1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Vật lý >

Tiết: 30 MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 118 trang )


B2

NB1

SB3

S+ Các cuộn dây của phần ứng

(stato):- Lưu ý MaPDD~ 1 pha chỉ tạo

được nguồn điện công suất nhỏ.- Liên hệ thực tế và ghi

nhận.- Phần cảm (roto) tạo ra

từ thông biến thiên bằng

các nam châm quay.

- Phần ứng (stato) gồm

các cuộn dây giống

nhau, cố định trên một

vòng tròn.

+ Từ thông qua mỗi

cuộn dây biến thiên tuần

hoàn với tần số:

f = nptrong đó: n (vòng/s)

p: số cặp cực.

Hoạt động 2 (18 phút): Tìm hiểu về hệ 3 pha

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Giới thiệu về MPĐ~ 3 pha.

- HS ghi nhận về MPĐ~ 3

pha.

- Thông báo về máy phát điện

xoay chiều 3 pha.- Nếu suất điện động xoay chiều

thứ nhất có biểu 1. Yêu cầu về

kiến thức, kỹ năng, tư duy e1 = e0

2 cosωt thì hai suất điện động

xoay chiều còn lại có biểu thức

như thế nào?- Y/c HS nghiên cứu Sgk và mô

hình để tìm hiểu cấu tạo của máy

phát điện xoay chiều 3 pha.Kiến thức cơ bản

II. Máy phát điện xoay

chiều ba pha

1. Cấu tạo và nguyên tắc

hoạt động

- HS nghiên cứu Sgk và ghi - Là máy tạo ra 3 suất

nhận về máy phát điện xoay điện động xoay chiều

chiều 3 pha.

hình sin cùng tần sồ,

cùng biên độ và lệch pha

nhau 1200 từng đôi một.

e1 = e0 2cosω t- Lệch pha nhau 1200 (2π/3 e2 = e0 2cos(ωt − )

3

rad) nên:

e3 = e0 2cos(ω t −

)

e = e 2cos(ωt − )

20e3 = e032cos(ω t −

)

3- HS tìm hiểu cấu tạo của

máy phát điện xoay chiều 3

pha dựa vào Sgk và mô

hình.3- Cấu tạo: (Sgk)NS- Kí hiệu:

1011~

0~

- Cho HS thảo luận nhóm để trả lời

các câu hỏi:3

22. Cách mắc mạch ba

pha (Bỏ)+ Có thể sử dụng những dạng năng

lượng nào để chạy máy phát điện?

+ So sánh ưu điểm của việc sử

dụng các dạng năng lượng đó?~- Thảo luận nhóm và trả lời

các câu hỏi đã nêu.+ Sử dụng dạng năng lượng nào

chạy máy phát điện là tiết kiệm nhất?- Thế nào là dòng 3 pha?- Hệ ba pha có những ưu việt gì?3. Dòng ba pha

- HS nghiên cứu Sgk để trả - Dòng ba pha là hệ ba

lời: là hệ ba dòng điện xoay dòng điện xoay chiều

hình sin có cùng tần số,

chiều hình sin có cùng tần

số, nhưng lệch pha với nhau nhưng lệch pha với nhau

1200 từng đôi một.

1200 từng đôi một.

4. Những ưu việt của hệ

- HS nghiên cứu Sgk và liên ba pha

hệ thực tế để tìm những ưu - Tiết kiệm dây dẫn.

- Cung cấp điện cho các

việt của hệ ba pha.

động cơ ba pha, dùng

phổ biến trong các nhà

máy, xí nghiệp.c) Củng cố, luyện tập: (3 phút)

- GV nhắc lại kiến thức trọng tâm.

d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút)

- Trả lời câu hỏi trong sgk.

- Làm bài tập trong sgk.

* RÚT KINH NGHIỆMPhân bố thời gian toàn bài:................................................................................................................

Thời gian cho tường phần:................................................................................................................

Nội dung kiến thức, kỹ năng:............................................................................................................

Phương pháp giảng dạy:....................................................................................................................102Ngày duyệt:

05.12.2014Dương Văn Cường103Tiết: 31 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

Ngày soạn

04.12.2014Ngày dạy

12.12.201

4

18.12.201

4

19.12.201

4Dạy lớp 12

A3,

A5,

A4,1. Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

- Trình bày được khái niệm từ trường quay.

- Trình bày được cách tạo ra từ trường quay.

- Trình bày được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha.

b) Về kỹ năng:

- Vận dụng được kiến thức đã học để giải một số bài tập đơn giản.

c) Về thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc học tập.

2. Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

- Chuẩn bị một động cơ không đồng bô ba pha đã tháo ra để chỉ cho HS nhình thấy được

các bộ phận chính của động cơ.

b) Chuẩn bị của HS:

- Ôn lại kiến thức về động cơ điện ở lớp 9.

3. Tiến trình bài dạy:

* Ổn định lớp: (1 phút)

a) Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

Câu hỏi:

1. Nêu cấu tạo, nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều 3 pha.

2. Nêu cách mắc hình sao và hình tam giác, viết công thức tính tần số máy phát nhiều cặp cực

và công thức liên hệ U dây với U pha.

Đáp án:

1. SGK

2. f = np . U dây = 3U pha .

* Đặt vấn đề (1 phút).

- Động cơ điện chuyển hóa cơ năng thành điện năng.

- Động cơ không đồng bộ là loại sử dụng rộng rãi nhất hiện nay.

b) Dạy nội dung bài mới:

Hoạt động 1 (10 phút): Tìm hiểu nguyên tắc chung của động cơ điện xoay chiều

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Kiến thức cơ bản

- Động cơ điện là thiết bị dùng để

- Từ điện năng sang cơ

I. Nguyên tắc chung

biến đổi từ dạng năng lượng nào

năng.

của động cơ điện xoay

sang dạng năng lượng nào?

chiều

- Y/c HS nghiên cứu Sgk và mô

- Tạo ra từ trường quay.

hình để tìm hiểu nguyên tắc chung - HS nghiên cứu Sgk và

- Đặt trong từ trường

của động cơ điện xoay chiều.

thảo luận.

quay một (hoặc nhiều)

104- Khi nam châm quay đều, từ

trường giữa hai cực của nam châm

sẽ như thế nào?

- Đặt trong từ trường đó một

khung dây dẫn cứng có thể quay

quanh trục ∆ → có hiện tượng gì

xuất hiện ở khung dây dẫn?- Quay đều quanh trục ∆ và

r

B ⊥ ∆ → từ trường quay.khung kín có thể quay

xung quanh trục trùng

với trục quay của từ

trường.

- Tốc độ góc của khung

luôn luôn nhỏ hơn tốc độ

góc của từ trường, nên

động cơ hoạt động theo

nguyên tắc này gọi là

động cơ không đồng bộ.- Từ thông qua khung biến

thiên → i cảm ứng → xuất

hiện ngẫu lực từ làm cho

khung quay theo chiều từ

trường, chống lại sự biến

thiên của từ trường.

- Tốc độ góc của khung dây dẫn

- Luôn luôn nhỏ hơn. Vì

như thế nào với tốc độ góc của từ

khung quay nhanh dần

trường?

“đuổi theo” từ trường. Khi

ω ↑ → ∆Φ ↓ → i và M

ngẫu lực từ ↓. Khi Mtừ vừa

đủ cân bằng với Mcản thì

khung quay đều.

Hoạt động 2 (18 phút): Tìm hiểu về cấu tạo cơ bản của động cơ không đồng bộ.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Kiến thức cơ bản

- Y/c HS nghiên cứu Sgk và nêu

- HS nghiên cứu Sgk và

II. Cấu tạo cơ bản của

cấu tạo của động cơ không đồng

thảo luận để trình bày hai

động cơ không đồng bộ

bộ.

bộ phận chính là rôto và

- Gồm 2 bộ phận chính:

stato.

1. Rôto là khung dây dẫn

- Rôto để tăng thêm hiệu quả,

quay dưới tác dụng của

người ta ghép nhiều khung dây

từ trường quay.

dẫn giống nhau có trục quay chung

2. Stato là những ống

tạo thành một cái lồng hình trụ,

dây có dòng điện xoay

mặt bên tạo bởi nhiều thanh kim

chiều tạo nên từ trường

loại song song (rôto lồng sóc)

quay.

- Sử dụng hệ dòng 3 pha

để tạo nên từ trường

- Nếu cảm ứng từ do cuộn 1 tạo ra - Vì 3 cuộn đặt tại 3 vị trí

quay.

tại O có biểu 1. Yêu cầu về kiến

trên một vòng tròn sao cho + Cảm ứng từ do ba

cuộn dây tạo ra tại O:

thức, kỹ năng, tư duy B1 = Bm cosω t các trục của ba cuộn đồng

quy tại tâm O và hợp nhau

B1 = Bm cosω t

thì cảm ứng từ do hai cuộn còn lại

những góc 120o nên chúng

tạo ra tại O có biểu thức như thếB2 = Bm cos(ωt − )

lệch pha nhau 2π/3 rad.

nào?

3

- HS chứng minh để tìm raB3 = Bm cos(ωt −

)

3

B = Bm

3

2

- Cảm ứng từ tại O có độ lớn được

+ Cảm ứng từ tổng hợp

r r r r

xác định như thế nào?

tại O: B = B1 + B2 + B3

+ Chọn hai trục toạ độ vuông góc

3

- HS chứng minh:

Ox và Oy sao cho Ox nằm theo

Có độ lớn B = Bm và có

r

2

3

hướng B1 .

Bx = Bm cosω t

đầu mút quay xung

2

+ Tổng hợp theo từng hướng Bx và

quanh O với tốc độ góc

3

By.

Bx = Bm sinω t

ω.

+ Dựa vào đẳng thức

2105Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (118 trang)

×