1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Vật lý >

B- Nhận thức mới- Giải pháp mới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (397.28 KB, 32 trang )


Sự nóng chảy- sự Đông đặcSáng kiến kinh nghiệm1- Nếu bài toán có am pe kế là lý tởng (RA = 0) thì trong sơ đồ mạch

điện tai coi A là dây dẫn trong đoạn mạch. Bởi vậy:

- Khi am pe kế mắc nối tiếp với đoạn mạch thì nó đo cờng độ dòng

điện qua đoạn mạch ấy.

- Khi A nằm riêng rẽ dòng điện qua nó đợc tính thông qua các dòng

điện đợc quy ớc ở hai nút mà ta mắc am pe kế.

2- Nếu am pe kế có điện trở đáng kể thì trong sơ đồ nó đóng vai trò là

một điện trở.

Bài toán 1:

Tại sao khi đo cờng độ dòng điện chạy qua điện trở R ngời ta phải

dùng am pe kế có điện trở ra rất nhỏ ?

- Hớng dẫn giải:

+ Khi mắc am pe kếARCờng độ dòng điện chạy qua R là: +B

-U

I=

A

+ Khi mắc am pe kếRCờng độ dòng điện chạy qua R

+-U

IA =

R + Ra

U

I = I - IA =U

=R=

R+ RaRaI

=

IU RaI Ra

=R(R + Ra)R + Ra1

=R + RaR: Ra +1

R

I

Nhận xét: Ra<
>>

rất bé

Ra

I

Nh vậy số chỉ am pe kế và cờng độ dòng điện qua R chệnh lệch không

đáng kể khi điện trở am pe kế là rất nhỏ.

Bài toán 2:Trang 23Sự nóng chảy- sự Đông đặcSáng kiến kinh nghiệm

Cho mạch điện nh hình vẽ,điện trở am pe kế và dây nối không đang kể.

Biết R1 = R2 = R3 = R4 = 2

R5 = 1, R6 = 4, U = 3V

Tìm số chỉ các am pe kế.

* Hớng dẫn giải:

- Trớc tiên ta quy ớc chiều dòng điện và biết đợc các am pe kế đo cờng đọ dòng điện nào trong mạch.

+ Số chỉ am pe kế A1 và A2 đo cờng độ mạch chính I1 .

+ Số chỉ am pe kế A3 đo cờng độ : I3 = I4 - I3 (nút C)

Tại nút D: IA = I5 - I6 Sau đó vẽ lại mạch điện

Tại sao 2 điện C, D lại chập với nhau.

Tại saokhông có mặt của R2C+ Nhìn vào mạch điện ta thấy:

R1 nối tiếp (R3 // R5) nối tiếp (R4 // R6)DR3 . R5

Nên R = R1 ++

R3 + R 5U

I1 =R4 . R62

= 2+R4 + R 64

+3= 4

33

=AR

4

Vậy số chỉ am pe A1 và A2 Chỉ 3/4 A

R5

I

1

Ta có I3 =

-I=

=

R3 + R 5

3

4

R6

I4 =2

.I=R4 + R 61

I =3

11A

2

1Vậy A3 chỉ IA3 =I4 I3 =A2

4

4

Bài toán 3:

Cho mạch điện nh hình vẽ, ba am pe kế có điện trở nh nhau, am pe

kế A1 chỉ 0,8A, am pe kế A2 chỉ 0,2A. Xác định số chỉ am pe kế A.Trang 24Sự nóng chảy- sự Đông đặcSáng kiến kinh nghiệmHớng dẫn giải:

Trớc tiên ta phải biết rằng không thể chập các dây nối qua am pe kế

vại vì: RA khác 0.

Các điện trở am pe kế R A1 = R A2 = R A3 = R A

Ta tự quy ớc chiều dòng điện nh hình vẽ.

Ta có: IEF = IA1 IA2 = 0,8 0,2 = 0,6A

UEF = IEF x R = 0,6A(1)Mặt khác UEF = IA2 (RA + 2R) = 0,2 (RA + 2R)

Từ (1) V (2)(2)0,6R = 0,2 (RA + 2R)3R = RA + 2ARA = RM UCD = UCE + UEF + U FD

UCD = 0,8R + 0,6R + 0,8R = 2,2 RICD =UCD+R2,2R=2,2ARIA = ICD+ IA1 = 2,2 + 0,8 = 3A

Phần 2: Mạch điện có vôn kế

Kiến thức cơ bản cần nắm vững

1- Nếu vôn kế có điện trở vô cùng lớn

RV=

- Bỏ qua vốn kế khi vẽ sơ đồ tơng đơng, khi tính điện trở mạch điện.

- Những điện trở nào mắc nối tiếp với vôn kế thì coi nh dây nối của

vôn kế.

2- Nếu vôn kế có điện trở không quá lớn thfi trong sơ đồ nó có vai trò

nh một điện trở.

Khi đó số chỉ vôn kế :U V = I V . RVTrang 25Sự nóng chảy- sự Đông đặcSáng kiến kinh nghiệm

Bài toán 4:Cho mạch điện nh hình vẽ, hiệu điện thế UAB = 132V, vôn kế mắc vào

A,C có số chỉ 44V. Hỏi vôn kế mắc vào A,D có chỉ số bao nhiêu.

+AD

RCR-BRRHớng dẫn giải:

ARRCBMắc Vôn kế V vào 2 điểm A, C:

ICD =UAC=UCBRCB

M UAC = 44V

RAC=RCBRAC = R44

88

(1)UACRCBRAC=UCBRCBUCB = UAB UAC = 132 44 = 88V

=1RCBRAC =22=(2) . Từ (1) và (2)2R. RV

- Mắc vôn kế vào 2 điểm A và D tơng tự

=UDCUADRAD =RABR . RV=R + RV2R3RAB = RAD + RDB = 2/3 R + 3R = 11/3 R

UAD

UAB=2/3 R

11/3 R=2(R + R) = R2R. RVMặt khác: RAC =UAD12

11UAB =2

11Vậy số chỉ vôn kế là 24V

Bài 5:Trang 26UAD = 24VRV = 2VXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

×