1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Vật lý >

Kiến thức cơ bản cần nắm vững

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (397.28 KB, 32 trang )


Sự nóng chảy- sự Đông đặcSáng kiến kinh nghiệm

Bài toán 4:Cho mạch điện nh hình vẽ, hiệu điện thế UAB = 132V, vôn kế mắc vào

A,C có số chỉ 44V. Hỏi vôn kế mắc vào A,D có chỉ số bao nhiêu.

+AD

RCR-BRRHớng dẫn giải:

ARRCBMắc Vôn kế V vào 2 điểm A, C:

ICD =UAC=UCBRCB

M UAC = 44V

RAC=RCBRAC = R44

88

(1)UACRCBRAC=UCBRCBUCB = UAB UAC = 132 44 = 88V

=1RCBRAC =22=(2) . Từ (1) và (2)2R. RV

- Mắc vôn kế vào 2 điểm A và D tơng tự

=UDCUADRAD =RABR . RV=R + RV2R3RAB = RAD + RDB = 2/3 R + 3R = 11/3 R

UAD

UAB=2/3 R

11/3 R=2(R + R) = R2R. RVMặt khác: RAC =UAD12

11UAB =2

11Vậy số chỉ vôn kế là 24V

Bài 5:Trang 26UAD = 24VRV = 2VSự nóng chảy- sự Đông đặcSáng kiến kinh nghiệmCho mạch điện nh hình vẽ, ba vôn kế có điện trở bằng nhau bằng R V,

Vôn kế V2 chỉ 6V, V1 chỉ 22V. Xác định số chỉ vôn kế V.Ta có UCD = UCE+ UEF + UFD

UCD UEF

Mà UCE = UEFUCE =Mặt khác=

2

REFUEF

=

UCE22-6

3

=RCE83Nhng REF =8V2

6

=RV - 3R=3

REF =4RV . 3R4RV=

Rv + 3R4Rv + 3R

UC DRv + 3RI1 =22

=R

UCE

ICE =8

=Mà IAC = ICE + IV1RR228IAC =+

R30

=RR30

UAC = I. RAC =1

=R = RV

Dòng điện qua V :RR= 30VTrang 27R4Sự nóng chảy- sự Đông đặcSáng kiến kinh nghiệm

R

Tơng tự UDB = 30VUAB = UV = UAC + UV1 + UOB = 30 + 22 + 30 = 82V.

Vậy số chỉ vôn kế là 82V

* Chú ý: ở loại bài toán này ta cần tìm xem sự liên quan giữa điện trở

RV với điện trở R của mạch điện.

Bài toán 6:

Cho mạch điện nh hình vẽ, hai vôn kế giống hệt nhau có điện trở R V..

Biết R1 = 200 , R2 = 300, R3 = 200, V1 chỉ 6V, V2 chỉ 2V.

a) Tính RV.

b) Nếu RV =, UMN không đổi thì V2 chỉ bao nhiêu?*Hớng dẫn giải:

a) Chọn U2 làm ẩn số

Ta có: U1 = 6 U2

U3 = U2 UV2 = U2 2

I2 + I 3 = I 1

U2U3U1+

R3

U2 2R2

U2=

R1

6 U2+

300=

2001

U2 = 3V, U3 = 1V =200R3 = 1/2RVUV2

2RV = 2R3 = 400b) Khi RV =

UMN = UV1 = 6V thì cờng độ dòng điện qua R1 và R2

Khi đó V2 chỉ hiệu điện thế R2 .

R2

Vậy U2 =UMN

R1 + R 2

300UV2 =. 6 = 3,6V

200 + 3000Trang 28Sự nóng chảy- sự Đông đặcSáng kiến kinh nghiệm

Vậy chỉ số V2 = 3,6VPhần 3: Mạch điện có chứa am pe kế và vôn kế

* Kiến thức cơ bản

Trờng hợp mạch điện vừa có cả am pe kế và vôn kế là mạch điện kết

hợp của 2 phần trên do vậy việc phân tích và tìm ra số chỉ của các dụng cụ

hoàn toàn tơng ứng nh hai phần trên.

Bài toán 7:

Để đo giá trị của điện trở Rx. Ngời ta mắc V và A theo 2 sơ đồ sau:

Sơ đồ 1: Chỉ số của A là I1

Chỉ số của V là U1Sơ đồ 2: Chỉ số của A là I2

Chỉ số của V là U2

Tìm Rx ?

* Hớng dẫn giải:

U1

Nếu mắc theo sơ đồ 1:RA =(1)

I1

U2Nếu mắc theo sơ đồ 2:RA + R x =(2)

I2U2

Từ (1) và (2)Rx =U1

-I2U 2 I1 U 1 I2

=I1Bài toán 8:

Cho mạch điện nh hình vẽ:

U = 120V không đổi.

Hiệu điện thế trên điện trở R = 50

Có thể thay đổi đợc nhờ dịch chuyển

con chạy C trên biến trở R0 = 100Trang 29I1 I 2Sự nóng chảy- sự Đông đặcSáng kiến kinh nghiệmHãy tìm số chỉ vôn kế và am pe kế khi C x tại các điểm A,B,C,D với độ

dài AB = 1/4 AD, AC = 1/2AD. Biết R0 đồng chất, tiết diện đều.

RA 0

RV

Hớng dân giải:

Điện trở từng phần của biến trở:

1

RAB=R0= 25R0= 75R0= 504

3

RBD=

4

1RCD=

2Khi con chạy Cx tại A.

Điện trở R và am pe kế bị nối đứtV và A chỉ số 0- Khi con chạy ở D

+ Vôn kế chỉ UV = U = 120 V

UV

+ Am pe kế chỉ IA =120

== 2,4AR

- Khi con chạy ở vị trí B:5025.50

Ta có: R//BA =503=

25 + 50Vôn kế chỉ:R//50/3U// =.U =

RDB + R//+ Am pe kế chỉ:(=R//). 120 = 21,82V

75 + 50/3R//

IA =21,82

=R

- Khi con chạy ở C:

+ Ta có:

R//CA =0,44A

50RCA . R

=

RCA + R* Số chỉ vôn kế:

UV =R//CA50. 5025

.U=Trang 30= 25

50 + 50

. 120 = 40VXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

×