1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Ngữ văn >

I. Nội dung ôn tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.95 MB, 474 trang )


Trường PTCS Tân Hiệp B3

phần TLV 9 tập 1 ?Vai trò, vò trí, tác dụng

của

các biện pháp

nghệ thuật trong văn

bản thuyết minh là gì ?Hãy phân biệt văn bản

thuyết minh có yếu tố

tự sự, miêu tả với văn

bản tự sự, văn bản

thuyết minh ?Nêu nội dung của văn

bản tự sự?Vai trò, tác dụng của

các yếu tố miêu tả

nội tâm và nghò luận

trong văn bản tự sự ?

Nêu ví dụ ?Giáo án Ngữ văn 9

1. C¸c ND lín vµ träng t©m.

- HS nhắc lại nội dung đã học a. VB thut minh : träng t©m lµ

viƯc kÕt hỵp gi÷a thut minh víi

trong kì I lớp 9.

c¸c u tè nghÞ ln, gi¶i thÝch,

miªu t¶.

b. VB tù sù :

- KÕt hỵp gi÷a tù sù víi biĨu c¶m

vµ mt¶ néi t©m, gi÷a tù sù víi nghÞ

ln

- §èi tho¹i, ®éc tho¹i néi t©m, ngêi

kĨ trong VB tù sù.

2. Vai trß vÞ trÝ t¸c dơng cđa c¸c

biƯn ph¸p NT vµ u tè miªu t¶

trong VBTM.

- Gióp ngêi ®äc cã høng thó khi

t×m hiĨu vỊ ®èi tỵng.

HS thảo luận và trình bày.

- Tr¸nh ®ỵc sù kh« khan, nhµm

ch¸n.

3. Ph©n biƯt VBTM cã u tè miªu

t¶, tù sù víi v¨n b¶n miªu t¶, tù sù.

* Gièng : sư dơng u tè miªu t¶,

tù sù

* Kh¸c :

-TM : ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan,

khoa häc cung cÊp tri thøc vỊ ®èi tỵng_ ®¬n ng~

HS thảo luận và trình bày.

- Miªu t¶ : mang c¶m xóc chđ

quan ngêi viÕt tù sù

- Kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i trung thµnh

víi sù vËt, cã thĨ tëng tỵng, so

s¸nh nhiỊu_ ®a nghÜa

4. V¨n b¶n tù sù líp 9 võa lỈp l¹i,

võa n©ng cao

- NhËn diƯn c¸c u tè miªu t¶ néi

t©m, nghÞ ln, ®èi tho¹i, ®éc

tho¹i, ngêi kĨ trong VB tù sù.

- KÕt hỵp c¸c ph¬ng thøc trong 1

VB

- ThÊy ®ỵc vai trß vÞ trÝ, t¸c dơng

cđa c¸c u tè miªu t¶ néi t©m,

nghÞ ln, ®èi tho¹i, ®éc tho¹i, cđa

HS thảo luận và trình bày.

viƯc thay ®ỉi c¸c h×nh thøc ngêi kĨ

chun trong 1 v¨n b¶n tù sù.

* Vai trß cđa miªu t¶ néi t©m vµ

nghÞ ln trong VB tù sù.

- Miªu t¶ néi t©m lµ t¸i hiƯn ~ ý

nghÜ, c¶m xóc vµ diƠn biÕn t©m

tr¹ng cđa n/v → lµm n/v sinh ®éng,

s©u s¾c

- NghÞ ln trong VB tù sù b»ng

c¸ch nªu ý kiÕn, nhËn xÐt, cïng ~

lÝ lÏ vµ d/chøng → lµm c©u chun

HS thảo luận và trình bày.

thªm phÇn triÕt lý s©u s¾c.

5.

* §èi tho¹i : h×nh thøc ®èi ®¸p trß

chun gi÷a hai hc nhiỊu ngêi.

* §éc tho¹i : lêi ngêi nµo ®ã nãi

víi chÝnh m×nh hc nãi víi ai ®ã

trong tëng tỵng

* §éc tho¹i néi t©m : ®éc tho¹i

kh«ng ph¸t ra thµnh tiÕng.248

GV:Trần Thanh HòaTrường PTCS Tân Hiệp B3Giáo án Ngữ văn 9Thế nào là đối thoại,

độc thoại, độc thoại nội

tâm trong văn bản tự sự

?

Nêu ví dụ ?

HS thảo luận và trình bày.Hoạt động 2 (40’)

Các nội dung văn bản

tự sự ở lớp 9 có gì

giống và khác so với

các nội dung kiểu văn

bản này đã học ở lớp

HS thảo luận và trình bày.

dưới ?Giải thích tại sao trong

một vb có đủ các yếu

tố miêu tả, biểu cảm,

nghò luận mà vẫn gọi

HS thảo luận và trình bày.

là vb tự sự ?Kẻ lại bảng và đánh

dấu vào các ô trống

mà kiểu vb chính có thể

HS thảo luận và trình bày.

kết hợp với các yếu tố

tương ứng trong nó.249

GV:Trần Thanh Hòa→ ThĨ hiƯn ~ diƠn biÕn t©m lý hÕt

søc phøc t¹p trong thÕ giíi néi t©m

cđa con ngêi → kh¾c ho¹ n/vËt.

6. – ng«i 3 : lµng.

- ng«i 1 : DÕ mÌn – ChiÕc lỵc

ngµ

7. C¸c néi dung VB tù sù ë líp 9

®ỵc lỈp l¹i vµ n©ng cao so víi c¸c

néi dung vỊ kiĨu VB nµy ë líp

6.7.8.

* Gièng : lỈp l¹i vỊ kiÕn thøc.

- VB tù sù cã kÕt hỵp tù sù víi

miªu t¶ néi t©m víi biĨu c¶m, nghÞ

ln

* Kh¸c : n©ng cao vỊ kiÕn thøc vµ

kü n¨ng.

§éi tho¹i, ®éc tho¹i néi t©m, ngêi

kĨ chun vµ vai trß cđa ngêi kĨ

chun

8. Bëi v× trong VB tù sù, c¸c u tè

miªu t¶, nghÞ ln, biĨu c¶m chØ lµ

nh÷ng u tè tr¬ nh»m lµm nỉi bËt

ph¬ng thøc chÝnh lµ ph¬ng thøc tù

sù.

Khi gäi tªn 1 VB ngêi ta c¨n cø

vµo ph¬ng thøc biĨu ®¹t chÝnh cđa

VB ®ã trong thùc tÕ khã cã 1 VB

nµo chØ vËn dơng 1 ph¬ng thøc

biĨu ®¹t duy nhÊt.

9. Sù kÕt hỵp c¸c ph¬ng thøc biĨu

®¹t.

Tù sù → miªu t¶, nghÞ ln, bc¶m,

TM

Miªu t¶ → tù sù, biĨu c¶m, TM

Nln → miªu t¶, bc¶m, TM

Bc¶m → tù sù, mt¶, NL

TM → miªu t¶, NL

10. TLV tù sù cđa hs ph¶i ®đ 3

phÇn

Bëi v× khi cßn ngåi trªn ghÕ nhµ trêng hs ®ang trong giai ®o¹n lun

tËp, ph¶i rÌn lun theo ~ y/cÇu

chn mùc cđa nhµ trêng.

Sau nµy hs cã thĨ viÕt tù do ph¸

c¸ch nh c¸c nhµ v¨n.

11. Nh÷ng kiÕn thøc vµ kü n¨ng vỊ

kiĨu VB tù sù cđa TLV ®· soi s¸ng

thªm rÊt nhiỊu cho viƯc ®äc –

hiĨu VB – t¸c phÈm v¨n häc.

Ch¼ng h¹n khi häc vỊ c¸c u tè

®èi tho¹i, ®éc tho¹i, ®éc tho¹i néi

t©m trong v¨n b¶n tù sù, c¸c kiÕn

thøc vỊ TLV gióp ngêi ®äc hiĨu râ

h¬n s©u h¬n ®o¹n trÝch trun

KiỊu. Trun ng¾n Lµng

12.

- Nh÷ng kiÕn thøc ®· gióp hs häcTrường PTCS Tân Hiệp B3Giáo án Ngữ văn 9

tèt h¬n khi lµm bµi kĨ chun

- VB tù sù trong sgk ng÷ v¨n cung

cÊp

+ ®Ị tµi

+ néi dung

+ c¸ch kĨ chun

+ c¸ch dïng c¸c ng«i kĨ, ngêi kc,

c¸ch dÉn d¾t...

- XD vµ miªu t¶ n/v sù viƯc.Tại sao Tập Làm Văn

của HS phải có đủ 3

phần mở bài, thân bài, HS thảo luận và trình bày.

kết bài ?H: Phần Tập làm văn trong chương

trình lớp 9 gồm những nội dung HS thảo luận và trình bày.

nào?H: Nội dung nào là trong tâm của

học kì I?

HS thảo luận và trình bày.HS thảo luận và thống nhất ghi lên giấy – HS lí giải và nhận xét.

GV khái qt kết quả điền vào ơ trống

STTKiểu văn bản

chính1Miêu tả3Biểu cảm5Thuyết minh6Miêu tảNghị luậnBiểu cảmThuyết

minh+Nghị luận4Tự sựTự sự2Các yếu tố kết hợp với văn bản chính+++++++Điều hành+

+

+++++4.Củng cố: (5’)

GV củng cố tồn bộ nội dung ơn tập

5.Dặn dò: (5’)GV:Trần Thanh Hòa250Điều hànhTrường PTCS Tân Hiệp B3

-Giáo án Ngữ văn 9Ơn lại lí thuyết và bài tập vận dụng để chuẩn bị làm bài kiểm tra học kì I.

Dựa vào văn bản: “ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ; của Nguyễn Khoa Điềm, em hãy

xây dựng một văn bản tự sự trong đó có sử dụng yếu tố nghị luận, đới thoại, độc thoại và độc thoại

nội tâm.HD:

+ Tưởng tượng được gặp gỡ và trò chuyện với người mẹ Tà-ơi.

+ Đối thoại với người mẹ và diễn tả nội tâm của người mẹ đó; diễn tả suy nghĩ của mình sau cuộc

gặp gỡ bằng yếu tố độc thoại nội tâm.

- Chuẩn bị: Trả bài TLV số 3

IV. Rút kinh nghiệm.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................Ngày soạn : 29/11/ 2014

Tuần: 17

Tiết: 81251

GV:Trần Thanh HòaTrường PTCS Tân Hiệp B3Giáo án Ngữ văn 9Trả bài Tập làm văn số 3.

I/. Mục tiêu cần đạt:

1.Kiến thức:

Giúp HS nắm vững kiến thức và tự đánh giá về kĩ năng làm kiểu bài văn tự sự kết hợp với miêu tả,

biểu cảm và nghị luận.

2. Tư tưởng

HS nhận ra được ưu nhược điểm từ đó rút kinh nghiệm cho những bài tiếp theo.

3.Kĩ năng:

Rèn luyện khả năng vận dụng các yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thpoại nội tâm trong bài văn tự

sự.

* GDKN SỐNG:- Tự nhận thức, suy nghĩ sáng tạo, giao tiếp.

II/ Chuẩn bị:

- GV: Chấm bài, thống kê điểm, đánh giá bài của HS, định hướng chữa lỗi cho HS.

- HS: Nhận bài, thảo luận nhóm để thống kê lỗi của các bạn, tự chữa lỗi.

III/ Phương pháp, kĩ thuật.

- Phân tích qui nạp, nêu vấn đề, phát vấn đàm thoại, thảo luận.

- Động não.

IV/ Các Bước lên lớp:

1.Ổn định tổ chức:9A,9B,9C:

2. Kiểm tra bài cũ:

3.Bài mới:

GVu cầu HS nhắc lại lí thuyết và u cầu của đề bài.

GV dùng đèn chiếu đưa đề bài và dàn bài lên bảng cho HS đọc lại để đối chiếu với bài làm của mình.

GV đánh giá kết quả bài làm của HS.

*ưu điểm:

- Xác định đúng u cầu của đề bài.

- Bố cục bài văn rõ ràng, đủ ý.

- Biết vận dụng các yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận khiến cho bài văn thêm sinh động.

- Bước đầu đã dùng yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm để bày tỏ thái độ tình cảm của

mình trước sự việc và nhân vật.

- Dùng từ phù hợp, diễn đạt tương đối mạch lạc.* GV: Biểu dương một số bài tiêu biểu

*Hạn chế:

- Một số bài viết rườm ràGV:Trần Thanh Hòa252Trường PTCS Tân Hiệp B3Giáo án Ngữ văn 9-Viết tắt, viết hoa khơng đúng luật chính tả:

Đưa yếu tố nghị luận vào bài văn thiếu tự nhiên nên chưa thật sự có sức thuyết phục

Cho 1 số HS có bài làm kém đọc cho cả lớp cùng sửa

* GV: Biểu dương một số bài tiêu biểu

HS đại diện các nhóm lên chữa lỗi và nhận xét đánh giá.

-GV cho 3 HS đọc bài văn đạt điểm tốt cho các bạn đánh giá và bình những đoạn hay

-GV cho 1 HS đọc bài viết bị điểm kém – cả lớp rút kinh nghiệm:

4.Củng cố:

-Về nhà sửa các lỗi sai trong bài kiểm tra.

-Rút kinh nghiệm lần sau để tránh những lỗi thường gặp.

5.Dặn dò:

-Chuẩn bị : Trả bài KT TV, KT văn thơ hiện đại.

IV. Rút kinh nghiệm

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................Ngày soạn: 30/11/2014

Tuần 17.

Tiết 82+ 83253

GV:Trần Thanh HòaTrường PTCS Tân Hiệp B3Giáo án Ngữ văn 9Trả bài kiểm tra Tiếng Việt. Trả bài kiểm tra văn

I. Mục tiêu cần đạt:

1.Kiến thức:

Giúp HS củng cố lại các kiến thức tiếng Việt và củng cố lại kiến thức về thơ, truyện trung đại.

2. Tư tưởng :

Nhận rõ được ưu-nhược điểm của mình , từ đó có ý thức sửa chữa khắc phục.

3.Kĩ năng:

Rèn luyện kĩ năng sửa chưa bài viết của bản thân.

* GDKN SỐNG:- Tự nhận thức, suy nghĩ sáng tạo, giao tiếp.

II.Chuẩn bị :

-GV:Bài làm của HS có chấm điểm, có sửa chữa, có nhận xét.

-Tự chữa vào vở nếu có những câu sai.

III/ Phương pháp, kĩ thuật.

- Phân tích qui nạp, nêu vấn đề, phát vấn đàm thoại, thảo luận.

- Động não.

IV/ Các Bước lên lớp:

1.Ổn định tổ chức:9A,9B,9C:

2.KTBC:

3. Bài mới:

A. Bài tiếng Việt.

*Hoạt động 1:GV nêu mục tiêu cần đạt của HS trong bài làm

+Phải nắm được các k/thức về từ Hán Việt, các phương châm hội thoại, cách dẫn trực tiếp và gián

tiếp.

+Phân tích được cái hay, cái đẹp của từ.

* Hoạt động 2:GV trả bài và sửa bài theo đáp án

+HS xem xét các phần GV đã sửa, nhận xét để từ đó rút ra kinh nghiệm cho bài làm của mình

*Hoạt động 3: GV đưa ra đáp án để HS tự sửa

-Khen ngợi những bài viết đạt kết quả cao.B.Văn bản.

*/ Hoạt động 1: GV nêu mục tiêu cần đạt của HS254

GV:Trần Thanh HòaTrường PTCS Tân Hiệp B3Giáo án Ngữ văn 9-HS nắm được lại loại thơ trung đại, năm sáng tác, t/g h/ả đặc sắc

-Chỉ ra những vẻ đẹp về h/ảnh và con người

*/Hoạt động 2 : GV trả bài, đưa ra đáp án để HS tự sửa vào bài của mình.

Hoạt động 3: - GV chọn 1 số bài làm tốt

-Phê bình các bài làm vẫn còn thiếu xót 1 số ý cơ bản;1 số bài làm cẩu thả, sai lỗi chính tả,

làm sai nhiều

4.Củng cố:

-GV cần nhắc lại những u cầu mà HS phải đạt được trong khi làm

-Rút kinh nghiệm lần sau để tránh những lỗi thường gặp.

5.Dặn dò:

-Chuẩn bị : Những đứa trẻ

IV.Rút kinh nghiệm

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

*********************************************Ngày soạn: 1/12/2014

Tuần 17.

Tiết 84+ 85255

GV:Trần Thanh HòaTrường PTCS Tân Hiệp B3Giáo án Ngữ văn 9NHỮNG ĐỨA TRẺ

( “ Thời thơ ấu”- M.Go-rơ-ki)

I/. Mục tiêu cần đạt:

1.Kiến thức: Giúp HS rung cảm trước những tâm hồn tuỏi thơ trong trắng, sống thiếu tình thương và

hiểu rõ nghệ thuật kể chuyện của Go-Rơ-ki trong đoạn trích tiểu thuyết tự thuật này.

2. Tư tưởng : GD lòng u thương con người.

3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng kể chuyện.

* GDKN SỐNG:- Tự nhận thức, suy nghĩ sáng tạo, giao tiếp.

II/Chuẩn bị:

- GV: SGV- SGK- Soạn giáo án

- HS: SGK- Soạn văn bản.

III/ Phương pháp, kĩ thuật.

- Phân tích gợi tìm, nêu vấn đề, bình giảng, phát vấn đàm thoại.

- Động não, khăn phủ bàn, mảnh ghép.

IV/ Các Bước lên lớp:

1.Ổn định tổ chức: (2’) 9A,9B,9C:

2. Kiểm tra bài cũ:(3’)

KT phần chuẩn bị HS

3. Bài mới: GV giới thiệu bài.

Hoạt động của GVHoạt động của HSHoạt động 1: (5’)

* Mục tiêu: HS đọc bước đầu tiếp

cận văn bản và hiểu được tgtp, bố

cục..

* Phương pháp : Phát vấn đàmNội dung - Ghi bảngI. Tìm hiểu chung:thoại, nêu vấn đề.

dẫn HS phần Đọc- chú thích văn

bản.

1. Tác giả, tác phẩm:

H: Dựa vào phần chú thích SGK, HS trình bày sơ lược về tác giả và tác

-(1868 -1936) là

em hãy giới thiệu những nét tiêu phẩm.

bút danh của A biểu về nhà văn M.Go-Rơ-ki?

lếch - xây Pê GV bổ sung tư liệu trong SGV và

sốp, một trong

những nhà văn

Tư liệu Ngữ văn cho HS hiểu thêm

lớn của Nga.

về tác giả.

- Văn bản

H: Tác phẩm ra đời trong hồn

"Những đứa trẻ

" trích ở chương IX

cảnh nào?

trong số 13256GV:Trần Thanh HòaTrường PTCS Tân Hiệp B3Giáo án Ngữ văn 9H: VB kể lại sự việc gì? Xoay + Những đứa trẻ gặp gỡ và trở thành

quanh những nhân vật nào?

bạn bè của nhau.

+ Những đứa trẻ bị vị đại tá cấm đốn.

+ Những đứa trẻ lại gặp nhau và thơng

cảm với nhau hơn.

H: Đọc văn bản với giọng điệu ra - Đọc với giọng thủ thỉ tâm tình.

sao cho phù hợp?

GV đọc và u cầu HS đọc tiếp.

-HS đọc tiếp và tóm tắt văn bản.

H: Tác giả dùng phương thức biểu - Tự sự kết hợp với miêu tả, đối thoại,

đạt nào để kể lại câu chuyện về tưởng tượng.

những đứa trẻ?

H: Truyện được kể theo ngơi nào?

- Kể theo ngơi thứ nhất.

D: Dựa vào yếu tố nào để nhận biết -Tiểu thuyết tự thuật của nhà văn Nga

điều đó?

vĩ đại M-Go-Rơ-ki ( tuổi ấu thơ của

nhà văn).

Bố cục

- T×nh b¹n ti th¬ trong tr¾ng

bÞ cÊm ®o¸n

vÉn cø tiÕp diƠn

Hoạt động 2: (20’)

* Mục tiêu: HS hiểu được tình bạn

trong sáng vơ tư và bày tỏ sự chia

sẻ đối với những bạn trẻ thiếu tình

thương.

* Phương pháp : Phát vấn đàm

thoại, nêu vấn đề, phân tích gợi

tìm, thảo luận, bình giảng.

HS đọc phần đầu của văn bản.

H: Vì sao những đứa trẻ con ơng

đại tá lại chơi thân với A-li-ơ-sa,

bất chấp cả sự cấm đốn của bố?

H: Bọn trẻ đến với nhau bằng cách

nào?

H: hành động A-li-ơ-sa trèo lên cây

tìm bạn và cả bọn trèo lên xe trượt

tuyết cũ ngắm nhau cho ta thấy tình

cảm của bọn trẻ ra sao?

H: A-li-ơ-sa hỏi bọn trẻ điều gì? Vì2. Đọc và tóm tắt văn

bản.3. Từ khó:

4. Bố cục:II.Tìm hiểu văn bản:HS đọc

- 3 ®øa trỴ :

+ må c«i mĐ, sèng víi d× ghỴ vµ bè

+ bè khã tÝnh h¸ch dÞch.

- Ali«sa :

+ må c«i bè, mĐ ®i lÊy chång kh¸c

+ sèng víi «ng bµ ngo¹i257

GV:Trần Thanh Hòachương của tác

phẩm " Thời thơ

ấu"1. Nh÷ng ®øa trỴ sèng

thiÕu t×nh th¬ng.-Thiếu thốn tình cảmđều mồ cơi .

- Là hàng xóm của nhau.

-Từng cứu nhau thốt

nạn.Trường PTCS Tân Hiệp B3

sao cậu hỏi các bạn điều đó?

H: Theo em vì sao A-li-ơ-sa khó tin

là các bạn cũng bị đòn?

H: Việc A-li-ơ-sa bỏ ý định bắt

chim cho thấy tình bạn của cậu thế

nào?

H: Hình ảnh “những đứa con ơng

đại tá ngồi sát vào nhau…”, gợi

cho em suy nghĩ gì?

H: A-li-ơ-sa kể chuyện cổ tích về

người chết sẽ sống lại với dụng ý

gì?Giáo án Ngữ văn 9

- Vì bọn trẻ đã mất mẹ, bố chúng lại rất

hiền và yếu ớt.

- Tơn trọng ý kiến của bạn, hết lòng u

q bạn.

- Những đứa trẻ đó thật đáng thương và

chúng cần được che chở.

- Cậu an ủi bạn và nhen lên trong lòng

những đứa trẻ mồ cơi niềm hi vọng nhỏ

nhoi.

HS tự bộc lộ.H: Nếu em là bạn của bọn trẻ, em

sẽ làm gì?

H: Thái độ và cách biểu hiện khác

nhau của bọn trẻ khi nghe chuyện

cổ tích gợi cho ta cảm xúc gì?- Truyện cổ tích thật hấp dẫn và khơi

dậy trong tâm hồn bọn trẻ niềm tin vào

điều tốt đẹp; Những đứa trẻ thật đáng

u…

- Dùng ngơn ngữ đối thoại của nhân

H: Nhận xét gì về cách kể của tác vật; kết hợp chuyện đời thường với cổ

giả trong đoạn truyện này?

tích.

HS tự trình bày.

H:Qua dó em cảm nhận gì về

những đứa trẻ và tình bạn của

chúng?

HS đọc phần 2.

GV u cầu HS đọc tiếp phần 2 của

văn bản.

H:Tìm những chi tiết cho

thấy sự quan sát và

cảm nhận tinh tế của A - Dùng nghệ thuật tương phản làm nổi

bật tính cách thơ lỗ và tàn nhẫn của

- li -ô -sa?

H: Tác giả làm nổi bật nhân vật người cha đối với con cái và với trẻ thơ.

ơng đại tá bằng nghệ thuật gì? Tác - Lặng lẽ bước…-> ngoan và cam chịuthật đáng thương.

dụng?

H: Khi cha xuất hiện, bọn trẻ xử sự - Sợ đến phát khóc.

thế nào?

H: Trước hành động của lão đại tá, -HS thảo luận và tự bộc lộ.

A-li-ơ -sa cảm thấy thế nào?

H: Theo em, cậu sợ vì điều gì?258GV:Trần Thanh Hòa=>Tình

bạn

trong

sáng,vơ tư được hình

thành từ sự đồng cảm,

chia sẻ.

2. Nh÷ng quan s¸t vµ

nhËn xÐt tinh tÕ

- Tríc khi quen th©n víi

Ali«sa :

C¶ ba anh em ®Ịu kh

m¹nh, nhan nhĐn, dƠ

mÕn hiỊn hËu, yªu th¬ng

nhau → nh÷ng ®øa trỴ

cã gi¸o dơc.

- Khi ®· ch¬i víi nhau:

+Nãi chun vỊ mĐ →

chóng ngåi s¸t vµo nhau

nh những chó gµ con;

kh«ng bao giê nãi vỊ bè

vµ d× ghỴ;

+Khi bÞ m¾ng → lỈng lÏ

®i vµo nhµ “nh những

chó

ngçng

ngoan

ngo·n”

=> Sự quan sát

tinh tế và tâmXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (474 trang)

×