1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Ngữ văn >

K/niệm: là loại cụm từ có cấu tạo cố định biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.95 MB, 474 trang )


Trường PTCS Tân Hiệp B3Giáo án Ngữ văn 9®Çu díi tríng liƯu ®iỊu kªu ca.

hồn chỉnh biểu thị một khái niệm hoặc người tráo trở( bội bạc).

- Th©n em

B¶y nỉi ba ch×m víi níc non

một nhận định( khuyết chủ ngữ)

GV u cầu HS tìm và phân loại các VD: ăn quả nhớ người trồng

III. NghÜa cđa tõ

thành ngữ.

cây.

Chúng ta ăn quả nhớ người 1. K/n : lµ néi dung (sù vËt, tÝnh

chÊt, h®éng, quan hƯ...) mµ tõ biĨu

trồng cây.

thÞ.

- Thành ngữ chỉ yếu tố

thực vật, sự vật, động vật,

giải thích...Hoạt động 3:(8’)

* Mục tiêu: HS nắm được về nghĩa của

từ.

* Phương pháp : Phát vấn đàm thoại,

nêu vấn đề, phân tích qui nạp, thảo

luận.

Gv nêu câu hỏi trong SGK cho HS

thảo luận và trả lời.

H: Nghĩa của từ?H: Cho ví dụ?

GV u cầu HS nhận xét cách giải thích

trong 2.

H: Nhận xét cách giải thích trong mục 3.

Gv khái qt lại kiến thức và chuyển.2. Bµi tËp.

a) BT2: Chän c¸ch hiĨu ®óng

- Chän a.

- Kh«ng chän b. v× nghÜa cđa tõ

“mĐ” chØ ≠ nghÜa cđa bè ë phÇn

nghÜa “ng phơ n÷”

- Kh«ng chän c. v× trong 2 c©u nµy

nghÜa cđa tõ “mĐ” cã thay ®ỉi.

- K0 chän d. v× nghÜa cđa tõ “mĐ” vµ

“bµ” cã phÇn nghÜa chung lµ “ngêi

phơ n÷”

b) BT3:

Chän b

C¸ch gi¶i thÝch a vi ph¹m 1 ngt¾c

quan träng _ dïng mét cơm tõ cã

nghÜa thùc thĨ (cơm danh tõ) ®Ĩ gi¶i

cho

HS thảo luận câu hỏi trong thÝch (tÝnh mét tõ chØ ®Ỉc ®iĨm tÝnh

chÊt.

tõ)

SGK.

- Là nội dung( sự vật, tính IV. Tõ nhiỊu nghÜa vµ hiƯn tỵng

chun nghÜa cđa tõ

chất, hoạt động, quan hệ)

1. Tõ nhiỊu nghÜa

mà từ biểu thị.

- Tõ nhiỊu nghÜa: lµ tõ cã thĨ gäi tªn

nhiỊu svËt vµ diƠn ®¹t nhiỊu hiĨu biÕt

VD: SV: cây, bàn, ghế; kh¸c nhau.

TC: tố, xấu; HĐ: đi, chạy, 2. HiƯn tỵng chun nghÜa

Lµ hiƯn tỵng thay ®ỉi nghÜa cđa tõ ®Ĩ

QH: của, cùng.

t¹o ra ~ tõ nhiỊu nghÜa.

+ Ng gèc: lµ nghÜa xt hiƯn tõ ®Çu

a: Hợp lí; b: chưa hợp lí; c:

lµm c¬ së ®Ĩ h×nh thµnh c¸c ng~ ≠.

Có sự nhầm lẫn giưũa + Ng chun: lµ nghÜa ®ỵc h×nh

thµnh trªn c¬ së ng~ gèc.

nghĩa gốc và nghĩa chuyển;

d: sai.

b: đúng; a: khơng hợp lí.

3. Bµi tËp:

Tõ hoa trong thỊm hoa, lƯ hoa ®ỵc

dïng theo nghÜa chun hoa → ®Đp,

sang träng, tinh khiÕt.

- K0 thĨ coi ®©y lµ hiƯn tỵng chun138

GV:Trần Thanh HòaTrường PTCS Tân Hiệp B3

Hoạt động 4:(10’)

* Mục tiêu: HS hệ thống hố kiến thức

về từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển

nghĩa của từ.

* Phương pháp : Phát vấn đàm thoại,

nêu vấn đề, phân tích qui nạp, thảo

luận.

GV u cầu HS trao đổi và trình bày

những hiểu biết của mình về các câu

hỏi trong SGK.

GV bổ sung: trong câu từ chỉ có một

nghĩa.Giáo án Ngữ văn 9

nghÜa lµm xt hiƯn tõ nhiỊu nghÜa.

V× nghÜa chun nµy cđa tõ hoa chØ

cã nghÜa l©m thêi cha thĨ ®a vµo tõ

®iĨn.

- Thực vật:

+ Cây nhà lá vườn

HS đọc và thảo luận các + Cưỡi ngựa xem hoa

câu hỏi trong SGK.

Thân em vừa trắng lại vừa tròn

- Từ có thể có mọt hay Bảy nổi ba chìm với nước non

nhiều nghĩa.

- Chuyển nghĩa là hiệntượng thay đổi nghĩa của

từ, tạo ra những từ nhiều

nghĩa.

H: Giải thích nghĩa của từ xn trong ví + Trong từ nhiều nghĩa có

dụ?

nghĩa gốc và nghĩa chuyển.

Xn (1): nghĩa góc- chỉ

mùa xn

Xn ( 2): nghĩa chuyểnsự tươi đẹp của đất nước.

H: Từ “ hoa” trong câu thơ của Nguyễn - Được dùng theo nghĩa

Du được dùng theo nghĩa nào?

chuyển.

GV củng cố lại kiến thức và cho HS HS làm bài tập nhanh

làm thêm bài tập nhanh.Hoạt động 5: (5')

* Mục tiêu: Củng cố cho HS KTCB của văn bản.

* Phương pháp : Nêu vấn đề, phát vấn đàm thoại.

4.Củng cố:(3’)

Làm BT2/124

5.Dặn dò(2’)

*Về nhà:

- HS bổ sung vào bảng hệ thống hố về từ vựng và hồn chỉnh các bài tập.

- Tiếp tục lập bảng hệ thống hố về từ vựng( tiết 44)

- Ơn tập và tìm thêm các ví dụ minh hoạ cho nội dung của tiết 43.139

GV:Trần Thanh HòaTrường PTCS Tân Hiệp B3Giáo án Ngữ văn 9Tự rút kinh nghiệm

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................Ngày soạn : 7 /10/ 2014

Tuần 9

Tiết 44Tổng kết về từ vựng.

( Tiếp theo)

A/ Mục tiêu cần đạt:

1.Kiến thức: Giúp HS nắm vựng hơn và biết vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6 đến

lớp 9 (Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, cấp độ khái qt của nghĩa từ ngữ, trường từ vựng).

2.Tư tưởng:HS cảm nhận được cái hay cái đẹp của từ vựng Tiếng Việt.140

GV:Trần Thanh HòaTrường PTCS Tân Hiệp B3Giáo án Ngữ văn 93.Kĩ năng:Rèn luyện kĩ năng sử dụng từ vựng.

* GDKN SỐNG:- Giao tiếp: trao đổi về sự phát triển của từ vựng tiếng Việt, tầm quan trọng của việc

trau dồi vốn từ và hệ thống hóa các vấn đề cơ bản của từ vựng tiếng Việt.

- Ra quyết định: lựa chọn và sử dụng từ phù hợp với tình huống giao tiếp.

B/ Chuẩn bị:

- GV: SGV_ SGK- Soạn giáo án- Thiết bị dạy học.

- HS: SGK- Lập bảng ơn tập từ vựng.

- PP: Động não, khăn phủ bàn, mảnh ghép, thực hành luyện tập.

C/ Các Bước lên lớp:

1.Ổn định tổ chức: 9A,9B,9C

2. Kiểm tra bài cũ: (5’)

GV đưa ngữ liệu u cầu HS xác định các đơn vị kiến thức trong tiết 43- nhắc lại khái niệm...

GV kiểm tra bảng ơn tập của HS.

3.Bài mới: GV giới thiệu bài.

Trùng trục như con bò thui

Chín mắt, chín mũi, chín đi, chín đầu.

( Đố là con gì?)

Hoạt động của GVHoạt động của HSHoạt động 5:(5’)

* Mục tiêu: HS hệ thống hố

kiến thức về từ đồng âm.

* Phương pháp : Phát vấn đàm

thoại, nêu vấn đề, phân tích qui

nạp, thảo luận.

Gv u cầu HS thảo luận và trả

lời các câu hỏi trong SGK.

H: Phân biệt từ đồng âm và từ

nhiều nghĩa?

GV u cầu HS giải thích và

cho ví dụ về từ nhiều nghĩa và

từ đồng âm .

Gv cho HS làm bài tập nhanh để

củng cố kiến thức.Nội dung - Ghi bảngV. Tõ ®ång ©m

1. K/niƯm: gièng nhau vỊ ©m thanh nhng

nghÜa hoµn toµn kh¸c nhau.

* Ph©n biƯt víi hiƯn tỵng tõ nhiỊu nghÜa

- Tõ nhiỊu nghÜa : mét tõ → c¸c nÐt nghÜa

HS dựa vào bảng hệ thống về cã liªn quan ®Õn nhau.

VD : suy nghÜ chÝn, c¬m chÝn

từ vựng trả lời.

- Tõ ®ång ©m : hai tõ → c¸c nghÜa kh«ng

- Đồng âm: Phát âm giống liªn quan ®Õn nhau.

nhau nhưng nghĩa khác nhau. VD : ®êng ¨n, ®êng ®i.

- Từ nhiều nghĩa: một từ 2. Bµi tËp:

a. Tõ “l¸”: + l¸ (1): nghÜa gèc.

chứa nhiều nét nghĩa khác

+ l¸ (2): nghÜa chun.

 hiƯn tỵng tõ nhiỊu nghÜa.

nhau.

VD: chín: cơm chín; chín: b. Tõ “®êng” → ®ång ©m.

quả chín; chín: tài năng đã

chín.

VI. Tõ ®ång nghÜa

1. K/niƯm: nghÜa gièng nhau hc gÇn

Hoạt động 6(5’):

gièng nhau dùa trªn mét c¬ së chung.

2. Bµi tËp:

* Mục tiêu: HS hệ thống hố về

BT1: Chän c¸ch hiĨu ®óng

từ đồng nghĩa.

a. sai: v× ®ång nghÜa lµ hiƯn tỵng fỉ biÕn

cđa ng2 nh©n lo¹i

* Phương pháp : Phát vấn đàm

b. sai: v× ®ång nghÜa cã thĨ lµ quan hƯ gi÷a141

GV:Trần Thanh HòaTrường PTCS Tân Hiệp B3Giáo án Ngữ văn 9thoại, nêu vấn đề, phân tích qui

nạp, thảo luận.

GV u cầu HS thảo luận các - Có hiện tượng từ nhiều

câu hỏi ơn tập lí thuyết trong nghĩa: Từ “ lá” trong “ lá

SGK.

phổi” có thể chuyển” lá”

trong “ lá xa cành”.

H: Cho ví dụ về các từ đồng - Có hiện tượng là từ đồng

nghĩa?

âm, vì hai từ đường có vỏ âm

GV u cầu HS vận dụng và thanh giống nhau nhưng

giải thích các trường hợp trong nghĩa khác nhau.

mục1.a, b, c.

H: Giải thích nghĩa của từ xn HS làm bài tập.

trong mục 3.a?

H: Tác dụng?HS thảo luận các câu hỏi

trong SGK để nắm vững khái

niệm và đặc điểm từ đồng

nghĩa.

-VD: máy bay- phi cơ

- Hi sinh- chết- bỏ mạng

- Các từ đồng nghĩa có thể

khơng thay thế cho nhau bởi

sắc thái khác nhau.

HS: Từ “ xn” chỉ bốn mùa

và ứng với 1 tuổi-> hốn

dụ…

- Tránh lặp từ và làm cho lời

văn sinh động.hai, ba hc nhiỊu h¬n 3 tõ

c. K0 thĨ chän _ v× k0 bao giê c¸c tõ ®ång

nghÜa còng cã nghÜa hoµn toµn gièng

nhau.

d. ®óng

BT3:

* Xu©n: chØ mét mïa trong n¨m, kho¶ng

thêi gian t¬ng øng víi mét ti lÊy bé

phËn thay cho toµn thĨ → chun nghÜa

theo ph¬ng thøc ho¸n dơ

* Xu©n: thĨ hiƯn tinh thÇn l¹c quan cđa

t¸c gi¶, t¸c dơng tr¸nh lỈp tõ

Tõ “xu©n” thay cho tõ “ti” (C¬ së lµ

mïa cđa 1 n¨m) → T¸c dơng tu tõ.VII. Tõ tr¸i nghÜa

1. K/n : lµ ~ tõ cã nghÜa tr¸i ngỵc nhau.

* Lu ý: khi xÐt ph¶i ®Ỉt vµo mqh víi tõ

kh¸c

2. Lun tËp:

* BT1: CỈp tõ tr¸i nghÜa

xÊu - ®Đp, xa – gÇn, réng – hĐp

3. * Nhãm sèng – chÕt (tr¸i nghÜa lìng

ph©n) ch½n – lỴ, chiÕn tranh – hoµ b×nh

(k0 kÕt hỵp ®ỵc v¬i tõ chØ møc ®é : rÊt, h¬i,

qu¸, l¾m.)

* Nhãm giµ - trỴ (tr¸i nghÜa thang ®é)

yªu – ghÐt, cao – thÊp, n«ng – s©u,

giµu – nghÌo (kÕt hỵp ®ỵc víi tõ chØ møc

®é rÊt, h¬i, qu¸, l¾m)Hoạt động7(5’)

* Mục tiêu: HS hệ thống hố

kiến thức về từ trái nghĩa.

* Phương pháp : Phát vấn đàm

thoại, nêu vấn đề, phân tích qui

nạp, thảo luận.

GV dùng lệnh u cầu HS thảo

luận và trả lời các câu hỏi trong

SGK để nắm vững khái niệm và HS thảo luận nhóm

đặc điểm của từ trái nghĩa.

GV lưu ý HS: Từ trái nghĩa

được sử dụng trong thể đối, tạo

VIII. CÊp ®é kh¸i qu¸t cđa nghÜa tõ

các hình tượng tương phản.

HS trình bày khái niệm và142

GV:Trần Thanh HòaTrường PTCS Tân Hiệp B3Giáo án Ngữ văn 9GV chia nhóm cho HS giải các đặc điểm của từ trái nghĩa.

bài tập trong các mục 1, 2, 3 HS tìm ví dụ minh hoạ.

SGK.

Các nhóm giải bài tập.

GV đánh giá và củng cố lại kiến

thức.

Hoạt động 8(5’):

* Mục tiêu: HS hệ thóng hố

kiến thức về cấp độ khái qt

của nghĩa từ ngữ.

* Phương pháp : Phát vấn đàm

thoại, nêu vấn đề, phân tích qui

nạp, thảo luận.

GV u cầu HS thảo luận các

câu hỏi trong SGK.

H: Từ ngữ nghĩa rộng? Từ ngữ

nghĩa hẹp?

GV bổ sung: xét về bản chất,

đây là mối quan hệ ngữ nghĩa

giữa các từ ngữ với nhau( các từ

có nghĩa bao hàm hoặc được

bao hàm nhau về nghĩa gọi là

cấp độ khái qt của nghĩa từ

ngữ.

GV hướmg dẫn cho HS giải các

bài tập trong mục 1, 2, 3, 4

SGK.

GV chữa và hệ thống lại kiến

thức.

Hoạt động 9:(5’)

* Mục tiêu: HS hệ thống hố

kiến thức về trường từ vựng.

* Phương pháp : Phát vấn đàm

thoại, nêu vấn đề, phân tích qui

nạp, thảo luận.

GV u cầu HS đọc và thảo

luận các câu hỏi trong SGK.

GV gợi ý cho HS trình bày.

GV cho các nhóm nghiên cứu1. Kh¸i niƯm:: nghÜa cđa mét tõ ng÷ cã

thĨ réng h¬n (kh¸i qu¸t h¬n) hc hĐp h¬n

(Ýt kh¸i qu¸t h¬n) nghÜa cđa tõ ng÷ ≠.

2. §iỊn s¬ ®åHS thảo luận theo nhóm để

tả lời câu hỏi trong SGK và IX. Trêng tõ vùng

nắm vững khái niệm và 1. K/n: lµ tËp hỵp cđa ~ tõ cã Ýt nhÊt mét

nÐt chung vỊ nghÜa

nghĩa của từ ngữ.

VD. Trêng tõ vùng vỊ “tay”

- c¸c bé phËn : bµn tay, cỉ tay, ngãn tay.

HS trình bày khái niệm.

- h×nh d¸ng : to, nhá, dµy, máng, dµi,

ng¾n.

- ho¹t ®éng : sê, n¾m, cÇm, giø, bãp

2. Lun tËp:

a. Hai tõ “t¾m” vµ “bĨ” cïng n»m trong

mét trêng tõ vùng lµ “níc nãi chung”

- n¬i chøa níc : bĨ, ao, hå, s«ng

- c«ng dơng : t¾m, tíi, rưa, ng

HS lần lượt giải các bài tập

b. T¸c dơng: Dïng hai tõ “t¾m” “bĨ” khiÕn

c©u v¨n cã h/¶nh sinh ®éng vµ cã gi¸ trÞ tè

c¸o m¹nh mÏ h¬n.HS đọc và thảo luận các câu

hỏi trong SGK.

Đại diện các nhóm trình bày.

HS thảo luận nhóm và trình143

GV:Trần Thanh Hòang÷Trường PTCS Tân Hiệp B3Giáo án Ngữ văn 9và giải các bài tập trong các bày.

mục 1, 2 SGK

4.Củng cố:(3’)

GV đánh giá tiết học.

5.Dặn dò (2’):

- Dựa vào bảng hệ thống về từ vựng, học thuộc các khái niệm thuộc nội dung bài ơn tập.

- Chuẩn bị tiết 45: Chữa bài để chuẩn bị cho tiết trả bài.

HD: Chữa các lỗi GV đã gạch chân trong bài viết: dùng từ, chính tả, chấm câu.

D/ Tự rút kinh nghiệm

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................Ngày soạn : 9 /10/ 2014

Tuần 9

Tiết 45Trả bài tập làm văn số 2.

A/ Mục tiêu cần đạt:

1.Kiến thức: Giúp HS:

- Nắm vững hơn cách làm bài văn tự sự kết hợp với miêu tả; nhận ra được những chỗ mạnh, chỗ yếu của

mình khi viết loại bài này.

2.Tư tưởng:GD h/s lòng u thích học tập bộ mơn.

3.Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu đề, lập dàn ý và diễn đạt.

B/ Chuẩn bị:

- GV: Chấm, chữa bài- thống kê điểm- đánh giá ưu và nhược điểm trong bài viết của HS.

- HS: Ơn lại lí thuyết- Nhận và chữa bài.144

GV:Trần Thanh HòaTrường PTCS Tân Hiệp B3Giáo án Ngữ văn 9- PP: Phân tích qui nạp, nêu vấn đề, phát vấn đàm thoại, thảo luận, động não.

C.Các Bước lên lớp:

1.Ổn định tổ chức:9A,9B,9C

2. Kiểm tra:

- Kiểm tra miệng phần lí thuyết (5 phút)

- Kiểm tra bài chữa của HS ( mỗi nhóm 2 em)

3. Bài mới: GV nêu mục đích của giờ trả bài.

GV ghi lại đề bài lên bảng, u cầu HS đọc lại đề và phân tích đề; nêu u cầu của bài viết.

GV đánh giá chung về bài viết số 2:

Hoạt động 1: (20’)

* Mục tiêu: HS nắm được cách tìm hiểu đề, tìm ý lập dàn bài, ưu điểm và nhược điểm.

* Phương pháp : Phát vấn đàm thoại, nêu vấn đề, phân tích qui nạp, thảo luận.

I. Nhận xét chung về bài viết số 2:

1. Ưu điểm:

a. Về kiểu bài:

- 100% xác định đúng thể loại bài văn tự sự.

- Sử dụng các yếu tố miêu tả đan xen với tự sự hợp lí.

b. Về cấu trúc:

- Bố cục bài đủ ba phần ( mở bài, thân bài, kết bài)

- Trình bày các phần rõ ràng, mạch lạc.

c. Về nội dung:

- Các phần liên kết chặt chẽ với nhau tạo tính mạch lạc cho bài văn.

- Kể sáng tạo( giàu trí tưởng tượng) – có cảm xúc

d. Về hình thức:

- Trình bày sạch, đẹp và khoa học.

2. Nhược điểm:

- Một số bài viết sai chính tả, sai lỗi dùng từ và chấm câu chưa đúng..viết sai nhiều lỗi chính tả, diễn đạt

kém, lủng củng, tối nghĩa, nhiều câu văn khơng đúng cấu tạo, khơng chấm hết câu mà lại viết liền.

Hoạt động 2: (15’)

* Mục tiêu: HS đánh giá được kết quả của bài viết rút kinh nghiệm cho những bài sau.

* Phương pháp : Phát vấn đàm thoại, nêu vấn đề, phân tích qui nạp, thảo luận

II. Kết quả bài viết số 2

GV cho HS đại diện các nhóm lên chữa lỗi của các bạn trong nhóm mình.

GV đánh giá và cho HS đọc lại bài viết đạt điểm 8

HS nhận xét rút kinh nghiệm.

GV cho 2 em HS đạt điểm 7 đọc lại bài:

HS nhận xét và rút kinh nghiệm.

GV u cầu HS các nhóm trao đổi bài và trao đổi rút kinh nhgiệm cho nhau.145

GV:Trần Thanh HòaTrường PTCS Tân Hiệp B3Giáo án Ngữ văn 9GV chốt lại một số vấn đề thuộc kĩ năng trình bày các đoạn văn.

GV cho 2 em HS đọc đoạn văn miêu tả trong bài viết và cho HS đánh giá.

Củng cố lại kiến thức.

GV u cầu HS trả lại bài cho các bạn đó cùng sửa lỗi cho nhau.

4.Củng cố(3’):Bài học rút ra từ việc sử bài kiểm tra lần 2?

5.Dặn dò(2’): -Chuẩn bị tốt nội dung các văn bản đã học để kiểm tra 45’

*Các tác phẩm thơ văn trung đại

Tên tác phẩmTên tác giảNăm sáng tácNội dung chínhD/Tự rút kinh nghiệm

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................Ngày soạn : 11 /10/ 2014

Tuần 10

Tiết 46Kiểm tra truyện Trung đại.

I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA

Thu thập thơng tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình truyện

trung đại với mục đích đánh giá năng lực đọc – hiểu văn bản của HS thơng qua hình thức kiểm tra tự

luận.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA146

GV:Trần Thanh HòaTrường PTCS Tân Hiệp B3Giáo án Ngữ văn 9Hình thức đề kiểm tra : Tự luận

Cách tổ chức kiểm tra : Cho học sinh làm bài kiểm tra tự luận trong vòng 45 phút.

III. THIẾT LẬP MA TRẬN

Mức độ

Chủ đềNhận biếtThơng hiểuChủ đề 1

- Cuộc hôn nhân

Chuyện người giữa Trương Sinh và

con gái Nam VN có phần không

bình đẳng.

Xương

- Trương Sinh có tính

đa nghi

- Lời nói ngây thơ

của đứa con.

- TS xử sự hồ đồ và

độc đoán.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Chủ đề 2 :

Hoµng Lª nhÊt

thèng chÝVận dụngCộngThân phận người phụ

nữ trong XHPK là một

bi kịch vì những điều

tốt đẹp khơng được trân

trọng; cái đẹp bị huỷ

hoại; khát vọng hạnh

phúc và nhân cách con

người bị trà đạp…0,5câu

1,5 điểm

15%0,5câu

1,5điểm

15%1 câu

3điểm

30%- Con người hành

động mạnh mẽ,

quyết đoán.

- Trí tuệ sáng suốt,

nhạy bén.

- Ý chí quyết thắng

và tầm nhìn xa trông

rộng.

- Tài dụng binh như

thần.

- Hình ảnh lẫm liệt

trong chiến trận.Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %1 câu

3 điểm

30%1 câu

3 điểm

30%147

GV:Trần Thanh HòaTrường PTCS Tân Hiệp B3

Chủ đề 3 :

Truyện KiềuGiáo án Ngữ văn 9

- Nghệ thuật tả cảnh

ngụ tình là thơng qua

cảnh vật để nói tâm

trạng con người

- C¶nh tõ xa ®Õn gÇn ;

mµu s¾c tõ nh¹t ®Õn

®Ëm; ©m thanh tõ tÜnh

®Õn ®éng.

- Điệp ngữ buồn

trơng-> Diễn tả nỗi

buồn từ man mác đến

mơng lung đến lo sợ .Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %Tạo thành khúc nội

tâm có sức vang vọng

.

1 câu

4điểm

40%1 câu

4điểm

40%IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA

Câu 1( 3đ)

Vì sao Vũ Nương phải chịu nỗi oan khuất? Từ đó em cảm nhận được điều gì về thân phận của người

phụ nữ dưới chế độ phong kiến?

Câu 2(3®).

H×nh tỵng ngêi anh hïng Quang Trung- Ngun H ®ỵc x©y dùng th«ng qua nh÷ng ph¬ng diƯn nµo

trong ®o¹n trÝch håi thø mêi bèn ?

Câu 3 (4®).

Thế nào là nghệ thuật tả cảnh ngụ tình? Phân tích nghệ thuật tả cảnh ngụ tình trong tám câu cuối đoạn

trích" Kiều ở lầu Ngưng Bích" ?

V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1( 3đ)

- Cuộc hôn nhân giữa Trương Sinh và VN có phần không bình đẳng.Trương Sinh có tính đa nghi. Lời

nói ngây thơ của đứa con. TS xử sự hồ đồ và độc đoán. (1,5 đ)

- Thân phận người phụ nữ trong XHPK là một bi kịch vì những điều tốt đẹp khơng được trân trọng; cái

đẹp bị huỷ hoại; khát vọng hạnh phúc và nhân cách con người bị trà đạp… (1,5 đ)

Câu 2(3®).148

GV:Trần Thanh HòaXem Thêm