1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

Biểu 5. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm xã ….

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (15.47 MB, 98 trang )


TTCHỈ TIÊUĐơn

vịThực

hiệnNĂM X

Kế

hoạch10.2

10.3- Hợp tác xã

- Trang trại12.1- Tổ hợp tác, nhóm đồng sở

thích

Số lao động đang làm việc tại

các tổ chức kinh tế

- Số lao động làm việc tại

Doanh nghiệp

- Số lao động làm việc tại Hợp

tác xã

- Số lao động làm việc tại Trang

trại

- Số lao động làm việc tại Tổ

hợp tác, nhóm đồng sở thích

Diện tích gieo trồng cây hàng

năm

- Lúa đông xuân12.2- Lúa hè thu12.3HTX

Trang

trại-...10.4

11

11.1

11.2

11.3

11.4

1213Diện tích gieo trồng cây lâu nămTổDoanh

nghiệpHTX

Trang

trại

Tổ

"

ha"13.3ha

ha- Cây nhoha+ Diện tích trồng mới13.2- Cây táo

+ Diện tích trồng mới13.1ha...

+ Diện tích trồng mới14HaDiện tích nuôi trồng thuỷ sảnhaTấn- Sản lượng bắpTấn- Sản lượng mía cấyTấn- Sản lượng mỳ tươiTấn- Sản lượng nho tươiTấn15- Diện tích nuôi tôm

Sản lượng một số sản phẩm chủ

yếu

- Sản lượng thócTấnIIIXÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG

Giáo dục16Tổng số trường học, trong đó:trườngƯớc

thực

hiệnKH

nămSO SÁNH %

KH

ƯTH

X+1/

nămX /

ƯTH

X-1

XTTCHỈ TIÊUĐơn

vịThực

hiệnNĂM X

Kế

hoạch16.1Mầm non"16.2Phổ thông"- Tiểu học"- Trung học cơ sở"

phòng17

17.1Tổng số phòng học, trong đó:17.2Phổ thông"- Tiểu học"

"

giáo

viênMầm non- Trung học cơ sở

18

18.1

18.2Tổng số giáo viên, trong đó:

Mầm non"Phổ thông"

"

"

học

sinh- Tiểu học

- Trung học cơ sở

19

19.1Tổng số học sinh, trong đó:"Phổ thông"- Tiểu học19.2Mầm non"

"- Trung học cơ sở20.1Y tế

Số cán bộ lam việc tại trạm y tế,

trong đó

Số cán bộ nữ20.2Số cán bộ là bác sỹ"21Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được

tiêm đủ các loại vácxin%22Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em

dưới 5 tuổi%23Tỷ lệ phụ nữ được khám thai 3

lần trong thời kỳ mang thai%20người

"Văn hoá - Xã hội

24

25

26Số hộ gia đình đạt chuẫn văn hoá

Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn

văn hóa

Tổng số hộ nghèo (theo tiêu

chuẩn mới của QG)

Trong đó số hộ nghèo là người%

hộ

hộƯớc

thực

hiệnKH

nămSO SÁNH %

KH

ƯTH

X+1/

nămX /

ƯTH

X-1

XTT27CHỈ TIÊUdân tộc thiểu số

Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chuẩn

mới của QG)

Trong đó tỷ lệ hộ nghèo là

người dân tộc thiểu sốĐơn

vị%

%28Tổng số hộ thoát nghèo trong

nămhộ29Số hộ tái nghèo trong nămhộTrong đó: Số hộ tái nghèo do

thiên tai, dịch bệnhhộ30Số hộ thiếu đói trong nămhộ31Số khẩu thiếu đói trong nămkhẩuMôi trường

32

33

34

35Số hộ gia đình sử dụng nước

sinh hoạt hợp vệ sinh

Tỷ lệ dân cư được sử dụng sinh

hoạt hợp vệ sinh

Số hộ gia đình có công trình nhà

tiêu hợp vệ sinh

Tỷ lệ hộ gia đình có công trình

nhà tiêu hợp vệ sinh36Số hộ có chuồng trại hợp vệ sinh37Tỷ lệ có chuồng trại hợp vệ sinh38Số trẻ em bị tai nạn thương tíchhộ

%

hộ

%

hộ

%

vụThực

hiện

X-1NĂM X

Kế

hoạchƯớc

thực

hiệnKH

năm

X+1SO SÁNH %

KH

ƯTH

X+1/

nămX /

ƯTH

X-1

XXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (98 trang)

×