khớa cnh

khỏc nhau ca thc t v t tng, tỡnh cm .

*Tỏc dng : Kớch thớch trớ tng tng v gõy c n

tng sõu sc cho ngi c , ngi nghe

2. Cỏc kiu lit kờ :

a. Xột Vớ D:

- Vd1: V cu to :

Vda: Lit kờ theo trỡnh t s khụng theo tng cp

Vdb: Lit kờ theo tng cp cú quan h i ụi

( quan h t v )

- Vdb: V ý ngha :

Vda: cõu th nht cú th thay i th t ( m lụ gớc ý

ngha ca cõu khụng b nh hng )

Vdb: Khụng th thay i th t c vỡ cỏc b phn lit

kờ cú s tng tin v ý ngha

b. Kt lun:

245Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn tv kiu lit kờ - - Hs: c li

ghi nh sgk

*HOT NG2: Hng dn

luyn tp

1. Bi tp 1:

? Bi tp 1 yờu cu iu gỡ ?

- HS: Tho lun trỡnh by bng.

- GV: Cht ghi bng

2. Bi tp 2:

? Bi tp 2 yờu cu iu gỡ ?

- HS: Tho lun trỡnh by bng.

- GV: Cht ghi bng

3. Bi tp 3:

? Bi tp 3 yờu cu iu gỡ ?

- HS: Tho lun trỡnh by bng.

- GV: Cht ghi bng- V cu to : Lit kờ theo tng cp v lit kờ khụng

theo tng cp

- V ý ngha : Lit kờ tng tin v lit kờ khụng tng

tin

II. LUYN TP :

Bi tp 1 : Tỡm phộp lit kờ trong bi Tinh thn yờu

nc ca nhõn dõn ta

+ Chỳng ta..Quang Trung ( Tng tin theo thi gian)

+ T cỏc c gi . Chớnh ph ( tng cp )

+ T xa n nay mi khi t quc b xõm lng thỡ tỡnh

thn y li .l cp nc ( tng tin

+ Ngha l phi ra sc gii thớch .. lónh o

( Lit kờ khụng theo tng cp)

Bi tp 2 : Tỡm phộp lit kờ

+ Di lũng ng trờn va hố , trong ca tim. Nhng

cu li xe kộo tay . Ch thp

( Khụng theo cp , khụng theo hng tng tin )

+ in git, dựi õm, dao ct, la nung

Bi tp 3 : t cõu cú s dng phộp lit kờ

a. Khi ting chuụng bỏo ht gi hc vang lờn , hs cỏc

lp ựa ra sõn chi nh ong v t. Sõn trng ang yờn

tnh , vng lng bng n o nhn nhp hn lờn vỡ cỏc trũ

chi : ỏ búng, nhy dõy , cu lụng

V. CNG C, DN Dề, HNG DN T HC :

- Th no l phộp lit kờ ? Nờu tỏc dng ?Cú my kiu lit kờ ?

- Hc ghi nh sgk

- Lm bi tp 3 b, c

- Son bi : ''TèM HIU CHUNG V VN BN HNH CHNH''

RT KINH NGHIM:..Ngy son: 23/ 03/ 2015

Ngy dy: ............../ 2015

Tun 31 TIT 115TèM HIU CHUNG V VN BN HNH CHNH

I. MC CN T:

- Cú hiu bit bc u v vn bn hnh chớnh v cỏc loi vn bn hnh chớnh thng gp

trong cuc sng..

246Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn t- Lu ý: Hc sinh ó c bit n vn bn hnh chớnh l mt trong 6 kiu vn bn( Gm

cú : t s, miờu t, biu cm, lp lun, thuyt minh v hnh chớnh cụng v) lp 6.

II. TRNG TM KIN THC, K NNG, THI :

1. Kin thc:

- c im ca vn bn hnh chớnh: Hon cnh, mc ớch, ni dung, yờu cu v cỏc loi

vn bn hnh chớnh thng gp trong cuc sng..

2. K nng:

- Nhn bit c loi vn bn hnh chớnh thng gp trong i sng.

- Vit c vn bn hnh chớnh ỳng quy cỏch.

3. Thỏi : - Bit vit c mt vn bn hnh chớnh ỳng quy cỏch.

4. Nng lc: Giao tip Ting Vit

III PHNG PHP: - Vn ỏp kt hp thc hnh, tho lun nhúm.

IV. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh :

2. Kim tra bi c - Kim tra s chun b ca Hs

3. Bi mi : GV gii thiu bi

- T bc tiu hc n lp 6 cỏc em ó hc nhng loi vb hnh chớnh no ? em hóy k tờn nhng loi

vn bn hnh chớnh m em bit ? . Tit hc hụm nay cụ cựng cỏc em i tỡm hiu xem th no l vb hnh

chớnh ? Nhng loi no thỡ ta gi l vb hnh chớnh ?HOT NG CA GV - HS

*HOT NG 1: Tỡm hiu Th no l vn bn

hnh chớnh.

Gi 3 hs c 3 vb trong sgk

? Khi no thỡ ngi ta vit cỏc vb thụng bỏo , ngh

v bỏo cỏo ?

- Hs: Suy ngh tr li

- Gv: Cht ging

+ Thụng bỏo : Truyn t thụng tin t cp trờn xung

cp di hoc thụng tin cho cụng chỳng u bit

+ Kin ngh : khi cn bt mt nguyn vng chớnh

ỏng ca cỏc nhõn hay tp th i vi c quan hoc

cỏ nhõn cú thm quyn gii quyt

+ Bỏo cỏo: Khi cn phi thụng bỏo 1 vn gỡ ú lờn

cp trờn

? Mi vb cú mc ớch gỡ ?

- Hs: - Thụng bỏo nhm ph bin mt ni dung

- ngh nhm xut mt nguyn vng ý kin

- Bỏo cỏo: nhm tng kt, nờu lờn nhng gỡ ó lm

c cp trờn bit

? Ba vb y cú im gỡ ging v khỏc nhau ?

- Hs: + Ging: Hỡnh thc trỡnh by u theo mt

trỡnh t nht nh ( theo mu)

+ Khỏc nhau : v mc ớch v nd

? Hỡnh thc trỡnh by ca 3 vb cú gỡ khỏc vi vb

truyn v th m em ó hc ?NI DUNG BI DY

I. Th no l vb hnh chớnh ?

a. Xột Vn bn: Sgk

- Thụng bỏo nhm ph bin

mt ni dung

- ngh nhm xut mt

nguyn vng ý kin

- Bỏo cỏo : Nhm tng kt, nờu

lờn nhng gỡ ó lm c

cp trờn bit

=> Vn bn hnh chớnh

b. Cỏch trỡnh by:

- Quc hiu v tiờu ng

- a im lm vb v ngy

thỏng

- H tờn, chc v ca ngi

nhn hay c quan nhn vb

- H tờn, chc v ca ngi gi

hay tờn c quan, tp th gi vb

- Nd thụng bỏo, ngh, bỏo

cỏo

- Kớ tờn ngi gi vb247Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn t- Hs: Suy ngh tr li.

- Gv: Cht ghi bng: Khỏc : Th vn dựng h cu

tng tng, cũn vb hnh chớnh khụng phi l h cu

tng tng . Ngụn ng th c vit theo ngụn ng

ngh thut cũn ngụn ng vb c vit trờn ngụn ng

hnh chớnh

? Em cũn thy loi vb no tng t nh 3 loi vb

trờn ?

- Hs: Biờn bn , n t , hp ng , s yu lớ lch .

? Qua phõn tớch em hóy rỳt ra c im ca vb hnh 2. Nhn xột: Ghi nh SGK

chớnh : mc ớch , ni dung v hỡnh thc ? ( Ghi nh

sgk )

? Em va hc xong phộp lit kờ , vy mu no cú s

dng phộp lit kờ ? ú l kiu lit kờ gỡ ?

- Hs: Vb bỏo cỏo, lit kờ v kt qu trng cõy ( lit kờ

thụng bỏo khụng theo cp , khụng tng tin )

II. LUYN TP: X lớ tỡnh

? Qua phõn tớch em hóy chjo bit th no l vn bn hung

hnh chớnh, Khi vit ni dung ca vn bn cn m 1. Dựng vb thụng bỏo

bo yờu cu no?

2. Dựng vb bỏo cỏo

- Hs: c ghi nh SGK/110

3. Dựng phng thc biu cm

*HOT NG 2: Hng dn luyn tp

4. n xin ngh hc

Bi tp

5. Vn bn ngh

? Bi tp 1,2,3,4,5,6 yờu cu iu gỡ ?

6. Vn k chuyn

- HS: Tho lun trỡnh by bng.

- GV: Cht ghi bng

V. CNG C, DN Dề,HNG DN T HC:

- Th no l vb hnh chớnh ? Nờu cỏch trỡnh by vb hnh chớnh

- Vit bỏo cỏo v tỡnh hỡnh hc tp trong thỏng va qua ca lp mỡnh cho cụ giỏo ch

nhim c bit

- Hc phn ghi nh sgk

- Son bi :

RT KINH NGHIM:..

***************************************

Ngy son: 31- 03- 2015

Ngy dy:

- 2015

Tun 31 Tit 116 :TR BI KIM TRA TP LM VN S 6I. MC CN T:

- Nm vng hn cỏch lm bi vn lp lun gii thớch; nhn ra c nhng ch mnh,

ch yu ca mỡnh khi vit loi bi vn ny, nm vng hn cỏc kin thc ting vit ó

hc HKII.

248Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn tII. TRNG TM KIN THC, K NNG, THI :

1. Kin thc:

- Nm vng hn cỏch lm bi vn lp lun gii thớch; nhn ra c nhng ch mnh,

ch yu ca mỡnh khi vit loi bi vn ny, nm vng hn cỏc kin thc ting vit ó

hc HKII.

2. K nng: - Rốn k nng tỡm hiu , lp dn ý v k nng din t

3. Thỏi : - Nhn rừ u khuyt im khc phc sa cha v phỏt huy.

III. PHNG PHP, CHUN B:

- Vn ỏp, m thoi kt hp vi thc hnh.

- GV: Bi vit ca H/s + cỏc li trong bi + cỏch cha

- H/s: Lp dn ý chi tit vn ú vit bi TLV s 2,cỏc cõu bi vn.

IV. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh:

2. Kim tra bi c: - Kt hp trong tit hc.

3. Bi mi: Gii thiu bi:

HOT NG CA

NI DUNG BI DY

GV - HS

* HOT NG 1: Tr bi I. BI:

tp lm vn

Hóy gii thớch li khuyờn ca Lờ-nin: Hc, hc na, hc

? Hóy xỏc nh yờu cu ca mói

bi? (kiu VB, cỏc k nng II. YấU CU CA BI LM

cn vn dng vo bi vit)

1. Ni dung:

- Kiu vn bn: Ngh lun gi thớch

* HOT NG 2: Yờu cu - Vn dng cỏc k nng: ngh lun, gii thớch gi thớch ý

ca bi lm. Nhn xột u, ngha cõu núi trờn.

nhc im

2. ỏp ỏn chm:

? Hóy lp dn ý cho vn

a. M bi: (1 im)

- H/s khỏc theo dừi b sung

+ Gii thiu vai trũ ca vic hc tp i vi mi con

- GV nhn xột u im v ngi: L cụng vic quan trng, khụng hc tp khụng th

nhc im

thnh ngi cú ớch

- Nhn xột v ch ra nhng - t vn : Vy cn hc tp nh th no?

tn ti trong bi lm ca H/s - Gii thiu v trớch dn cõu núi ca Lờ-nin

a. u im:

b. Thõn bi: (5 im)

- Cỏc em ó xỏc nh c Ni dung :

yờu cu ca bi (kiu vn 1. Hc, hc na, hc mói ngha l th no?

bn cn to lp, cỏc k nng - Li khuyờn ngn gn nh mt khu hiu thỳc gic mi

cn s dng trong bi vit)

ngi hc tp.

- 1s bi vn dng phng - Li khuyờn chia lm ba ý mang tớnh tng cp

phỏp lp lun gi thớch khỏ =>Hc : Thỳc gic con ngi bt u cụng vic hc tp,

linh hot

tỡm hiu v chim lnh tri thc.

- Bi vit sinh ng, giu =>Hc na : V th 2 thỳc gic chỳng ta tip tc hc tp,

cm xỳc: vớ d bi lm ca hc na mang hm ý l ó hc ri , nhng cn tip tc hc

H/s:

thờm na

- Trỡnh by sch p.

= Hc mói : v th ba khng nh mt vn quan trng

249Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn tb.. Tn ti:

- B cc bi lm mt s em

cha mch lc, cn chỳ ý

tỏch ý, tỏch on.

- S dng yu t lp lun gii

thớch cũn yu

- Cũn mc li din t, dựng

t, t cõu:

- cũn sai chớnh t

- Ch vit mt s bi cũn

cu th, cha khoa hc.

- Mt s bi lm cũn s si,

kt qu cha caov cụng vic hc tp. Hc tp l cụng vic sut i, mói

mói, con ngi luụn luụn phi hc hi ngay c khi mỡnh

cú c mt v trớ trong xó hi.

2.Ti sao phi Hc, hc na, hc mói

-Bi hc tp l con ng giỳp chỳng ta tn ti v sng tt

trong xó hi

- Bi xh luụn luụn vn ng, cỏi mi luụn luụn c sinh

ra, nu khụng chu khú hc hi ta s nhanh chúng b lc

hu v kin thc .

- Bi cuc sng cú rt nhiu ngi ti gii, nu ta khụng

n lc hc tp ta s thua kộm h , t lm mt i v trớ ca

mỡnh trong xó hi.

3. Hc õu v hc nh th no

- Hc trờn lp, trong sỏch v, hc thy cụ......

- GV: a ra cỏc li trong bi - hc lỳc nhn ri.....

-> H/s sa

4. Liờn h

- GV: c mu nhng on -Bn thõn bn bố.........

vn, bi vn vit tt

c. Kt bi: (1 im)

- Tr bi cho H/s

- Khng nh tớnh ỳng n v tin b ca li khuyờn.....

3. Nhn xột u, nhc imV. CNG C DN Dề, HNG DN T HC

- Chun b bi'' NHNG TRề L ....

QUAN M TH KNHRT KINH NGHIM:

..................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................Ngy son: 31/03/ 2015

Ngy dy:

2015

Tun 32 Tit 117:HDT:

- NHNG TRề L HAY L VA- REN V PHAN BI CHU

- Nguyn i Quc- QUAN M TH KNH

I. Mức độ cần đạt:

250Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn t- Hiu c giỏ tr ca on vn trong vic khc ha sc nột 2 nhõn vt Va ren v Phan Bi

Chõu vi 2 tớnh cỏch, i din cho 2 lc lng XH phi ngha v chớnh ngha- Thc dõn

Phỏp v nhõn dõn Vit Nam, hon ton i lp nhau trờn t nc ta thi Phỏp thuc.

- Rốn k nng k chuyn v phõn tớch nhõn vt trong quỏ trỡnh so sỏnh i lp.

- Hiu c 1 s c im c bn ca sõn khu chốo truyn thng.

- Túm tt c ni dung v chốo Quan m Th Kớnh, ni dung, ý ngha v 1 s c im

ngh thut (mõu thun kch, ngụn ng, hnh ng nhõn vt,...) ca trớch on Ni oan hi

chng

II. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng:

1. Kiến thức: Bản chất xấu xa, đê hèn của Va-Ren; phẩm chất, khí phách của ngời chiến sĩ

CM PBC... Sơ giản về Chèo cổ; giá trị nội dung và những đặc điểm nghệ thuật tiêu biểu của

vở chèo Quan âm thị kính...

2. Kĩ năng: Đọc kể diễn cảm văn xuôi tự sự...

Phân tích mâu thuẫn, nhân vật và ngôn ngữ thể hiện trong một trích đoạn chèo.

* Chun b:

- Gv: Tranh nh v Bỏc H , Phan Bi chõu. Nhng iu cn lu ý: Tỡm hiu v cuc i

ca Phan Bi Chõu, c bit l t khi ngi chớ s yờu nc dn thõn vo cuc Cỏch mng

cu nc cho n ngy b bt v nc 1925.

-Hs:Bi son

III : TIN TRèNH DY HC:

1. n nh:

2. Kim tra bi c: - Kt hp trong tit hc.

3. Bi mi

Bi 1: NHNG TRề L HAY L VA- REN V PHAN BI CHU

- Nguyn i QucI- Tỏc gi tỏc phm:

1- Tỏc gi: Nguyn ỏi Quc (1890-1969), quờ Kim Liờn- Nam n- Ngh an.

- L lónh t v i ca dõn tc Vit Nam, l nh vn, nh th, l danh nhõn vn húa th

gii.

2- Tỏc phm: ng trờn bỏo Ngi cựng kh s 36-37, nm 1925.

II-Kt cu:

-Th loi: Truyn ngn hin i

- Chuyen cú tht: nhõn vt Va- ren ton quyn Phỏp ti ụng Dng, Phan Bi Chõu - nh

yờu nc ang b bt giam ti H Ni, phong tro u tranh ũi th Phan Bi Chõu.

- Chuyn tng tng: Cuc tip kin ca Va- ren v Phan Bi Chõu.

- Trũ l: l trũ nh nhng, bp bm, ỏng ci ca Va- ren- ngi ha sang Vit Nam

chm súc Phan Bi Chõu.

- K theo trỡnh t thi gian: t khi Va- ren xung tu n khi ti x lim giam c Phan Bi

Chõu ti HN.

*B cc: 3 phn.

- T u->b giam trong tự: Li ha ca Va ren vi Phan Bi Chõu.

- Tip->khụng hiu Phan Bi Chõu: Cuc gp g gia Va ren v Phan Bi Chõu.

- Cũn li: Thỏi ca Phan Bi Chõu qua li cỏc nhõn chng.

III-Phõn tớch:

1- Li ha ca Va- ren vi Phan Bi Chõu:

- ễng Va ren ó na chớnh thc ha s chm súc v Phan Bi Chõu.

251Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn t=> Li ha mp m, cha ng s hi hc, l bch.

- Ngi ch mun chm súc n khi no yờn v tht xong xuụi bờn y ó.

=>Coi li ha khụng quan trng bng vic n nh cụng vic ca mỡnh.

-Li bỡnh:Liu quan ton quyn Va ren s chm súc v y vo lỳc no v ra lm sao.

- S dng 1 lot t nghi vn

=>Th hin thỏi ma mai, chõm bim, giu ct v khinh b.

2-Cuc gp g gia Va ren v Phan Bi Chõu :

- Gii thiu v 2 nhõn vt cú s tng phn i khỏng nhau:

+ Va ren l 1 tờn ton quyn, 1 k bt lng, l k thng tr.

+ Phan Bi Chõu ch l 1 ngi tự, 1 ngi Cỏch mng v i nhng b tht bi v b n ỏp.

=>Th hin thỏi khinh r k phn bi v ngi ca ngi yờu nc.

*Va ren:

->S lng t ng ln, hỡnh thc ngụn ng trn thut c thoi- Cú tỏc dng khc ha tớnh

cỏch nhõn vt.

=>L k thc dng ờ tin, xo quyt, di trỏ, bn thu, sn sng lm mi th ch vỡ quyn

li cỏ nhõn.

* Phan Bi Chõu:

- Im lng dng dng.=>ú l thỏi coi thng, khinh b.

-> S dng phng thc i lp.

=>L ngi yờu nc v i, hiờn ngang, bt khut.

3- Thỏi ca Phan Bi Chõu qua li cỏc nhõn chng:

- ụi ngn rõu mộp ca ngi tự nhch lờn 1 chỳt ri li h xung ngay v cỏi ú ch din

ra 1 ln thụi.

- Mm ci 1 cỏch kớn ỏo v vụ hỡnh.

- Phan Bi Chõu nh vo mt VR.

->H cu tng tng

-> Phan Bi Chõu coi thng v khinh b Va ren.

=>Nhõn cỏch cng ci, kiờu hónh, khụng chu khut phc k thự.

Bi 2: QUAN M TH KNH

1. Tỡm hiu khỏi quỏt.

* Th loi: chốo.

- L loi kch hỏt mỳa dõn gian, k chuyn, din tớch bng hỡnh thc sõn khu.

*c im:

+ Tớch chốo: ly t truyn c, truyn Nụm.

+ Ni dung:

- Cm thụng vi s phn ca ngi lao ng, c bit l ngi ph n.

- cao phm cht o c ca ngi lao ng.

- Chõm bim, kớch xó hi phong kin.

+ Nhõn vt chốo: cú tớnh cỏch riờng.

+ Sõn khu chốo mang tớnh c l v cỏch iu

2. Tỡm hiu on trớch

- V trớ: nm phn 1 ca v chốo " Quan õm th Kớnh".

- Nhõn vt chớnh:

252Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn t+ Th Kớnh: n chớnh.

+ Sựng b: m ỏc.

a) Nhõn vt Th Kớnh.

- Xut hin ngay phn u trong khung cnh sinh hot gia ỡnh m m.

- L con ngi nt na, c hnh, hiu bit, nt na, ht lũng yờu thng chng.

- Th Kớnh b y vo cc im ca ni au: b oan, b ch p, hnh phỳc tan v.

- Hnh ng gi nam i tu:

+ Tớch cc: c mun sng i t rừ s oan chớnh.

+ Tiờu cc: Th hin thỏi cam chu.

-> õy vn l mt li thoỏt cho cuc i ca Th Kớnh.

* Gv bỡnh: Th Kớnh thiu cỏi khe khon, lc quan, tinh thn u tranh ca nhng ngi

ph n trong ca dao, truyn c. Cng khụng cú cỏi ngh lc cng ci ng lờn chng li

nhng oan trỏi, bt cụng; cha bn lnh v cng cha sc vt lờn hon cnh.

b) Nhõn vt Sựng b.

Sựng b tiờu biu cho vai m ỏc: tn nhn, hm ca...

V- H5:ỏnh giỏ(3 phỳt)

-Gv ỏnh giỏ tit hc

VI-H6:Dn dũ(2 phỳt)

- Hc thuc ghi nh, lm tip phn luyn tp.

- Son bi: Dung cm C-V m rng cõu (tt)

V-H5:ỏnh giỏ (3 phỳt)

Gv ỏnh giỏ tit hc

VI-H6:Dn dũ (2 phỳt)

- Hc thuc ghi nh, túm tt trớch on Ni oan hi chng.

- Son bi : Du chm lng v du chm phy

RT KINH NGHIM:

..................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

________________________________________________________________________Ngy son: 05- 04- 2012

Ngy dy: 07- 04- 2012

Tit 117 :DU CHM LNG, DU CHM PHY

I. MC CN T:

- Hiu c cụng dng ca du chm lng v du chm phy.

253Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn t- Bit s dng du chm lng v du chm phy phc v yờu cu biu t.

II. TRNG TM KIN THC, K NNG, THI :

1. Kin thc:

- Cụng dng ca du chm lng v du chm phy trong vn bn.

2. K nng:

- S dng du chm lng, du chm phy trong to lp vn bn.

- t cõu cú du chm lng, du chm phy.

3. Thỏi :

- Bit Bit dựng du chm lng v du chm phy khi vit.

III. PHNG PHP:

- Vn ỏp kt hp thc hnh, tho lun nhúm.

IV. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh :

2. Kim tra bi c :

? Th no l lit kờ ? nờu tỏc dng

? Cú my kiu lit kờ ? Ly vd minh ho

ỏp ỏn

Cõu

ỏp ỏn

im

- Khỏi nim - Sp xp ni tip hng lot t hay cm t cựng loi

din t c y hn , sõu sc hn nhng khớa cnh khỏc nhau ca

6

Cõu 1 thc t v t tng, tỡnh cm .

*Tỏc dng : Kớch thớch trớ tng tng v gõy c n tng sõu sc

cho ngi c , ngi nghe

- V cu to : Lit kờ theo tng cp v lit kờ khụng theo tng cp

Cõu 2 - V ý ngha : Lit kờ tng tin v lit kờ khụng tng tin

4

VD

3. Bi mi : GV gii thiu bi

- Khi vit on vn hay cõu vn chỳng ta phi dựng du cõu vy du cõu cú tỏc dng

nh th no chỳng ta cựng vo tỡm hiu tit hc hụm nay v hai du ú l du chm lng

v du chm phy.

HOT NG CA GV V HS

NI DUNG BI DY

* HOT NG 1: Tỡm hiu Cụng I. TèM HIU CHUNG:

dng ca du chm lng. Cụng

1. Cụng dng ca du chm lng:

dng ca du chm phy

a. Xột Vớ d:

Hs c vd trong sgk

- Vd.a: Biu th cỏc phn lit kờ tng t ,

? Cho bit chc nng ca du chm khụng vit ra

lng trong cỏc vd trờn ?

- Vd.b: Tõm trng lo lng, hong s ca ngi

- Hs: Suy ngh tr li.

vit

- Gv: Cht ghi bng

- Vd.c: Bt ng ca thụng bỏo

? Qua phõn tớch cỏc vd em hóy rỳt b. Kt lun:

ra tỏc dng ca du chm lng ?

- T ý cũn nhiu s vt , hin tng tng t

- Hs: c phn ghi nh SGK/ 123

cha li kờ ht

- Rỳt gn phn lit kờ

- Th hin ch li núi b d hay ngp ngng,

- Nhn mnh tõm trng ca ngi ngt quóng

254Giỏo ỏn Ng vn 7- Nguyn Th Mai Trng THCS Bn tnúi

- Gin nhp iu ca cõu vn

- To sc thỏi dớ dm , hi hc

? Em hóy ly vd trong nhng vb ó

hc minh ho cho nhng tỏc

dng trờn ?

* Bi tp vn dng

? Du chm lng trong cõu sau cú

chc nng gỡ ? (Th iu ca Hu cú

sụi ni , ti vui , cú bun tm ,

bõng khuõng , cú tic thng , ai

oỏn

Gi hs c li ghi nh- Lm gión nhp iu cõu vn , chun b cho s

xut hin ca mt t ng biu th ni dung bt

ng hay hi hc , chõm bim2. Cụng dng ca du chm phy :

a. Xột Vd:

-Vda: Vỡ ý ca cõu 1 cha chn vn nờn khụng

th dựng du chm , hai ý trong cõu khụng to

nờn cõu ghộp

- ng lp nờn khụng th dựng du phy, do

vy dựng du chm phy l ni 2 ý trong

mt cõu ghộp cú quan h phc tp

- VDb: Dựng lit kờ cỏc s vt , s vic

- Hs: c vd trờn bng ph

trong mt phộp lit kờ phc tp nh : lit kờ v

- Hs: +Vd a, Cm khụng phi l th vic trng , chm súc v bo v cõy xanh Vỡ

qu ca ngi n vi ; n cm phi vy khụng th dựng du phy c .

n tng chỳt ớt , thong th v ngm b. Nhn xột:

ngh

- ỏnh du ranh gii gia cỏc v ca mt cõu

+ VD b: V vic trng , chm súc

ghộp phc tp

v bo v cõy xanh : ó t chc

- ỏnh du ranh gii cỏc b phn trong mt

trng c 100 cõy cỏc loi ( bao

phộp lit kờ phc t

gm 50 cõy bch n , 40 cõy x c

v 10 cõy phng v ) khu vc

Ban Giỏm hiu nh trng phõn

cụng ; khụng b cnh , hỏi l hoc

ngt hoa ni cụng cng

? Trong cõu a , ti sao sõu cõu th

nht li khụng dựng du chm, du

phy m li dựng du chm phy ?

- Hs: Vỡ ý ca cõu 1 cha chn vn

nờn khụng th dựng du chm , hai

ý trong cõu khụng to nờn cõu ghộp

- ng lp nờn khụng th dựng du

phy , do vy dựng du chm phy

l ni 2 ý trong mt cõu ghộp cú

quan h phc tp

? Trong vd b du chm phy dựng

lm gỡ ? cú th thay du chm II. LUYN TP :

phy bng du phy c khụng ?

1. Bi tp 1 : Du chm lng dựng lm gỡ ?

- Hs: Dựng lit kờ cỏc s vt , s a. Biu th li núi b ngt quóng, s hói, lỳng

vic trong mt phộp lit kờ phc tỳng ( - D , bm)

tp nh : lit kờ v vic trng , b. Biu th cõu núi b b d. Biu th s lit kờ

chm súc v bo v cõy xanh Vỡ vy cha y

khụng th dựng du phy c

255Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (315 trang)

×