1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiếng anh >

- Mụ hỡnh H29.1 (SGK).

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (477.28 KB, 75 trang )


Trng THCS Thng LõmGV: Nguyn Th HuGV: Yờu cu HS nh li tỏc dng sinh lớ

2. Gii hnnguy him i vi dũng in i

ca dũng in?

qua c th ngi:

HS: c thụng tin SGK, thc hin cõu hi

- HT: U > 40V => nguy him

theo yờu cu ca GV, nm gii hn nguy

- CD: I > 70mA

him.

HOT NG 2: (15ph) Tỡm hiu hin tng on mch v tỏc dng ca cu chỡ.

GV: Yờu cu HS lm thớ nghim H29.2

II. Hin tng on mch v tỏc dng

(SGK), quan sỏt hot ng ca mch in,

ca cu chỡ:

ghi s ch ca ampe k, nhn xột?

1. Hin tng on mch: (Ngn mch)

HS: Thc hin theo yờu cu ca GV.

Nhn xột:

Nờu tỏc hi ca hin tuờng on mch?

Khi b on mch dũng in trong mch cú

giỏ tr cc i. ( I2 >> I1).

GV: Yờu cu HS b sung v hon chnh cỏc - Tỏc hi:

tỏc hi ca hin tng on mch? hn

+ Chỏy dõy dn.

ch tỏc hi ú ngi ta dựng cu chỡ.

+ t dõy túc.

GV: Yờu cu HS quan sỏt H29.3 v tr li

+ Dõy qut .... chỏy.

cõu hi C3 (SGK).

2. Tỏc dng ca cu chỡ:

- Khi on mch -> cu chỡ t ...

HS: Thc hin theo yờu cu ca GV. Quan - í ngha: Dũng in qua cu chỡ s ghi

sỏt s ghi trờn cu chỡ cho bit ý ngha?

trờn mi cu chỡ.

Tr li cõu hi C4, C5 (SGK).

HS: Thc hin yờu cu ca GV.

HOT NG 3: (8ph) Tỡm hiu cỏc quy tỏc an ton khi s dng in.

GV: Yờu cu HS tỡm hiu mt s quy tc an III. Cỏc quy tỏc an ton khi s dng

ton khi s dng in, t tr li cõu hi ti in:

sao?

- Lm thớ nghim vi ngun in cú hiu

HS: Thc hin theo yờu cõu ca GV, nhn

in tha di 40V.

xột, b sung v hon chnh ni dung.

- S dng dõy dn cú v cỏch in.

GV: Cn lu ý HS nh r ni dung ny khi - Khụng chm vo dõy pha ca mch in

s dng in gia ỡnh.

dõn dng.

GV: Yờu cu HS thc hin cõu hi C6

- Khi cú tai nn -> tỡm mi nhanh chúng

(SGK).

cỏch ngt mch in v hụ hp nhõn to,

HS: Thc hin tr li cõu hi C6, lp nhn ua i cp cu.

xột, b sung v hon chnh ni dung ca

cõu hi.

GV: Cht li ton b ni dung v quy tỏc an

ton khi s dng in.

IV.CNG C:

- Nờu cỏc tỏc hi ca hin tng on mch? Cỏch khc phc cỏc tỏc hi ú?

- Nờu ý ngha ca con s: 220V- 5A ghi trờn cu chỡ?

- Ti sao phi tuõn th cỏc quy tỏc an ton khi s dng in?

- Hiu in th an ton l bao nhiờu? í ngha ca nú trong thc t.

V. DN Dề:Trng THCS Thng LõmGV: Nguyn Th Hu- Hc bi theo ni dung ca SGK v ni dung ghi nh ca bi.

- Xem ni dung cú th em cha bit.

- ễn tp kin thc hc phn in hc chng 3 theo ni dung SGK.

- Chun b ụn tp v kim tra hc k II.TIT 34:ễN TP TNG KT CHNG 3: IN HCA. MC TIấU:

1.Kin thc: HS t kim tra cng c v nm chc cỏc kin thc c bn ca chng 3.

Vn dng c mt cỏch tng hpcỏc kin thc ó hc gii quyt cỏc vn

( Tr li cõu hi, gii bi tp, gii thớch cỏc hin tng ...) cú liờn quan.

2.K nng: Rốn k nng nhn bit, din t kin thc, gii bi tp, vn dng.

3.Thỏi : Nghiờm tỳc, tớch cc t giỏc, hp tỏc trong hc tp.

B. PHNG PHP: Vn ỏp nờu vn .

C. CHUN B:

- ễn tp cỏc ni dung theo hng dn ca GV.

- Nghiờn cu SGK v kin thc chng 3.

D. T CHC HOT NG DY HC:

I. n nh t chc:

Kim tra s s

II. Bi c: GV: Cú th ly cỏc ni dung cõu hi bi tng kt kim tra HS t 3-5 em?

HS c lp nhn xột b sung v hon chnh ni dung.

III. Bi mi

HOT NG CA THY V TRề

NI DUNG KIN THC

HOT NG 1: (15ph) Cng c cỏc kin thc c bn thụng qua

phn t kim tra caHS.

GV: Yờu cu c lp xem cú nhng cõu hi I. T kim tra:

no ca phn t kim tra cha lm c v 1. Cú th nhim in cho cỏc vt bng cỏch

tp trung vo cỏc cõu hi ny cng c

c xỏt.

cho HS nm chcccs kin thc ú.

2 Cú hai loi in tớch: Dng v õm, cỏcTrng THCS Thng Lõm

- Nu cũn thi gian GV nờn kim tra mt

vi cõu khỏcca phn ny bit HS thc

s nm chc hay cha.

HS: Thc hin theo yờu cu ca GV, tr li

cỏc cõu hi ca GV, b sung v hon chnh

ni dung cn thit.GV: Nguyn Th Huin tớch cựng tờn thỡ y nhau, khỏc tờn thỡ

hỳt nhau.

3.Vt nhim in dng thỡ mt bt

ờlectrụn, vt nhim in õm thỡ nhn thờm

ờlectrụn.

4. Dũng in l dũng cỏc in tớch chuyn

di cú hng.

5. Cỏc vt dn in v cỏch in.

- Hóy nờu cỏc tỏc dng ca dũng in? Cỏc 6. Cỏc tỏc dng ca dũng in:

tỏc dng ca nú?

- Tỏc dng nhit.

- tỏc dng t.

- tỏc dng phỏt sỏng.

- tỏc dng hoỏ hc.

- tỏc dng sinh lớ.

- n v ca HT v CD l gỡ?

7. n v CD l Ampe (kớ hiu l A),

HT l Vụn ( kớ hiu l V). Ngoi ra....

8. Cú hai cỏch mc mch in l mc ni

GV: Yờu cu HS v s chng t hai cỏch tip v mc song song.

mc núi trờn.

9. Cụng thc:

a. Ni tip:

I = I 1 = I2

U = U 1 + U2

b. Song song: : I = I1 + I2

U = U 1 = U2

- Nờu cỏc quy tc s dng an ton in?

HOT NG 2:(20ph) Vn dng tng hp cỏc kin thc.

GV: Cn cõn nhc thi gian cho HS ln II. Vn dng:

lt lm 7 cõu ca phn vn dng. Nu cũn

thi gian, GV tp trung cho HS lm

nhng cõu cú liờn quan trc tip ti cỏc

kin thc cn c cng c hn na qua

(Ni dung SGV, HS t thu thp v ghi

hot ng 1 va thc hin trờn.

chộp vo v)

HS: Thc hin cỏc ni dung ca GV t ra,

chỳ ý tp trung nghe cõu tr li ca bn v

nhn xột b sung i n hon chnh ni

dung cn thit.

GV: Sau mi ni dung cn cht li nhng ý

chớnh quan trng.

HS:Theo dừi ghi chộp vo v.

HOT NG 3:(8ph) Trũ chi ụ ch.Trng THCS Thng LõmGV: Nguyn Th Hu1C ặ C D ặ N G2A NV T D N3

4

5

6

7

8T Oè A NPH Aẽ TSIINNAẽ N GL ặ C ỉ Y

N H

N G U ệ NIITNV N K

T hng dc l: DềNG IN.IV.CNG C:

- GV Dựng mt s kin thc trng tõm ca chng cho HS nm chc li ln na.

- Cú th dựng thờm mt s cõu hi nõng cao kin thc cho HS.

- HS tr li, nhn xột, b sung v hon chnh cỏc ni dung theo yờu cu.

V.DN Dề:

- ễn tp cỏc ni dung theo bi hc v ni dung kin thc c ụn tp lp.

- Xem li ton b bi ghi lp.

- Chun b kim tra hc kỡ II.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

×