1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Vật lý >

Tiết 32: BÀI TẬP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 118 trang )


+ Gọi HS trình bày.kết quả.

+ Hs giải thích.- Cho Hs đọc câu trắc nghiệm 7, 8,

Câu 2, 3, 4, 5 trang 85

9 trang 74 sgk.

- đọc đề.

SGK: C, B, A, A.

- Tổ chức hoạt động nhóm, thảo

+ Thảo luận tìm ra kết quả.

luận tìm ra đáp án.

+ Hs giải thích.

- Cho Hs trình bày.tìm ra đáp án.

- Cho Hs trình bày từng câu.

Hoạt động 3 (20 phút): Giải một số bài tập tự luận.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Kiến thức cơ bản

- Yêu cầu HS trình bày ý tưởng

- Suy nghĩ trả lời.

Bài 5 tr 79 sgk

2

giải bài toán.

Z = R2 + ( ω L ) .

- Hướng dẫn cách giải.

- Tiếp nhận, điều chỉnh.

U

I 0 = 0 . i=I0Cos ( ω t+ϕ ) .

Z- Yêu cầu HS trình bày ý tưởng

giải bài toán.

- Hướng dẫn cách giải.- Suy nghĩ trả lời.Bài 9 tr 80 sgk- Tiếp nhận, điều chỉnh.a) Z L = ω L . Z C =1

.

ωCZ = R 2 + ( Z L − ZC ) .

2I0 =U0

.

ZR

⇒ ϕ (Rad).

Z

i=I0Cos ( ω t+ϕ ) .

Cos ( ϕ ) =b) Z AM = R 2 + Z C 2 .

U AM = I .Z AM .- Yêu cầu HS trình bày ý tưởng

giải bài toán.

- Hướng dẫn cách giải.- Suy nghĩ trả lời.- Yêu cầu HS trình bày ý tưởng

giải bài toán.

- Hướng dẫn cách giải.- Suy nghĩ trả lời.- Tiếp nhận, điều chỉnh.Bài 10 tr 80 sgk

1

.

ωC

1

ω 2 LC = 1 ⇒ ω =

.

LC

U

I 0 = 0 . i = I 0Cos(ω t)

R

Z L = ω L . ZC =(A).

Bài 6 tr 85 sgk

2- Tiếp nhận, điều chỉnh.1 .

Z = R2 +  ω L −

ωC ÷

R

U

Cos ( ϕ ) = . I = .

Z

Z

P = UICos ( ϕ ) .c) Củng cố, luyện tập: (3 phút)

- Quan hệ pha của u và i, định luật ôm, ct định nghĩa dung kháng và cảm kháng cho mạch

thuần trở, mạch chỉ có tụ, mạch chỉ có cuộn cảm.

d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút)

- Trả lời câu hỏi còn lại trong sgk, sbt.

108- Làm bài tập còn lại trong sgk, sbt.

* RÚT KINH NGHIỆMPhân bố thời gian toàn bài:................................................................................................................

Thời gian cho tường phần:................................................................................................................

Nội dung kiến thức, kỹ năng:............................................................................................................

Phương pháp giảng dạy:....................................................................................................................Ngày duyệt:

12.12.2014Dương Văn Cường109Tiết: 33 THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐOẠN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

CÓ R, L, C MẮC NỐI TIẾP (1)

Ngày soạn

11.12.2014Ngày dạy

18.12.201

4

19.12.201

4Dạy lớp 12

A5,

A4, A3,1. Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

- Phát biểu và viết được các công thức tính cảm kháng, dung kháng, tổng trở, cường độ

dòng điện hiệu dụng I, hệ số công suất cosϕ trong đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối

tiếp.

- Vận dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để biểu diễn các điện áp trong các loại đoạn mạch

điện xoay chiều mắc nối tiếp.

b) Về kỹ năng:

- Sử dụng được đồng hồ đa năng hiện số để đo điện áp xoay chiều: lựa chọn đúng phạm vi

đo, đọc đúng kết quả đo, xác định đúng sai số đo.

c) Về thái độ:

- Trunng thực, khách quan, chính xác và khoa học.

2. Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

- Nhắc HS tìm hiểu nội dung bài thực hành, ôn lại các kiến thức liên quan về dòng điện

xoay chiều, đặc biệt và phương pháp giản đồ Fre-nen.

- Trả lời câu hỏi trong phần “Tóm tắt lí thuyết” để định hướng việc thực hành.

- Chuẩn bị đủ và kiểm tra cận thận các dụng cụ cần cho từng nhóm thực hành.

- Tiến hành lắp thử mạch, đo, vẽ giản đồ theo nội dung bài thực hành trong Sgk để phát hiện

các điểm cần điều chỉnh và rút ra các kinh nghiệm cần lưu ý.

- Lập danh sách các nhóm thực hành gồm 3 - 4 HS.

b) Chuẩn bị của HS: Trước ngày làm thực hành cần:

- Đọc bài thực hành để định rõ mục đích và quy trình thực hành.

- Trả lời câu hỏi phần Tóm tắt lí thuyết để định hướng việc thực hành.

- Trả lời câu hỏi ở cuối bài để biết cách dùng đồng hồ đa năng hiện số và luyện cách vẽ giản

đồ Fre-nen.

- Chuẩn bị 1 compa, 1 thước 200mm và 1 thước đo góc và lập sẵn ba bảng để ghi kết quả

theo mẫu ở phần báo cáo thực hành trong Sgk.

3. Tiến trình bài dạy:

* Ổn định lớp: (1 phút)

a) Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

Câu hỏi:

*. Nêu cấu tạo, nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều 3 pha.

Đáp án:

*. SGK

* Đặt vấn đề (1 phút).

- Khảo sát đoạn mạch RLC nối tiếp bằng thực nghiệm.

b) Dạy nội dung bài mới:

110Hoạt động 1 (10 phút): Nhớ lại phương pháp giản đồ Fre-nen.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Nêu các bước giải toán bằng

- Nhớ lại và trả lời câu hỏi

phương pháp giản đồ Fre-nen?

theo 4 bước.Hoạt động 2 (10 phút): Nhớ lại các công thức liên quan.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Nhắc lại công thức định luật ôm

- Nhớ lại và nhắc lại lần

cho mạch RLC nối tiếp, công thức lượt các công thức theo yêu

định nghĩa tổng trở, công thúc tính cầu và giải thích các đại

công suất và hệ số công suất. Giải lượng.

thích các đại lượng trong công

thức.Kiến thức cơ bản

- Xác định các dao động

thành phần.

- Biểu diễn các dao động

thành phần bằng các véc

tơ quay.

- Dựng véc tơ tổng hợp.

- Căn cứ giản đồ tìm các

đại lượng yêu cầu.

Kiến thức cơ bản

- I=U

Z- Z = R2 + ( Z L − ZC )2- P = UICos ( ϕ )

- Cos ( ϕ ) =R

ZHoạt động 3 (13 phút): Tập dùng đồng hồ hiện số đa năng và lắp ráp mạch

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Kiến thức cơ bản

- Giới thiệu đồng hồ hiện số đa

- Ghi nhận kiến thức.

Cách sử dụng:

năng.

- Thang đo ampe

- Thang đo Vôn.

- Hướng dẫn lắp ráp mạch RLC

- Quan sát, ghi nhận.

- Mạch RLC nối tiếp

nối tiếp và gắn đồng hồ đo.

- Gắn Vôn kế và ampe

kế.

c) Củng cố, luyện tập: (3 phút)

- Nhắc lại các nội dung cơ bản trong bài thực hành và an toàn điện.

d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút)

- Tìm hiểu nội dung báo cáo thực hành thí nghiệm.

- Chuẩn bị sẵn mẫu báo cáo thực hành thí nghiệm ở nhà.

* RÚT KINH NGHIỆMPhân bố thời gian toàn bài:................................................................................................................

Thời gian cho tường phần:................................................................................................................

Nội dung kiến thức, kỹ năng:............................................................................................................

Phương pháp giảng dạy:....................................................................................................................111Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (118 trang)

×