1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

Kể tên động vật đẻ con mà bạn biết?

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.35 MB, 34 trang )


Khoa học3Em hãy kể tên

một số loài côn

trùng mà em

biết?4Hình ảnh của một số loài côn trùng56Xem phim781/ Tìm hiểu về bướm cải.

Quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 5 .

- Chỉ ra đâu là: trứng, sâu, nhộng, bướm.34Thảo luận

nhóm đôi59Quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 5 .

- Chỉ ra đâu là: trứng, sâu, nhộng, bướm.1234510Trứng

11Sâu

12Nhộng

13Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (34 trang)

×